HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 4

Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna põhimäärus

Vastu võetud 22.05.2018 nr 15
jõustumine 01.06.2018

Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“ § 2 lõike 1 punkti 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimi

  Lasteasutuse nimi on Pärnu-Jaagupi Lasteaed Pesamuna (edaspidi lasteaed).

§ 2.   Lasteaia aadress

  Lasteaia aadress on Ülase tn 11, Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnumaa, sihtnumber 87201.

§ 3.   Lasteaia õiguslik seisund ja haldusala

  (1) Lasteaed on koolieelse lasteasutuse seaduse alusel lasteaiana tegutsev õppeasutus, mis võimaldab kuni seitsmeaastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaed on Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus.

  (3) Lasteaed esindab oma ülesannete täitmisel Põhja-Pärnumaa valda.

  (4) Lasteasutus juhindub oma tegevuses põhimäärusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning nimetatud seaduste alusel antud õigusaktidest, riiklikust õppekavast ja lasteaia õppekavast ning kohaliku omavalitsuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (5) Lasteaia tegevust juhendab ja koordineerib ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakond.

§ 4.   Pitsat, eelarve, sümboolika ja kodulehekülg

  (1) Lasteaial on oma nimega ja valla vapiga pitsat.

  (2) Lasteaial on ametiasutuse eelarves iseseisev eelarve.

  (3) Lasteaed võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor, kooskõlastades selle eelnevalt ametiasutusega.

  (4) Lasteasutusel on oma kodulehekülg.

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus ning asjaajamine eesti keeles.

  (2) Lasteaia asjaajamine toimub vastavalt asjaajamist reguleerivatele riiklikele õigusaktidele ning lasteaia asjaajamiskorrale. Lasteaia asjaajamiskorra kehtestab lasteaia direktor käskkirjaga.

  (3) Lasteaia õppe- ja kasvatusalaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (4) Lasteaias peetakse elektroonilist dokumendiregistrit, mille pidamise eest vastutab direktor.

  (5) Lasteaia arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest vastutab direktor.

2. peatükk Lasteaia struktuur 

§ 6.   Rühmad

  (1) Lasteaed on kuni seitsmeaastastele lastele.

  (2) Lasteasutuse direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.

  (3) Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
  1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
  2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.

  (4) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.

  (5) Rühmad moodustatakse õppeaasta alguses vastavalt lasteaiateenust saada soovivate laste vanusele.

  (6) Vajadusel võib Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) lasteaia direktori ettepanekul moodustada sobitusrühmi.

  (7) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.

§ 7.   Teeninduspiirkond

  (1) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

  (2) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

3. peatükk Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 

§ 8.   Õppekava

  (1) Lasteaed töötab haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on riiklik dokument, andes lasteaiale õiguse viia läbi õppe- ja kasvatustegevust lasteaia õppekava alusel.

  (2) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (3) Lasteaed on tervistedendav, läbi õuesõppe loodusharidust ka keskkonna säästlikkust tähtsustav ning lugupidavaid inimsuhteid väärtustav koolieelne lasteasutus, kuhu laps tahab tulla, lapsevanem tahab oma last tuua ja kus töötaja tahab töötada.

  (4) Lasteaed loob koolieast noorematele lastele soodsad tingimused kasvamiseks ja arenemiseks, ning toetab lapsevanemate tegevust alushariduse omandamise võimaldamisel.

  (5) Lasteaia õppekavas esitatakse:
  1) lasteasutuse liik ja eripära;
  2) õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti;
  3) õppe- ja kasvatustegevuse korraldus (päevakava koostamise põhimõtted, õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise perioodi pikkus), sealhulgas suveperioodil;
  4) lapse arengu analüüsimise ja hindamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
  5) erivajadustega lapse arengu toetamise põhimõtted, sealhulgas korraldus;
  6) vanematega koostöö põhimõtted, sealhulgas korraldus;
  7) õppekava uuendamise ja täiendamise kord;
  8) muud õppe- ja kasvatustegevusega seotud sätted pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekul.

  (6) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid. Õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (7) Lasteaial on tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse riiklikku õppekava ja valla kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab direktor.

  (8) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (9) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (10) Lasteaial on oma arengukava.

