Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Spordi valdkonna toetused

Spordi valdkonna toetused - sisukord
Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2020, 17

Spordi valdkonna toetused

Vastu võetud 30.06.2016 nr 118
RT IV, 06.07.2016, 6
jõustumine 15.07.2016, osaliselt 1.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2018RT IV, 29.05.2018, 4601.06.2018
17.04.2019RT IV, 25.04.2019, 1001.05.2019
13.06.2019RT IV, 20.06.2019, 523.06.2019, rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul
04.12.2020RT IV, 11.12.2020, 301.01.2021
04.12.2020RT IV, 11.12.2020, 601.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades spordiseaduse § 3 punkti 2.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib spordi valdkonnas toetuse andmise kriteeriume ning toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise korda.
[RT IV, 11.12.2020, 6 - jõust. 01.01.2021]

§ 11.   Toetuse taotlemisele ja toetuse kasutamise kontrollimisele rakenduvad õigusaktid

  Käesoleva määruse kohase toetuse taotlemisele ja toetuse andmise menetlemisele ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamisele kohaldatakse Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise korra sätteid, arvestades käesoleva määruse erisusi.
[RT IV, 11.12.2020, 6 - jõust. 01.01.2021]

§ 2.   Toetuse andmise eesmärgid

  Toetuse andmise eesmärgid on:
  1) tervislike eluviiside propageerimine ning liikumisharrastusega tegelejate osakaalu suurendamine;
  2) Tartus saavutusspordisündmuste toimumise soodustamine, et pakkuda saavutussportlastele võimalusi võistlemiseks ja publikule sporti kui atraktiivset vaatemängu;
  3) erinevate spordialade tutvustamine eelkõige lastele ja noortele Tartu linna meistrivõistluste ning koolidevaheliste karikavõistlustega;
  4) Tartu sportlastele võimaluste loomine rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks ning koostöö edendamine sõpruslinnadega;
  5) kõrge tasemega traditsiooniliste sportmängude võistkondade toetamine.

§ 3.   Toetuse objekt

  Käesoleva määruse tähenduses on toetuse objekt:
  1) spordiprojekt - Tartu linnas või Tartuga seotult piiritletud ajal toimuv spordisündmus või -sündmuste sari (liikumisharrastus-, saavutusspordisündmus (sealhulgas Tartu linna meistrivõistlused) või muu tervislikke eluviise propageeriv sündmus);
[RT IV, 20.06.2019, 5 - jõust. 23.06.2019, rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul]
  2) spordi suurprojekt - Tartu linnas või Tartuga seotult piiritletud ajal toimuv spordisündmus või -sündmuste sari (liikumisharrastus-, saavutusspordisündmus või muu tervislikke eluviise propageeriv sündmus), millel on rahvusvaheline ning Tartu linna väljaspool Tartut tutvustav mõõde;
  3) [kehtetu - RT IV, 20.06.2019, 5 - jõust. 23.06.2019, rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul]
  4) Tartu koolidevahelised karikavõistlused – konkreetse spordiala Tartu koolidevahelised karikavõistlused;
  5) [kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]
  6) esindusvõistkond – Tartu linnas tegutseva spordiklubi võistkondliku sportmängu võistkond.

§ 4.   Toetuse taotlemise aeg

  (1) Toetuse taotlus esitatakse linnavalitsuse kultuuriosakonnale hiljemalt eelneva kalendriaasta 1. septembriks.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Alla 1000 euro suuruse toetuse taotlemiseks võib taotluse esitada kultuuriosakonnale aastaringselt.

  (4) Toetuse taotlus, mida on võimalik esitada aastaringselt, tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne sündmuse toimumist.

  (5) Sündmusele, mida on linnaeelarvest käesoleva määruse alusel juba toetatud, ei saa samal eelarveaastal käesoleva määruse alusel täiendavat toetust taotleda.

§ 5.   Taotluse vorminõuded

  (1) Taotlus esitatakse Tartu linnaportaalis.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) projekti nimi;
  2) taotletav summa;
  3) toimumise aeg ja toimumiskoht (välja arvatud esindusvõistkonna toetuse puhul);
  4) taotleja arvelduskonto number.

