EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2021, 2

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Vastu võetud 20.05.2021 nr 97

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 367.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded Jõhvi vallas avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamiseks.

  (2) Määruses sätestatut ei kohaldata eraomandis või -valduses olevale avalikult kasutataval maa-alal kaubandusele korraldamisele, v.a sätted müügikoha hooajaliseks laiendamiseks.

  (3) Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamine tähendab tänavakaubandust, kauplemist avalikul üritusel või müügikoha hooajalist laiendamist.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalikult kasutatav maa-ala – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud ning kasutuses olev üldjuhul hoonestamata maa, nt tee, tänav, väljak, park, puhke- või virgestusala vms. Käesoleva määruse tähenduses ei kuulu kalmistu maa avalikult kasutatava maa-ala hulka;
  2) kaupleja – füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas avalik-õiguslik juriidiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis on seotud tema majandus- või kutsetegevusega või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust;
  3) kaubanduse korraldaja – Jõhvi Vallavalitsus ametiasutusena (edaspidi vallavalitsus), ametiasutuse hallatav asutus, avaliku ürituse korraldaja või maa-ala valdaja või omanik;
  4) tänavakaubandus – avalikult kasutataval maa-alal kauba või teenuse müük kaupleja poolt paigaldatud ajutiselt müügikohalt, müügiletilt või auto pealt, müügiautomaadist, müügikärult ja kandekaubandusena. Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist;
  5) müügipilet – vallavalitsuse poolt väljastatud dokument kauplemiseks avalikult kasutataval maa-alal.

§ 3.   Tänavakaubanduse nõuded avalikult kasutataval maa-alal

  (1) Tänavakaubandus avalikult kasutataval maa-alal on kauba või teenuse müük müügipiletile märgitud asukohas.

  (2) Tänavakaubanduseks avalikult kasutataval maa-alal ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

  (3) Müügikoht tänavakaubanduses:
  1) peab vastama müügipiletis sätestatud tingimustele;
  2) peab olema kavandatava kauba või teenuse müügiks sobiv;
  3) ei tohi takistada liiklust ja piirata liiklejate nähtavust;
  4) ei tohi takistada heakorranõuete täitmist;
  5) peab välimuselt sobima ümbritsevasse keskkonda;
  6) ei tohi segada korraldatavate avalike ürituste läbiviimist.

  (4) Kaupleja on kohustatud:
  1) hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja korrastama kauplemise lõpetamisel;
  2) mitte ladustama müügikohas ja selle vahetus läheduses tühje kaubakaste, taarat jne;
  3) eemaldama müügikoha igapäevaselt kauplemisvälisel ajal.

§ 4.   Tänavakaubanduse nõuded avalikul üritusel

  (1) Tänavakaubandus avalikul üritusel on kauba või teenuse müük laadal ning meelelahutuslikul, kultuuri-, sporditeemalisel ja muul avalikkusele suunatud üritusel.

  (2) Avalikul üritusel müüb kaupleja kaupa või teenust kaubanduse korraldajale väljastatud müügipileti alusel. Käesolevat sätet ei kohaldata, kui kaubanduse korraldajaks on ametiasutuse hallatav asutus.

  (3) Müügikohtade arvu ja paiknemise otsustab kaubanduse korraldaja.

  (4) Kauplejad paigaldavad vajadusel müügikoha juurde prügiurnid ja tagavad nende õigeaegse tühjendamise ning hoiavad korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastavad müügikoha ning selle lähiümbruse pärast kauplemist.

§ 5.   Nõuded müügikoha hooajalisele laiendusele

  (1) Müügikoha hooajaline laiendus võib toimuda alaliselt siseruumides tegutseva müügikoha vahetuses läheduses ning üldjuhul kauplejale kuuluvale või tema valduses olevale avalikult kasutatavale maa-alale.

  (2) Müügikoha hooajaline laiendamine:
  1) ei tohi häirida vahetus läheduses elavaid või püsivalt viibivaid inimesi;
  2) ei tohi takistada liiklust ja piirata liiklejate nähtavust;
  3) ei tohi takistada heakorranõuete täitmist;
  4) peab välimuselt sobima ümbritsevasse keskkonda;
  5) ei tohi segada korraldatavate avalike ürituste läbiviimist.

§ 6.   Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine

  (1) Müügikoha hooajaline laiendus avalikult kasutatavale maa-alale on lubatud kooskõlastatult vallavalitsusega. Kui müügikoha hooajalist laiendust kavandatakse eraõiguslikule isikule kuuluvale või omandis olevale maa-alale, tuleb enne kooskõlastuse taotlemist vallavalitsuselt saada kooskõlastus maa omanikult või valdajalt.

  (2) Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamiseks esitab kaupleja vallavalitusele taotluse, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) kaupleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms);
  2) müügikoha, millele soovitakse hooajalist laiendust, nimi ja asukoht;
  3) müügikoha hooajalise laienduse ajavahemik(ud);
  4) paigaldatav inventar;
  5) kauplemise aeg hooajalisel laiendusel.
Taotlusele lisatakse soovitava laiendusala paiknemise skeem.

