Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Raasiku Valla Sport põhimäärus

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 5

Raasiku Valla Sport põhimäärus

Vastu võetud 14.05.2019 nr 10
jõustumine 01.06.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 22 lg 1 p 34 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Asutuse nimetus

  (1) Raasiku Valla Sport (edaspidi asutus) on Raasiku Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (2) Asutuse ametlik nimetus on Raasiku Valla Sport.

  (3) Asutus kasutab oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 2.   Asutuse asukoht ja struktuur

  (1) Asutus asub Aruküla alevikus ning postiaadress on Tallinna mnt 24, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harjumaa 75201, Eesti Vabariik.

  (2) Asutuse struktuuri kuuluvad objektid:
  1) Aruküla spordihoone ja staadion (aadress Põllu tn 5, Aruküla alevik, Harjumaa 75201);
  2) Raasiku spordihoone ja staadion (aadress Meierei tn 27, Raasiku alevik, Harjumaa 75203);
  3) Aruküla terviserada;
  4) Avalikus kasutuses olevad muud vaba ajaga ja spordiga seotud rajatised.

§ 3.   Asutuse tegevuse alused

  Asutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Raasiku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) määrustest ja otsustest, Raasiku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määrustest ja korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 4.   Tegevuse eesmärgid ja ülesanded

  (1) Asutuse eesmärk on tagada Raasiku valla elanikele ja külalistele võimalused sportlike tegevuste ja tervislike eluviiside harrastamiseks.

  (2) Eesmärgi saavutamiseks asutus:
  1) haldab asutuse struktuuri kuuluvaid spordi- ja vabaaja rajatisi;
  2) korraldab asutuse valduses olevate ruumide ja spordirajatiste kasutamise ja vabade aegade müüki ning vastava info avalikkusele kättesaadavaks tegemist;
  3) koostöös valla koolidega tagab vajalikud tingimused õppetöö täitmiseks ja noorte huviringide toimimiseks;
  4) loob täiendavaid võimalusi sportlike tegevuste arendamiseks;
  5) koostöös valla ja kogukonnaga arendab, parendab ning loob uusi rajatisi;
  6) säilitab, arendab ning loob uusi traditsioone;
  7) korraldab erinevaid spordivõistlusi ja -üritusi;
  8) propageerib tervislikke ja sportlikke eluviise;
  9) koordineerib valla spordielu ja haldab valla sporditegevuse kalendrit;
  10) arendab koostööd erinevate organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
  11) koostab valla võistkonnad ja esindused osalemaks omavalitsuste vahel peetavatel võistlustel;
  12) täidab õigusaktidest tulenevaid ülesandeid;
  13) teeb koostööd ja annab ülevaate oma tööst volikogu valdkonna komisjonile;
  14) korraldab ümarlaudasid spordielu elavdamiseks.

§ 5.   Õigused ja kohustused

  Asutusel on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) sõlmida valla nimel üürilepinguid ruumide ja vahendite kasutamiseks ning treeningute ja võistluste korraldamiseks;
  2) saada oma tööks vajalikku teavet kõikidelt Raasiku valla asutustelt;
  3) vallata, kasutada ja käsutada asutuse valduses olevat vara vallavalitsuse ja volikogu poolt kehtestatud korras;
  4) sooritada õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 6.   Asutuse juhtimine

  (1) Asutuse tööd juhib juhataja, kellega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Juhataja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursikomisjoni kuuluvad vallavalitsuse, volikogu ja koolide esindajad.

  (3) Juhataja ametikoht kuulub vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgaastmestikus juhtide kategooriasse.

  (4) Juhataja:
  1) korraldab asutuse tegevust ja vastutab ülesannete täitmise eest;
  2) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepinguid asutuse töötajatega;
  3) kinnitab asutuse töösisekorra eeskirjad, töötajate ametijuhendid jms;
  4) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  5) sõlmib ülesannete täitmiseks ja rajatiste hooldamiseks asutuse eelarve piires lepinguid vastavalt Raasiku valla raamatupidamiseeskirjale;
  6) hangib ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja materjale vastavalt kinnitatud eelarvele;
  7) korraldab asutuse aruandlust ja andmete analüüsi;
  8) koostab järgneva aasta valla spordiürituste ajakava ja esitab selle hiljemalt 01. detsembriks vallavalitsusele;
  9) koostab kalendriaasta eelarve eelnõu vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;
  10) esindab asutust;
  11) tagab asutuse valdusse antud vallavara säilimise, asjakohase korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  12) teeb vallavalitsusele ettepanekuid valla sporditöö korraldamiseks ja edendamiseks;
  13) kooskõlastab koolidega õppetöö ja klassivälise sporditegevuse spordirajatistel;
  14) vastutab asutuse tegevuse, sealhulgas majandustegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  15) täidab õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (5) Juhatajat asendab vallavanema määratud isik.

  (6) Asutus koostab oma tegevuste ja ülesannete täitmiseks arengukava.

§ 7.   Struktuur ja töökorraldus

  (1) Asutuse personal koosneb juhatajast ja töötajatest vastavalt volikogu poolt kinnitatud struktuurile.

  (2) Töötajate ametijuhendid, töökorraldusreeglid, tööohutuse juhendid ja muud vajalikud juhendid kinnitab ja teeb asjaomastele isikutele teatavaks asutuse juhataja.

  (3) Spordirajatiste kasutamise kodukorra, külastajate õigused ja kohustused kehtestab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

  (4) Asutuse poolt osutatavate teenuste eest võetava tasu kinnitab (juhataja ettepanekul) omavalitsus ja avalikustamise tagab asutuse juhataja.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 8.   Varad

  (1) Asutuse vara ja vahendid moodustuvad vallavalitsuse poolt tema valdusse, kasutusse ja käsutusse antud põhivahenditest ning muust varast, mis on talle antud või omandatud tema tegevuse käigus.

  (2) Asutuse vara hulka kuuluvad § 2 lõike 2 punktides 1-3 nimetatud objektid.

§ 9.   Finantseerimine ja raamatupidamine

  (1) Finantseeritakse asutuse poolt koostatud ja volikogu poolt kinnitatud eelarve alusel.

  (2) Raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsuse raamatupidamine.

  (3) Tasu teenuste eest võetakse omavalitsuse poolt kehtestatud määras ja korras.

  (4) Asutus võib saada täiendavat raha organisatsioonide, fondide, sponsorite ja üksikisikute poolt eraldatud summadest, tasulistest üritustest, teenustest jms saadavatest tuludest, mida kasutatakse vastavalt valla raamatupidamiseeskirjale.

  (5) Asutus on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees.

§ 10.   Asutuse järelevalve

  Asutuse ja selle juhataja tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teeb järelevalvet vallavalitsus.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 11.   Asutuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus õigusaktidega sätestatud korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. juunil 2019.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json