Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.06.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.06.2024, 22

Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad

Vastu võetud 13.11.2014 nr 29
RT IV, 21.11.2014, 14
jõustumine 24.11.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.10.2015RT IV, 09.10.2015, 112.10.2015
26.01.2017RT IV, 04.02.2017, 2801.03.2017
12.12.2019RT IV, 20.12.2019, 501.01.2020
28.05.2020RT IV, 29.05.2020, 5901.06.2020
03.09.2020RT IV, 11.09.2020, 114.09.2020
17.12.2020RT IV, 29.12.2020, 4301.01.2021
10.03.2022RT IV, 19.03.2022, 622.03.2022
15.12.2022RT IV, 31.12.2022, 101.05.2023
15.06.2023RT IV, 28.06.2023, 3701.07.2023
30.05.2024RT IV, 08.06.2024, 1811.06.2024

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punktide 8, 10, 11 ja lõigete 2-4, § 31 lõike 2 punktide 3 ja 4, § 34, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõigete 4-5 ning § 37 alusel.
[RT IV, 09.10.2015, 1 - jõust. 12.10.2015]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala
[RT IV, 19.03.2022, 6 - jõust. 22.03.2022]

  Käesolev kord määrab kindlaks sõidusoodustuse saamise ja sõidu eest tasumise korra ning kehtestab Tallinna ühtse piletisüsteemi bussi-, trammi- ja trolliliinide ning avaliku laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad.
[RT IV, 19.03.2022, 6 - jõust. 22.03.2022]

