Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Surju Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 43

Surju Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 18.05.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimääruses sätestatakse Surju Raamatukogu ülesanded, juhtimise korraldus, direktori õigused ja kohustused ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Raamatukogu ametlik nimi on Surju Raamatukogu.

  (2) Surju Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Saarde Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis on registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (3) Raamatukogu asub postiaadressil Valla, Surju küla, Saarde vald, Pärnu maakond 86401.

  (4) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu. Teeninduspiirkonnaks on Ilvese, Jaamaküla, Kalda, Kikepera, Kõveri, Lähkma, Metsaääre, Rabaküla, Ristiküla, Saunametsa ja Surju külad. Raamatukogu teenindab ka väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda elavaid inimesi.

  (5) Raamatukogul on oma nimega tempel teavikute märgistamiseks.

  (6) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu.

  (7) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

  (8) Raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (9) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Tegevuse eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu ülesanded:
  1) osutab tasuta põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine) teeninduspiirkonna elanikele ning teistele soovijatele;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid (kopeerimine, printimine, skaneerimine jm) vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  3) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  4) teostab teavikute raamatukogundusliku töötlemise;
  5) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
  6) peab arvestust kogude suuruse, koostise ja rahalise väärtuse kohta raamatukogu elektroonilises andmebaasis;
  7) korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;
  8) korraldab raamatuvarade ja teenuste tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  9) kogub ja säilitab oma valla kohta ilmunud materjalid;
  10) teeb koostööd teiste raamatukogudega, organisatsioonide, vallaasutuste ja kodanikuühendustega.

§ 4.   Kogud, teenindus ja lugeja

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid eri laadi ja tüüpi teavikuid.

  (2) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu teistest raamatukogudest.

  (3) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

  (4) Üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (5) Raamatukogu lahtioleku aja kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

§ 5.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab raamatukogu direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (3) Direktoril peab olema kõrgharidus raamatukogunduse või infoteaduste alal või kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  (4) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse töölepingu seadusega.

  (5) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. Direktori töötasu määrab vallavanem volikogu poolt vastu võetud eelarve alusel.

  (6) Direktor:
  1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise;
  2) kannab vastutust raamatukogu arengu, varalise seisundi ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  3) koostab raamatukogu eelarve eelnõu;
  4) korraldab avaliku internetipunkti tööd;
  5) koostab raamatukogu kroonikat;
  6) esindab raamatukogu;
  7) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse kolmeliikmeline raamatukogu nõukogu.

  (2) Raamatukogu nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (3) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

  (4) Nõukogu töövormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. Nõukogu koosolek protokollitakse.

  (5) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal kaks kolmandikku liikmetest.

§ 7.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu kasutuses on Saarde valla vara, mida ta valdab ja kasutab vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Raamatukogul on Saarde valla eelarve koosseisus oma alaeelarve.

  (3) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) Saarde valla eelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidest;
  4) annetustest.

  (4) Kohalik omavalitsus tagab:
  1) personalikulu;
  2) teavikute soetamise kulud;
  3) raamatukogu eripärale vastavate ruumide, sisustuse ja majandamiskulud.

  (5) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 8.   Järelevalve, aruandlus ja kontroll

  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Raamatukogu tegevust kontrollib Saarde Vallavalitsus.

  (3) Eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

  (4) Raamatukogu esitab Pärnu Keskraamatukogule eelneva aasta statistilise ja sisulise töö aruande.

§ 9.   Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Saarde Vallavolikogu.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json