  (3) Kultuuriosakonnal on õigus nõuda taotlejatelt taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks käesolevas määruses nimetamata andmete või dokumentide esitamist.
[RT IV, 11.12.2020, 6 - jõust. 01.01.2021]

§ 6.   Toetuse kasutamise aeg

  (1) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 kohaselt taotletud toetus antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks, käesoleva määruse § 4 lõike 2 ja 3 kohaselt taotletud toetus antakse taotlemise aastaks.

  (2) Aastaringselt taotletavat toetust antakse seni, kuni vastava aasta linnaeelarves raha jätkub.

§ 7.   Toetuse taotleja

  Käesolevas määruses nimetatud toetust saab taotleda juriidiline isik, kes on kantud Eesti spordiregistrisse. Taotleja peab olema uuendanud enda andmed Eesti spordiregistris vastavalt Eesti spordiregistri pidamise põhimäärusele.

§ 8.   Riigiabi

  (1) Kui käesoleva määruse paragrahvi 3 punktides 2 ja 6 nimetatud toetus on käsitletav vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus), artikli 3 mõistes, kohaldatakse VTA määruses ning konkurentsiseaduse paragrahvis 33 sätestatut.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud juhul ei tohi jooksva majandusaasta ja ühe eelmise majandusaasta jooksul ühele taotlejale antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ületada vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot.

  (3) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse VTA määruse artikli 5 lõikes 1 sätestatud vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (4) Kui käesoleva määruse paragrahvi 3 punktides 2 ja 6 nimetatud toetus on käsitletav riigiabina Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 kohaselt, järgitakse toetuse andmisel konkurentsiseaduse paragrahvis 341 sätestatut.

  (5) Vähese tähtsusega abi ja riigiabi andmisel ei käsitleta omafinantseeringuna riigieelarvelistest või kohaliku omavalitsuse vahenditest antud toetusi.

  (6) Riigiabi või vähese tähtsusega abi saaja on ettevõtja konkurentsiseaduse paragrahvi 2 lõike 1 tähenduses .

2. peatükk Toetamise täpsemad reeglid 

1. jagu Spordiprojekti toetus 

§ 9.   Toetatavad tegevused

  (1) Spordiprojekti raames toetatakse avalikkusele suunatud kohaliku ja rahvusvahelise liikumisharrastus- või saavutusspordisündmuse või -sündmuste sarja või spordialase tervislikke eluviise propageeriva seminari korraldamist ja läbiviimist.

  (11) Tartu linna meistrivõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse alates C või U14 vanuseklassist kuni täiskasvanute vanuseklassini spordialal, mida tunnustab Eesti Olümpiakomitee liikmeks olev spordialaliit või -föderatsioon, ning distsipliinis, milles korraldatakse Eesti meistrivõistlusi.
[RT IV, 20.06.2019, 5 - jõust. 23.06.2019, rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul]

  (2) Spordiprojekti raames ei toetata sündmust, mis on mõeldud kinnisele isikute ringile ühe juriidilise isiku või muu ühenduse sees, sündmust, mis on suunatud organisatsiooni või ühenduse reklaamimisele ja/või turundamisele, samuti Tartu linna meistrivõistlusi, millel osaleb vaid üks klubi.
[RT IV, 20.06.2019, 5 - jõust. 23.06.2019, rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul]

§ 10.   Abikõlbulikud kulud ja toetuse määr

  (1) Spordiprojekti toetamisel on abikõlbulikud kulud sündmuse toimumisega seotud spordirajatise või -hoone, samuti sündmuse korraldamiseks ja läbiviimiseks vajaliku inventari rendi- ja üürikulu, kohtunike töötasu, ajavõtu ja heliteeninduse kulu, meditsiini- ja turvateenuse kulu, tänava ja haljasala sulgemise ja liikluskorralduse muudatusega soetud kulu.
[RT IV, 29.05.2018, 46 - jõust. 01.06.2018]

  (2) Spordiprojekti toetuse ülemmäär ühe taotluse kohta on 3000 eurot, Tartu linna meistrivõistluste puhul on ülemmäär 1500 eurot.
[RT IV, 20.06.2019, 5 - jõust. 23.06.2019, rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul]

§ 11.   Oma- ja kaasfinantseering

  (1) Spordiprojektile toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 50% ulatuses projekti kogumaksumusest.
[RT IV, 29.05.2018, 46 - jõust. 01.06.2018]

  (2) Omafinantseeringuks võib olla kuni 25% ulatuses projekti kogumaksumusest vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 12.   Taotluse sisunõuded

  Lisaks käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud nõuetele tuleb spordiprojekti toetuse taotlemisel kirjeldada:
  1) projekti kooskõla käesoleva määruse eesmärkidega;
  2) projekti tegevuste sisu;
  3) kogueelarvet, sealhulgas tulude ja kulude jaotust (kogueelarve peab kajastama oma- ja kaasfinantseeringut).