§ 2.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Tallinna ühtse piletisüsteemi ühistransport (edaspidi ühistransport) on avalik veoteenus, mida osutatakse avaliku teenindamise lepingu alusel Tallinna linna tellimusel bussi-, trammi- ja trolliliinidel. Tallinna ühistranspordis kehtib ühtne piletisüsteem (edaspidi e-piletisüsteem). Tallinna ühissõidukid on tähistatud Tallinna Transpordi logoga;
  2) e-piletisüsteem on Tallinna ühtne veebipõhine piletisüsteem, milles kehtivad elektroonilised piletid ja QR-piletid;
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]
  3) sõiduõigust tõendav dokument on sõidupilet (elektrooniline pilet või QR-pilet) või käesoleva määruse §-s 5 nimetatud sõidusoodustuse õigust tõendav dokument. Elektroonilise sõidupileti olemasolu tõendatakse valideeritud Ühiskaardiga (isikustatud Ühiskaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga) või muu käesolevast määrusest tuleneva andmekandja abil. QR-pileti olemasolu tõendatakse valideeritud piletikoodiga;
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]
  4) Ühiskaart on kontaktivaba isikustatud või isikustamata kiipkaart, mis vastab raadiosageduslikku tuvastamist ehk RFID-tehnoloogiat toetavale standardile. Ühiskaart ei ole sõidupilet ega muu sõiduõigust tõendav dokument. Ühiskaart ja muud e-piletisüsteemiga ühilduvad andmekandjad on seotud veebilehe www.pilet.ee kontoga (edaspidi Ühiskaardi konto), millele saab laadida raha ja osta perioodipileteid ning kus saab aktiveerida sõidusoodustusi. Valideeritud isikustamata Ühiskaardiga saab tõendada elektroonilise sõidupileti olemasolu Ühiskaardi kontol ning valideeritud isikustatud Ühiskaardiga (kehtib koos isikut tõendava dokumendiga) saab tõendada nii elektroonilise sõidupileti kui ka aktiveeritud sõidusoodustuse olemasolu Ühiskaardi kontol;
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]
  5) isikustamine on Ühiskaardi numbri sidumine isikukoodiga. Andmete uuendamiseks ja sõidusoodustuse õiguse aktiveerimiseks tuleb Ühiskaart uuesti isikustada vastavalt käesoleva määruse § 12 lõikele 4;
  6) validaator on ühissõiduki iga ukse juures paiknev e-piletisüsteemi elektrooniline seade. Validaator tuvastab ja registreerib sõiduõiguse ning vajaduse korral müüb Ühiskaardi kontol oleva raha eest tunnipileteid. Ühissõiduki esiukse juures oleva validaatori abil saab osta tunnipileti nii kontaktivaba kui ka virtuaalse pangakaardiga ja valideerida QR-pileteid. Sõiduõiguse olemasolust või puudumisest annavad märku seadme ekraanil kuvatav tekst ning heli- ja valgussignaalid;
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]
  7) valideerimine on validaatori abil sõiduõiguse tuvastamine ja registreerimine ning elektroonilise sõidupileti ostmine. Sõiduõiguse peab ühissõidukisse sisenedes tuvastama või elektroonilise sõidupileti ostma iga sõitja, kellele see kohustus laieneb. Olenevalt pileti liigist tuleb sõitjal valideerida kas Ühiskaart või muu e-piletisüsteemiga ühilduv andmekandja, Tallinn Card, kontaktivaba või virtuaalne pangakaart või QR-pilet;
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]
  8) sõidupiletid on tunnipilet, perioodipilet, ühispilet, konverentsipilet ja Tallinn Cardi pilet;
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]
  9) [kehtetu - RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]
  10) tunnipilet on sõidupilet (elektrooniline pilet või QR-pilet), mille esimese ja viimase valideerimise ajavahe võib olla kuni 60 minutit. Pilet aktiveerub esimese valideerimise hetkel ja kehtib piiramatu arvu sõidukordi kuni viimase valideeritud sõidu lõpuni;
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]
  11) perioodipilet on elektrooniline sõidupilet, mis annab sõitjale õiguse kasutada ühistransporti piiramatu arv sõidukordi määratud aja jooksul;
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]
  12) "Pargi ja reisi" (P&R) süsteemi kasutaja on P&R parklasse pargitud sõiduki (sõiduauto või kaubiku) juht ja tema kaassõitjad, kes liiguvad sihtpunkti ja tagasi ühistranspordiga;
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]
  13) P&R pilet on P&R parkla ja ühistranspordi kasutamiseks mõeldud elektrooniline sõidupilet, mis ostetakse Ühiskaardi kontol oleva raha eest vahetult enne teenuse kasutamist;
  14) Põhja-Eesti ühispilet on elektrooniline sõidupilet, mis annab õiguse kasutada Tallinna linna ühistranspordi liine, MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldatavaid avalikke maakonnaliine ning sõita ASi Eesti Liinirongid reisirongidega riikliku Transpordiameti peadirektori käskkirjaga määratud tsoonides. Põhja-Eesti ühispilet võimaldab sõita määratud tsoonides ja liinidel määratud aja jooksul piiramatu arv sõidukordi;
[RT IV, 28.06.2023, 37 - jõust. 01.07.2023]
  15) Tallinna-Harjumaa ühispilet on elektrooniline sõidupilet, mis annab õiguse kasutada Tallinna linna ühistranspordi liine ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldatavaid avalikke maakonnaliine määratud aja jooksul piiramatu arv sõidukordi;
[RT IV, 28.06.2023, 37 - jõust. 01.07.2023]
  16) sõidusoodustus on teatava kategooria sõitjale seadusega või seaduse alusel kehtestatud korras antud õigus sõita ühissõidukis tasuta või osalise tasu eest (ühistranspordiseaduse § 32 lg 1 p 1).
[RT IV, 09.10.2015, 1 - jõust. 12.10.2015]
  17) isikut tõendav dokument on Eesti Vabariigi riigiasutuse väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ning allkiri või allkirjakujutis, kui seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis ei ole määratud teisiti;
  18) sotsiaalhoolekandeosakonna tõend on Eesti Vabariigi linna- või vallavalitsuse väljastatud tõend sõidusoodustuse õiguse kohta või väljavõte rahvastikuregistrist (isiku päring iseenda kohta rahvastikuregistrist rahvastikuregistri seaduse 12. peatüki alusel);
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]
  181) puuet tõendav dokument on Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõend puude raskusastme kohta;
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]
  19) ajateenija on kaitseväeteenistuse seaduse alusel ajateenistuskohustust täitev kaitseväekohustuslane;
  20) õpilane on kuni 19-aastane (19-aastaseks saamisel jooksva õppeaasta lõpuni) isik, kes õpib statsionaarses õppes või muus õppevormis põhikoolis või gümnaasiumis või omandab põhikooli baasil kutseharidust, kelle andmed on EHISes ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik;
[RT IV, 19.03.2022, 6 - jõust. 22.03.2022]
  21) üliõpilane on isik, kelle andmed on EHISes õpilaste, üliõpilaste või arst-residentide alamregistris, kuid kes ei ole õpilane käesoleva paragrahvi punkti 20 järgi;
  22) laps on kuni 18-aastane isik (kaasa arvatud) või kuni 19-aastane õpilane;
  23) pere on sotsiaalne üksus, mille koos elavad liikmed kuuluvad samasse leibkonda ja mille elukoha andmed on Eesti Vabariigi rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud samal aadressil. Käesoleva määruse raames käsitatakse perena vähemalt ühte vanemat ja temaga koos elavaid lapsi;
  24) tallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn;
  25) mittetallinlane on isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinna linn;
  26) Eesti hariduse infosüsteem (edaspidi EHIS) on riiklik register, mille alamregister sisaldab kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased) andmeid, kaasa arvatud Eesti Vabariigis õppivate välismaalaste andmeid. EHIS ei sisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;
  27) Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem (edaspidi SKAIS) sisaldab riiklikku pensionikindlustuse registrit, mis kogub, hoiab ja töötleb andmeid Sotsiaalkindlustusameti kaudu määratavate ja makstavate riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste kohta;
  28) [kehtetu - RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]
  29) Tallinn Card ehk linnapilet (edaspidi Tallinn Card) on kontaktivaba kiipkaart või QR-pilet, mis annab sõiduõiguse selle valideerimisel igal ühissõidukisse sisenemisel Tallinn Cardil määratud aja jooksul;
[RT IV, 04.02.2017, 28 - jõust. 01.03.2017]
  30) transpordipäev on ajavahemik, mis algab hommikul kell 4 ja kestab 24 tundi;
  31) QR-pilet on masinloetava koodiga sõidupilet, mis kuvatakse nutiseadme ekraanil või prinditakse paberile. Sõiduõiguse annab valideeritud QR-pilet. Paberil QR-pileti koodi loetavuse eest vastutab pileti kasutaja. QR-piletit ei osteta tagasi ega vahetata ümber;
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]
  32) konverentsipilet on konverentsil või muul suurüritusel osalejale mõeldud sõidupilet, mis annab tasuta sõidu õiguse ja kehtib piletil näidatud kuupäevade jooksul. Konverentsipilet väljastatakse korraldajale Tallinna Linnavalitsuse korralduse alusel QR-piletina.
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

2. peatükk PILETISÜSTEEM 

§ 3.  Sõidupiletid

  (1) E-piletisüsteemi piletid jagunevad järgmiselt:
  1) tunnipiletid;
  2) perioodipiletid;
  3) Põhja-Eesti 30 päeva ühispiletid;
  4) Tallinna-Harjumaa 30 päeva ühispiletid;
  5) Tallinn Cardi piletid.
[RT IV, 19.03.2022, 6 - jõust. 22.03.2022]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

  (3) Tunnipiletid jagunevad järgmiselt:
  1) 1 tunni pilet;
  2) 1 tunni sooduspilet.