§ 9.   Tööaeg

  (1) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

  (2) Lasteaia päevase lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

4. peatükk Lasteaia juhtimine 

§ 10.   Lasteaia direktor, tema pädevus

  (1) Lasteaia direktor:
  1) tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal;
  2) omab õiguse koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras;
  3) kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  4) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatab kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;
  5) koostab koostöös hoolekoguga lasteaia eelarve projekti ja tagab kinnitatud eelarvest kinnipidamise;
  6) koostab ja kehtestab kodukorra ja ametijuhendid;
  7) sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles valla nimel töölepingud lasteaia personaliga;
  8) koostab koostöös personali ja hoolekoguga lasteaia arengukava;
  9) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava;
  10) määrab lasteaia personali koosseisu lähtuvalt haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisust ja arvestades asutuse eelarvelisi vahendeid;
  11) korraldab õpetajate, õppejuhi ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul;
  12) suunab töötajad täiendõppele;
  13) kinnitab lasteaia töökorralduse reeglid ja töötajate tööülesannete kirjeldused;
  14) tagab lasteaia valduses oleva juurdepääsupiiranguga teabe suhtes isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud nõuete täitmise;
  15) korraldab koostööd lapsevanemate, pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  16) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
  17) teeb ettepanekuid ja annab arvamusi vallavalitsusele ja –volikogule oma töövaldkonda puudutavates küsimustes;
  18) tagab ohutud töötingimused, tutvustab töötaja töölevõtmisel, samuti töötamise ajal asutuse töökorralduse reegleid, töökaitse, tuleohutuse, tervisekaitse ja tervise edendamise nõudeid;
  19) teeb koostööd teiste lasteaedadega;
  20) kehtestab lasteaia sisehindamise läbiviimise korra ja kinnitab sisehindamise aruande;
  21) täidab talle töölepingu, ametijuhendi ja Põhja-Pärnumaa vallavanema käskkirjaga või õigusaktidest tulenevaid asutuse juhile pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (2) Direktori äraolekul täidab tema kohuseid vallavanema käskkirjaga kinnitatud kohusetäitja.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 11.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud, kelle ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu koosolekuid kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas.

  (3) Pedagoogiline nõukogu võtab igas arutatavas küsimuses vastu otsuse lihthäälte enamusega, kui nõukogu koosolekul viibib vähemalt kaks kolmandikku tema liikmetest. Häälte arvu võrdsuse puhul on otsustavaks direktori hääl.

  (4) Iga pedagoogilise nõukogu liige on kohustatud viibima kõigil nõukogu koosolekutel, võtma aktiivselt osa arutatavate küsimuste ettevalmistamisest ja nõukogu tööst ning täitma õigeaegselt ja täpselt vastuvõetud otsuseid.

§ 12.   Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus

  (1) Lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe esindaja, pedagoogiline nõukogu valib enda hulgast pedagoogide esindaja. Lisaks neile nimetab volikogu hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteaia tegevuse vastavust valla huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest alates.

  (2) Hoolekogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Hoolekogu liikmete osalusest hoolekogu töös informeeritakse neid valinud subjekte, kes vajadusel võivad oma esindajad ennetähtaegselt ümber valida.

  (5) Rühma vanemate poolt valitud hoolekogu liikme volitus kestab kuni liikme lapse nimetatud rühmast või lasteaiast väljaarvamiseni. Uus liige valitakse nimetatud rühma vanemate poolt.

§ 13.   Hoolekogu töökorraldus

  (1) Töö korraldamiseks valib hoolekogu esimesel koosolekul oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Esimese koosoleku kutsub kokku lasteaia direktor 3 nädala jooksul hoolekogu koosseisu kinnitamisest arvates.

  (2) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (3) Hoolekogu koosolekust tuleb hoolekogu liikmetele ja lasteaia direktorile ette teatada vähemalt seitse kalendripäeva.

  (4) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme liikme, lasteaia direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (5) Hoolekogu koosolekust võtab osa lasteaia direktor, kui hoolekogu ei otsusta teisiti.

  (6) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole hoolekogu koosseisust, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees. Hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel. Hoolekogu enamuse otsusel võib hääletamine olla salajane. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel jääb otsus vastu võtmata ja vajadusel korraldatakse uus hääletamine.

  (7) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (8) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab lasteaia direktor koostöös vallavalitsusega.

  (9) Hoolekogul on õigus saada direktorilt, ametiasutuselt ja vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (10) Lasteaia direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (11) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes või olukorras, kus hoolekogu koosoleku kokkukutsumine ei ole otstarbekas, võib hoolekogu otsuse vastu võtta või oma seisukoha anda ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (12) Otsuse vastuvõtmiseks või seisukoha andmiseks hoolekogu koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid või hoolekogu seisukoha andmiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva. Materjalid edastatakse infoks ka lasteaia direktorile.

