Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 15. juuli 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2018, 46

Tartu Linnavolikogu 15. juuli 2016. a määruse nr 118 "Spordi valdkonna toetused" muutmine

Vastu võetud 24.05.2018 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades spordiseaduse § 3 punkti 2.

§ 1.   Määruse muutmine

  Tartu Linnavolikogu 15. juuli 2016. a määruses nr 118 "Spordi valdkonna toetused" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse § 10 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Spordiprojekti toetamisel on abikõlbulikud kulud sündmuse toimumisega seotud spordirajatise või -hoone, samuti sündmuse korraldamiseks ja läbiviimiseks vajaliku inventari rendi- ja üürikulu, kohtunike töötasu, ajavõtu ja heliteeninduse kulu, meditsiini- ja turvateenuse kulu, tänava ja haljasala sulgemise ja liikluskorralduse muudatusega soetud kulu.";
  2) määruse § 11 lõikes 1 asendatakse number "60" numbriga "50";
  3) määruse § 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 14. Abikõlbulikud kulud
Spordi suurprojekti toetamisel on abikõlbulikud kulud sündmuse toimumisega seotud spordirajatise või -hoone, samuti sündmuse korraldamiseks ja läbiviimiseks vajaliku inventari rendi- või üürikulu, kohtunike töötasu, ajavõtu, heli- ja audiovisuaalse teenindamise kulu, meditsiini- ja turvateenuse kulu, tänava ja haljasala sulgemise ja liikluskorralduse muudatusega seotud kulu ning sündmuse reklaami ja turundamise kulu.";
  4) määruse § 16 lõikes 1 asendatakse number "80" numbriga "70";
  5) määruse § 18 tunnistatakse kehtetuks;
  6) määruse § 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 19. Spordi suurprojekti konsultatsioon
Pärast spordi suurprojekti taotluse esitamist viiakse taotleja esindajaga läbi konsultatsioon, mille käigus arutatakse läbi suurprojekti idee, toimumise aeg, tegevuskava ja turundustegevused ning antakse esialgne tagasiside toetuse saamise võimaluse kohta.";
  7) määruse § 21 punktis 1 jäetakse välja sõna "individuaalala";
  8) määruse § 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 22. Toetuse määr Tartu linna meistrivõistlustel
(1) Toetuse määr Tartu linna meistrivõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks ühele vanuseklassile on 200 eurot.
(2) Toetuse määr Tartu linna meistrivõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks kahele kuni kolmele vanuseklassile ja juhul, kui meistrivõistlused viiakse läbi vähemalt kahel erineval (kuu)päeval, on 400 eurot.
(3) Toetuse määr Tartu linna meistrivõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks enam kui kolmele vanuseklassile, ja juhul kui meistrivõistlused viiakse läbi vähemalt kahel erineval (kuu)päeval, on 600 eurot.
(4) Toetuse määr Tartu linna meistrivõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks spordialal, mis eeldab spetsiifilist kallist spordirajatist või varustust (iluuisutamine, jäähoki, ratsutamine, tennis, moodne viievõistlus, jalgratta maanteesõit, mootorisport), või võistkondlikul pallimängualal (välja arvatud rannapallialad, kui läbiviimisega ei kaasne väljakute rendikulu), mille korraldamiseks on hooaja vältel vaja läbi viia eelringid lisaks finaalturniirile, ning millel viiakse meistrivõistlused läbi kuni kahes vanuseklassis, on 600 eurot.
(5) Toetuse määr Tartu linna meistrivõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks spordialal, mis eeldab spetsiifilist kallist spordirajatist või varustust (iluuisutamine, jäähoki, ratsutamine, tennis, moodne viievõistlus, jalgratta maanteesõit, mootorisport), või võistkondlikul pallimängualal (välja arvatud rannapallialad, kui läbiviimisega ei kaasne väljakute rendikulu), mille korraldamiseks on hooaja vältel vaja läbi viia eelringid lisaks finaalturniirile, ning millel viiakse meistrivõistlused läbi enam kui kahes vanuseklassis, on 1000 eurot.";
  9) määruse § 31 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"2) võistluse nime ja tähtsust, sh lisada võistluse veebilehe aadress";
  10) määruse § 32 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  11) määruse § 32 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Ühelt spordialalt saab toetust vaid üks võistkond.";
  12) määruse § 37 tunnistatakse kehtetuks;
  13) määruse § 38 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"§ 38. Esindusvõistkonna konsultatsioon
Pärast spordi esindusvõistkonna taotluse esitamist viiakse taotleja esindajaga läbi konsultatsioon, mille käigus arutatakse järgmise perioodi tegevusplaane liigades ja sarjades osalemisel ja turundustegevusi ning antakse esialgne tagasiside toetuse saamise võimaluse kohta.";
  14) määruse § 40 täiendatakse lõikega 11 järgmiselt:
"(11) Spordiprojekti eelarve hindamisel võrreldakse esitatud taotluses kirjeldatud eelarvet sama taotleja eelmise perioodi sarnase spordiprojekti kohta esitatud aruandes nimetatud kuludega. Suure erinevuse korral võib vähendada taotluses kirjeldatud eelarvet selliselt, et see arvestaks käesoleva määruse paragrahvides 10 ja 11 nimetatud proportsioonidega ning aruandes esitatud reaalselt tehtud kuludega.".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2018. a.

Aadu Must
esimees

/otsingu_soovitused.json