  (4) Perioodipiletid jagunevad järgmiselt (kehtivuse aja alusel):
  1) 1 päeva pilet (24 tundi);
  2) 3 päeva pilet (72 tundi);
  3) 5 päeva pilet (120 tundi);
  4) 30 päeva pilet;
  5) 30 päeva sooduspilet;
  6) P&R 1 päeva pilet;
  7) konverentsipilet.
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

  (5) [Kehtetu - RT IV, 28.06.2023, 37 - jõust. 01.07.2023]

  (6) [Kehtetu - RT IV, 28.06.2023, 37 - jõust. 01.07.2023]

  (7) Tallinn Cardi piletid (kiipkaardi ja QR-piletina) jagunevad järgmiselt:
  1) 24 tunni Tallinn Card täiskasvanule;
  2) 24 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule;
  3) 24 tunni Tallinn Card lapsele;
  4) 24 tunni Tallinn Card PLUS lapsele;
  5) 48 tunni Tallinn Card täiskasvanule;
  6) 48 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule;
  7) 48 tunni Tallinn Card lapsele;
  8) 48 tunni Tallinn Card PLUS lapsele;
  9) 72 tunni Tallinn Card täiskasvanule;
  10) 72 tunni Tallinn Card PLUS täiskasvanule;
  11) 72 tunni Tallinn Card lapsele;
  12) 72 tunni Tallinn Card PLUS lapsele;
  13) VIP-pilet.
[RT IV, 04.02.2017, 28 - jõust. 01.03.2017]

  (8) Avaliku laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletid jagunevad järgmiselt:
  1) edasi-tagasisõidu pilet;
  2) ühe suuna pilet;
  3) edasi-tagasisõidu sooduspilet;
  4) ühe suuna sooduspilet;
  5) edasi-tagasisõidu jalgrattapilet;
  6) ühe suuna jalgrattapilet.
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

§ 4.  Sõidupiletite hinnad

  (1) Sõidupiletite hinnad (kõik hinnad sisaldavad käibemaksu):
  1) [kehtetu - RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]
  2) [kehtetu - RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]
  3) 1 tunni pilet (Ühiskaardi või pangakaardiga või QR-piletina) 2,00 eurot;
[RT IV, 31.12.2022, 1 - jõust. 01.05.2023]
  4) 1 tunni sooduspilet (isikustatud Ühiskaardiga või QR-piletina) 1,00 eurot;
[RT IV, 31.12.2022, 1 - jõust. 01.05.2023]
  5) 1 päeva pilet (24 tundi) 5,50 eurot;
[RT IV, 31.12.2022, 1 - jõust. 01.05.2023]
  6) 3 päeva pilet (72 tundi) 9,00 eurot;
[RT IV, 31.12.2022, 1 - jõust. 01.05.2023]
  7) 5 päeva pilet (120 tundi) 11,00 eurot;
[RT IV, 31.12.2022, 1 - jõust. 01.05.2023]
  8) 30 päeva pilet 30,00 eurot;
  9) 30 päeva sooduspilet (isikustatud Ühiskaardiga) 13,00 eurot;
  10) P&R 1 päeva pilet (isikustatud Ühiskaardiga) 3,00 eurot.

  (2) Avaliku laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad (kõik hinnad sisaldavad käibemaksu):
  1) edasi-tagasisõidu pilet 8,00 eurot;
  2) ühe suuna pilet 5,00 eurot;
  3) edasi-tagasisõidu sooduspilet 5,00 eurot;
  4) ühe suuna sooduspilet 2,70 eurot;
  5) edasi-tagasisõidu jalgrattapilet 2,50 eurot;
  6) ühe suuna jalgrattapilet 1,60 eurot.
[RT IV, 31.12.2022, 1 - jõust. 01.05.2023]

  (3) Elroni rongide teenindatavate peatuste sõidutsoonidesse jagunemise aluseks on majandus- ja taristuministri määrus. Tallinna Linnavalitsuse, ASi Eesti Liinirongid ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus kokkuleppest lähtudes kehtestab Põhja-Eesti 30 päeva ühispiletite hinnad Transpordiameti peadirektor käskkirjaga.
[RT IV, 19.03.2022, 6 - jõust. 22.03.2022]

  (4) Tallinna Linnavalitsuse ja Transpordiameti kokkuleppe kohaselt kehtestab Tallinna-Harjumaa sõidutsoonid ja sõidupiletite hinnad Transpordiameti peadirektor käskkirjaga.
[RT IV, 19.03.2022, 6 - jõust. 22.03.2022]

  (5) Tallinn Cardi piletite hinnad kehtestatakse Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

