Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Rõuge valla hankekord

Väljaandja:Rõuge Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 38

Rõuge valla hankekord

Vastu võetud 10.05.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1, 3 ja 4 ning Rõuge Vallavolikogu 30.01.2018 otsuse nr 1-1.3/8 „Rõuge Vallavalitsusele ülesannete delegeerimine“ punkti 1.19 alusel.

§ 1.   Reguleerimise ala

  (1) Hankekord reguleerib riigihangete korraldamist Rõuge vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi asutus).

  (2) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva määruse kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ning ehitustööde või teenuste kontsessioonide andmine. Sõltumata hankelepingu maksumusest tuleb järgida riigihangete seaduses sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid.

  (3) Hankekorda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  (1) Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, hanke läbipaistvus, proportsionaalsus ja kontrollitavus, isikute võrdne kohtlemine, olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine, konkurentsi kahjustava huvide konflikti vältimine ning hanke läbiviimine mõistliku aja jooksul.

  (2) Riigihanke õiguspärase ja õigeaegse korraldamise eest vastutab riigihanget korraldava vallavalitsuse osakonna juhataja või vallavalitsuse hallatava asutuse juht.

§ 3.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete korraldamine toimub iga aastaselt kinnitatava hankeplaani alusel.

  (2) Hankeplaanis märgitakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus;
  4) hanke eeldatav korraldamise aeg;
  5) hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg.

  (3) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist.

  (4) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele. Erakorralised hanked, mille vajadus tuleneb objektiivsetest asjaoludest ja mida ei olnud võimalik hankeplaani koostamisel ette näha viiakse läbi plaaniväliselt.

§ 4.   Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

  (1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on 1 000 eurot kuni 30 000 eurot ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 3 000 eurot kuni 60 000 eurot tehakse ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule ning avaldatakse hanketeade valla kodulehel.

  (2) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 1 000 ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 3 000 euro võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamise otsustab, jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, osakonna juhataja või hallatava asutuse juht.

  (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

  (5) Vastutav isik või hallatava asutuse juht vastutab hankemenetlusega seotud toimingute nõuetekohase teostamise eest. Hanke läbiviimise eest vastutav isik on valla eelarve kulude kasutamise eest vastutav isik või hallatava asutuse juht.

  (6) Vastutav isik või hallatava asutuse juht:
  1) viib läbi hankemenetluse ja tagab selle dokumentatsiooni säilimise;
  2) valib konkurentsi olemasolu korral võimalusel vähemalt kolm pakkujat ja teeb neile elektronposti teel ettepaneku pakkumuse esitamiseks;
  3) väiksema arvu pakkumuste võtmine on aktsepteeritav, kui turul ei ole ostumahtu ja/või hanke sisu arvestades rohkem huvitatud pakkujaid või kui ilmnevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras või muudel põhjustel;
  4) võib korraldada pakkujate paljususe ning eeldatava maksumuse välja selgitamiseks turu-uuringu;
  5) kontrollib vajadusel enne pakkumuse esitamise ettepaneku edastamist pakkuja maksuvõlgade puudumist Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, majanduslikku ja tehnilist kvalifikatsiooni (registreering äriregistris või erialases registris ning nõutavate lubade olemasolu, kui tegevus seda eeldab);
  6) koostab peale pakkumiste laekumist protokolli, kus muuhulgas selgub edukas pakkuja;
  7) informeerib pakkumuse esitanud pakkujaid hanke tulemustest.

  (7) Asjade ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus on üle 1 000 euro ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus on üle 3 000 euro tuleb hanke eest vastutaval isikul korraldada hanketeate avaldamine valla veebilehel kui hanget ei korraldata riigihangete e-keskkonnas.

  (8) Erandina on lubatud teha ettepanek pakkumuse esitamiseks ilma asjade, teenuste või ehitustööde tehnilist kirjeldust koostamata, kui pakkujale antakse võimalus tutvuda riigihanke objektiga kohapeal.

  (9) Käesolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida vajalike avariitööde teostamiseks ehitus või muu teenuse tellimisel ja kiireloomulisel põhjendatud vajadusel.

