KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Otepää Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 17

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 21.05.2020 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskirjas (edaspidi eeskiri) kehtestatakse koerte ja kasside pidamise nõuded Otepää valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile valla territooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass.

  (3) Koerte ja kasside pidamisel lähtutakse lisaks käesolevas eeskirjas sätestatule loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest.

  (4) Eeskirja ei kohaldata jahikoerale õigusaktidega sätestatud alustel jahipidamisel.

§ 2.   Koera või kassi pidamine

  (1) Koera või kassi pidamisel on isik, kellele loom kuulub või kes looma valdab (edaspidi loomapidaja) kohustatud tagama:
  1) et koer või kass ei pääseks loomapidaja järelevalveta teise isiku omandis olevale kinnisasjale või avalikku kohta;
  2) järelevalve koera või kassi üle, kui koera või kassiga viibitakse teise isiku kinnisasjal või avalikus kohas, vajadusel koera või kassi rihmastamise, tema hoidmise kandepuuris või koeral suukorvi kasutamise;
  3) et koera või kassi pidamine ja koera või kassi käitumine ei rikuks avalikku korda, ei häiriks ega seaks ohtu teist isikut, tema tervist, vara või looma;
  4) koera või kassi väljaheite kohese koristamise teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt või avalikust kohast;
  5) koera mitte välja pääsemise piiratud territooriumilt ja territooriumi sissepääsu tähistamise hoiatussildiga.

  (2) Avalikus kohas loomaga liikudes tuleb tagada inimeste ja teiste loomade ohutus. Koera võib avalikus kohas jalutusrihma otsast vabastada või kandevahendist välja lasta juhul, kui läheduses ei viibi inimesi ja teisi loomi.

  (3) Koera või kassi pidamisel on keelatud:
  1) koera või kassi ujutamine ja pesemine avalikus supluskohas ning purskkaevus;
  2) nakkusohtliku haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine;
  3) viia koera või kassi avalikku kohta, kuhu on paigaldatud sellekohane keelav teade või märk;
  4) matta surnud koera või kassi avalikku kohta või tiheasustusega alale.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 sätestatu ei kehti juhtkoera või teenistusülesannet täitva teenistuskoera suhtes.

§ 3.   Koera ja kassi märgistamine

  (1) Valla haldusterritooriumil peetav koer peab olema märgistatud mikrokiibiga. Kasside märgistamine mikrokiibiga on soovituslik.

  (2) Koer märgistakse mikrokiibiga kolme kuu jooksul koera sündimisest. Märgistamata koera omandamisel märgistatakse koer ühe kuu jooksul.

§ 4.   Koerte üle arvestuse pidamine

  (1) Valla haldusterritooriumil peetav koer ning soovituslikult kass registreeritakse ning nende üle peetakse arvestust Otepää valla lemmikloomaregistris veebilehel www.llr.ee. Registrisse kogutavate andmete koosseisu ja registri pidamise korra kehtestab Otepää Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) registri põhimäärusega.

  (2) Koera andmed tuleb registrisse kanda kolme kuu jooksul koera sündimisest. Loomapidaja andmete muutmiseks tuleb koera uuel omanikul esitada vallavalitsusele kui registri vastutavale töötlejale sellekohane avaldus.

  (3) Koera märgistamise ja registreerimise korraldamine on loomaomaniku kohustus.

§ 5.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Koera või kassi tegevuse eest, samuti koera või kassi viibimise eest väljaspool omaniku järelevalvet, vastutab tema omanik.

  (2) Eeskirja rikkumise eest, kui see ettevaatamatusest põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud väärteo kohtuvälised menetlejad on vallavalitsuse poolt määratud ametnikud.

  (4) Määruse täitmist kontrollivad vallavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist valla territooriumil peetavad koerad tuleb märgistada paragrahvi 3 lõikes 1 märgitud viisil ja registreerida lemmikloomaregistris hiljemalt 1. juuliks 2021. a.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Puka Vallavolikogu 26. jaanuari 2010. a määrus nr 3 „Puka valla koerte ja kasside pidamise eeskiri“;
  2) Sangaste Vallavolikogu 29. aprilli 2004. a määrus nr 6 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“;
  3) Otepää Vallavolikogu 26. juuni 2003. a määrus nr 5 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kehtestamine“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Pullerits
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json