3. peatükk SÕIDUSOODUSTUSE ÕIGUS JA SEDA TÕENDAVAD DOKUMENDID 

§ 5.  Sõidusoodustuse õigus ja seda tõendavad dokumendid

  (1) Tasuta sõidu õigus on järgmistel isikutel:
  1) koolieelik - dokumenti ei nõuta;
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]
  2) alla kolmeaastase lapse saatja - dokumenti ei nõuta;
  3) puudega laps ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga. Puudega lapse saatjalt dokumenti ei nõuta;
  4) sügava puudega 19-aastane ja vanem isik ning tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
  5) sügava või raske nägemispuudega 19-aastane ja vanem isik ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
  6) 65-aastane ja vanem isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eesti Vabariik - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või isikut tõendav dokument;
  7) represseeritu ja temaga võrdsustatud isik - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või represseeritu tõend;
  8) Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärgede likvideerimisest osavõtnu tunnistus;
  9) kaitseväelase vormiriietuses Eesti Vabariigi ajateenija - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta;
[RT IV, 19.03.2022, 6 - jõust. 22.03.2022]
  10) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnik - ametitõend;
  11) Tallinna linnaosa valitsuse, linnaosa valitsuse hallatava asutuse või Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti hallatava asutuse hooldustöötaja ja sotsiaalpedagoog tööülesannete täitmisel - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  12) Tallinna linnaga sõlmitud sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu alusel tegutseva veondusettevõtte töötaja - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  13) Tallinna linna ametiasutuse teenistuja (s.o linnavolikogu kantselei, linnakantselei, strateegiakeskus, linnavalitsuse ametid ja linnaosade valitsused) tööülesannete täitmisel - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
[RT IV, 29.12.2020, 43 - jõust. 01.01.2021]
  14) [kehtetu - RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]
  15) tallinlane - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  16) õpilane - valideeritud isikustatud Ühiskaart kas koos isikut tõendava dokumendi, ISICu õpilaspileti (ISIC Scholar) või Eesti õpilaspiletiga või valideeritud Eesti õpilaspilet, mis vastab RFID-tehnoloogiat toetavale standardile, või valideeritud ISICu õpilaspilet või valideeritud IYTC noortekaart;
[RT IV, 19.03.2022, 6 - jõust. 22.03.2022]
  17) [kehtetu - RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]
  18) P&R süsteemi kasutaja ja kaassõitja(d) - P&R süsteemi kasutaja valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga §-s 10 sätestatud tingimustel;
[RT IV, 04.02.2017, 28 - jõust. 01.03.2017]
  19) rahvusvahelise tasuta ühistranspordi võrgustiku loomise memorandumiga ühinenud linna elanik - elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse poolt väljastatud elukohta tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga või elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud valideeritud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga.
[RT IV, 09.10.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]
  20) Tallinnas resideeruva diplomaatilise korpuse liige – valideeritud isikustatud Ühiskaart koos diplomaatilise isikutunnistusega.
[RT IV, 28.06.2023, 37 - jõust. 01.07.2023]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 6, 15 ja 16 nimetatud isikute sõidusoodustus aktiveerub Ühiskaardi konto isikustamisel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 15 nimetatud sõidusoodustuse tõendamiseks on tallinlane kohustatud igal ühissõidukisse sisenemisel valideerima isikustatud Ühiskaardi (kehtib koos isikut tõendava dokumendiga). Isiku rahvastikuregistrijärgset elukohta kontrollib e-piletisüsteem automaatselt vähemalt üks kord kuus. Kui isik registreerib enda elukohaks väljaspool Tallinna linna asuva aadressi, kaotab ta õiguse saada sõidusoodustust.
[RT IV, 31.12.2022, 1 - jõust. 01.05.2023]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 7-9, 11-14 ja 17 märgitud isik saab sõidusoodustust tõendada valideeritud isikustatud Ühiskaardiga (kehtib koos isikut tõendava dokumendiga) vaid juhul, kui tema isikuandmed on esitatud Tallinna linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekandeosakonnale või Tallinna Transpordiametile.

  (5) Ühe tunni sooduspiletit QR-piletina on elukohast sõltumata õigus kasutada järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]
  1) õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Eesti Vabariik - IYTC noortekaart või ISICu õpilaspilet (ISIC Scholar);
  2) üliõpilane - Eesti üliõpilaspilet, ISICu üliõpilaspilet (SEB ISIC Tudeng Electron või Swedbanki ISIC MasterCard Tudengikaart) või IYTC noortekaart;
  3) pensionär - Eesti Vabariigi pensionitunnistus koos isikut tõendava dokumendiga;
  4) raske või keskmise puudega 19-aastane ja vanem isik - isikut tõendav dokument kas koos Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendava dokumendi või koos Eesti Vabariigi pensionitunnistusega;
  5) kolme ja enama lapsega pere vanem (kes ei ole tallinlane) - kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend koos isikut tõendava dokumendiga.

  (6) Ühe tunni sooduspiletit, 30 päeva sooduspiletit ja Põhja-Eesti soodusühispiletit on ühistranspordis elukohast sõltumata õigus kasutada järgmistel isikutel allnimetatud dokumentide alusel:
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]
  1) üliõpilane - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga või Eesti üliõpilaspilet või ISICu üliõpilaspilet (SEB ISIC Tudeng Electron või Swedbanki ISIC MasterCard Tudengikaart) või IYTC noortekaart. Üliõpilase isikuandmed peavad olema kantud EHISesse;
  2) pensionär - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga, kui tema andmed on kantud SKAISi;
  3) raske või keskmise puudega 19-aastane või vanem isik - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
[RT IV, 04.02.2017, 28 - jõust. 01.03.2017]
  4) kolme ja enama lapsega pere vanem (kes ei ole tallinlane) - valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga ja kohaliku omavalitsuse sotsiaalhoolekandeosakonna tõend.

  (7) Sõidusoodustuse saamiseks peavad olema täidetud käesolevas paragrahvis ja peatükis 4 sätestatud tingimused.

