Teksti suurus:

Saku Vallavolikogu 22.08.2019 määruse nr 10 „Jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 44

Saku Vallavolikogu 22.08.2019 määruse nr 10 „Jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

Vastu võetud 21.05.2020 nr 9
, osaliselt 1.01.2021

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 71 lõike 1 alusel.

§ 1.   Saku Vallavolikogu 22. augusti 2019 määruse nr 10 „Jäätmehoolduseeskiri“ muutmine

 
  1) paragrahvi 2 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Jäätmeluba on vaja:
1) jäätmete kõrvaldamiseks;
2) jäätmete taaskasutamiseks;
3) ohtlike jäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus;
4) metallijäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus;
5) jäätmete tekitamiseks maavara kaevandamisel või rikstamisel;
6) jäätmehoidla käitamiseks;
7) prügila käitamiseks;
8) prügila ja jäätmehoidla järelhoolduseks."
  2) paragrahvi 2 lõiget 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(9) Keskkonnaametis registreeritakse selle isiku tegevus, kes:
1) on jäätmeseaduse § 73 lõike 5 alusel vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest;
2) veab jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses;
3) kogub jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses;
4) korraldab vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel;
5) tegutseb jäätmete edasimüüjana;
6) osutab kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo teenust.“;
  3) paragrahvi 2 lõiget 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(11) Ilma keskkonnakaitseloata (jäätmeloa, keskkonnakompleksloa või jäätmekäitleja registreeringuta) on jäätmete käitlemine keelatud.“;
  4) paragrahvi 3 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kinnistul või krundil tekkivad jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada vastava jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud kogumismahutisse. Nimetatud kogumismahutitesse (nt plast, klaas, puit jne) tohib panna ainult selleks ettenähtud jäätmeid ning jäätmemahutite reostamine ebasobivate jäätmetega on keelatud.“;
  5) paragrahvi 3 lõike 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(11) Kortermajas tuleb paberit ja kartongi ning biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid koguda liikide kaupa eraldi kogumismahutitesse.“;
  6) paragrahv 3 lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;
  7) paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Jäätmete põletamine väljaspool vastavat jäätmeluba omavat ettevõtet on keelatud.“;
  8) paragrahvi 8 lõike 3 punkti 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„11) andma jäätmed üle isikule, kellel on jäätmeluba, kompleksluba või jäätmekäitleja registreerimistõend;“;
  9) paragrahvile 9 lisatakse lõige 16, mis sõnastatakse järgmiselt:
„(16) Kui jäätmevaldaja ei ole jäätmevedajale võimaldanud juurdepääsu jäätmemahutile oma kinnistul või krundil, siis on jäätmevedajal õigus rakendada tasu tühisõidu eest. Jäätmemahutile juurdepääsu puudumise tõendamise kohustus on jäätmevedajal.“;
  10) paragrahvi 11 lõikele 1 lisatakse punkt 5 ja sõnastatakse järgmiselt:
„5) 15 01 06 – segapakendid“;
  11) paragrahvi 11 lõikele 2 lisatakse punkt 3 ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) avalikud pakendijäätmete kogumiskohad.“;
  12) paragrahvile 19 lisatakse lõiked 21, 22 ja 23, mis sõnastatakse järgmiselt: „(21) Jäätmevedaja peab olema suuteline teenust osutama pakkumuses esitatud teenustasu hinnaga kogu lepingu kestvuse perioodi. Erandkorras on võimalik muuta teenustasu kui teenustasu muutmine on tingitud riigipoolse käibemaksu, kütuseaktsiisi, tulumaksu, sotsiaalmaksu, keskkonnatasude määra muutmise või muu teenuse hinda mõjutava riikliku maksu või riikliku tasu muutmise korral, mida ei olnud võimalik jäätmevedajal pakkumuse esitamise momendil ette näha. Teenustasu saab muuta alates uue maksumäära või tasu kehtima hakkamisest ja ainult muutunud maksumäära või tasu ulatuses. (22) Teenustasu muutmise taotlemine peab olema erakorraline ja põhjendatud ning kooskõlas jäätmehoolduseeskirja, hankelepingu ja seadusandlusega. Teenustasu muutmise aluseks olevate asjaolude esinemist on kohustatud tõendama pool, kes teenustasu muutmist taotleb. (23) Hankelepingu kehtivuse jooksul ei muudeta pakutud lisateenuste hinnakirja, v.a juhul, kui esineb käesoleva paragrahvi lõikes 21 toodud asjaolu.“;
  13) paragrahv 19 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
  14) paragrahvi 19 lõike 4 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) taotletavate teenustasude kalkulatsioon, näidates ära muudatused võrreldes pakkumuse esitamisel tehtud teenustasude kalkulatsiooniga;“;
  15) paragrahvi 19 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Teenustasusid ei muudeta enne 24 kuu möödumist teenuse osutamise alustamisest ja sagedamini kui üks kord aasta jooksul.“;
  16) paragrahvi 23 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tuleb paberit ja kartongi koguda eraldi kogumismahutitesse kõigis kortermajades.“;
  17) paragrahvi 23 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Üksikelamutes tuleb paberit ja kartongi koguda liigiti. Liigiti kogutud paberit ja kartongi saab üle anda § 35 lõigetes 1 ja 2 nimetatud jäätmekäitluskohtadesse või korraldatud jäätmeveo teenust osutavale isikule.“;
  18) paragrahvide 24 lõikes 2, 33 lõigetes 4 ja 6 ning 34 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „§ 35 lõigetes 1, 2 ja 3“ tekstiosaga „§ 35 lõigetes 1 ja 2“.
  19) paragrahvi 24 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Avalikes kogumispunktides peab olema võimalik ära anda kõiki pakendiliike. Kogumismahutite ava suurused peavad olema pakendiliigile vastavad ja piisavad pakendite mugavaks sisestamiseks ning luukide katted (kui on) peavad olema mugavalt avatavad ka miinuskraadidega. Segapakendite puhul on minimaalne ava suurus 30 x 20 cm. Pakendijäätmete avalikud kogumispunktid paigutab pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsioon selliselt, et oleks tagatud pakendiseaduses sätestatud pakendite kogumisvõrgustiku tihedus. Kogumispunktis kogutud jäätmete veo käitluskohta korraldab pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsioon. Kogumismahutite asukohad tuleb kooskõlastada vallavalitsusega.“
  20) paragrahvi 24 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Pakendijäätmete kogumismahutite märgistus peab olema eesti ja vene keeles, selgesti loetav, kulumiskindel, püsiv välismõjutuste ja -tingimuste suhtes ning esitama asjakohast teavet, mis liiki pakendeid või pakendijäätmeid sinna tohib paigutada. Segapakendi kogumismahuti peab olema kollane või kollase tähisega, klaaspakendi kogumismahuti peab olema roheline või rohelise tähisega ja paberpakendi kogumismahuti peab olema sinine või sinise tähisega. Kogumismahutite märgistuste uuendamisel lähtuda Keskkonnaministeeriumi soovitatud siltidest.“;
  21) paragrahvi 25 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tuleb biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmed koguda eraldi kogumismahutitesse kõigis kortermajades.“;
  22) paragrahvi 25 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Üksikelamutes, kus kompostimise võimalus on olemas, võib biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid kompostida vastavalt § 25 lõigete 7 ja 8 nõuetele oma kinnistu piires või üle anda § 35 lõikes 1 nimetatud jäätmekäitluskohta.“;
  23) paragrahvi 25 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida vastavalt § 25 lõigete 7, 9 ja 10 nõuetele oma kinnistu piires või üle anda § 35 lõikes 1 nimetatud jäätmekäitluskohta.“;
  24) paragrahvide 26 lõikes 2 ja 28 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 35 lõigetes 2 ja 3“ tekstiosaga „§ 35 lõigetes 1 ja 2“.
  25) paragrahvide 27 lõikes 2, 29 lõikes 2, 30 lõikes 2, 31 lõikes 2, 32 lõikes 3 ja 33 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „§ 35 lõikes 3“ tekstiosaga „§ 35 lõikes 1“.
  26) paragrahvi 33 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Romusõidukeid võib üle anda vaid vastavat jäätmeluba omavatele jäätmekäitlejatele, tootja või tootja esindaja määratud kogumiskohta, vanametalli kogumispunkti või uue sõiduki ostmisel vastavasse müügikohta.“;
  27) paragrahvi 34 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni üleandmiseni vastavat jäätmeluba omavale isikule.“;
  28) paragrahvi 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Saku jäätmejaam, asub Saku alevikus Tiigi tn 15 aadressil. Täpsemat infot asukoha, vastuvõetavate jäätmeliikide ja lahtiolekuaegade kohta saab aadressilt
https://www.sakuvald.ee/jaatmejaam
(2) Kiisa jäätmepunkt, asub Kiisa alevikus Pargi tn 1 aadressil. Täpsemat infot asukoha, vastuvõetavate jäätmeliikide ja lahtiolekuaegade kohta saab
https://www.sakuvald.ee/jaatmejaam.
(3) Korduskasutuseks sobilikke esemeid on võimalik viia ka taaskasutuskeskustesse, täpsemat infot saab
https://uuskasutus.ee/
või
https://sobraltsobrale.ee/.

