ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 36

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord

Vastu võetud 17.05.2018 nr 24
RT IV, 29.05.2018, 35
jõustumine 01.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2019RT IV, 29.03.2019, 2901.04.2019

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja Sotsiaalkaitseministri 26.2.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord sätestab eluruumi kohandamise toetuse (edaspidi toetus) määramise tingimused ja korra puudega inimese kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“ tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ raames.

  (2) Toetuse eesmärk on vähendada puudest tingitud raskusi eluruumi sisenemisel, eluruumis liikumisel ja enesega toimetulekul.

§ 2.   Toetuse määramise üldpõhimõtted

  (1) Toetus määratakse kohandustööks ja ehitustööks, mis vastab õigusaktis sätestatud nõudele ja soodustab puudega isiku iseseisvat toimetulekut, leevendab või kõrvaldab puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel (edaspidi kohandamine).

  (2) Toetus määratakse eluruumi või selle juurdepääsu kohandamiseks, mida taotleja kasutab alaliseks elamiseks (edaspidi eluruum).

  (3) Toetus määratakse puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimesele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Hiiumaa vallas asuv eluruum, mille kohandamiseks toetust taotletakse.

  (4) Ühele taotlejale määratakse meetme raames toetus ajavahemikus 2018-2023 üks kord ühe kohanduse teostamiseks. Ühe kohanduse raames võib kombineerida eriliiki kohandusi.

§ 3.   Toetatav tegevus

  Toetatakse kohandusi:
  1) liikuvuse parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute parandamiseks.

§ 4.   Hüvitatav kulu

  (1) Hüvitatakse toetatava tegevuse elluviimiseks vajalik kulu. Kulu hüvitatakse Sotsiaalkaitseministri 26.2.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ lisa 1 hüvitatava ühiku piirmääras, mis sisaldab konkreetse kohandamisega seotud järgmist ehituslikku kulu:
  1) ehitusmaterjali ja ehitustöö kulud;
  2) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatava seadme kulu;
  3) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajaliku ehitustöö ja ehitusmaterjali kulu;
  4) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulu juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
  5) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulu;
  6) sotsiaalkaitseministri 21.12.2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatava statsionaarse abivahendi kulu juhul, kui abivahendi paigaldamine on osa ehitustööst ning selle eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.
[RT IV, 29.03.2019, 29 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Toetuse saamiseks tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine.
[RT IV, 29.03.2019, 29 - jõust. 01.04.2019]

  (3) Kohandustöö tegemisel, millele ei ole Sotsiaalkaitseministri 26.2.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ alusel kehtestatud hüvitatava ühiku piirmäära, sealhulgas ka ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamine, ekspertiisi tegemise kulu ning projektijuhtimise ja ehituse omanikujärelevalve kulu, makstakse toetus tegeliku kulu alusel.
[RT IV, 29.03.2019, 29 - jõust. 01.04.2019]

  (4) Selle paragrahvi lõikes 3 nimetatud kulude maksumusel ilma käibemaksuta alla 5000 euro, tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine. Maksumusel rohkem kui 5000 eurot esitatakse vähemalt kaks hinnapakkumist.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Hiiumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kuulutab üks kord aastas välja avatud taotlusvooru oma kodulehel ja avalikus meedias.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema perekonnaliige taotluse sotsiaalvaldkonna ametnikule (edaspidi ametnik) vallavalitsuses või osavalla valitsuses.

  (3) Taotluses esitatakse taotleja ja eluruumi andmed, planeeritava kohanduse kirjeldus, taotletav summa ja summa, mida taotleja on ise valmis kohandamiseks kulutama.

  (4) Taotluse kohustuslikud andmed:
  1) taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
  2) taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
  3) kohandatava eluruumi andmed: aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
  4) eluruumi omanik või kõik kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta;
  5) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvuse seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
  6) kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu).

  (5) Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:
  1) kohandatav eluruum on tema rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning asub Hiiumaa valla haldusterritooriumil;
  2) on aastaringseks elamiseks sobiv;
  3) lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;
  4) on esitanud tõesed andmed.

  (6) Koos taotlusega esitatakse:
  1) koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
  2) koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
  3) koopia puude raskusastme määramise otsusest;
  4) koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
  5) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  6) hinnapakkumine(sed) vastavalt § 4.

§ 6.   Taotluse menetlemine

  (1) Ametnik registreerib kõik kohanduse avaldused sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistris. Kohanduse vajalikkuse hindamiseks teeb ametnik kodukülastuse, mille käigus hindab taotleja tegevuspiirangut ja kõrvalabi vajadust. Külastuse tulemused fikseeritakse aktiga. Vajadusel osaleb kodukülastuses ehitusspetsialist või ekspert. Ametnik hindab kodukülastuse, vestluse ja esitatud andmete alusel kohandamise põhjendatust.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi, annab ametnik taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Ametnikul on õigus nõuda lisadokumente, külastada kohandamist vajavat eluruumi ning teha ettepanekuid säästlikumate lahenduste kasutamiseks. Andmete esitamisest keeldumisel, ettenähtud tähtajaks esitamata jätmisel või valeandmete esitamisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 7.   Taotluste hindamine

  (1) Vallavalitsus moodustab taotluste hindamiseks 5-liikmelise hindamiskomisjoni (edaspidi komisjon). Komisjoni kuuluvad Hiiumaa valla ametiasutuste ehitus- ja sotsiaalvaldkondade spetsialistid.

