Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Elva valla tunnustusavalduste kord

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 25

Elva valla tunnustusavalduste kord

Vastu võetud 21.05.2018 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1, Elva Vallavolikogu 26.03.2018 määruse nr 21 „Elva valla põhimäärus“ § 6 lg 2 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab Elva valla tunnustamise põhimõtted, tunnustusavalduste liigid ja kirjeldused ning reguleerib tunnustuse taotlemise, määramise ja kätteandmise korda.

§ 2.   Tunnustamise põhimõtted

  (1) Tunnustusavaldusi jagatakse kahel tasandil:
  1) Elva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu);
  2) Elva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Vallavolikogu tunnustusavalduseks on aunimetuste määramine. Aunimetused on:
  1) Elva valla aukodanik;
  2) Teenetemärk Elva Täht;
  3) Aasta Tegu;
  4) Aasta Tegija.

  (3) Vallavalitsuse tunnustusavalduste liigid:
  1) valdkondlikud tunnustusavaldused;
  2) tänuüritused ja konkursid;
  3) valla tänukirja andmine;
  4) valla õnnitluskaardi andmine.

  (4) Vallavolikogul ja vallavalitsusel on õigus jätta aunimetus(ed) välja andmata.

§ 3.   Elva valla aukodaniku nimetuse määramine

  (1) Elva valla aukodaniku (edaspidi aukodaniku) nimetus määratakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Elva vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (2) Ettepaneku aukodaniku nimetuse määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (3) Ettepanek aukodaniku nimetuse määramiseks esitatakse vallavolikogule või vallavalitsusele koos kandidaadi nime, elulooandmete ning teenete kirjeldusega kirjalikult iga aasta 15. detsembriks.

  (4) Elva valla aukodaniku nimetuse määramise eelnõu valmistab ette vallavolikogu eestseisus ja kinnitab vallavolikogu. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

  (5) Aukodaniku nimi kantakse Elva valla Auraamatusse, aukodanikule antakse Elva Valla Aukodaniku Märk. Elva Valla Aukodaniku Märgi kujunduse kinnitab vallavolikogu.

  (6) Aukodaniku aunimetus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

§ 4.   Teenetemärgi Elva Täht määramine

  (1) Teenetemärk Elva Täht määratakse Elva vallas silma paistnud füüsilisele isikule Elva vallale osutatud teenete eest. Laureaadile antakse üle teenetemärk „Elva Täht”.

  (2) Teenetemärgi „Elva Täht“ kujunduse kinnitab vallavolikogu.

  (3) Teenetemärgi kandidaate saavad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (4) Teenetemärgi kandidaatide nimed, elulooandmed ning teenete ja edusammude tutvustused esitatakse kirjalikult vallavalitsusele või vallavolikogule iga aasta 15. detsembriks.

  (5) Elva valla teenetemärgi määramise eelnõu valmistab ette vallavolikogu eestseisus ja kinnitab vallavolikogu. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

  (6) Ühel aastal võib välja anda kuni kolm teenetemärki.

  (7) Teenetemärk antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

§ 5.   Aasta Tegu/Aasta Tegija aunimetuse määramine

  (1) Aasta Tegu/Aasta Tegija aunimetus määratakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas, mille läbi on rikastanud kogukonnaelu ja toonud vallale tuntust.

  (2) Aasta Tegu /Aasta Tegija nimetuse määramisega kaasneb vastava tunnistuse väljaandmine ning valla meene.

  (3) Aasta Tegu/Aasta Tegija aunimetuse kandidaate võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

  (4) Ettepanek Aasta Tegu/Aasta Tegija aunimetuse määramiseks esitatakse vallavolikogule või vallavalitsusele 10. jaanuariks. Ettepanekus kirjeldatakse, kellele ja milliste teenete eest taotletakse esitatud kandidaadile aunimetuse andmist.

  (5) Aasta Tegu/Aasta Tegija aunimetuse määramise otsustab vallavolikogu salajase hääletamise tulemusena. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik poolthäälte enamus.

  (6) Salajase hääletuse tulemused avalikustatakse ja aunimetused antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.

§ 6.   Vallavalitsuse valdkondlikud tunnustusavaldused

  (1) Kultuuri- ja noortevaldkonna tunnustusavaldused:
  1) Aasta kultuuritegija aunimetus antakse isikule, kelle töö ja saavutused on oluliselt kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele, hoidmisele ja edasikandmisele;
  2) Aasta noor aunimetus antakse 7-26 aastasele noorele, kes on oma tegevusega Elva vallas silma paistnud haridus-, huviharidus-, kultuuri- või spordielus või mõnes muus valdkonnas;
  3) Aasta kultuuritoetaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on olulisel määral Elva valla kultuurielu edendamisse panustanud.

