Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Parkimistasu kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2024
Avaldamismärge:RT IV, 23.11.2023, 12

Parkimistasu kehtestamine

Vastu võetud 24.05.2018 nr 24
RT IV, 29.05.2018, 39
jõustumine 01.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2023RT IV, 28.01.2023, 601.02.2023
16.11.2023RT IV, 23.11.2023, 301.01.2024, osaliselt 01.05.2024

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 22 lõike 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 10 ja § 141 ning liiklusseaduse § 92 lõike 4, § 187 ja § 188 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Käesoleva määrusega (edaspidi määrus) kehtestatakse Pärnu linna avalikul parkimisalal tasuline parkimisala, parkimistasu määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused ning viivistasu täpsustatud määr.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid liiklusseaduse tähenduses, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Parkimistasu on Pärnu Linnavolikogu Pärnu linna avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil kehtestatud kohalik maks.

§ 2.   Tasuline parkimisala

  (1) Avalik tasuline parkimisala Pärnu linna haldusterritooriumil on:
  1) kesklinna piirkond (mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel on nimetatud parkimistsooni nimeks „Pärnu“);
  2) ranna piirkond (mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel on nimetatud parkimistsooni nimeks „Rand“);

  (2) Kesklinna piirkond on Pärnu jõe ja järgmiste tänavalõikudega (kaasa arvatud) piiratud maa-alad (välja arvatud Kalda tänava parkla):
  1) Akadeemia tänav (Pärnu jõest Kalda tänavani);
  2) Kalda tänav (Akadeemia tänavast Õhtu tänavani);
  3) Õhtu tänav (Kalda tänavast Kuninga tänavani, sh Akadeemia tänav 3 parkla);
  4) Kuninga tänav (Õhtu tänavast Akadeemia tänavani);
  5) Akadeemia tänav (Kuninga tänavast Lõuna tänavani);
  6) Lõuna tänav (Akadeemia tänavast Vee tänavani);
  7) Vee tänav (Lõuna tänavast Ringi tänavani);
  8) Ringi tänav (Vee tänavast Kuninga tänavani);
  9) Kuninga tänav (Ringi tänavast Vanapargi tänavani);
  10) Vanapargi tänav (Kuninga tänavast Vingi tänavani);
  11) Vingi tänav (alates Vana-Pargi tänavast);
ja
  12) Karja tänav (Aia tänavast Hõbe tänavani);
  13) Suur-Sepa tänav (Aisa tänavast Väike-Kuke tänavani);
  14) Väike-Posti tänav (Aia tänavast Suur-Posti tänavani);
  15) Hõbe tänav.

  (3) Ranna piirkond on Pärnu lahe ja järgmiste tänavalõikudega (kaasa arvatud) piiratud maa-ala:
  1) Mere puiestee (alates Esplanaadi tänavast), kaasa arvatud Mere puiestee äärde jääv parkla;
  2) Suvituse tänav;
  3) Supeluse tänav (Suvituse tänavast Anton Hansen Tammsaare puiesteeni);
  4) Anton Hansen Tammsaare puiestee (välja arvatud);
  5) Kanali tänav (Anton Hansen Tammsaare puiesteest Papli tänavani);
  6) Papli tänav (Kanali tänavast Side tänavani);
  7) Side tänav (alates Papli tänavast).

  (4) Illustreeriv avaliku tasulise parkimisala skeem on kättesaadav Pärnu linna veebilehel.

  (5) Kesklinna piirkonnas on parkimine tasuline esmaspäevast reedeni (va riigipühad) kell 08.00 kuni 18.00 aastaringselt.

  (6) Ranna piirkonnas on parkimine tasuline iga päev 01. juunist kuni 31. augustini (kaasa arvatud) kell 10.00 kuni 18.00

  (7) Avaliku tasulise parkimisala hulka kuuluvad ka avaliku tasulise parkimisala piiresse jäävad Pärnu Linnavolikogu otsuse alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateed.