  (8) Kolme ja enama lapsega pere vanemal (kes ei ole tallinlane) ja raske või keskmise puudega 19-aastasel või vanemal isikul (kes ei ole tallinlane), tuleb Ühiskaardi isikustamisel aktiveerida Ühiskaardi kontol sõidusoodustus kas müügipunktis või veebilehel www.pilet.ee, tehes märke lahtrisse „Olen sooduspiletiga sõitja. Esitan vajaduse korral sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendi“.
[RT IV, 31.12.2022, 1 - jõust. 01.05.2023]

  (9) Sõidusoodustuse õiguse tõendamiseks tuleb kontrolliõigusega ametiisikule esitada valideeritud isikustatud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga. Kui sõidusoodustuse õigust ei saa elektroonilistest registritest kontrollida, tuleb lisaks esitada muu sõidusoodustuse õigust tõendav dokument.
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]

  (10) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 20 nimetatud isiku sõidusoodustus aktiveerub Ühiskaardi konto registreerimisel diplomaatilise isikutunnistuse alusel Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos ja kehtib ühe aasta. Soodustuse uuendamata jätmisel kaotab isik sõidusoodustuse õiguse.
[RT IV, 28.06.2023, 37 - jõust. 01.07.2023]

§ 51.  Sõidusoodustuse õigus ja seda tõendavad dokumendid avalikul laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn

  (1) Tasuta sõidu õigus on järgmistel isikutel:
  1) koolieelik - dokumenti ei nõuta;
  2) kuni 16-aastane puudega isik ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
  3) 16-aastane ja vanem sügava puudega isik ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
  4) sügava või raske nägemispuudega isik ja tema saatja - Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta.

  (2) Sooduspiletit on õigus kasutada järgmistel isikutel (kelle rahvastikujärgne elukoht on Eesti Vabariik):
  1) õpilane - Eesti õpilaspilet, ISICu õpilaspilet (ISIC Scholar) või IYTC noortekaart;
  2) 65-aastane ja vanem isik - isikut tõendav dokument.

  (3) Sõidusoodustust kasutaval sõitjal peab olema sõidusoodustuse õigust tõendav dokument. Sõidusoodustuse õiguse tõendamiseks tuleb kontrolliõigusega isikule esitada sõidupilet koos sõidusoodustuse õigust tõendava dokumendiga. Kui sõidusoodustuse õigust ei saa elektroonilistest registritest kontrollida, tuleb esitada muu sõidusoodustuse õigust tõendav dokument.
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

4. peatükk SÕIDU EEST TASUMINE 

§ 6.  Sõitja kohustused

  Sõitja on kohustatud:
  1) omama ühissõidukis sõiduõigust tõendavat dokumenti;
  2) valideerima Ühiskaardi või samaväärse andmekandja või QR-pileti koodi igal ühissõidukisse, v.a laeva sisenemisel. Ühiskaardi kontol olev sõidupilet ja/või aktiveeritud sõidusoodustus annab sõiduõiguse pärast Ühiskaardi või samaväärse andmekandja valideerimist. QR-pilet annab sõiduõiguse pärast koodi valideerimist.
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]
  3) tuvastama sõiduõiguse olemasolu, mille olemasolust või puudumisest annavad valideerimisel märku heli- ja valgussignaal ning seadme ekraanil kuvatav tekst. Avalikul laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn tuvastab sõitja sõiduõiguse kontrolliõigusega isik.
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

§ 7.  Validaator

  (1) Validaatori juhtpaneelil on ekraan, puutenupud ja indikaatortuled ning helisignaali väljundid. Kõigi ühissõidukite esiuste ja osa sõidukite tagauste juures olevatel validaatoritel on lisaks optiline QR-koodi lugeja. Validaatoritel, mille abil saab osta tunnipileti kontaktivaba või virtuaalse pangakaardiga, on pangakaartide kleebised (Visa/MasterCard jne).
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]

  (2) Validaator on töökorras, kui ekraanil on kuvatud: kohanimi Tallinn, kellaaeg ja tekst „Näita kaarti!“.

  (3) Olenevalt Ühiskaardi kontol olevast sõidupiletist või sõidusoodustuse olemasolust kuvatakse Ühiskaardi valideerimisel ekraanil järgmist teavet:
  1) teave sõiduõiguse olemasolu kohta, kui sõitjal on tähtajatu tasuta sõidu õigus (tekst „Pilet kehtib“);
  2) päevapileti kehtivuse viimane kuupäev, kui kehtivus lõppeb pärast transpordipäeva lõppu (näiteks „Pilet kehtib: 15.06.2014“) või valideerimisvahemiku lõppaeg, kui kehtivus lõppeb enne transpordipäeva lõppu (näiteks „Pilet kehtib: 23:15“);
  3) tunnipileti valideerimisvahemiku lõppaeg (näiteks „Pilet kehtib 13:50“);
  4) raha jääk Ühiskaardi kontol (näiteks „Müüdud 1 pilet 1,50 €. Raha jääk 3,50 €“). Raha jääk kuvatakse ainult juhul, kui summa on 50 eurot või vähem;
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]
  5) lisapiletite ostmisel kuvatakse kõigepealt kaardiomaniku pileti kehtivus koos raha jäägiga (näiteks „Pilet kehtib 23:15. Raha jääk 3,50 €“). Pärast parema noolenupu iga puudutamist kuvatakse, mitu piletit on valitud (näiteks „2 piletit 3,00 €. Kinnituseks vali OK“). Kahe lisapileti ostmise korral kuvatakse pärast OK-nupu puudutamist tekst „2 piletit 3,00 €. Näita kaarti!“ ja pärast kaardi valideerimist „Müüdud 2 piletit 3,00 €. Raha jääk 0,50 €“. Järgmistel valideerimistel (tunni aja jooksul samas või teistes ühissõidukites) kuvatakse tekst „Kehtib 3 piletit 23:15. Raha jääk 0,50 €“;
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]
  6) kui validaator otsib keskserverist teavet pileti või raha jäägi kohta, kuvatakse tekst „Otsin piletit... Palun oota!“.
  7) kui kaardikontol ei ole piletit ega raha, kuvatakse tekst „Puudub sõiduõigus“.
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]

