HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 22

Elva valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 21.05.2018 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, § 27 lg 1 p 2, lg 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Elva valla munitsipaallasteaedades ning eralasteaedades ja -hoidudes (edaspidi lasteasutused) Elva valla poolt pakutud kohtadel lasteasutuse kulude (majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmisel lapsevanema või eestkostja (edaspidi vanem) poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu), osalustasu maksmise kord ja osalustasu maksmise soodustused.

§ 2.   Osalustasu suurus

  (1) Osalustasu ühe lapse kohta kuus Elva Lasteaias Murumuna, Elva Lasteaias Õnneseen ja Järve Lasteaias on:
  1) alates 01.01.2019 nelikümmend eurot;
  2) alates 01.01.2021 nelikümmend viis eurot.

  (2) Osalustasu ühe lapse kohta kuus Konguta Koolis on:
  1) alates 01.01.2019 kakskümmend viis eurot;
  2) alates 01.01.2020 kolmkümmend eurot.

  (3) Osalustasu ühe lapse kohta kuus Puhja Lasteaias „Pääsusilm“ on:
  1) alates 01.01.2019 kakskümmend eurot;
  2) alates 01.01.2020 kakskümmend viis eurot;
  3) alates 01.01.2021 kolmkümmend eurot.

  (4) Osalustasu ühe lapse kohta kuus Rõngu Lasteaias „Pihlakobar“ on:
  1) alates 01.01.2019 kakskümmend eurot;
  2) alates 01.01.2020 kakskümmend viis eurot;
  3) alates 01.01.2021 kolmkümmend eurot.

  (5) Osalustasu ühe lapse kohta kuus Rannu Lasteaias on:
  1) alates 01.01.2019 kakskümmend viis eurot;
  2) alates 01.01.2020 kolmkümmend eurot.

  (6) Osalustasu ühe lapse kohta kuus Valguta Lasteaed-Algkoolis on:
  1) alates 01.01.2019 kakskümmend eurot;
  2) alates 01.01.2020 kakskümmend viis eurot;
  3) alates 01.01.2021 kolmkümmend eurot.

  (7) Osalustasu ühe lapse kohta kuus Aakre Lasteaed-Algkoolis on:
  1) alates 01.01.2019 viisteist eurot;
  2) alates 01.01.2020 kakskümmend eurot;
  3) alates 01.01.2021 kakskümmend viis eurot;
  4) alates 01.01.2022 kolmkümmend eurot.

  (8) Osalustasu ühe lapse kohta kuus Hellenurme lasteasutuses (MTÜ Hellenurme Mõis lasteaias) on:
  1) alates 01.01.2019 kakskümmend eurot.
  2) alates 01.01.2020 kakskümmend viis eurot;
  3) alates 01.01.2021 kolmkümmend eurot.

  (9) Osalustasu ühe lapse kohta kuus Elva valla poolt pakutud eralasteaias või -hoiuteenuse kasutamisel (KELS § 10 lg 1) on samas määras, mida vanem oleks maksnud Elva valla vastavas lasteasutuses.

§ 3.   Osalustasu maksmine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus algab lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuust ja lõpeb lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuuga. Lapse eest, kes alustab lasteasutuses koha kasutamist pärast 15. kuupäeva või lõpetab lasteasutuses koha kasutamise enne 15. kuupäeva, makstakse nende kuude eest 50% osalustasu määrast.

  (2) Osalustasu maksmise periood on kaksteist kuud aastas.

  (3) Osalustasu makstakse igakuiselt Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt koostatud arve alusel selles märgitud tähtajaks.

§ 4.   Osalustasu maksmisest vabastamine

  (1) Vanem, kellel käib Elva vallas lasteasutuses üheaegselt kolm või enam last, võib taotleda kolmanda ja iga järgneva lapse osalustasu maksmisest vabastamist (edaspidi soodustus).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõige 1 kuulub kohaldamisele juhul, kui vanema ja laste elukoht asub Eesti rahvastikuregistri andmetel Elva vallas.

  (3) Soodustuse saamiseks esitab vanem taotluse vallavalitsusele. Vallavalitsuse ametnik kontrollib soodustuse kohaldamise aluseks olevaid asjaolusid ning teeb otsuse soodustuse andmise või keeldumise kohta.

  (4) Vanem on kohustatud soodustuse andmise aluseks olevate asjaolude muutumisest esimesel võimalusel teavitama vallavalitsust.

  (5) Soodustus hakkab kehtima soodustuse andmise kuule järgnevast kuust ja lõpeb soodustuse andmise aluseks olnud asjaolude muutumisele järgnevast kuust.

  (6) Elva Vallavalitsus võib erandkorras vanema põhjendatud taotluse alusel teatud tähtajaks vabastada vanema osalustasu maksmisest või vähendada osalustasu määra korraldusega.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Elva Linnavolikogu 31.10.2011 määrus nr 13 „Elva linna lasteaedade rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine.“

  (2) Tunnistada kehtetuks Rannu Vallavolikogu 27.12.2012 määrus nr 43 „Rannu Lasteaia rahastamisel majanduskuludest lapsevanema poolt kaetava osa suuruse kehtestamine.“

  (3) Tunnistada kehtetuks Rõngu Vallavolikogu 29.10.2015 määrus nr 16 „Lastevanemate poolt osaliste kulude katmine Rõngu valla lasteaedades.“

  (4) Tunnistada kehtetuks Puhja Vallavolikogu 19.12.2012 määrus nr 13 „Puhja Lasteaias Pääsusilm lastevanemate poolt kaetava osa määr.“

  (5) Tunnistada kehtetuks Konguta Vallavolikogu 29.06.2016 määrus nr 32 „Konguta kooli lasteaiarühmade rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suurus.“

  (6) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json