2. jagu Spordi suurprojekti toetus 

§ 13.   Toetatavad tegevused

  Spordi suurprojekti raames toetatakse avalikkusele suunatud rahvusvahelise tähtsusega liikumisharrastus- või saavutusspordisündmuse või sündmuste sarja korraldamist ja läbiviimist.

§ 14.   Abikõlbulikud kulud

  Spordi suurprojekti toetamisel on abikõlbulikud kulud sündmuse toimumisega seotud spordirajatise või -hoone, samuti sündmuse korraldamiseks ja läbiviimiseks vajaliku inventari rendi- või üürikulu, kohtunike töötasu, ajavõtu, heli- ja audiovisuaalse teenindamise kulu, meditsiini- ja turvateenuse kulu, tänava ja haljasala sulgemise ja liikluskorralduse muudatusega seotud kulu ning sündmuse reklaami ja turundamise kulu.
[RT IV, 29.05.2018, 46 - jõust. 01.06.2018]

§ 15.   Toetuse määr

  (1) Spordi suurprojekti toetuse alammäär on 3000 eurot.

  (2) Spordi suurprojekti toetuse ülemmäär lähtub käesoleva määruse paragrahvi 16 lõikes 1 sätestatud piirangust.

  (3) Toetuse määra kujunemisel arvestatakse:
  1) käesolevas määruses nimetatud spordi suurprojekti abikõlbulike kuludega;
  2) spordi suurprojekti rahvusvahelist ulatust;
  3) spordi suurprojekti mõju Tartu linna tuntuse suurendamisele ja väljaspool Tartut elavate isikute kaasamisele sündmusesse osalejate või pealtvaatajatena;
  4) spordi suurprojekti mõju Tartu linna ettevõtluskeskkonnale;
  5) spordi suurprojekti võimekust kaasata sündmusesse erinevaid isikute sihtgruppe;
  6) spordi suurprojekti võimekust luua Tartule tervisesõbraliku linna kuvandit;
  7) muid olulisi asjaolusid, mis spordi suurprojektiga kaasnevad.

§ 16.   Oma- ja kaasfinantseering

  (1) Spordi suurprojektile toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 70% ulatuses projekti kogumaksumusest.
[RT IV, 29.05.2018, 46 - jõust. 01.06.2018]

  (2) Omafinantseeringuks võib olla kuni 15% ulatuses projekti kogumaksumusest vabatahtlik töö, mille rahaline väärtus arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lähtudes.

§ 17.   Taotluse sisunõuded

  Lisaks käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud nõuetele tuleb spordi suurprojekti toetuse taotlemisel kirjeldada:
  1) projekti kooskõla käesoleva määruse eesmärkidega;
  2) projekti tegevuste sisu;
  3) kogueelarvet, sealhulgas tulude ja kulude jaotust (kogueelarve peab kajastama oma- ja kaasfinantseeringut);
  4) projekti rahvusvahelist mõõdet;
  5) projekti kavandatavate osalejate ja pealtvaatajate arvu.

§ 18.   Spordi suurprojekti idee esitamine
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 46 - jõust. 01.06.2018]

§ 19.   Spordi suurprojekti konsultatsioon

  Pärast spordi suurprojekti taotluse esitamist viiakse taotleja esindajaga läbi konsultatsioon, mille käigus arutatakse läbi suurprojekti idee, toimumise aeg, tegevuskava ja turundustegevused ning antakse esialgne tagasiside toetuse saamise võimaluse kohta.
[RT IV, 29.05.2018, 46 - jõust. 01.06.2018]

3. jagu Tartu linna meistrivõistlused 

§ 20.   Toetatavad tegevused
[Kehtetu - RT IV, 20.06.2019, 5 - jõust. 23.06.2019, rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul]

§ 21.   Tartu linna meistrivõistluste toetamise tingimused
[Kehtetu - RT IV, 20.06.2019, 5 - jõust. 23.06.2019, rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul]

