HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Aegviidu Mesitaru Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 32

Aegviidu Mesitaru Lasteaia põhimäärus
[RT IV, 29.05.2020, 3 - jõust. 01.06.2020]

Vastu võetud 15.03.2018 nr 19
RT IV, 29.03.2018, 6
jõustumine 01.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2020RT IV, 29.05.2020, 301.06.2020
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1227.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lasteaia nimi on Aegviidu Mesitaru Lasteaed (edaspidi lasteaed).
[RT IV, 29.05.2020, 3 - jõust. 01.06.2020]

  (2) Lasteaed on Anija Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (4) Lasteaia juriidiline aadress on Kase tn 10, 74501 Aegviidu alev, Anija vald, Harjumaa.

  (5) Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

  (6) Lasteaia teeninduspiirkond on Anija valla haldusterritoorium.

  (7) Lasteaed teenindab väljastpoolt teeninduspiirkonda lapsi vabade kohtade olemasolu korral.

  (8) Lasteaia eelarve kinnitab Anija Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) Anija valla eelarve osana.

  (9) Lasteaia rahastamine toimub valla- ja riigieelarve vahenditest, vanemate poolt kaetavast osast ja annetustest.

  (10) Lasteaia vara ja rahaliste vahendite sihipärast kasutamist jälgib vallavalitsus.

  (11) Lasteaial võib olla oma nimega sümboolika.

  (12) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (13) Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (14) Lasteaias toimub toidu valmistamine Aegviidu Kooli õpilastele.

  (15) Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus pooleteise kuni seitsmeaastastele lastele.

  (2) Lasteaias on kolm rühma:
  1) üks sõimerühm – pooleteise kuni kolmeaastastele lastele;
  2) kaks liitrühma - sõime- ja lasteaiarühmaealistele lastele.
[RT IV, 24.03.2021, 12 - jõust. 27.03.2021]

  (3) Lasteaia kohtade arvu kinnitab lasteaia direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (4) Vajadusel võib moodustada sobitusrühma.

§ 3.   Lasteaia juhtimine

  (1) Lasteaia tööd juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

  (2) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (3) Direktor:
  1) tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga;
  2) kannab vastutust lasteaia arengu, vara ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  3) teeb ülesannete täitmiseks tehinguid lasteaia varaga oma volituste piires õigusaktidega kehtestatud korras;
  4) koostab lasteaia eelarvetaotluse ja esitab selle vallavalitsusele;
  5) esitab hoolekogule ja vallavalitsusele kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest iga aasta 01. juuliks;
  6) teatab vallavalitsusele kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest;
  7) kinnitab lasteaia personali koosseisu, esitades selle enne kinnitamist kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
  8) korraldab lasteaias õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute konkursse;
  9) sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepinguid lasteaia töötajatega;
  10) esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks 15. oktoobriks;
  11) kutsub kokku lasteaia lastevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord õppeaastas;
  12) korraldab lasteaia pedagoogilise nõukogu tegevust;
  13) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime-, lasteaia-, liit- või sobitusrühmad;
  14) kinnitab lapse rühma nimekirja arvamise ja sealt väljaarvamise;
  15) kinnitab lasteaia õppekava, tegevus- ja päevakava;
  16) koostab lasteaia kodukorra ja esitab selle kinnitamiseks hoolekogule;
  17) kinnitab lasteaia töökorraldusreeglid ja muud lasteaia tegevust korraldavad dokumendid;
  18) kehtestab lasteaia sisehindamise läbiviimise korra ja kinnitab sisehindamise aruande;
  19) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise.

§ 4.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on lasteaia juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu liikmete valimine toimub järgmiselt:
  1) iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul 10. oktoobriks rühma lastevanemate koosolekul oma esindajad lihthääletamise alusel;
  2) õpetajate esindaja valitakse õppeaasta algul septembrikuu jooksul pedagoogilise nõukogu koosolekul lihthääletamise alusel;
  3) vallavalitsus nimetab hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla huvidele.

  (3) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) teeb ettepanekuid vallavalitsusele lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteaia lahtioleku aja kohta;
  5) avaldab arvamust lasteaia õppekava kohta;
  6) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  7) kinnitab lasteaia õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi korra;
  8) kinnitab lasteaia kodukorra;
  9) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  10) osaleb lasteaia arengukava koostamisel;
  11) otsustab teisi tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Hoolekogul on õigus saada lasteaia direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe.

  (6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu või esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

  (7) Hoolekogu on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool hoolekogu liikmetest.

  (8) Hoolekogu liikmete volitus kestab kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

§ 5.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid, kaasates vanemaid.

  (3) Lasteaia ja kodu koostööks toimuvad igal õppeaastal rühma ja lasteaia lastevanemate koosolekud.

  (4) Lasteaia igal rühmal on oma tegevus- ja päevakava.

  (5) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (6) Õppeaasta lasteaias algab 01. septembril ja lõpeb 31. augustil.

  (7) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ning lasteaia lahtioleku aja otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

§ 6.   Laste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

  (3) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele kodus soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja terviseedendamise nõuetest;
  3) järgima lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda ja lasteaia kodukorda;
  4) tasuma õigeaegselt igakuise lapse toitlustustasu ja lastevanemate osalustasu.

§ 7.   Lasteaia töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad ning lasteaeda teenindavad töötajad. Pedagoogid on direktor, õppealajuhataja, õpetajad ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud.

  (2) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töökorralduse reeglitega, mis on kooskõlas seadusandlusega.

  (3) Personal on kohustatud andma teavet direktorile ning vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (4) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (5) Personalil on õigus:
  1) teha ettepanekuid ja esitada arvamusi direktorile lasteaia tegevuse parendamiseks ja arendamiseks;
  2) teha koostööd kooliga.

  (6) Pedagoogid on kohustatud:
  1) looma tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsema laste elu ja tervise eest lasteaias;
  2) nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;
  3) osalema lasteaia pedagoogilise nõukogu töös, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine;
  4) korraldama vähemalt üks kord õppeaastas rühma lastevanemate koosolekut.

  (7) Personal (v.a pedagoogid) on kohustatud:
  1) tagama lasteaia majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja häireteta töö;
  2) tagama laste tervisliku ning häireteta toitlustamise.

§ 8.   Põhimääruse muutmise kord

  Lasteaia põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub vallavolikogu sätestatud korras.

§ 9.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstis välja jäetud].

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json