§ 3.   Maksuobjekt

  Parkimistasuga maksustatakse avalikule tasulisele parkimisalale pargitud mootorsõiduk ja haagis, välja arvatud mootorratas ja mopeed.

§ 4.   Maksumaksja

  Parkimistasu tasub mootorsõiduki juht mootorsõiduki ja/või haagise parkimisel avalikul tasulisel parkimisalal. Mootorsõiduki ja selle haagise üheaegsel parkimisel tasub mootorsõiduki juht parkimistasu nii mootorsõiduki kui ka haagise eest.

§ 5.   Parkimistasu määr

  (1) Parkimistasu määr kesklinna piirkonnas on:
  1) 1 tund – 1.00 euro;
  2) 1 päev – 5.00 eurot.

  (2) Parkimistasu määr ranna piirkonnas on:
  1) 1 tund – 4.00 eurot;
  2) 1 päev – 12.00 eurot.

  (3) Parkimistasu määr parkimisel parkimisloa alusel avalikul tasulisel parkimisalal on:
  1) 1 kuu – 50.00 eurot;
  2) 3 kuud – 100.00 eurot;
  3) 6 kuud – 150.00 eurot.
  4) [kehtetu - RT IV, 23.11.2023, 3 - jõust. 01.01.2024]

  (4) Parkimistasu soodusmäär parkimisel parkimisloa alusel on:
  1) § 6 lõike 1 punktis 1 sätestatud isikule:
   a) 3 kuu parkimisluba – 32.00 eurot;
   b) talveperioodi parkimisluba perioodiga 1. septembrist kuni 31. maini – 70 eurot;
  2) § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud isikule 12 kuud – 20.00 eurot.

  (5) Parkimistasu arvestus parkimisel parkimisautomaadi parkimispileti alusel on minutipõhine. Parkimistasu minuti määr saadakse vastava avaliku tasulise parkimisala piirkonna kohta kehtestatud 1 tunni parkimistasu määra jagamisel 60-ga.

  (6) Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel arvestatakse alates kahe tunni täissaamisest parkimistasu määraks 1 päev, kui parkimine toimub katkematult.

  (7) Parkimistasu laekub Pärnu linna eelarvesse.

§ 6.   Maksusoodustused

  (1) Parkimistasu soodustusele on õigus B-kategooria mootorsõiduki juhil:
  1) mille liiklusregistrijärgse omaniku, vastutava kasutaja või kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn;
  2) mille liiklusregistrijärgse omaniku või vastutava kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht asub avaliku tasulise parkimisala piires, parkimiseks vastaval elukoha ja/või sellele lähimal tänava osal.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud parkimistasu soodustust tõendab konkreetse sõiduki parkimiseks väljastatud parkimisluba. Lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul väljastatakse ühe eluruumi kohta üks parkimisluba.

§ 7.   Maksuvabastused

  (1) Parkimistasu maksmisest on vabastatud:
  1) liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava mootorsõiduki juht;
  2) liiklusseaduse § 84 lõike 6 alusel määratletud alarm- või jälitussõiduki juht;
  3) M1 kategooria sõiduauto juht, mille veoajamit veab ainult ja alaliselt elektrimootor;
  4) mootorsõiduki juht, mille liiklusregistrijärgne omanik, vastutav kasutaja või kasutaja on nelja ja enama kuni 19 aastase lapse lapsevanem ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn.

  (2) Pärnu Linnavalitsusel (edaspidi linnavalitsus) on lähtuvalt avalikust huvist õigus anda parkimistasust vabastus:
  1) riigiasutustele, mille registrijärgne asukoht asub avaliku tasulise parkimisala piires, kuni ühe mootorsõiduki parkimiseks;
  2) kohalike omavalitsuste ametiasutustele ja hallatavatele asutustele.