§ 22.   Toetuse määr Tartu linna meistrivõistlustel
[Kehtetu - RT IV, 20.06.2019, 5 - jõust. 23.06.2019, rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul]

§ 23.   Taotluse sisunõuded
[Kehtetu - RT IV, 20.06.2019, 5 - jõust. 23.06.2019, rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul]

4. jagu Tartu koolidevahelised karikavõistlused 

§ 24.   Toetatavad tegevused

  Tartu koolidevaheliste karikavõistluste raames toetatakse Tartu linna koolidevaheliste karikavõistluste korraldamist ja läbiviimist spordialadel, mida tunnustavad Tartu Kehalise Kasvatuse Liit ja Eesti Koolispordiliit.

§ 25.   Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetamise tingimused

  Tartu koolidevaheliste karikavõistluste korraldamist ja läbiviimist toetatakse, kui osalevad vähemalt viie Tartu linna põhikooli või kolme Tartu linna gümnaasiumi õpilased.

§ 26.   Toetuse määr Tartu linna koolidevahelistel karikavõistlustel

  (1) Toetuse määr Tartu koolidevaheliste karikavõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks on 200 eurot, kui võistluste kavandatav osavõtjate arv on kuni 100 õpilast.

  (2) Toetuse määr Tartu koolidevaheliste karikavõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks on 300 eurot, kui võistluste kavandatav osavõtjate arv on 101-250 õpilast.

  (3) Toetuse määr Tartu koolidevaheliste karikavõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks on 500 eurot, kui võistluste kavandatav osavõtjate arv on 251-400 õpilast.

  (4) Toetuse määr Tartu koolidevaheliste karikavõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks on 700 eurot, kui võistluste kavandatav osavõtjate arv on üle 401 õpilase.

  (5) Tartu koolidevaheliste karikavõistluste korraldamisel ja läbiviimisel jalgpallis ja jäähokis korrutatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1-4 nimetatud toetuse määr kahega.

§ 27.   Taotluse sisunõuded

  Lisaks käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud nõuetele tuleb Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetuse taotlemisel kirjeldada:
  1) kavandatavat võistlusplaani vanusegruppide kaupa;
  2) kavandatavat koolide ja õpilaste arvu.

5. jagu Spordi mobiilsusprojekti toetus 
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 28.   Toetatavad tegevused
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 29.   Toetamise tingimused
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 30.   Abikõlbulikud kulud ja toetuse määr
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 31.   Spordi mobiilsusprojekti taotluse sisu
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

6. jagu Esindusvõistkonna toetus 

§ 32.   Toetuse andmise põhimõtted

  (1) Toetust antakse kuni neljale paremale Tartu linnas tegutseva spordiklubi sportmänguvõistkonnale, arvestades toetuse andmise aastale eelneval kalendriaastal lõppenud hooaja sportlikke tulemusi.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 46 - jõust. 01.06.2018]

  (3) Ühelt spordialalt saab toetust vaid üks võistkond.
[RT IV, 29.05.2018, 46 - jõust. 01.06.2018]

  (4) Ühelt spordialalt toetust saava võistkonna väljaselgitamiseks võrreldakse võistkondade saavutusi Eesti meistriliigas ning teistes liigades, hinnatakse võistkonna potentsiaali ja senist panust Tartu linnale tuntuse toomisel, võistkonna kodumängude pealtvaatajate arvu ja võistkonna tegevuste kajastatust avalikkuses.

  (5) Toetuse saamise eelduseks on võistkonna osalemine Eesti meistriliigas ning võistkonna kodumängude toimumine Tartus.

§ 33.   Toetuse taotleja

  Esindusvõistkonna toetust võib taotleda juriidiline isik, kelle koosseisus võistkond tegutseb.

§ 34.   Toetuse määr

  Esindusvõistkonna toetuse määr sõltub võistkonna edukusest konkreetses liigas ja kujuneb järgmistest komponentidest:
  1) võistkonna osalemine Eesti meistriliigas (sealhulgas arvestatakse liigas osalevate võistkondade arvu, liigas minimaalselt mängitavate mängude arvu, publiku- ja meediahuvi liiga vastu, eelmise hooaja tulemust liigas);
  2) võistkonna osalemine regionaalses liigas (Balti liiga, Põhjamaade liiga vms) (sealhulgas arvestatakse liigas osalevate võistkondade ning riikide arvu, liigas minimaalselt mängitavate mängude arvu, publiku- ja meediahuvi liiga vastu, eelmise hooaja tulemust liigas);
  3) võistkonna osalemine Euroopa või maailma või mõnes muus sarnases tunnustatud liigas (sealhulgas arvestatakse liigas osalevate võistkondade ning riikide arvu, liigas minimaalselt mängitavate mängude arvu, publiku- ja meediahuvi liiga vastu, eelmise hooaja tulemust liigas).

