Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 9

Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 22.05.2019 nr 18
jõustumine 01.06.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p-de 2, 3 ja 4 ning § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 49 lg 1 p-de 2, 3 ja 4, § 52 lg 7 ning Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2019 otsuse nr 93 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine“ alusel.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 16. oktoobri 2013 määruses nr 169 „Tallinna Loomaaia põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tallinna Loomaaed (edaspidi loomaaed) on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti (edaspidi amet) hallatav asutus.”;

2) põhimääruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „kultuuriväärtuste amet“ sõnaga „amet“ vastavas käändes.

§ 2.   Tallinna Linnavalitsuse 27. märtsi 2013 määruses nr 22 „Kadrioru Pargi põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kadrioru Park (edaspidi asutus) on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti (edaspidi amet) hallatav asutus.“;

2) põhimääruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „kommunaalamet“ sõnaga „amet“ vastavas käändes.

§ 3.   Tallinna Linnavalitsuse 9. oktoobri 2013 määruse nr 163 „Tallinna Botaanikaaia põhimäärus" paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tallinna Botaanikaaed (edaspidiasutus) on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti (edaspidi amet) hallatav teadus- ja arendusasutus.“.

§ 4.   Tallinna Linnavalitsuse 27. veebruari 2013 määruse nr 14 „Tallinna Kalmistute põhimäärus" paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Tallinna Kalmistud (edaspidiasutus) on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti (edaspidi amet) hallatav asutus.“.

§ 5.   Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2018 määruse nr 7 „Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekogu põhimäärus“ § 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Andmekogu volitatud töötlejad on linna ametiasutused Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnavolikogu Kantselei, Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Haridusamet, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Tallinna Perekonnaseisuamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Transpordiamet, Haabersti Linnaosa Valitsus, Tallinna Kesklinna Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Mustamäe Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Pirita Linnaosa Valitsus, Põhja-Tallinna Valitsus ning nende hallatavad asutused.“.

§ 6.   Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2017 määruse nr 37 „Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu põhimäärus“ § 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Andmekogu menetlejad on Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet ja linnaosade valitsused. Menetleja on ka tehnovõrgu või trassi omanik, kellele andmekogu vastutav töötleja on andnud andmekogu kasutamise õiguse.“.

§ 7.   Tallinna Linnavalitsuse 9. augusti 2017 määruse nr 24 „Tallinna Linnavalitsuse maaomandi küsimuste lahendamise alatise komisjoni moodustamine ning komisjoni põhimääruse kinnitamine“ § 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Komisjoni koosseisu kuuluvad Tallinna linnavara ja elamumajanduse valdkonda kureeriv abilinnapea ja Tallinna kommunaalmajanduse ja teede ehitamise valdkonda kureeriv abilinnapea ning Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja linna õigusteenistuse esindajad.“.

§ 8.   Tallinna Linnavalitsuse 22. veebruari 2016 määruse nr 8 „Tallinna välisprojektide infosüsteemi põhimäärus" § 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Volitatud töötlejad on linna ametiasutused Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnavolikogu Kantselei, Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Haridusamet, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, Tallinna Kultuuriamet, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Perekonnaseisuamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Haabersti Linnaosa Valitsus, Tallinna Kesklinna Valitsus, Kristiine Linnaosa Valitsus, Lasnamäe Linnaosa Valitsus, Mustamäe Linnaosa Valitsus, Nõmme Linnaosa Valitsus, Pirita Linnaosa Valitsus, Põhja-Tallinna Valitsus ning nende hallatavad asutused.“

§ 9.   Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 2014 määruses nr 3 „Tallinna universaaltoetuste andmekogu põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu volitatud töötlejad on Tallinna linnaosade valitsused, Tallinna Perekonnaseisuamet ja Tallinna Linnakantselei, kellele on õigusaktiga antud õigus menetleda universaaltoetuste taotlusi, ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, kelle põhimäärusest tulenev ülesanne on omasteta ja tundmatute isikute matmise korraldamine.“;

2) paragrahvi 18 punkt 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„11) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti registreerija saab sisestada ja näeb Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti korraldatud omasteta ja tundmatute isikute matmise korraldamise andmeid;“.

§ 10.   Tallinna Linnavalitsuse 21. mai 2014 määruses nr 41 „Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemi põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.“

2) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmekogu volitatud töötlejad on Tallinna Transpordiamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja linnaosade valitsused. Volitatud töötleja on ka juriidilisest isikust objekti- või võrguvaldaja, kellele andmekogu vastutav töötleja on andnud andmekogu kasutamise õiguse.“.

§ 11.   Tallinna Linnavalitsuse 6. septembri 2011 määruses nr 107 „Tallinna keskkonnakaitseinspektori tõendi vorm ning valmistamise, väljaandmise ja tagastamise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tõendi väljaandmise ja selle üle arvestuse pidamise korraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet (edaspidi amet).“;

2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „keskkonnaamet“ sõnaga „amet“ vastavas käändes.