  (13) Otsus loetakse vastuvõetuks ning hoolekogu ettepanek tehtuks, kui seisukoha andmise määratud tähtpäevaks on otsuse või ettepaneku poolt hääletanud üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (14) Hoolekogu seisukoha andmise viis ja hääletustulemused protokollitakse. Protokolli kuupäevaks on hoolekogu liikmete seisukoha andmiseks määratud tähtaja lõpptähtpäev. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija

  (15) Hoolekogu pädevus:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvesse planeeritud raha otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktori ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;
  6) otsustab teisi seaduste või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

5. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 14.   Laste õigused

  Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) esindada last iseseisvalt eeldades, et on olemas teise vanema nõusolek;
  2) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  3) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  4) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  5) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

  (3) Vanemate ühise hooldusõiguse puhul on vanematel kohustus saada eelnevalt teiselt vanemalt nõusolek lapsega seotud küsimuste üle otsustamisel.

6. peatükk Personali õigused ja kohustused 

§ 16.   Lasteaia töötajad

  Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, terviseedendaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

§ 17.   Personali koosseisu määramine ja töölepingud

  (1) Lasteaia personali ‧koosseisu määrab lasteaia direktor kooskõlastatult vallavalitsusega ja tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kinnitatud miinimumkoosseisule.

  (2) Töölepingud lasteaia personaliga sõlmib, muudab, peatab ja ütleb üles valla nimel lasteaia direktor.

§ 18.   Konkursi korraldamine

  Õpetajate, õppejuhi ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 19.   Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lasteaia pedagoogide (direktor, õpetaja, õppejuhi, teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute) ülesanne on laste õpetamine ja kasvatamine ning lapse arenguks ja tervise kaitseks vajalike tingimuste tagamine.

  (2) Pedagoogid
  1) vastutavad lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal;
  2) tagavad õppe- ja päevakava järgimise;
  3) nõustavad lasteaias käivate või teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  4) loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega.

  (3) Lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad
  1) abistavad pedagooge rühmas;
  2) tagavad lasteaia häireteta töö ja majandamise ning vara säilimise, korrasoleku ja täiendamise;
  3) tagavad laste tervisliku ja häireteta toitlustamise;
  4) hoiavad korras lasteaia territooriumi ja ruumid;
  5) täidavad teisi lasteaia direktori antud ühekordseid ülesandeid.

  (4) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud lasteaia töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta. Kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on personal kohustatud sellest teavitama lasteaia direktorit, kes vastavalt vajadusele informeerib ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakonna juhatajat või lastekaitsespetsialisti või noorsoopolitseid.

7. peatükk Vara, rahastamine, sisehindamine ja järelevalve 

§ 20.   Lasteaia vara ja rahastamine

  (1) Lasteaia valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu kehtestatud korras.

  (2) Lasteaia rahastamine toimub riigieelarve vahenditest, vallaeelarve vahenditest, toetustest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja projektidest laekuvatest summadest.

  (3) Lasteaia pedagoogide töötasustamise alused kinnitab volikogu. Lasteaia õpetaja palga alammääras lepivad kokku vallavalitsuse esindajad ja lasteasutuse õpetajate esindajad.

  (4) Lasteaial on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga õppekavaväliseid tasulisi teenuseid või taotleda õppekavaväliste tegevuste kaasrahastamist.

  (5) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.

§ 21.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist, mis on pidev protsess ja mille eesmärgiks on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng.

  (2) Sisehindamise aruandes väljatoodud tugevustest ja parendusvaldkondadest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava.

§ 22.   Järelevalve

  (1) Lasteaia vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollivad vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

  (2) Haldusjärelevalvet õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

  (3) Lasteaia raamatupidamine on vallavalitsuse tsentraliseeritud raamatupidamises.

8. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 23.   Lasteaia ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber ning lõpetab tegevuse volikogu otsusel vallavalitsus.

  (2) Ametiasutus informeerib kirjalikult ümberkorraldamise, -kujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest vähemalt viis kuud enne otsuse tähtaega Haridus- ja Teadusministeeriumi, lasteasutust ja vanemaid.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaia teenuse kasutamist teises lasteaias.

9. peatükk Põhimääruse muutmise ja kinnitamise kord 

§ 24.   Põhimääruse muutmise ja kinnitamise kord

  (1) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja lasteaia direktor koostöös ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakonnaga.

  (2) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks lasteaia pedagoogilisele nõukogule ja hoolekogule.

  (3) Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

§ 25.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2018.

Jane Mets
Vallavanem

Riini Õige
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json