HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 15

Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 09.05.2018 nr 30
Rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Võru valla eelarvest huvitegevuse ja huvihariduse toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, menetlemist, finantseerimist ja aruandlust.

  (2) Toetust saavad taotleda kõik äriregistris registreeritud juriidilised isikud, munitsipaalasutused ning klubid, kes võimaldavad Võru valla lastel ja noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega (edaspidi Teenusepakkuja).

  (3) Toetust saab taotleda füüsiline isik, kelle lapse elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Võru vald.

§ 2.   Toetuse eesmärgiks

  Toetuse eesmärgiks on:
  1) luua võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks õpilase üld- ja kutseharidust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal;
  2) parandada huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavust;
  3) suurendada uuenduslike huvialade ja huvitegevuste arvu;
  4) pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi noorsootöö, kultuuri, spordi, muusika, kunsti, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkondades;
  5) toetada noorte osalemist laagrites, võistlustel ning konkurssidel.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja kutseõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal;
  2) huviharidus – pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja kutseõppest vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikooli seaduse alusel tegutsevas koolis;
  3) vähekindlustatud pere - perekond, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on pärast eluasemekulude mahaarvamist väiksem kui kahekordne kehtiv toimetulekutoetuse määr;
  4) õppekoha maksumus – huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus, ühe õppuri huvihariduse omandamiseks ühe õppekava ulatuses;
  5) õppemaks (osalustasu) – lapsevanema poolt tasutav summa huvihariduse või huvitegevuse pakkujale;
  6) õppeaasta – ajavahemik 1. septembrist 31. augustini;
  7) huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad (edaspidi teenuse pakkujad) - kõik äriregistris registreeritud juriidilised isikud, munitsipaalasutused ning klubid, kes võimaldavad Võru valla lastel ja noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega;
  8) laager ja võistlus (turniir ja konkurss) - huvikooli või huviringi poolt korraldatud eesmärgistatud ühistegevus, mille jooksul tegeletakse intensiivselt huviõppega.

2. peatükk Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse liigid ja taotlemine 

§ 4.   Huvitegevuse ja huvihariduse toetuste liigid

  (1) Võru valla huvitegevuse ja huvihariduse toetuse liigid on:
  1) õppekoha maksumuse toetus;
  2) õppemaksu (osalustasu) toetus;
  3) laagris ja võistlustel (turniir ja konkurss) osalemise toetus;
  4) transporditoetus.

  (2) Õppekoha maksumuse toetus
  1) toetuse taotlemiseks esitab huvitegevuse pakkuja Võru Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase taotluse (Lisa 1);
  2) taotlust on võimalik esitada üks kord aastas 1. oktoobriks;
  3) huvikoolis õppimise arvlemise aluseks on õppeaastaks kinnitatud õppurite nimekiri, tunniplaan, õppekava ning majandusaastaks kinnitatud õppekoha arvestuslik maksumus;
  4) huvikooli õppekohamaksumus tasutakse huvikoolidele täies ulatuses üks kord kuus sellekohase arve alusel juhul, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
  5) mittetulundusühingutes ja klubides õppiva õpilase õppekoha maksumuseks arvestatakse ühe õppuri kohta 180 eurot aastas;
  6) lasteaedades tegutsevate mittetulundusühingute ja klubide poolt pakutavas tegevuses osaleva lapse õppekoha maksumuseks arvestatakse ühe lapse kohta 90 eurot aastas.

  (3) Õppemaksu (osalustasu) toetus
  1) toetust saab taotleda lapsevanem või hooldaja esitades vormikohase taotluse vallavalitsusele (Lisa 1);
  2) toetuse taotlust saab esitada üks kord aastas 1. oktoobriks;
  3) toetuse määr on kuni 30 eurot õppuri kohta ühes kalendrikuus;
  4) toetust määratakse üheks õppeaastaks;
  5) laekunud taotlusi menetleb noorsootööspetsialist 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaja lõppemisest;
  6) väljamaksed toimuvad igakuuliselt lapsevanema või hooldaja taotluses näidatud arvelduskontole.

  (4) Laagris ja võistlustel osalemise toetus
  1) toetust saab taotleda üks kord aastas laagrites ja võistlustel (turniiridel ja konkurssidel) osalemiseks. Toetus määratakse heade ja väga heade tulemuste eest huvihariduses või huvitegevuses;
  2) toetuse saamiseks esitab lapsevanem või hooldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (Lisa 1);
  3) laager või võistlus peab olema seotud huvikooli või -ringiga, mille tegevuses õppur osaleb;
  4) ühe õppuri kohta eraldatakse toetust laagris või võistlusel osalemiseks kuni 250 eurot aastas;
  5) laagris või võistlusel osalemise toetuse taotluse võib esitada ka mitme õppuri kohta.