  (2) Sotsiaalvaldkonna tunnustusavaldused:
  1) Aasta laste ja perede heaolu edendaja aunimetus antakse isikule, kes on panustanud eriliselt laste ja perede heaolu edendamisse Elva vallas;
  2) Aasta sotsiaaltöö tegu aunimetus antakse ettevõtmise või tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud sotsiaalvaldkonna arendamisse;
  3) Aasta sotsiaaltöö edendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustanud eriliselt sotsiaalvaldkonna arendamisse või abivajajate heaolu parandamisse;
  4) Aasta terviseedendaja aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on panustatud eriliselt terviseedendusse Elva vallas;
  5) Aasta märkaja on aunimetus antakse isikule, meeskonnale või organisatsioonile, kes on toetanud või muul viisil kaasa aidanud sotsiaal-, või tervise või laste ja peredele heaolu toetamisse.

  (3) Haridusvaldkonna tunnustusavaldused:
  1) Aasta hariduse tegu aunimetus antakse koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide ettevõtmise või tegevuse eest, millega on märkimisväärselt panustatud õppimise ja õpetamise arendamisse;
  2) Aasta hariduse sõber aunimetus antakse üksikisikule või organisatsioonile, kes on oma tegevusega toetanud õppeasutusi õppe kaasajastamisel, edendanud kooli ja kogukonna dialoogi või väärtustanud haridust;
  3) Aasta huvihariduse õpetaja aunimetus antakse isikule, kes on loonud eeldusi noore mitmekülgseks arenguks ja toetanud seeläbi noore kujunemist hästi toimetulevaks ühiskonnaliikmeks;
  4) Aasta noorõpetaja aunimetus antakse noorele ja inspireerivale õpetajale, kes on Elva vallas õpetajana töötanud kuni kolm aastat;
  5) Aasta kooliõpetaja aunimetus antakse õpetajale, kes on silmapaistvalt aidanud kaasa õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule;
  6) Aasta klassijuhataja aunimetus antakse õpetajale, kes on silmapaistvalt kaasa aidanud oma klassi õpilaste individuaalsele ja sotsiaalsele arengule;
  7) Aasta lasteaiaõpetaja antakse isikule, kes on silmapaistaval viisil toetanud lapse arengut;
  8) „Elva 100 Noort Tegijat” aunimetus antakse Elva valla koolide parimatele õpilastele;
  9) Õpilaste aasta haridustegu aunimetus antakse kooliõpilaste omaalgatuslikule haridusalasele projektile või sündmusele;
  10) tunnustus Vabariiklikel olümpiaadidel edukalt esinenud õpilastele;
  11) tunnustus kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajale, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistris on Elva vald ja kes lõpetab gümnaasiumi medaliga Elva vallas või mujal Eestis;
  12) tunnustus kutsemeistrivõistluste Noor Meister tiitli laureaatidele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistris on Elva vald.

  (4) Spordivaldkonna tunnustusavaldused:
  1) Aasta spordisõber aunimetus antakse isikule või organisatsioonile, kes on eelneval aastal Elva valla spordielu olulisel määral toetanud;
  2) Aasta spordihing aunimetus antakse isikule, kes on suure pühendumusega Elva valla spordielu arendamisse panustanud;
  3) Aasta sporditegu aunimetus antakse eelneval aastal läbiviidud spordisündmuse korraldamise, spordirajatise loomise või uuendamise või muu spordialase ettevõtmise eest;
  4) Vastava kategooria aunimetus antakse parimatele sportlastele erinevates vanuseklassides ning parimatele võistkondadele.

  (5) Ettevõtlusvaldkonna tunnustusavaldused:
  1) Aasta ettevõte tunnustus antakse piirkonnas tegutsevale edukale ettevõttele;
  2) Aasta maaelu edendaja tunnustus antakse põllumajanduse, toiduainetööstuse või turismivaldkonna ettevõttele;
  3) Aasta tööandja tunnustus antakse töötajasõbralikule ja/või enim töökohti loonud ettevõttele;
  4) Särav startija aunimetus antakse viimase kahe aasta jooksul Elva vallas tegevusega alustanud ettevõttele tunnustamaks nende ettevõtlikkust, uuendusmeelsust ning kiiret arengut;
  5) Aasta arendusprojekti aunimetus antakse ettevõttele, tunnustamaks arendusprojekte, mis on ehitatud või käivitatud viimase 2 aasta jooksul;
  6) Aasta turismitegu aunimetus antakse eraisikule, ettevõtjale või organisatsioonile, kelle algatatud ja läbiviidud projektid pakuvad oma mitmekesiste sündmuste ja ettevõtmistega lisaväärtust Elva vallale kui turismisihtkohale.

  (6) Kogukonnavaldkonna tunnustusavaldused:
  1) Aasta kogukonnaedendaja aunimetus antakse isikule või organisatsioonile kogukonna koostöö ja arengu suunamise eest;
  2) Aasta küla aunimetus antakse Elva valla asulale, kus läbi koostöö on toimunud kogukonna positiivne areng;
  3) Kaunimate kodude, ehitiste ja avaliku ruumi tunnustamise tingimused ja aunimetused kinnitab vallavalitsus igal aastal.

