Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Vallaliinide sõidupileti hinna ja sõidusoodustuste kehtestamine

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 16

Vallaliinide sõidupileti hinna ja sõidusoodustuste kehtestamine

Vastu võetud 16.05.2019 nr 73

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punkti 8, § 31 lõike 2 punkti 4, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sõidupileti hind ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval sõitjate liiniveol Tori valla bussiliinidel.

§ 2.   Sõidupileti hind

  Tori valla bussiliinide üksiku sõidupileti hinnaks kehtestatakse 50 eurosenti.

§ 3.   Tasuta sõidu õigus

  (1) Tasuta sõidu õigus kehtestatakse:
  1) 4- ja enamalapselise pere liikmetele;
  2) puudega kuni 18-aastasele isikule ja tema saatjale;
  3) sügava puudega isiku saatjale;
  4) kaitseväe ajateenijale;
  5) ) õpilasele, üliõpilasele, pensionärile, osalise või puuduva töövõimega isikule, puudega 18-aastasele või vanemale isikule;
  6) eelkooliealiste lasteaialaste saatjatele.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võivad ühistranspordiseaduse § 34 alusel tasuta sõita:
  1) laps, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud 7–aastaseks, samuti laps, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud;
  2) puudega kuni 16-aastane isik, sügava puudega 16-aastane ja vanem isik, raske nägemis-puudega isik, sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või puudega isikut saatev juht- või abikoer.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud tasuta sõidu õigus kehtib, kui peres ehk ühes leibkonnas on vähemalt 4 alaealist last või täisealiseks saamisel põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppimist jätkavat last kuni vastavas õppeasutuses õpingute lõpetamiseni.

§ 4.   Tasuta sõidu õiguse tõendamine

  (1) Tasuta sõidu õigust tõendatakse järgmiselt:
  1) 4- ja enamalapselise pere liikmed, kes on rahvastikuregistri andmetel Tori valla elanikud – Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) poolt väljastatud tõend tasuta sõidu õiguse kohta;
  2) puudega kuni 18-aastane laps ja puudega lapse saatja – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
  3) eelkooliealiste lasteaialaste ja sügava puudega isiku saatja – saatjalt dokumenti ei nõuta;
  4) kaitseväe ajateenija – isikut tõendav dokument koos väeosa tõendiga ajateenistuses viibimise kohta;
  5) õpilane - Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras väljastatud õpilaspilet või rahvusvaheline õpilaspilet. Õpilase sõidusoodustuse olemasolu tõendavat dokumenti ei pea sõidusoodustuse saamiseks esitama ilmselgelt alla 14-aastane laps;
  6) üliõpilane – üliõpilaskaart või ISIC Tudengi kaart;
  7) 65-aastane ja vanem isik – isikut tõendav dokument;
  8) pensionär – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud pensionitunnistus koos isikut tõendava dokumendiga;
  9) osalise või puuduva töövõimega isik, sh töövõimetuspensionär – osalist või puuduvat töövõimet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga;
  10) puudega 18-aastane või vanem isik – puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule võib Tori Vallavalitsus otsustada oma korraldusega lühiajalise tasuta sõidu õiguse andmise avalikest huvidest lähtuvalt.

§ 5.   Tasuta sõidu õiguse taotlemine sotsiaalosakonna kaudu

  (1) Tasuta sõidu õiguse taotlemiseks esitab õigustatud isik või tema seaduslik esindaja sotsiaalosakonnale taotluse koos tasuta sõidu õigust tõendavate dokumentidega.

  (2) Sotsiaalosakond kontrollib esitatud taotlust ning edastab taotlejale tõendi tasuta sõidu õiguse kohta. Kui taotluse esitajal puudub tasuta sõidu õigus, teavitab sotsiaalosakond sellest taotlejat, näidates ära keeldumise põhjuse.

  (3) Sotsiaalosakond väljastab tasuta sõidu õigust tõendava tõendi maksimaalselt üheks aastaks.

§ 6.   Seniste sõidupiletite kehtivus

  Enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud Are Vallavolikogu 29. juuni 2016 määruse nr 16 “Vallaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ alusel soetatud sõidupiletid kehtivad kuni nende kehtivuse lõpuni.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Tori Vallavolikogu 18.03.2015 määrus nr 6 “Tori valla koolibussi sõiduliinide sõidupiletite hindade ja tasuta sõidu tingimuste kehtestamine“;
  2) Are Vallavolikogu 29.06.2016 määrus nr 16 „Vallaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine;
  3) Are Vallavolikogu 29.06.2016 määrus nr 17 „Are valla eelarvest ühistranspordi toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse ja toetusraha tagasimaksmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (3) Määrust rakendatakse 1. augustist 2019.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json