§ 5.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Üle lihthanke piirmäära riigihanke korraldamine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega, milles määratakse:
  1) riigihanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) vajadusel kaalutlused hanke osadeks jagamise või mittejagamise kohta;
  4) riigihanke korraldamise eest vastutav isik;
  5) vajadusel hankekomisjoni liikmed;
  6) pakkumuse hindamise kriteeriumid;
  7) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse hankedokumendid;
  8) vajadusel pakkumise tagatise nõutavus ja summa.

  (2) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid tegema hankemenetlusega seotud toiminguid. Vallavalitsuse korralduses määratakse kindlaks volituse ulatus.

  (3) Valla hallatava asutuse taotlusel võib vallavalitsus läbi viia ka nimetatud asutuse hankemenetluse.

§ 6.   Hanke korraldamine

  (1) Hanke korraldamise eest vastutav isik on kohustatud täitma kõiki riigihangete seaduses nimetatud ülesandeid hanke korraldamisel ja ka pärast hanke korraldamist.

  (2) Elektroonilises riigihangete registris võib kõiki hankemenetluse läbiviimiseks vajalikke toiminguid teostada hangetega tegelev isik või muu volitatud isik. Sealhulgas esitab ta hanke alusdokumendid, langetab vajalikud otsused ja teeb kõik hanke korraldamisel vajalikud toimingud, esitab hankelepingu sõlmimise teate ja lepingu lõpetamise andmed.

  (3) Hanke alusdokumentides muudatuse tegemisel peab hanke eest vastutav isik selle kooskõlastama vallavalitsusega. Hangetega tegelev isik tagab muudatuste esitamise riigihangete registrile ning hankemenetluses osalejate teavitamise muudatusest. Hanke alusdokumendid peavad vastama riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet hankemenetluses osalemiseks.

  (4) Hanke võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena ka juhul, kui seadus seda ei nõua. Kui hanget alustatakse registris ilma seadusest tuleneva kohustuseta, on kohustuslik järgida riigihangete seaduses sätestatud hankemenetluse korda.

§ 7.   Hankelepingu sõlmimine, muutmine ja täitmine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis. Hankeleping sõlmitakse, kui hanke maksumus ületab või võrdub 10 000 euroga.

  (2) Hankelepingu allkirjastab vallavanem, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti.

  (3) Alla 10 000 euro summa suuruses asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise/teenuse osutamise tööde teostamise aluseks valla eelarve kulude kasutamise eest vastutava ametniku või hallatava juhi poolt esitatud hinnapakkumine. Ostetud asja või teenuse ning ehitustööde eest tasumine toimub arve alusel.

  (4) Hankelepingu muutmisel tuleb lähtuda seaduses sätestatud reeglitest, hankelepingu muutmine on lubatav üksnes seaduses nimetatud juhtudel.

  (5) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik peab tagama, et hankelepingu muutmisel ei rikutaks riigihangete seaduses sätestatud korda ning ei võetaks lepingu raames täiendavaid rahalisi kohustusi, mis suurendaksid lepingu eeldatavat maksumust üle vastava hanke piirmäära.

§ 8.   Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:
  1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
  2) pakkuja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
  3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
  4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  5) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
  6) kõikide pakkumuste sisulise mittevastavuse korral nende tagasi lükkamata jätmine ning läbirääkimiste alustamine pakkumuste üle;
  7) pakkumuse edukaks tunnistamine;
  8) hankelepingu sõlmimine;
  9) hankemenetluse lõpetamine;
  10) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

§ 9.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik on kohustatud enne riigihanke korraldamise alustamist kinnitama, et tal ei esine riigihanke korraldamisega seoses huvide konflikti.

  (2) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik on kohustatud informeerima oma vahetut juhti asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

  (3) Huvide konflikti tuvastamisel ja eeldusel, et isik ei ole end hankemenetlusest taandanud ega teavitanud vahetut juhti muul viisil oma huvide konflikti esinemisest, lähtutakse õigusaktidega ettenähtud nõuetest.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Mailis Koger
vallavanem

Eve Mändmaa
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json