§ 7.   Valdkondlike tunnustusavalduste määramine ja andmine

  (1) Valdkondlike tunnustusavalduste statuudid kinnitab vallavalitsus. Vallavalitsus võib tunnustuse määramiseks kinnitada täiendavaid aunimetusi.

  (2) Valdkondliku tunnustamisega võib kaasneda tänukiri, meene või rahaline preemia. Rahalise preemia suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (3) Valdkondlike tunnustusavaldusi ja nendega kaasnevaid preemiaid annab välja vallavalitsus, vajadusel kaasates otsuse tegemiseks valdkonna eksperte.

  (4) Valdkondlikud tunnustused antakse üle Elva vallas toimuvatel pidulikel sündmustel.

  (5) Valdkondlike tunnustusavalduste andmise üritusi korraldab vallavalitsus. Vallavalitsus võib delegeerida tunnustamise korraldamise teistele isikutele.

  (6) Tunnustusavalduse määramise ja andmise tingimused avalikustatakse kohalikus ajalehes, valla veebilehel ja sotsiaalmeedias.

§ 8.   Vallavalitsuse poolt korraldatavad tänuüritused ja konkursid

  (1) Vallavalitsuse korraldatavad tänuüritused on:
  1) kuld- ja teemantpulma-aastapäeva tähistavate abielupaaride õnnitlemine;
  2) lusikapeod uute vallakodanike sündide tähistamiseks.

  (2) Vallavalitsusel on õigus korraldada täiendavaid tänuüritusi ja konkursse.

§ 9.   Valla tänukirja andmine

  (1) Elva valla tänukiri (edaspidi tänukiri) antakse:
  1) valla mittetulundusühingute, laulukooride, muusikaansamblite, spordiseltside, näitemänguseltside, kodukaunistamise seltside, külaseltside jm eestvedajatele, isiklike või vastavate ühingute jm juubelite puhul, edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate konkursside ja võistluste puhul;
  2) isikule, ettevõttele või kollektiivile, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust;
  3) muudel tunnustust väärivatel juhtudel.

  (2) Tänukirjaga tunnustuse avaldamisel võib tänukirjale lisada Elva valla meene.

  (3) Motiveeritud ettepanek esitatakse kirjalikult vähemalt kümme päeva enne autasustamist vallavalitsuse kantseleisse. Ettepanekus tuleb näidata:
  1) esitatud isiku, ühenduse, asutuse jm nimi;
  2) tänukirja andmise põhjendus;
  3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
  4) soovitav tänukirja üleandmise aeg ja koht.

  (4) Tänukirja andmise otsustab vallavanem või volikogu esimees.

  (5) Tänukirja andmise kohta peab arvestust vallavalitsuse kantselei.

  (6) Tänukirjale kirjutab alla vallavanem ja/või vallavolikogu esimees.

  (7) Tänukirja annab üle vallavanem, volikogu esimees või nende poolt volitatud isik.

  (8) Tänukirja võib ühele isikule anda mitu korda.

§ 10.   Valla õnnitluskaardi andmine

  (1) Valla õnnitluskaardiga õnnitletakse sünnipäeva puhul valla elanikke, kellel täitub 90, 95, 100 või enam eluaastat.

  (2) Valla õnnitluskaardi allkirjastab vallavanem või volikogu esimees ning see edastatakse posti teel või antakse üle isiklikult.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks
  1) Elva Linnavolikogu 25.06.2012 määrus nr 15 „Elva linna aukodaniku statuut”;
  2) Elva Linnavolikogu 29.04.2013 määrus nr 9 „Elva kultuurisponsori statuut”;
  3) Elva Linnavolikogu 26.03.2012 määrus nr 7 „Elva linna noortepreemia statuut ja väljaandmise kord”;
  4) Elva Linnavolikogu 25.06.2012 määrus nr 16 „Elva linna teenetemärgi statuut”;
  5) Elva Linnavolikogu 26.03.2012 määrus nr 6 „Elva linna kultuuripreemia „ELVA TÄHT" statuut ja väljaandmise kord”;
  6) Elva Linnavolikogu 17.12.2012 määrus nr 38 „Elva linnas konkursi “Kaunis Kodu” läbiviimise juhend”;
  7) Elva Linnavolikogu 27.08.2007 määrus nr 10 „Elva linnavalitsuse tänukirja statuut”;
  8) Puhja Vallavolikogu 19.12.2012 määrus nr 12 „Puhja valla tunnustuse avaldamise kord”;
  9) Palupera Vallavolikogu 05.02.2015 määrus nr 2 „Tunnustamise kord Palupera vallas”;
  10) Konguta Vallavolikogu 22.09.2003 määrus nr 24 „Konguta valla poolt tunnustuse avaldamise kord”.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json