§ 12.   Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruses nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 5 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga (edaspidi keskkonna- ja kommunaalamet).“;

2) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tehnovõrgu ja muust avariist on asjaomase hoone või rajatise valdaja kohustatud kohe teavitama politseikorrapidajat, keskkonna- ja kommunaalametit ja transpordiametit ning vajaduse korral kutsuma kohale nende esindaja. Jääpurikate, lume ja muude kukkumisohtlike osade eemaldamise kohast ja ajast tuleb teavitada üksnes transpordiametit.“;

3) paragrahvi 11 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eeskirja nõuete täitmist kontrollivad vastavalt oma pädevusele transpordiamet, Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet, keskkonna- ja kommunaalamet, linnaosade valitsused ja Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuur.“.

§ 13.   Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruses nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Haljastusprojekt ja istutusjoonis ning nende muudatused kooskõlastatakse Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametiga ning istutuse asukoha järgse linnaosa valitsusega.“

2) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Istutus antakse üleandmis-vastuvõtmisaktiga kohe pärast töö valmimist üle töö tellijale, v.a asendusistutusena tehtud töö. Üleandmisel peab juures viibima istutuse asukoha järgse linnaosa valitsuse esindaja ning kui istutus tehakse teemaa haljasalal, peab juures viibima Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindaja,.“;

3) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pärast garantiiaja lõppu antakse istutus üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle töö tellijale, v.a asendusistutusena tehtud töö. Akti märgitakse tuvastatud puudused ning nende kõrvaldamise tähtaeg. Üleandmise juures peavad viibima istutuse asukoha järgse linnaosa valitsuse ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti esindaja.“;

4) paragrahvi 22 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalvet korras kehtestatud nõuete täitmise üle teeb Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.“.

§ 14.   Tallinna Linnavalitsuse 14. märtsi 2011 määruses nr 20 „Tallinna teeregistri põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 6 ja paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõnad „Tallinna Kommunaalamet“ sõnadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet“ vastavas käändes;

2) paragrahvi 19 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti käskkirjad.“.

§ 15.   Tallinna Linnavalitsuse 12. novembri 2008 määruses nr 83 „Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talve­valgustuse hindamiseks, komisjoni põhimääruse ning arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise aluste kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.“;

2) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Komisjoni aseesimees on Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja või juhataja asetäitja.“.

§ 16.   Järgmistes Tallinna Linnavalitsuse määrustes asendatakse sõnad „Tallinna Kommunaalamet" sõnadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet" vastavas käändes:

1) 31. jaanuari 2018 määrus nr 10 „Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja komisjoni põhimäärus“;

2) 27. veebruari 2013 määrus nr 15 „Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni põhimäärus“;

3) 13. juuni 2012 määrus nr 28 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“;

4) 6. juuni 2012 määrus nr 24 „Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine“ lisa 3;

5) 24. septembri 2008 määrus nr 62 „Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse tüüplahendused“;

6) 29. juuni 2007 määrus nr 70 „Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine“;

7) 21. juuni 2006 määrus nr 56 „Liikumispuudega inimeste liikumisteede tähistamise ja tähiste paigaldamise juhend“;

8) 15. märtsi 2006 määrus nr 20 „Tallinna linna omandis olevate purskkaevude hooldusnõuded“;

9) 22. veebruari 2006 määrus nr 14 „Tallinna Linnavalitsuse teede juhtkomisjoni moodustamine ja põhimääruse kinnitamine“;

10) 11. juuli 2005 määrus nr 78 „Teemaal asuvate haljasalade hoolduse korraldamine“;

11) 1. oktoobri 2003 määrus nr 94 „Tallinna teede ja tänavate remondi normatiivide kinnitamine“;

12) 7. novembri 2001 määrus nr 118 „Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivide kinnitamine“.

§ 17.   Järgmistes Tallinna Linnavalitsuse määrustes asendatakse sõnad „Tallinna Keskkonnaamet“ sõnadega „Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet“ vastavas käändes:

1) 8. veebruari 2017 määrus nr 7 „Laste- ja noortesõbraliku linna nõukogu moodustamine ja põhimäärus“;

2) 27. detsembri 2012 määrus nr 87 „Koerte jalutusväljakute ja ujutuskohtade rajamise nõuded“;

3) 4. aprilli 2012 määrus nr 13 „Tallinna haljastute hoolduse nõuded“;

4) 10. novembri 2010 määrus nr 88 „Tallinna haljastute infosüsteemi põhimäärus“;

5) 30. märtsi 2010 määrus nr 31 „Tallinna raielubade andmekogu põhimäärus“;

6) 30. märtsi 2010 määrus nr 30 „Tallinna linna koerteregistri põhimäärus“;

7) 16. detsembri 2009 määrus nr 99 „Tallinna kalmistute registri põhimäärus“;

8) 3. mai 2006 määrus nr 34 „Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“.

§ 18.   Tallinna Linnavalitsuse 11. mai 2016 määruses nr 30 „Tallinna jäätmevaldajate registri põhimäärus“ asendatakse sõnad „Tallinna Keskkonnaamet“ sõnadega „Tallinna Ettevõtlusamet“ vastavas käändes.

§ 19.   Määrus jõustub 1. juunil 2019.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json