KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Saarde vallas

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 44

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Saarde vallas

Vastu võetud 18.05.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, § 22 lõike 2 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Saarde valla haldusterritooriumil nõuded avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamisest teatamiseks ning ürituse pidamiseks nõuded ürituse korraldajale.

  (2) Määrusega ei reguleerita spordiürituse ja avaliku koosoleku korraldamist.

  (3) Määrus on korrakaitseseaduse rakendusakt ning määruses kasutatakse mõisteid korrakaitseseaduse tähenduses.

§ 2.   Ürituse korraldaja

  Ürituse korraldaja määruse mõistes on isik, isikute ühendus või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes organiseerib avalikku üritust ning võtab sellega ka vastutuse üritusel avaliku korra tagamiseks.

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISEST TEAVITAMINE 

§ 3.   Ürituse korraldamise kohta teatise esitamine

  (1) Ürituse korraldamisest peab ürituse korraldaja kirjalikult teavitama Saarde Vallavalitsust (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Teatis ürituse korraldamise kohta tuleb esitada järgmiselt:
  1) kui ürituse korraldamiseks soovitakse muu hulgas muuta või ümber korraldada liikluskorraldust või kasutada liikluskorraldajaid, esitatakse teatis vähemalt üks nädal enne ürituse toimumist;
  2) kui üritusel soovitakse korraldada ilutulestikku ning selleks tuleb lõhkematerjaliseaduse alusel taotleda luba või kui üritusel soovitakse Saarde valla loal tekitada teisi isikuid oluliselt häirivat müra või kasutada valgusefekte, esitatakse teatis vähemalt viis tööpäeva enne ürituse toimumist;
  3) muudel juhtudel esitatakse teatis vähemalt kolm tööpäeva enne ürituse toimumist.

  (3) Ürituse korraldamise teatisel (teatise vorm lisa) märgitakse järgmised andmed:
  1) ürituse nimetus ja liik (etendus, võistlus, kaubandusüritus, lõbustusüritus, reklaamüritus jms) ning lühikirjeldus planeeritava ürituse kohta;
  2) ürituse toimumise aeg (kuupäev või ajavahemik ning kellaaeg);
  3) ürituse toimumise koht (märgitakse toimumiskoha koha-aadress või määratletakse ürituse toimumiskoha asukoht kirjelduse või selgitusena);
  4) andmed ürituse korraldaja kohta (füüsilise isiku nimi ja sünniaeg või isikukood; juriidilise isiku nimetus, registrikood; isikute ühenduse puhul ühenduse liik (seltsing, õpilasorganisatsioon jms) ning ühendust esindama volitatud isiku andmed; riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuse nimi, registrikood);
  5) ürituse korraldaja või teda esindama õigustatud füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  6) üritusel avaliku korra eest vastutava isiku andmed (nimi, kontaktandmed), kui ürituse korraldaja ise ei ole üritusel avalikku korda tagav isik;
  7) ürituse iseloomust tulenevalt meetmed avaliku korra ohu ennetamiseks;
  8) õigusaktidest tulenevalt vajadusel eelnev Politsei- ja Piirivalveameti kohaliku prefektuuri kooskõlastus.

  (4) Ürituse korraldamise kohta ei pea teatist esitama vallavalitsus.

  (5) Vallavalitsuse hallatav asutus (edaspidi hallatav asutus) ei pea ürituse korraldamisest Vallavalitsust teavitama, kui üritus korraldatakse hallatava asutuse valduses olevas kohas. Hallataval asutusel on kohustus üritusest teavitada Politsei- ja Piirivalveameti kohalikku prefektuuri.

§ 4.   Ürituse teatise menetlemine

  (1) Ürituse teatist menetleb vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik.

  (2) Kui teatis ei vasta määrusega sätestatud nõuetele, tagastab menetleja selle teatise laekumisele järgneva tööpäeva jooksul, märkides ära puudused ning andes aja puuduste kõrvaldamiseks. Puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel loetakse teatis läbi vaatamata tagastatuks.

  (3) Kui teatis on esitatud nõuetekohaselt, registreeritakse see vallavalitsuse dokumendiregistris.

  (4) Teatise menetleja kontrollib teatises märgitud asjaolusid ning annab teatise esitajale informatsiooni (suuliselt, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) järgmiste asjaolude kohta:
  1) ürituse toimumise kohta ei ole vastuväiteid;
  2) teatisel märgitud tegevus vajab õigusaktidest tulenevalt täiendavat luba või kooskõlastust;
  3) teatisel märgitud ajal ja kohas on teatise avaliku ürituse toimumisest esitanud teine avaliku ürituse korraldaja;
  4) vajadusel seisukoha üritusel planeeritud tegevuse õiguspärasuse kohta.

  (5) Teatise menetleja kannab nõuetele vastava ja nõutavalt kooskõlastatud teatise alusel info Saarde valla veebilehel avaldatud sündmuste kalendrisse.

§ 5.   Ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamise loa andmine

  Korrakaitseseaduse § 56 lõike 3 punktis 2 nimetatud loa andmise pädevus delegeeritakse vallavalitsusele, kes otsustab loa andmise või sellest keeldumise korraldusega.

§ 6.   Ürituse korraldamisega seotud andmete säilitamine

  Avaliku ürituse teatiste ning nendega seonduvate dokumentide säilitustähtaeg on üks aasta.

3. peatükk ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED 

§ 7.   Nõuded ürituse korraldajale

  Ürituse korraldaja või üritusel avalikku korda tagav isik peab:
  1) olema korrakaitseorganile sidevahendite kaudu kättesaadav;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse;
  3) katkestama ürituse, kui seoses üritusega ilmneb oluline, kõrgendatud või vahetu oht osalejate elule või tervisele või toimub korrarikkumine, mis on ohtlik üritusel viibijate elule või tervisele. Olenevalt ohu või korrarikkumise põhjustajast teavitama vastavast asjaolust korrakaitseorganit;
  4) vajadusel ning teehoidu korraldava isiku antud loa alusel korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal ja piirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  5) tagama ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu ning õigusaktidega sätestatud tuleohutuse ja päästenõuete täitmise;
  6) tagama ürituse ajal selle toimumise kohas heakorra ning korrastama territooriumi pärast ürituse lõppemist.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

Lisa Teatis avaliku ürituse korraldamise kohta

/otsingu_soovitused.json