  (3) Parkimistasu vabastust tõendab:
  1) liiklusseaduse §-s 167 nimetatud liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart. Pärnu linna elanikele väljastab nimetatud parkimiskaardi Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond liiklusseaduse § 167 lõike 3 alusel kehtestatud korra tingimustest lähtuvalt;
  2) liiklusseaduse § 84 lõike 6 alusel kehtestatud nõuetele vastavalt tähistatud alarmsõiduk või mootorsõidukile väljastatud alarmsõiduki või jälitussõiduki kaart;
  3) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatud mootorsõiduki omanikule, vastutavale kasutajale või kasutajale või määruse §10 lõike 2 alusel väljastatud parkimisluba.

  (4) Parkimistasu vabastust tõendav luba või kaart peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada dokumendi kehtivust. Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart peab olema paigaldatud mootorsõiduki esi- või tagaklaasile.

  (5) Linnavalitsusel on õigus ilmastikuoludest, liikluskorralduse muutmise vajadusest ja riigi või kohaliku omavalitsuse korraldatavatest üritustest tulenevalt ajutiselt peatada tasulisel parkimisalal parkimistasu maksmise kohustus.

§ 8.   Maksukohustuse tekkimise aeg

  (1) Mootorsõiduki ja selle haagise juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist.

  (2) Kui mootorsõiduki ja selle haagise juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu tasumise kohustus Keskväljaku parklas 3 tunni möödumisel, kesklinna piirkonnas 60 minuti möödumisel ning ranna piirkonnas 30 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest.

  (3) Parkimisautomaadi parkimispiletil märgitud parkimise lõpuaeg pikeneb käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud minutite võrra.

  (4) Kirjalik teade, parkimiskell ja/või parkimisautomaadi parkimispilet peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada pileti ja teate sisu või parkimiskella näit. Haagise parkimisel peab kirjalik teade, parkimiskell ja/või parkimisautomaadi parkimispilet olema paigaldatud haagise tiislile, nii et oleks võimalik tuvastada pileti ja teate sisu või parkimiskella näit.

§ 9.   Maksu tasumise tõendamise kord

  (1) Parkimistasu tasumist tõendab:
  1) nõuetekohaselt tähistatud ühekordne parkimispilet;
  2) parkimisautomaadi parkimispilet;
  3) paberkandjal või elektrooniline parkimisluba;
  4) mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta antud tasulises parkimispiirkonnas.

  (2) Ranna piirkonnas parkimistasu maksmist tõendav parkimispilet ja mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta kehtib tasutud parkimise aja ulatuses ka parkimisel kesklinna piirkonnas.

  (3) Parkimisluba kehtib tervel avalikul tasulisel parkimisalal, välja arvatud määruse § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud parkimisluba.

  (4) Nõuetekohaselt tähistatud parkimispilet ja paberkandjal parkimisluba peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Haagise parkimisel peab nõuetekohaselt tähistatud parkimispilet või paberkandjal parkimisluba olema paigaldatud haagise tiislile, nii et oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaeg ja/või dokumendi kehtivus.

§ 10.   Parkimisloa väljastamine

  (1) Parkimisloa saamiseks tuleb pöörduda linnavalitsuse kantselei poole, kes väljastab parkimisloa elektrooniliselt või paberkandjal.
[RT IV, 28.01.2023, 6 - jõust. 01.02.2023]

  (2) Määruse § 7 lõikes 2 sätestatud elektroonilise või paberkandjal parkimistasust vabastust tõendava parkimisloa väljastab linnavalitsuse kantselei linnavalitsuse korralduse alusel. Parkimisloa saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus, mille rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab linnavalitsus 30 päeva jooksul taotluse saamisest.
[RT IV, 28.01.2023, 6 - jõust. 01.02.2023]

  (3) Parkimisloa väljastamisel elektrooniliselt kantakse parkimislubade ja viivistasuotsuste haldussüsteemi vähemalt järgmised andmed:
  1) mootorsõiduki registreerimisnumber;
  2) parkimisloa väljaandmise aeg;
  3) parkimisloa kehtivuse lõpptähtpäev;
  4) määruse § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud parkimisloa puhul parkimisala.

