Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kohila valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Kohila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 45

Kohila valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 25.05.2020 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja hädaolukorra seaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Komisjoni moodustamine

  (1) Kohila valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse Kohila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) alalise komisjonina.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab Kohila vallavanem.

  (2) Juhul, kui komisjoni liige ei saa komisjoni tööst osa võtta, määratakse talle asendusliige.

  (3) Komisjoni liikmed on kohustatud komisjoni esimehele teatama enda kontaktandmed ja viivitamatult teavitama nende muutustest.

§ 3.   Komisjoni esimees ja aseesimees.

  (1) Komisjoni esimees on Kohila vallavanem.

  (2) Komisjoni esimeest asendab tema äraolekul komisjoni aseesimees. Komisjoni aseesimees on abivallavanem.

  (3) Komisjoni esimehe äraoleku all mõeldakse olukorda, kus vallavanem ei saa täita komisjoni esimehe ülesandeid.

§ 4.   Komisjoni ülesanded

  (1) Kriisi- või hädaolukorraks valmistumisel komisjon:
  1) jälgib ja analüüsib kriisijuhtimise süsteemi, sealhulgas kriisi- ja hädaolukordadeks valmistumise, kriisi- ja hädaolukordade lahendamise, elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamise ning kriisi- ja hädaolukorras kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 sätestatud ülesannete ja pädevuse toimimist Kohila vallas;
  2) vaatab läbi komisjoni tegevuspiirkonda puudutava kriisi- ja hädaolukorra riskianalüüsi osa ning vajadusel teeb ettepanekuid selle täiendamiseks;
  3) teeb Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile, Lääne-Eesti regionaalsele kriisikomisjonile ja pädevatele asutustele ettepanekuid kriisi- ja hädaolukordadeks valmistumise, kriisi- ja hädaolukordade lahendamise, elanikkonna turvalisuse tagamise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamise kohta Kohila vallas;
  4) otsustab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse korraldamise ja esitab Lääne päästekeskusele järgmise aasta kriisireguleerimisõppuste kava koostamiseks info omavalitusüksuse planeeritava õppuse kohta (õppuse teema, eesmärk, liik, korraldav asutus, toimumise aeg);
  5) peab arvestust omavalitsusüksuse haldusterritooriumil olevate ja kriisi- ning hädaolukorras kasutatavate ressursside kohta, välja arvatud riigiasutuste ressursid;
  6) koostab komisjoni järgmise aasta tööplaani ja esitab selle regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 1. detsembriks;
  7) esitab regionaalsele kriisikomisjonile iga aasta 15. jaanuariks kokkuvõtte kriisikomisjoni eelmise aasta tegevustest;
  8) moodustab vajadusel alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra;
  9) korraldab omavalitsusüksuse territooriumil ennetusmeetmete rakendamist ja riskikommunikatsiooni teostamist;
  10) annab hinnanguid ja teeb ettepanekuid Kohila valla õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad kriisireguleerimise valdkonda;
  11) teeb Kohila Vallavalitsusele ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  12) teeb kriisireguleerimisalast koostööd pädevate riigiasutuste ja teiste omavalitsuste kriisikomisjonidega;
  13) täidab muid seadusest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Kriisi- või hädaolukorra ohu või kriisi- või hädaolukorra ajal komisjon:
  1) tegeleb kriisi- ja hädaolukorra ohu korral mõjude välja selgitamise ning vajalike maandamismeetmete rakendamise välja töötamisega;
  2) tagab kriisi- ja hädaolukorra ohu korral inimeste teavitamise;
  3) tegeleb kriisi- ja hädaolukorras abistamist vajavate inimeste väljaselgitamise ja nende abistamise koordineerimisega;
  4) kuulutab välja kriisi- või hädaolukorra, määrab kriisi- või hädaolukorra juhi ja nõustab kriisi- või hädaolukorra juhti kriisi- või hädaolukorra lahendamisel;
  5) teeb Vabariigi Valitsusele ettepaneku eriolukorra välja kuulutamiseks, kui loodusõnnetusest, katastroofist või nakkushaiguse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik lahendada tavapäraste juhtimiskorralduste ja meetmetega või kui hädaolukorra lahendamisse on vajalik kaasata kaitseväge või kaitseliitu;
  6) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamise koordineerimisel, teabevahetuse korraldamisel ja täidab muid eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  7) abistab hädaolukorra ajal vajaduse korral hädaolukorda lahendavaid asutusi teabevahetuse korraldamisel ja hädaolukorra lahendamise koordineerimisel;
  8) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsioonikohtade kasutusele võtmisel ning majutuse ja toitlustamise korraldamisel;
  9) teavitab avalikkust kriisi- või hädaolukorrast Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras;
  10) lõpetab kriisi- või hädaolukorra.

  (3) Kriisi- või hädaolukorra järgselt komisjon:
  1) koordineerib vajadusel kriisi- ja hädaolukorrajärgsete taastamistööde läbiviimist ning kulude ja tekkinud kahjude arvestuse pidamist Kohila valla territooriumil;
  2) esitab autasustamiseks kriisireguleerimisalases tegevuses või kriisi- ja hädaolukorra likvideerimisel silmapaistnud töötajaid ja Kohila valla elanikke.

§ 5.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:

  1) esindab komisjoni riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes;
  2) koostab komisjoni iga-aastase tööplaani ning esitab selle kalendriaasta viimasel koosolekul komisjonile kinnitamiseks;
  3) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  4) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu
  5) korraldab koostöös päästeasutusega komisjoni liikmetele kriisireguleerimisalast koolitust

§ 6.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekut juhatab komisjoni esimees.

  (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele.

  (6) Komisjoni koosoleku aja, päevakorra ja komisjoni koosolekule kutsutavate isikute nimekiri esitatakse vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist komisjoni liikmetele ja kutsutavatele isikutele. Komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumisel võib käesolevas lõikes sätestatut mitte arvestada, kui seda ei võimalda kujunenud olukord.

  (7) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (8) Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (9) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Komisjon edastab istungite protokollid ja otsused päästeasutusele.

§ 7.   Komisjoni asjaajamine ja teenindamine

  Komisjoni asjaajamise ja teenindamise tagab vallakantselei.

§ 8.   Põhimääruse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Põhimäärust muudab ja põhimääruse tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

  (2) Põhimääruse muutmise eelnõu kooskõlastatakse päästeasutusega.

Uku Torjus
Vallavanem

Anu Suviste
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json