  (4) Kui validaatori lugemisvälja asetatakse korraga mitu kontaktivaba kaarti, kuvatakse ekraanil tekst „Leitud mitu kaarti. Vali üks kaart“. Kui sõiduki esiukse juures oleva validaatori lugemisvälja asetatud kaartide hulgas on kontaktivaba või virtuaalne pangakaart, võib sõitja tahtmatult soetada tunnipileti.
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]

  (41) QR-pileti kood valideeritakse, kasutades ühissõiduki esiukse juures asuva validaatori koodilugejat. Ekraanil kuvatakse teave pileti kehtivuse ja kasutamata piletite arvu kohta (näiteks „Pilet kehtib, jääk 3 tunnipiletit“).
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]

  (5) Kui validaatori lugemisvälja asetatakse kaart, mis ei ühildu e-piletimüügisüsteemiga, kuvatakse ekraanil tekst „Tundmatu kaart. Vali sobiv kaart“.
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]

  (6) Kui validaator on suletud piletite kontrolliks, kuvatakse ekraanil tekst „Suletud. Piletite kontroll“.

  (7) Indikaatortulede tähendused:
  1) roheline tuli ilma helisignaalita – seade tuvastas kaardi ja kontrollib sõiduõigust;
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]
  11) roheline tuli koos helisignaaliga – sõiduõigus kehtib või tunnipileti müük õnnestus;
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]
  2) punane tuli - sõiduõigus puudub ning Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha tunnipileti ostmiseks või pangakaart on blokeeritud.
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

  (8) Helisignaalide tähendused:
  1) üks pikk signaal - sõiduõigus kehtib (Ühiskaardi kontol on kehtiv sõidupilet või on aktiveeritud sõidusoodustus) või tunnipileti müük õnnestus;
  2) kaks lühikest signaali - sõiduõigus puudub (Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha tunnipileti ostmiseks või viga andmekandja või QR-pileti lugemisel või pangakaart on blokeeritud).
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

  (9) Validaator ei ole töökorras, kui ekraanil on kuvatud tekst „Süsteem suletud“ või ekraan on tühi. Kui ekraanil on kuvatud tekst „Süsteem suletud“, peab sõitja teavitama ühissõiduki juhti. Kui ekraan on tühi, tuleb valideerimiseks kasutada teist validaatorit. Kui ka teised validaatorid pole töökorras, tuleb sellest teavitada ühissõiduki juhti.

§ 8.  Müügikanalid

  (1) Müügipunktis, telefonioperaatori vahendusel ja internetipanga kaudu veebilehel www.pilet.ee saab osta elektroonilisi sõidupileteid ja laadida Ühiskaardi kontole raha.

  (2) [Kehtetu - RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]

  (3) Validaatori abil saab osta:
  1) Ühiskaardi kontol oleva raha eest endale ühe tunni pileti või ühe tunni sooduspileti ning kuni viiele kaaslasele tunnipileti;
  2) kontaktivaba või virtuaalse pangakaardiga endale ja kuni viiele kaaslasele tunnipileti.
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]

  (4) QR-pileti saab osta:
  1) veebilehelt www.pilet.ee (pilet saadetakse ostja e-posti aadressile ja kuvatakse veebilehel www.pilet.ee);
  2) nutiseadme rakenduse pilet.ee kaudu;
  3) piletiautomaadist tavalise, kontaktivaba või virtuaalse pangakaardiga (ainult täishinnaga piletid).
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]

  (5) Tallinn Cardi saab osta veebilehelt www.tallinncard.ee või Tallinn Cardi müügipunktidest.
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

§ 9.  Sõidu eest tasumine

  (1) Ühiskaardi valideerimisel tuvastab e-piletisüsteem kehtiva sõidupileti ja sõidusoodustuse olemasolu. Kui sõitja Ühiskaardi kontol ei ole sõidupiletit ega aktiveeritud sõidusoodustust, kuid sinna on laaditud raha, aktiveerub valideerimisel tunnipilet. Kui Ühiskaart valideeritakse tunnipileti kehtivuse ajal, ei müüda uut tunnipiletit, vaid ekraanil kuvatakse Ühiskaardi konto teavet. Kui Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha, kehtivat sõidupiletit ega aktiveeritud sõidusoodustust, on sõitjal võimalik laadida mobiilseadmega Ühiskaardi kontole raha juurde, osta veebist QR-pilet või osta sõidupilet kontaktivaba pangakaardiga.
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]

  (2) Ühiskaardi kontol oleva raha eest on võimalik validaatori abil osta ühe tunni pilet korraga kuni kuuele isikule: üks tunnipilet Ühiskaardi omanikule ja kuni viis lisapiletit. Ühiskaardi omanik kas tuvastab Ühiskaarti valideerides oma sõiduõiguse (kui tal on kehtiv tunni- või päevapilet) või ostab endale tunnipileti, valib seejärel noolenupu abil lisapiletite arvu ning puudutab nuppu OK. Lisapiletite ostu kinnitamiseks tuleb Ühiskaart uuesti validaatori juhtpaneeli ette asetada ja oodata kinnitavat heli- ja valgussignaali. Lisapilet on täishinnaga pilet ka juhul, kui Ühiskaart on isikustatud ja selle omanikul on kas tasuta sõidu õigus või sooduspileti kasutamise õigus. Lisapilet kehtib koos Ühiskaardiga, millega lisapilet osteti. Sõltumata Ühiskaardiga ostetud lisapiletite arvust piisab piletite kehtivusajal igal järgneval ühissõidukisse sisenemisel Ühiskaardi ühekordsest valideerimisest.

