ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Munitsipaalkorterite üürile andmise, kasutamise ja käsutamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 10.03.2021, 18

Munitsipaalkorterite üürile andmise, kasutamise ja käsutamise kord

Vastu võetud 20.05.2020 nr 78
RT IV, 29.05.2020, 10
jõustumine 01.06.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.03.2021RT IV, 10.03.2021, 1513.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ning § 22 lõike 1 punkti 37 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse munitsipaalkorterite mõiste, üürile andmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning korteri üürniku õigused, kohustused ning piirangud korteri kasutamisel ning munitsipaalkorterite käsutamise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Munitsipaalkorter (edaspidi korter)- Kehtna valla munitsipaalomandis olev alaliseks elamiseks kasutatav eluruum.
[RT IV, 10.03.2021, 15 - jõust. 13.03.2021]

  (2) Üürnik– isik, kellega Kehtna Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus kui täitevorgan) korralduse alusel sõlmitakse munitsipaaleluruumi üürileping.

§ 3.   Õigustatud isik

  (1) Korter antakse üürile eluruumi või selle kasutusõigust mitteomavale, samuti elamistingimuste parandamisel abi vajavale isikule või Kehtna valla hallatavasse asutusse tööle asuvale isikule (sh ka ametiasutuse teenistujale) kui eluruumi puudumine on töösuhte sõlmimisel takistuseks.

  (2) Korteri üürile andmise tähtaja määrab vallavalitsus lähtudes Kehtna valla vara valitsemise korrast.

§ 4.   Korteri taotlemine

  (1) Korteri üürile võtmiseks esitab taotleja Kehtna Vallavalitsusele kui ametiasutusele (edaspidi ametiasutus) kirjaliku avalduse, milles märgitakse:
  1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed (nimi, isikukood, telefon, aadressandmed);
  2) andmed taotlejaga koos elavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta, kellega koos taotletakse korterit;
  3) korteri taotlemise põhjus.

  (2) Asjaolude selgitamiseks on ametiasutusel õigus vajadusel taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente ja andmeid.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  Taotluse vaatab läbi ametiasutuse vastava ala ametnik ning esitab korralduse eelnõu vallavalitsusele.

§ 6.   Korteri üürile andmine

  (1) Korteri üürile andmise või mitteandmise otsustab vallavalitsus korraldusega ühe kuu jooksul arvates taotluse registreerimisest dokumendiregistris.

  (2) Korralduse ärakiri korteri üürile andmisest või mitte andmisest edastatakse taotlejale ja üürilepingu sõlmijale 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 7.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Enne üürilepingu sõlmimist on korteri taotlejal soovi korral talle vallavalitsuse korraldusega määratav eluruum üle vaadata ja sellest keelduda, kui korteri seisukord, suurus või asukoht ei sobi taotlejale või tema perekonnaliikmetele.

  (2) Üürileping sõlmitakse 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavakstegemisest üürnikule. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada korraldus kehtetuks. Ettepaneku korralduse kehtetuks tunnistamiseks teeb isik, kes on volitatud üürilepingut sõlmima.

  (3) Korteri üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust ning taotlejat tuleb eelnevalt teavitada, et korterile, mille Kehtna vald elamuseadusest tuleneva ülesande täitmiseks on andnud üürile, ei laiene üürilepingu tingimused võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta.

  (4) Korteri annab üürnikule üle eluruumi üleandmise aktiga isik, kes on volitatud üürilepingut sõlmima.

  (5) Vallavalitsuse volitatud isik sõlmib üürilepingu lähtudes määruses sätestatust.

§ 8.   Üürilepingu pikendamine

  (1) Üürilepingut pikendatakse kui korteri vajadus on säilinud. Korteri üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

  (2) Üürilepingut võib pikendada kuni viieks aastaks.

  (3) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

  (4) Korteri üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama avalduse ametiasutusele vähemalt üks kuu enne korteri üürilepingu lõppemist. Avalduse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus korteri kasutamiseks ja isik on kohustatud üürilepingu lõppemisel korteri koheselt vabastama.

  (5) Üürile antud korteri üürilepingu pikendamise otsuse tegemisel lähtub vallavalitsus üürilepingujärgsete kohustuste täitmisest ning asjaolust, kas pärast üürilepingu lõppemist on tekkinud määruse § 3 lõikes 1 märgitud isikuid, kes on esitanud avalduse korteri üürile võtmiseks.

§ 9.   Üürilepingu lõpetamine

  (1) Üürilepingu võib üürnik ennetähtaegselt lõpetada, esitades avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.

  (2) Vallavalitsus võib korteri üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada, kui korteri üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad pidevalt üürilepingu tingimusi ja/või teiste üürnike rahu. Ennetähtaegsest lõpetamisest teatab ametiasutus ette kaks nädalat.

§ 10.   Õigus korteri kasutamiseks

  (1) Õigus kasutada korterit tekib isikul pärast üürilepingu sõlmimist.

  (2) Ametiasutus või vallavalitsuse volitatud isik on kohustatud tagama isikule võimaluse korteri tegeliku elukohana kasutamiseks.

  (3) Üürnik võib majutada talle üürile antud korterisse oma abikaasat, alaealisi lapsi ning töövõimetuid ning hooldust vajavaid vanemaid. Teisi isikuid on lubatud korterisse majutada ainult vallavalitsuse loal korralduse alusel.

§ 11.   Üür ja kulude tasumine

  (1) Tasu korteri kasutamise eest määrab vallavalitsus.

  (2) Korteri kasutamise kõrvalkulud (näiteks elekter, sideteenused, haldus-ja remondikulud) tasub üürnik. Kõrvalkulude tasumine reguleeritakse üürilepingus.

§ 12.   Korteri kasutamise alused

  Korteri üürnik on kohustatud täitma munitsipaaleluruumi üürilepingu tingimusi. Korteri üürilepingu tingimused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 13.   Järelevalve

  Kontrolli korterite üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise ja korterite sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus või tema volitatud isik.

§ 14.   Munitsipaalkorterite käsutamine

  Munitsipaalkorterite võõrandamine, vahetamine, kasutamise otstarbe muutmine ja asjaõigustega koormamine toimub Kehtna valla vara valitsemise korras sätestatud alustel.

§ 15.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus on jõustub 1. juunist 2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json