  29) paragrahvist 38 eemaldatakse sõnad „ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi“;
  30) paragrahvi 41 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Ehitus- ja lammutusjäätmeid võib anda vedamiseks, kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikule, kes omab sellekohast keskkonnakaitseluba.“;
  31) paragrahvi 41 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Ehitusjäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses vedav isik peab omama keskkonnakaitseluba.“;
  32) paragrahvi 42 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Juriidilised isikud peavad enne ohtlike jäätmete üleandmist jäätmekäitlejale märgistama vastavalt keskkonnaministri 29.04.2004 kehtestatud määrusele nr 39 ning ohtlike jäätmete tekitaja peab ohtlike jäätmete vedajale ja vastuvõtjale esitama vormikohase saatekirja koos ohtlike jäätmete saadetisega, juhul kui ta omab keskkonnakaitseluba. Kui jäätmete üleandja ei oma keskkonnakaitseluba ohtlike jäätmete käitlemiseks, koostab saatekirja ohtlike jäätmete käitlemiseks keskkonnakaitseluba omav jäätmete vastuvõtja. Kui nõuetekohane saatekiri ei ole koostatud enne veo algust, peab saatekirja koostama jäätmete vastuvõtja enne jäätmete vastuvõtmist.“;
  33) paragrahvi 42 lõiget 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Ohtlikud ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda isikule, kellele on väljastatud vastav keskkonnakaitseluba või üle anda § 35 lõikes 1 nimetatud jäätmekäitluskohta.“;
  34) lisatakse paragrahv 501 ja sõnastatakse järgmiselt: § 501. Määruse rakendamine Määruse § 11 lõike 1 punkti 5 ja § 19 ei kohaldata kehtivale korraldatud jäätmeveo hankelepingule perioodil 01.01.2016 kuni 31.12.2020.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määruse § 1 punktid 5, 16 ja 21 jõustuvad 1. jaanuaril 2021.

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json