  (3) Kui transpordipäeva jooksul Ühiskaardi kontol oleva raha eest ostetud tunnipiletite maksumus ületab ühe päeva pileti maksumuse, siis on järgnevad sõidud kuni transpordipäeva lõpuni kaardiomanikule tasuta. Soodustuse saamiseks peab Ühiskaardi kontol enne esimese tunnipileti ostu olema raha vähemalt kolme tunnipileti hinna ulatuses. Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud lisapileteid ei võeta antud soodustuse andmisel arvesse.
[RT IV, 31.12.2022, 1 - jõust. 01.05.2023]

  (4) Ühiskaardi kontole ostetud 30 päeva pilet kehtib kas alates ostuhetkest või ostja määratud kuupäevast alates kella 00.00st kuni 30. päeval kella 23.59ni. 30 päeva pileteid on võimalik osta ette kuni kolmeks järjestikuseks ajavahemikuks. Soetatud 30 päeva pilet peab hakkama kehtima 70 päeva jooksul alates ostuhetkest.

  (5) Ühiskaardi kontole ostetud 1, 3 või 5 päeva pilet kehtib alates esimesest valideerimisest ettenähtud arvu tunde (24, 72 või 120 tundi).
[RT IV, 04.02.2017, 28 - jõust. 01.03.2017]

  (6) [Kehtetu - RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]

  (7) Bussiliinidel, mis on pikendatud Tallinna lähipiirkonna haldusterritooriumile, kehtivad käesolevas määruses nimetatud sõidupiletid ja -soodustused liini alguspunktist lõpp-punktini.
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]

  (8) Valideeritud Tallinn Card annab sõiduõiguse ühistranspordis. Sõitja on kohustatud Tallinn Cardi valideerima igal ühissõidukisse sisenemisel.

  (9) QR-pilet valideeritakse validaatori abil, millel on QR-koodi lugeja. Selleks asetatakse nutiseadme ekraanil kuvatav või paberile prinditud QR-kood koodilugeja juurde.
[RT IV, 19.03.2022, 6 - jõust. 22.03.2022]

  (10) Kui kontaktivaba või virtuaalne pangakaart asetatakse ühissõiduki esiukse juures oleva validaatori viipemakse logo juurde, müüakse kaardiomanikule ühe tunni pilet. Pangakaardiga ei saa osta ühe tunni sooduspiletit. Pangakaardiga ostetud ühe tunni pileti kehtivuse ajal tuleb pangakaart valideerida esiukse juures asuva validaatori abil igal ühissõidukisse sisenemisel. Kui transpordipäeva jooksul pangakaardiga ostetud tunnipiletite maksumus ületab ühe päeva pileti maksumuse, siis on järgnevad sõidud kuni transpordipäeva lõpuni kaardiomanikule tasuta. Pangakaardiga saab osta kuni viis lisapiletit analoogselt käesoleva paragrahvi lõikes 2 kirjeldatud korraga.
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]

  (11) Sõitja vastutab õige andmekandja valideerimise ja kontaktivaba või virtuaalse pangakaardi juhusliku valideerimisega sooritatud soovimatu piletiostu eest. Piletit tagasi ei osteta.
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]

  (12) Avalikul laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn korraldab sõidupiletite müüki vedaja, kellega on sõlmitud avaliku teenindamise leping. Käesoleva paragrahvi lõiked 1-11 ei laiene avalikul laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn sõitjatele.
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

§ 10.  „Pargi ja reisi“ süsteem

  (1) P&R süsteemi saavad samadel tingimustel kasutada nii tallinlased kui ka mittetallinlased ainult isikustatud Ühiskaardiga.

  (2) P&R süsteemi kasutaja:
  1) valideerib sõidukiga P&R parklasse sisenemiseks isikustatud Ühiskaardi, mille kontol on vähemalt kolm eurot (P&R pileti maksumus), mis valideerimise hetkel broneeritakse. Kaassõitjate olemasolu korral valitakse parklas validaatori noolenuppe kasutades kaassõitjate arv (kuni neli). Valiku kinnitamiseks vajutatakse nuppu OK ja valideeritakse Ühiskaart;
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]
  2) kasutab ühistransporti ja valideerib sama Ühiskaardi igal ühissõidukisse sisenemisel;
  3) valideerib sama Ühiskaardi P&R parklast väljasõiduks;
  4) teeb kõik punktides 1-3 loetletud toimingud ühe transpordipäeva jooksul.

  (3) P&R pileti maksumuse broneering tühistatakse, kui P&R süsteemi kasutaja:
  1) toimib käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt;
  2) lahkub parklast sõidukiga 15 minuti jooksul pärast sisenemist.

  (4) Kui P&R süsteemi kasutaja ei valideeri oma sõite ühissõidukites ja/või tuleb sõidukile järele pärast transpordipäeva lõppu, ei kanta Ühiskaardi kontole P&R pileti maksumust tagasi. Kui P&R süsteemi kasutaja tuleb sõidukile järele järgmisel transpordipäeval, võetakse Ühiskaardi kontolt maha P&R ühe päeva pileti maksumus, kui ülejärgmisel transpordipäeval, siis kahe päeva pileti maksumus jne.