  (4) Parkimisloa väljastamisel paberkandjal kantakse parkimisloale vähemalt järgmised andmed:
  1) parkimisloa väljaandmise aeg;
  2) parkimisloa kehtivuse lõpptähtpäev;
  3) parkimisala.

  (5) Parkimisluba väljastatakse ühe mootorsõiduki parkimiseks, ühes eksemplaris ja tähtajaga kuni üks aasta.

  (51) Parkimisloa väljastamisel on loa kehtivusaja alguseks selle väljastamise kuupäev.
[RT IV, 23.11.2023, 3 - jõust. 01.01.2024]

  (6) Parkimisloale kantud mootorsõiduki andmete muutuse korral tuleb pöörduda linnavalitsuse kantselei poole, kes väljastab senise kehtivusega uue parkimisloa selle eest tasu võtmata.
[RT IV, 28.01.2023, 6 - jõust. 01.02.2023]

§ 11.   Parkimisloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Linnavalitsuse kantselei kontrollib võimalusel väljastatud parkimislubade aluseks olevaid andmeid, sh parkimistasu vabastuse või soodustuse aluseid.
[RT IV, 28.01.2023, 6 - jõust. 01.02.2023]

  (2) Kui ilmneb, et isik on esitanud valeandmeid või parkimistasu vabastuse või soodustuse andmise alus on ära langenud, tunnistab linnavalitsuse kantselei parkimisloa kehtetuks.
[RT IV, 28.01.2023, 6 - jõust. 01.02.2023]

  (3) Parkimisloa kehtetuks tunnistamisel parkimistasu ei tagastata.

§ 12.   Viivistasu

  (1) Parkimistasu maksmata jätmise või väiksema määra järgi tasumise, tasutud parkimisaja ületamise, tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi mittenõuetekohase täitmise või tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi mittenõuetekohase paigaldamise korral teeb parkimisjärelevalvet teostav ametiisik viivistasu määramise otsuse.

  (2) Viivistasu määr on 30.00 eurot ööpäevas. Esmakordse viivistasu määramise korral viimase 24 kuu jooksul on viivistasu määr 0 eurot ööpäevas.

  (3) Kui mootorsõidukit või selle haagist ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on parkimisjärelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

  (4) Viivistasu maksab mootorsõiduki või haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, maksab viivistasu vastutav kasutaja.

  (5) Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki või haagise omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.

  (6) Viivistasu laekub Pärnu linna eelarvesse.

  (7) Viivistasu otsuste üle peetakse elektroonilist arvestust parkimislubade ja viivistasu otsuste haldussüsteemis.

§ 13.   Tasulise parkimise korraldamine ja parkimisjärelevalve teostamine

  (1) Parkimist avalikul tasulisel parkimisalal korraldab liiklust, sealhulgas parkimist, korraldav linnavalitsuse struktuuriüksus. Parkimisjärelevalvet teostab Pärnu Linnavolikogu vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalvet teostav linnavalitsuse struktuuriüksus.
[RT IV, 28.01.2023, 6 - jõust. 01.02.2023]

  (2) Maksuhalduri toiminguid teostab linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus.

  (3) Parkimisjärelevalve teostamise, maksu tasumise kontrollimise, viivistasu määramise, viivistasu otsuse kolmanda eksemplari edastamise ja viivistasu otsuse sundtäitmiseks esitamise võib linnavalitsus halduslepingu alusel üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule.

  (4) Liiklusseaduses sätestatud valvega hoiukoha asukoha kehtestab linnavalitsus.

§ 14.   Rakendussätted

  Enne määruse jõustumist välja antud parkimisload kehtivad parkimisloal toodud tingimustel sellel märgitud tähtpäevani.

§ 15.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json