§ 35.   Oma- ja kaasfinantseering

  Esindusvõistkonna toetuse saamise eelduseks on oma- ja kaasfinantseeringu olemasolu vähemalt 70% võistkonna aastaeelarvest.

§ 36.   Taotluse sisunõuded

  Lisaks käesoleva määruse paragrahvis 5 sätestatud nõuetele tuleb esindusvõistkonna toetuse taotlemisel kirjeldada:
  1) võistlusliigasid, kus võistkond hakkab uuel hooajal osalema;
  2) minimaalne mängude arv igas liigas eraldi;
  3) eelmise hooaja tulemusi igas liigas eraldi;
  4) esindusvõistkonna kogu aasta eelarvet (aasta eelarve peab kajastama oma- ja kaasfinantseeringut).

§ 37.   Esindusvõistkonna tegevuste kava tutvustamine
[Kehtetu - RT IV, 29.05.2018, 46 - jõust. 01.06.2018]

§ 38.   Esindusvõistkonna konsultatsioon

  Pärast spordi esindusvõistkonna taotluse esitamist viiakse taotleja esindajaga läbi konsultatsioon, mille käigus arutatakse järgmise perioodi tegevusplaane liigades ja sarjades osalemisel ja turundustegevusi ning antakse esialgne tagasiside toetuse saamise võimaluse kohta.
[RT IV, 29.05.2018, 46 - jõust. 01.06.2018]

3. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 39.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Kultuuriosakond kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, selles esitatud andmete õigsust ning taotleja nõuetelevastavust.

  (2) Kui kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotlus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, annab kultuuriosakond taotlejale tähtaja taotluse nõuetega vastavusse viimiseks.

  (3) Kui taotleja ei vii taotlust nõuetele vastavaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

§ 40.   Spordiprojekti toetuse taotluse hindamine ja toetuse andmine

  (1) Spordiprojekti toetuse taotluses esitatud andmeid arvestades kontrollitakse spordiprojekti sisu vastavust käesolevas määruses nimetatud spordiprojekti eesmärgile ja spordiprojekti eelarve vastavust käesolevas määruses nimetatud nõuetele.

  (11) Spordiprojekti eelarve hindamisel võrreldakse esitatud taotluses kirjeldatud eelarvet sama taotleja eelmise perioodi sarnase spordiprojekti kohta esitatud aruandes nimetatud kuludega. Suure erinevuse korral võib vähendada taotluses kirjeldatud eelarvet selliselt, et see arvestaks käesoleva määruse paragrahvides 10 ja 11 nimetatud proportsioonidega ning aruandes esitatud reaalselt tehtud kuludega.
[RT IV, 29.05.2018, 46 - jõust. 01.06.2018]

  (2) Lähtuvalt eelarve võimalustest võib toetust anda taotletust väiksemas summas. Toetuse vähendamisel vähendatakse kõigi spordiprojektide taotlusi proportsionaalselt.

  (3) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud tähtajaks esitatud spordiprojektile otsustab toetuse andmise linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

  (4) Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 3 nimetatud ajal esitatud spordiprojektile otsustab toetuse andmise kultuuriosakonna juhataja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist.

§ 41.   Spordi suurprojekti toetuse taotluse hindamine ja toetuse andmine

  (1) Spordi suurprojekti toetuse taotluses esitatud andmeid arvestades kontrollitakse spordi suurprojekti sisu vastavust käesolevas määruses nimetatud spordi suurprojekti eesmärgile ja projekti eelarve vastavust käesolevas määruses nimetatud nõuetele ning arvestatakse spordi suurprojekti konsultatsiooni tulemusi.

  (2) Lähtuvalt eelarve võimalustest võib toetust anda taotletust väiksemas summas.

