Teksti suurus:

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2020, 59

Tallinna Linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 28.05.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 p 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lg 1, § 27 lg-te 3 ja 4, ühistranspordiseaduse § 36 lg-te 4 ja 5, erakooliseaduse § 22 lg 11 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Järgmistes Tallinna Linnavolikogu määruste sätetes asendatakse sõnad „Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuse tegemiseni“ sõnadega „31. maini 2020“:

1) 10. detsembri 2015 määruse nr 27 „Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ §-s 51;

2) 22. märtsi 2007 määruse nr 8 „Lapsehoiuteenuse rahastamise kord“ § 7 lõikes 11.

§ 2.   Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruses nr 20 „Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi § 151 lõikes 1 asendatakse sõnad „Tallinna Linnavolikogu uue sellekohase otsuse tegemiseni“ sõnadega „31. maini 2020“;

2) paragrahvi § 151 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eralasteasutustes käivate laste vanematel esitada toetuse saamiseks Tallinna Haridusametile 30. juuniks 2020 (k.a) taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid.“.

§ 3.   Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruses nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 161 lõikes 1 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra lõppemiseni“ sõnadega „31. maini 2020“;

2) paragrahvi 161 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad „eriolukorra lõppemist“ sõnadega „31. maid 2020“.

3) paragrahvi 161 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Peatada ühissõiduki juhilt ostetavate paberpiletite müük kuni 31. augustini 2020.“

Tiit Terik
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json