  (5) Kui P&R süsteemi kasutaja Ühiskaardi kontol ei ole piisavalt raha, et teenuse eest tasuda, ei takista süsteem tal parklast väljasõitu, kuid Ühiskaardi konto e-raha jääk muutub negatiivseks. E-raha jääk Ühiskaardi kontol on negatiivne kuni võla tasumiseni.
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]

  (6) Ühiskaardi kaotamise korral peab P&R süsteemi kasutaja ostma ja isikustama uue Ühiskaardi. Kui uue kaardi ostmise võimalus puudub, peab kasutaja parkla tõkkepuu avamiseks helistama parkla infoliini numbril. Tõkkepuu avamisel jääb parkimispilet kehtima. Selle peatamiseks peab uue või ülesleitud Ühiskaardi uuesti isikustama hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul ning tellima pileti peatamise klienditoe e-posti aadressil [email protected].
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]

§ 11.  Sõidupiletite kehtivus

  (1) Sõidupileteid tagasi ei osteta ja ümber ei vahetata. Sõitmata osa eest sõidupileti kehtivusaega ei pikendata ja sõidupileti hinda ei hüvitata.

  (2) Ärajäänud, hilinenud või katkenud liiniveo tõttu sõitjale tekkinud kahju ei hüvitata. Sihtpunkti jõudmiseks kehtib ostetud sõidupilet teistes Tallinna ühtse piletisüsteemi ühissõidukites samal liikumisteel.

§ 12.  Ühiskaardi soetamine, isikustamine ja kehtivus

  (1) Ühiskaardi hind müügipunktis on kaks eurot.

  (2) Ühiskaardi isikustamise hind müügipunktis on üks euro. Veebilehel www.pilet.ee ja Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) on Ühiskaardi isikustamine tasuta.
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]

  (3) Isikustatud Ühiskaart on seotud rahvastikuregistris oleva isikukoodiga ja võimaldab Ühiskaardi omanikul kasutada sõidusoodustust vastavalt käesoleva määruse §-le 5.

  (4) Sõidusoodustuse aktiveerimiseks tuleb Ühiskaart uuesti isikustada, kui soodustuse saamise alus (rahvastikuregistrijärgne elukoht, õpilase õppeasutus jms) on muutunud.

  (5) Isikustatud Ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.

  (6) Tallinna Linnavalitsus võib teha otsuse väljastada teatud sõitjakategooriatele tasuta Ühiskaardid.

§ 13.  Ühiskaardi tagastamine

  (1) Ühiskaardi saab tagastada kuue kuu jooksul alates kaardi ostmisest. Isikustamata Ühiskaardi saab tagastada Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7), Tallinna Vanasadama A- ja D-terminalis, Tallinna lennujaamas, Balti jaamas ja Tallinna bussijaamas asuvates müügipunktides. Isikustatud Ühiskaardi saab tagastada ainult Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos.
[RT IV, 11.09.2020, 1 - jõust. 14.09.2020]

  (2) Ühiskaardi tagasiostmisel tagastatakse selle hind kaks eurot ja kaardikontol olnud raha jääk, kui see on alla 20 euro ja raha on kaardile laaditud müügikohas, veebilehel pilet.ee või telefonirakenduses Pilet.ee, tasudes pangalingiga. Ühiskaardi, mille kontojääk on suurem kui 20 eurot või millele on raha laaditud telefonioperaatori vahendusel, saab tagastada ainult Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos isikut tõendava dokumendi alusel. Telefonioperaatori vahendusel laaditud raha tasaarvestatakse telefonioperaatori kaudu.
[RT IV, 08.06.2024, 18 - jõust. 11.06.2024]

  (3) Kaardi hinda ei tagastata Ühiskaardi eest, mis on füüsiliselt rikutud, märgistatud või tasuta väljastatud.
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

§ 14.  Ühiskaardi konto

  (1) Ühiskaardi kontole saab laadida raha ja osta sõidupileteid ning seal saab aktiveerida sõidusoodustusi.

  (2) Ühiskaardi kontol olevat rahajääki ja ostetud sõidupileteid saab kontrollida validaatori abil või veebilehel www.pilet.ee.

  (3) Isikustatud Ühiskaardi kaotamise korral ei kao Ühiskaardi kontol olevad kehtivad sõidupiletid ja raha jääk, sest isikustamisel seotakse uus Ühiskaart sama isiku Ühiskaardi kontoga.

  (4) Ühiskaardi kontol oleva rahajäägi tagastab Ridango AS kaardiomaniku taotluse alusel. Taotlusi võetakse vastu internetis ja Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7).

  (5) Ühiskaardi kontole laaditud rahaga ei saa osta sõidupileteid avalikul laevaliinil Tallinn-Aegna-Tallinn.
[RT IV, 20.12.2019, 5 - jõust. 01.01.2020]

5. peatükk SÕIDUÕIGUSE KONTROLLIMINE 

§ 15.  Sõiduõiguse kontrollimine

  (1) Ühissõidukites kontrollivad sõiduõigust kontrolliõigusega ametiisikud.

  (2) Sõitja on kohustatud kontrolliõigusega ametiisiku esimesel nõudmisel esitama sõiduõigust tõendava dokumendi. Koos isikustatud Ühiskaardiga esitatakse isikut tõendav dokument.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 
[Kehtetu - RT IV, 19.03.2022, 6 - jõust. 22.03.2022]

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine
[Kehtetu - RT IV, 19.03.2022, 6 - jõust. 22.03.2022]

§ 161.  Rakendussäte
[Kehtetu - RT IV, 19.03.2022, 6 - jõust. 22.03.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json