  (3) Spordi suurprojektile toetuse andmise otsustab linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

  (4) Vähese tähtsusega abi või riigiabi andmisel märgitakse toetuse andmise otsuses asjaolu, et toetus on vähese tähtsusega abi VTA määruse mõistes või riigiabi.

§ 42.   Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetuse taotluse hindamine ja toetuse andmine
[RT IV, 20.06.2019, 5 - jõust. 23.06.2019, rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul]

  (1) Tartu koolidevaheliste karikavõistluste toetuse taotluses esitatud andmeid arvestades kontrollitakse taotletud toetuse suuruse vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele, kavandatava sündmuse vastavust eesmärgile ja konkreetse toetuse tingimustele ning tehakse ettepanek toetuse andmiseks linnavalitsusele või kultuuriosakonna juhatajale.

  (2) Toetuse andmise Tartu koolidevaheliste karikavõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks otsustab linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

  (3) Toetuse andmise Tartu koolidevaheliste karikavõistluste korraldamiseks ja läbiviimiseks, kui toetus taotletakse käesoleva määruse paragrahvi 4 lõikes 3 nimetatud ajal, otsustab kultuuriosakonna juhataja hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse esitamist.
[RT IV, 20.06.2019, 5 - jõust. 23.06.2019, rakendatakse alates 2020. a korraldatavate Tartu linna meistrivõistluste puhul]

§ 43.   Spordi mobiilsustoetuse taotluse hindamine ja toetuse andmine
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 44.   Esindusvõistkonna toetuse taotluse hindamine ja toetuse andmine

  (1) Esindusvõistkonna toetuse taotluses esitatud andmeid arvestades kontrollitakse esindusvõistkonna kogu aasta eelarve suurust ja taotletud toetuse suuruse vastavust käesolevas määruses esitatud nõuetele ning arvestatakse esindusvõistkonna konsultatsiooni tulemusi.

  (2) Lähtuvalt eelarve võimalustest võib toetust anda taotletust väiksemas summas.

  (3) Toetuse andmise otsustab linnavalitsus hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist.

  (4) Vähese tähtsusega abi või riigiabi andmisel märgitakse toetuse andmise otsuses asjaolu, et toetus on vähese tähtsusega abi VTA määruse mõistes või riigiabi.

§ 45.   Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile andmete esitamine

  Käesoleva määruse paragrahvis 8 nimetatud abi andmisel esitab kultuuriosakond andmed toetuse kohta riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrile vastaval konkurentsiseaduse paragrahvile 492.

§ 46.   Taotluse rahuldamata jätmine

  (1) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
  1) taotleja või toetuse subjekt ei vasta käesoleva määruse nõuetele;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotlejal on riiklike või kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  4) taotlejal on muu võlgnevus Tartu linna või Tartu linnaga seotud juriidilise isiku ees;
  5) taotleja on varasemalt Tartu linnalt saadud toetuse kohta jätnud aruande esitamata;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

  (2) Taotluse võib jätta rahuldamata, kui taotleja ei ole esitanud käesoleva määruse paragrahvi 18 kohast ideed või paragrahvi 37 kohast kava ega osaleda käesoleva määruse paragrahvi 19 või 38 kohasel konsultatsioonil.

  (3) Kultuuriosakond informeerib taotlejat taotluse rahuldamata jätmisest.

4. peatükk Toetuse väljamaksmine 

§ 47.   Toetuse väljamaksmise põhimõtted

  (1) Enne toetuse väljamaksmist on kultuuriosakonnal õigus nõuda toetuse saajalt kinnitust kaasfinantseeringuna näidatud rahastuse olemasolu kohta.

  (2) Kui toetuse väljamaksmise eelsel kontrollimisel ilmneb, et toetuse saaja ei suuda kinnitada kaasfinantseeringu olemasolu, on toetuse väljamaksjal õigus toetust mitte välja maksta kuni kinnituse andmiseni kaasfinantseeringuna näidatud rahastuse olemasolu kohta.

  (3) Kui kinnitust kaasfinantseeringuna näidatud rahastuse olemasolu kohta ei anta, võib toetuse andmise otsuse tegija toetuse andmise otsuse kehtetuks tunnistada.

