SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2021, 8

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.05.2021 nr 153

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ning § 17 lõigete 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab koduteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja korra.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja võimalusel parandades isiku elukvaliteeti.

  (2) Teenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida tema tervislik seisund, tegevusvõime või keskkonnast tulenevad tingimused ei võimalda iseseisvalt sooritada, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

§ 3.   Teenuse sihtgrupp ja teenuse osutamise maht

  (1) Teenust on õigustatud saama rahvastikuregistrijärgne Tori valla täisealine isik, kes vajab kõrvalabi kodustes tingimustes igapäevase eluga toimetulekul.

  (2) Teenust on õigustatud saama isik, kelle tegelik elukoht on Tori vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

  (3) Teenust osutatakse üldjuhul teenust vajava isiku kodus.

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Teenust osutab Tori Vallavalitsuse hallatav asutus Sindi Sotsiaaltöökeskus.

  (2) Tori Vallavalitsus võib volitada sotsiaalteenuse osutamise halduslepinguga eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

  (3) Teenuse osutaja peab tagama, et teenuse vahetu osutaja vastab sotsiaalhoolekandeseaduse §-s 19 sätestatud tingimustele.

§ 5.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse taotlemiseks esitab isik avalduse Tori Vallavalitsusele.

  (2) Isiku abivajaduse väljaselgitamiseks viib sotsiaaltöötaja läbi isiku tegevusvõime ja elukeskkonna hindamise, määrates tema kõrvalabi vajaduse suuruse ja osutatava teenuse vajaduse ja mahu. Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel tuleb läbi viia isiku tegevusvõime ja elukeskkonna täiendav hindamine.

  (3) Teenuse osutamise otsustab Tori valla hoolekandekomisjon haldusaktiga. Teenuse osutamise otsus tehakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates. Haldusaktiga otsustatakse teenuse osutamine, osutamisest keeldumine, teenuse osutamiseks vajalikud toimingud ja toimingute teostamise sagedused.

  (4) Hoolekandekomisjoni otsusega on õigus keelduda teenuse osutamisest isikule, kelle kohta on tõendeid ning kelle abivajaduse hindamise tulemusena on selgunud, et isikul on piisavalt vahendeid ja oskuseid iseseisvalt hakkamasaamiseks.

  (5) Teenuse osutamine lõpetatakse, kui:
  1) teenusvajadus on ära langenud;
  2) isiku toimetulek on tagatud muude sotsiaaltoetuste ja –teenustega;
  3) isik keeldub pakutud abist;
  4) isik soovib teenuselt lahkuda;
  5) muudel põhjustel, mis takistavad teenuse osutamist.

§ 6.   Teenuse hinna kehtestamine

  (1) Teenus on taotlejale tasuline ja teenuse hinna kehtestab Tori Vallavalitsus.

  (2) Kui teenust vajava isiku ja tema seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenust kasutada, võib hoolekandekomisjon teha soodustusi või vabastada isik ja tema ülalpidajad teenuse eest tasumisest.

§ 7.   Vaidemenetlus

  (1) Hoolekandekomisjoni otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Tori Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses või kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

  (2) Vaie lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates vaide esitamisest. Vaide läbivaatamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 8.   Järelevalve teostamine

  Järelevalvet teenuse osutamise, haldusaktide õiguspärasuse ja teenuse kvaliteedi üle teostab Sotsiaalkindlustusamet.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tori Vallavolikogu 21.02.2019 määrus nr 63 „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.06.2021.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json