  (5) Transporditoetus
  1) toetus määratakse vähekindlustatud perele huvitegevuses ja huvihariduses osalemise toetamiseks;
  2) toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem või hooldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse (Lisa 1), mis vaadatakse läbi 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest;
  3) transporditoetuse suuruse arvutamise aluseks on sõidupäevik läbitud kilometraaži kohta, mille alusel makstakse transpordi toetust arvestuslikult 0,1 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 200 km ühes kalendrikuus;
  4) ühistranspordi kulud hüvitatakse täies ulatuses esitatud sõidupiletite alusel;
  5) transporditoetust saab taotleda kord kvartalis. Taotlus koos transpordikulu tõendavate dokumentidega esitatakse vallavalitsusele 5. novembriks septembrist novembrini kantud transpordikulude eest, 5. märtsiks detsembrist veebruarini kantud transpordikulude eest ja 5. juuniks märtsist maini kantud transpordikulude eest;
  6) noorsootööspetsialistil ja sotsiaalosakonna juhatajal on õigus kontrollida õppuri osalemist huvitegevuses ning õppuri omapoolse osalustasu maksmist;
  7) transporditoetuse määramise aluseks on taotleja tegelik abivajadus ning taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud;
  8) transporditoetuse määramise või mittemääramise otsustusõigus on vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajal.

3. peatükk Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse menetlemine, määramine ja maksmine 

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Võru vallavalitsusele laekunud toetuse taotlused vaadatakse läbi 20 tööpäeva jooksul ja kontrollitakse esitatud dokumentide vastavust käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (2) Taotluses esinevate puuduste korral teavitatakse taotlejat ning antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui 10 tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtaegselt lõpetatakse menetlus ning teavitatakse sellest taotlejat.

  (3) Õppekoha maksumuse toetuse, õppemaksu toetuse ning laagris ja võistlustel osalemise toetuse taotlusi menetleb vallavalitsuse noorsootööspetsialist.

  (4) Transpordi toetuse taotlusi menetleb vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja.

  (5) Vajadusel võivad noorsootööspetsialist ja sotsiaalosakonna juhataja küsida taotlejalt täiendavaid asjasse puutuvaid dokumente.

  (6) Huvikoolist või huvitegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on toetuse saaja kohustatud sellest koheselt informeerima vallavalitsust.

  (7) Huvikool või huvitegevust pakkuva teenuse osutaja teavitab vallavalitsust kui õppur on huvikoolist või huvitegevusest puudunud ilma mõjuva põhjuseta rohkem kui üks kuu.

  (8) Toetuse kasutamise kohta esitab taotleja vastavasisulise aruande vormil (Lisa 2).

§ 6.   Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse määramine

  (1) Pärast taotluse menetlemist või abivajaduse väljaselgitamist otsustatakse toetuse määramine või määramisest keeldumine ning sellekohase haldusakti koostab käesoleva korra § 5 lõikes 3 või lõikes 4 nimetatud menetleja. Haldusaktis märgitakse:
  1) otsuse tegemise kuupäev;
  2) isiku taotluse kokkuvõte;
  3) toetuse arvestuse alused ja suurus või toetuse määramisest keeldumise põhjendus.

  (2) Haldusakt edastatakse taotlejale 10 tööpäeva jooksul haldusakti koostamisest.

§ 7.   Toetuse määramisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus ei vasta käesolevas korras sätestatud tingimustele;
  2) taotleja on andmeid varjanud või esitanud ebaõigeid andmeid;
  3) taotleja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida;
  4) taotleja ei ole esitanud õigeaegselt täiendavaid dokumente;
  5) taotlejal on teenusepakkujana võlgnevus vallavalitsuse ees.

§ 8.   Toetuse maksmine

  (1) Laagris ja võistlustel osalemise ning transpordikulude toetus kantakse 20 tööpäeva jooksul pärast sellekohase haldusakti vastuvõtmist toetuse taotleja arvelduskontole.

  (2) Õppekoha ja õppemaksu (osalustasu) toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist toetuse taotleja arvelduskontole.

§ 9.   Erandkorrad

  Erandjuhud, mis ei ole korras reguleeritud, lahendab vallavalitsus.

4. peatükk Järelevalve toetuse kasutamise üle 

§ 10.   Järelevalve

  (1) Noorsootööspetsialistil ja sotsiaalosakonna juhatajal on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ning õppurite osalemist huvikoolis ja huvitegevuses.

  (2) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (3) Määruse nõuete rikkumise korral on vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine, nõuda toetuse tagastamist ja keelduda edaspidi toetuse andmisest.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 13.09.2017 määrus nr 59 „Huvitegevuse ja -hariduse kompenseerimise kord“, Sõmerpalu Vallavolikogu 29.01.2015 määrus nr 3 „Huvihariduse toetamise kord“, Vastseliina Vallavolikogu 26.09.2012 määrus nr 15 „Huvitegevuse ja -hariduse kompenseerimise kord“, Orava Vallavolikogu 14.02.2012 määrus nr 36 „Orava valla eelarvest huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord“, Lasva Vallavolikogu 23.04.2010 määrus nr 17 „Huvitegevuse ja hariduse kompenseerimise kord“, Võru Vallavolikogu 09.08.2017 määrus nr 58 „Huviharidust pakkuvates mittetulundusühingutes ja klubides õppivate laste Võru valla poolt tasutava õpilaskoha maksumuse kinnitamine“.

§ 12.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.05.2018.

Aare Hollo
volikogu esimees

Lisa 1. Taotluse vorm

Lisa 2. Aruande vorm

/otsingu_soovitused.json