  (4) Kui on teada, et toetust kasutatakse sündmuse korraldamiseks avalikus linnaruumis ning sündmusega kaasneb olulises mahus tänavate sulgemine, võib jätta toetuse välja maksmata, kuni toetuse saaja ei ole Tartu linnaga saavutanud kokkulepet tänavate sulgemise lubatavas ulatuses.
[RT IV, 11.12.2020, 6 - jõust. 01.01.2021]

§ 48.   Toetuse väljamaksmine
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 6 - jõust. 01.01.2021]

5. peatükk Toetuse saaja kohustused  
[RT IV, 11.12.2020, 6 - jõust. 01.01.2021]

§ 49.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest teatama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest, ning kinnitama, et ta on teadlik käesolevas määruses nimetatud toetuse saaja kohustustest ja täidab neid;
  2) toetuse kasutamisel järgima oma tegevuses kehtivaid õigusakte;
  3) taotluses nimetatu lubatud mahus ellu viima;
  4) kasutama toetust taotluses nimetatud spordiprojekti, koolidevaheliste karikavõistluste elluviimisega või esindusvõistkonna tegutsemisega seotud kulude katmiseks eesmärgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult, arvestades käesolevas määruses nimetatud piiranguid;
  5) eristama toetuse oma raamatupidamises muudest tuludest ja kulud muudest kuludest;
  6) nimetama Tartu linna enda toetajana ning olema valmis osalema linna turundustegevustes;
  7) esitama spordiprojekti või koolidevaheliste karikavõistluste toimumise aja ja koha andmed Tartu Kultuuriaknasse esimesel võimalusel pärast toetuse andmise otsuse tegemist, kui tegemist on avalikkusele suunatud sündmustega;
  8) taotlema kultuuriosakonnalt heakskiitu spordiprojektis, koolidevaheliste karikavõistluste või esindusvõistkonna tegevustes olulises osas muudatuste tegemiseks;
  9) informeerima viivitamata kultuuriosakonda asjaoludest (muude rahastusallikate ära langemine vms), mis tingivad spordiprojekti või koolidevaheliste karikavõistluste osalises või täies mahus ärajäämise või esindusvõistkonna tegevuste muutumise, osalises või täies mahus kavandatud tegevuste ärajäämise;
  10) spordiprojekti, koolidevaheliste karikavõistluste või esindusvõistkonna tegevuste osalisel või täies mahus ärajäämisel tagastama toetuse vastavalt osaliselt või täies mahus hiljemalt kolme kuu möödumisel ajast, mil ilmnes tegevuste osaline või täies mahus ärajäämine;
  11) esitama käesolevas määruses nimetatud aruande taotluses nimetatud spordiprojekti või koolidevaheliste karikavõistluste toimumise ajale järgneva teise kuu lõpuks, esindusvõistkonna toetuse puhul hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva kalendriaasta 31. jaanuariks;
  12) lubama Tartu linnal teha järelevalvet toetuse kasutamise üle.
[RT IV, 11.12.2020, 6 - jõust. 01.01.2021]

§ 50.   Aruande esitamine toetuse kasutamise kohta

  (1) Toetuse saaja kohustub esitama aruande toetuse kasutamise kohta Tartu linnaportaalis.
[RT IV, 11.12.2020, 6 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Aruandes tuleb esitada toetuse kasutamise kohta järgmine informatsioon:
  1) taotleja nimi, registrikood või registreerimisnumber;
  2) taotleja esindaja nimi;
  3) taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) projekti või esindusvõistkonna nimi;
  5) Tartu linnalt saadud toetuse suurus;
  6) kui toetuse taotlemisel oli nõutud eelarve esitamine, esitatakse kogueelarve, sealhulgas ülevaade oma- ja kaasfinantseeringu suurusest ning Tartu linna toetuse kasutamistest kululiikide lõikes;
  7) toimumise tegelik aeg ning kavandatud ja tegeliku aja erinevuse korral põhjendus (välja arvatud esindusvõistkonna puhul);
  8) taotleja üldhinnang projekti õnnestumisele ning mõjule (välja arvatud esindusvõistkonna puhul);
  9) muud toetuse andmise lepingus nimetatud andmed.

§ 51.   Järelevalve
[Kehtetu - RT IV, 11.12.2020, 6 - jõust. 01.01.2021]

6. peatükk Rakendussätted 

§ 52.   Määruse muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 53.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 15. juulil 2016. a.

  (2) Määruse paragrahvid 18, 19, 37, 38 ja 46 lõige 2 jõustuvad 1. jaanuaril 2017. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json