  (3) Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastab vallavalitsuse pädev ametnik.

  (4) Kooskõlastamine või sellest keeldumine otsustatakse hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (5) Hooajalise laienduse kooskõlastamisest võib keelduda eelkõige järgmistel juhtudel:
  1) esitatud taotluses või dokumentides on puudusi ning kaupleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud;
  2) tegevus hooajalisel laiendusel võib häirida vahetus läheduses elavaid või pidevalt viibivaid inimesi;
  3) hooajaline laiendus ei sobi taotletud asukohta;
  4) hooajaline laiendus on vastuolus muude õigusaktidega;
  5) kaupleja on esitanud taotluses või sellele lisatud dokumentides valeandmeid;
  6) kaupleja on rikkunud eelmisel hooajal hooajalise laienduse kooskõlastuse tingimusi.

§ 7.   Müügipiirangud

  Tänavakaubanduses kehtivad müügipiirangud vastavalt õigusaltides sätestatule.

§ 8.   Müügipileti taotlemine

  (1) Müügipileti saamiseks esitab kaupleja vallavalitsusele taotluse (lisa 1).

  (2) Müügipileti väljastaja kontrollib taotluses esitatud andmeid ning vajadusel hindab kasutatava müügiinventari sobivust ümbruskonda.

  (3) Müügipileti hinna ning müügipileti tasuta väljastamise alused kehtestab Jõhvi Vallavalitsus korraldusega.

  (4) Nõuetekohase taotluse esitamise korral edastatakse taotlejale arve müügipileti hinna tasumiseks. Arvet ei väljastata kui kauplejal on õigus saada müügipilet tasuta. Müügipileti eest võib tasuda ülekandega ametiasutuse pangakontole või sularahas, mille kohta väljastatakse kauplejale vastav kassa dokument.

§ 9.   Müügipileti väljastamine

  (1) Müügipilet väljastatakse kauplejale piletil loetletud kaupade müügiks või teenuste osutamiseks piletil näidatud tingimustel ja müügikoha paiknemise asukohas. Müügipilet ei ole võõrandatav ega edasiantav.

  (2) Müügipilet väljastatakse koheselt, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul alates müügipileti eest tasumisest.

  (3) Müügipileti (lisa 2) väljastab või keeldub väljastamisest vallavalitsuse pädev ametnik. Kauplemiseks tänavakaubanduses lisatakse müügipiletile müügikoha paiknemise asukoha skeem.

  (4) Kauplemiseks tänavakaubanduses võib müügipileti väljastada kuni aastaks.

  (5) Kauplejal on kohustus hoida müügipilet alles kuni kauplemise lõpuni ja pädeva ametniku nõudmisel esitada see kontrollimiseks.

§ 10.   Müügipileti väljastamisest keeldumine

  (1) Müügipileti väljastamisest võib keelduda kui:
  1) tänavakaubandus ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) kaupleja on esitanud taotluses valeandmeid;
  3) tänava- või kandekaubandus on vastuolus õigusaktidega;
  4) tänavakaubanduseks määratud aladel on müügikohad täitunud;
  5) kaupleja on rikkunud eelneval müügiperioodil müügikoha kasutamise tingimusi.

  (2) Müügipiletit ei väljastata:
  1) kui kaupleja ei ole müügipileti eest tasunud;
  2) seadusega tänavakaubanduses või avalikul üritusel keelatud kauba või teenuse müügiks;
  3) kui müügipileti taotluses esitatakse puudulikke või valeandmeid.

  (3) Müügipileti väljastamisest keeldumine otsustatakse viie tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 11.   Müügipileti muutmine või kehtetuks tunnistamine

  (1) Müügipiletit võib muuta kaupleja kirjalikul taotlusel.

  (2) Müügipileti võib tunnistada kehtetuks, kui:
  1) kaupleja on teatanud kirjalikult soovist müügipilet kehtetuks tunnistada;
  2) kaupleja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  3) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt müügipiletil märgitud tingimusi või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

  (3) Müügipileti tunnistab kehtetuks müügipileti väljastamiseks pädev ametnik. Müügipileti kehtetuks tunnistamisel müügipileti ette makstud perioodi eest raha ei tagastata.

§ 12.   Järelevalve

  Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud müügipiletite üle teostavad vallavalitsuse pädevad ametnikud ja teised asutused vastavalt oma pädevusel.

§ 13.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 18.06.2009 määrus nr 145 „Müügipileti hinna kehtestamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 12.10.2017 määrus nr 131 „Tänavakaubanduse kord Jõhvi vallas ja müügipileti hinna kehtestamine“.

  (3) Määrus jõustub üldises korras.

Aleksei Naumkin
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus müügipileti väljastamiseks

Lisa 2 Müügipilet

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json