Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 14

Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

Vastu võetud 09.05.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja Võru vallavolikogu maaelukomisjoni 02.05.2018 protokolli nr 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Võru valla eelarvest eelarveaastaks seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.  Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on arendada Võru vallas kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada seltsitegevust.

§ 3.  Nõuded taotlejale

 (1) Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud, kes:
 1) tegutsevad Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad valla eri piirkondade elanikele erinevate tegevuste pakkumisega;
 2) tegutsevad Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad vanade traditsioonide ja rahvakultuuri edendamise ning arendamisega.

 (2) Toetust ei anta isikutele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele või neile taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.

 (3) Toetuse andmisest võib keelduda, kui taotleja ei esita taotluse menetleja poolt esitatud tähtajaks täiendavaid dokumente ja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida.

 (4) Erandjuhud, mis ei ole korras reguleeritud, lahendab vallavalitsus.

2. peatükk Toetuse liigid ja tegevused 

§ 4.  Toetuse liigid

  Toetust antakse:
 1) tegevustoetusena taotleja igapäevase tegevuse korraldamise toetamiseks;
 2) ühekordne toetus;
 3) projektitoetusena erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks (sh omaosaluse kulude katteks).

§ 5.  Tegevustoetus

  Tegevustoetust antakse:
 1) avalikuks kasutamiseks mõeldud hoone või objekti haldamise ja remondiga seonduvate kulude katteks. Juhul kui hoone või hooneosa kasutamisega teenitakse renditulu (renditakse ruume asutustele, eraisikutele jm) on maaelukomisjonil õigus teha ettepanek toetuse vähendamiseks;
 2) külaliikumise ja kogukonna traditsioonilisteks tegevusteks;
 3) üldkulude katmiseks ja arendustegevusteks.

§ 6.  Ühekordne toetus

 (1) Ühekordset toetust antakse:
 1) ühekordse ettevõtmise toetamiseks (sh sündmuse korraldamiseks). Toetuse määramisel arvestatakse ürituse seotust traditsioonidega ning jätkusuutlikust, suunatust erinevatele elanike rühmadele, uudsust ja võimalust üritusega tõsta valla mainet;
 2) avaliku teenuse pakkumisega seonduvateks investeeringuteks;
 3) projekti elluviimisega seonduvate vahendite soetamiseks (sh vajalike teenuste/toodete edasine kasutamine avalikes huvides);
 4) piirkonda tutvustavate infomaterjalide ja trükiste koostamiseks ja avaldamiseks;
 5) kogukonna liikmete koolitamiseks ja õppereiside korraldamiseks;
 6) piirkonna mainekujunduseks.

 (2) Vallaeelarvest ei toetata:
 1) projektijuhtimisega seotud personalikulusid;
 2) kinnisvara soetamist;
 3) projekti elluviimise seisukohast põhjendamatuid muid kulusid.

§ 7.  Projektitoetus

  Projektitoetust eraldatakse erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks (st projekti omaosaluseks).

3. peatükk Toetuse taotlemine, menetlemine, eraldamine ja aruandlus 

§ 8.  Taotluse esitamine

  Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Võru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus (lisa 1) järgmistel tähtaegadel:
 1) tegevustoetuse ja ühekordse toetuse saamiseks järgmiseks eelarveaastaks jooksva kalendriaasta 1. oktoobriks;
 2) projektitoetuse kaasfinantseeringu saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektidele jooksvalt.

§ 9.  Taotluse menetlemine

 (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaatab § 8 lõikes 1 märgitud tähtaja möödumisest arvates 20 tööpäeva jooksul läbi kultuurispetsialist (edaspidi menetleja).

 (2) Puuduste esinemisel teavitab menetleja toetuse taotlejat puudustest ning annab täiendava tähtaja kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud taotlus ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

 (3) Menetlejal on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 10.  Toetuse eraldamine ja aruandlus

 (1) Otsuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks teeb maaelukomisjon, arvestades sealjuures:
 1) valla eelarveliste vahendite olemasolu;
 2) projekti, objekti või tegevuse sisalduvust arengukavades ja olulisust Võru valla üldise arengu seisukohalt;
 3) toetuse eelarve kulude põhjendatust;
 4) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
 5) projekti elluviimiseks vajalike finantsressursside, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

 (2) Maaelukomisjon võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Komisjonil on õigus rahastada taotlust osaliselt.

 (3) Toetuse eraldamise lepingu sõlmib abivallavanem. Kuni 200 euro suuruse toetuse puhul toetuse kasutamise lepingut ei sõlmita.

 (4) Toetuse maksmise ja kasutamise kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle teostab menetleja.

 (5) Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul alates toetuse määramisest taotleja arvelduskontole.

 (6) Toetuse saaja on kohustatud esitama lepingus märgitud tähtajaks vormikohase aruande (lisa 2) toetuse kasutamise kohta.

 (7) Tegevustoetuseks eraldatud raha kasutamise kohta esitab taotleja vastava perioodi tegevusaruande.

 (8) Toetuse eest korraldatud ürituse teavituses tuleb viidata, et üritust rahastab Võru vallavalitsus ja üritus tuleb kanda kultuurikalendrisse.

4. peatükk Järelevalve toetuse kasutamise üle 

§ 11.  Järelevalve

 (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

 (2) Määruse nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 14.01.2004 määrus nr 24 „Võru valla eelarvest haridus-, kultuuri- ja spordiürituste ning organisatsioonide tegevuse toetuseks vahendite eraldamise kord“, Sõmerpalu Vallavolikogu 30.01.2009 määrus nr 1 „Sõmerpalu valla eelarvest kultuuri-, hariduse-, spordi-, noorsootöö- ja külaliikumise tegevusele ja üritustele toetuste andmise kord“, Vastseliina Vallavolikogu 26.03.2014 nr 6 “Vastseliina valla eelarvest seltsidele, klubidele ja teistele ühingutele kultuuri-ja sporditoetuste taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse kord“, Vastseliina Vallavolikogu 25.02.2011 määrus nr 12 „Vastseliina valla eelarvest külaelu arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord“, Orava Vallavolikogu 07.02.2007 määrus nr 16 „Orava valla eelarvest kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootöö edendamiseks ning külaliikumise ja seltsitegevuse toetamiseks raha taotlemise ja kasutamise aruande esitamise kord“.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa 1. Taotluse vorm

Lisa 1. Taotluse eelarve vorm

Lisa 2. Aruande vorm

Lisa 2. Aruande eelarve vorm