  (2) Hindamiskomisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi lõikes 1 nimetatud hindamisjuhendi alusel, täites vastava hindamistabeli ning võttes arvesse järgmist:
  1) investeeringu vajalikkus ning isiku jaoks laheneva kitsaskoha olulisus;
  2) kulude põhjendatus;
  3) keskmine sissetulek pereliikme kohta.

  (3) Taotluste hindamise aluseks on lisa 2 kohane hindamisjuhend, milles on taotluste hindamise skaala kriteeriumid ja hindamise lävend.

  (4) Esitatud taotluste ja hindamisjuhendi alusel koostab komisjon toetuse saajate pingerea ning antud taotlusvoorus toetuse saajate kohanduste kogueelarve.

  (5) Komisjonil on õigus nõuda lisadokumente, hinnata kohanduse vajalikkust puudega isiku vajadustest lähtuvalt, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaaluda eksperdi hinnangut ning töö ja materjali hinnapakkumisi ning teha säästlikumate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

§ 8.   Toetuse määramine

  (1) Vallavalitsus otsustab korraldusega toetuse maksmata jätmise või toetuse määramise komisjoni ettepanekul ja pingerea alusel hindamise tulemusena positiivse hinde saanud projektidele, mille täielikuks rahastamiseks jätkub toetuse vahendeid.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse nõuetele mittevastavaks tunnistatud projektide puhul, hindamise tulemusena negatiivse hinnangu saanud projektide puhul ning projektide puhul, mille rahastamiseks taotlusvoorus toetusvahendeid ei jätku.

  (3) Kulu hüvitamisel lähtutakse puudega isiku puudest lähtuva eluruumi kohandamise vajadusest, arvestades tema ja tema ülalpidamiskohustusega isikute ning pereliikmete sissetulekuid.

  (4) Taotluse rahastamise otsuses on:
  1) toetuse saaja;
  2) eluruumi asukoht ja kasutamise alus;
  3) kulu hüvitamise õiguslik alus ja põhjendus;
  4) eluruumi kohandamise eesmärk ja viis;
  5) toetuse maksimaalne suurus;
  6) toetuse väljamaksmise tingimused;
  7) planeeritud töö tegemise tähtaeg.

  (5) Sotsiaalosakonna juhataja sõlmib kolmepoolse lepingu taotleja, kellele on toetus määratud (edaspidi toetuse saaja), vallavalitsuse ja töövõtja vahel hiljemalt kahe kuu jooksul arvates toetuse määramise otsuse tegemisest.

  (6) Juhul kui selle paragrahvi lõikes 5 nimetatud aja jooksul tulenevalt toetuse saaja tegevusest või tegevusetusest või mõnel muul takistaval põhjusel lepingut ei sõlmita, kaotab toetuse määramise otsus kehtivuse.

  (7) Lepingus sätestatakse:
  1) tehtav kohandustöö või ehitustöö;
  2) osapoolte õigused ja kohustused;
  3) kohandamise aeg;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Pärast töö tegemist koostatakse töö üleandmise-vastuvõtmise akt. Märkuste puudumisel allkirjastatakse akt taotleja, ettevõtja ja sotsiaalosakonna juhataja poolt.

  (2) Vallavalitsus maksab toetust peale üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist. Toetust makstakse taotleja poolt kantud kulu tõendava dokumendi või töövõtja arve alusel.

  (3) Vallavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata kui
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) eluruumis ei ole tehtud lepingujärgset kohandamist;
  3) muul lepingus sätestatud juhul.

§ 10.   Järelevalve

  Tehtud töö kohanduse mõju hindab komisjon kodukülastusel.

§ 11.   Dokumentide säilitamine

  (1) Vallavalitsus säilitab taotlused, tõendid, protokollid ning muud haldusmenetluses tähtsust omavad dokumendid.

  (2) Haldusmenetluses tähtsust omavate asjaolude kohta, mida toimikus olevatest dokumentidest ei nähtu, teeb haldusorgan märkused toimikusse.

  (3) Selle paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente säilitatakse arhiiviseaduses ja selle alusel antud arhiivieeskirjas ettenähtud korras.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Määruse § 5 „Toetuse taotlemine“ rakendatakse tagasiulatuvalt 3. maist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1
[Kehtetu - RT IV, 29.03.2019, 29 - jõust. 01.04.2019]

Lisa 2 Hindamisjuhend

/otsingu_soovitused.json