HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Paide linna hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2021, 12

Paide linna hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 33
RT IV, 05.01.2018, 34
jõustumine 08.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.03.2018RT IV, 27.03.2018, 2530.03.2018
20.05.2021RT IV, 29.05.2021, 401.06.2021

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev määrus sätestab Paide Linnavalitsuse (edaspidi ametiasutus) hallatavate asutuste arengukavade koostamise, muutmise ja kinnitamise põhimõtted ja korra.

  (2) Käesolev määrus hõlmab järgnevaid ametiasutuse hallatavaid asutusi:
  1) Paide Hammerbecki Põhikool, Paide Hillar Hanssoo Põhikool, Roosna-Alliku Põhikool, Tarbja Lasteaed-Kool ja Paide Kunstikool (edaspidi kool).
[RT IV, 29.05.2021, 4 - jõust. 01.06.2021]
  2) PAIde lasteaed, Paide Sookure lasteaed, Roosna-Alliku Lasteaed Hellik ja Viisu Lasteaed Rõõmupesa (edaspidi lasteaed).
[RT IV, 29.05.2021, 4 - jõust. 01.06.2021]

  (3) Hallataval asutusel peab olema kehtiv arengukava, mis on aluseks eelarvetaotluse koostamisel.

  (4) Hallatava asutuse juht esitab Paide Linnavalitsusele iga aasta 1. märtsiks ülevaate arengukavas ettenähtud eesmärkide täitmisest ning arengukava muutmise vajadusest.

  (5) Hallatava asutuse arengukava ja selle muudatused kinnitab Paide Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) määrusega. Hallatava asutuse juht kutsutakse linnavalitsuse istungile, kus toimub arengukava kinnitamine.

  (6) Hallatava asutuse juht tagab kehtiva arengukava avalikustamise hallatava asutuse veebilehel.

§ 2.   Hallatava asutuse arengukava koostamise ja muutmise üldised põhimõtted

  (1) Hallatava asutuse arengukava koostamist ja muutmist korraldab hallatava asutuse juht.

  (2) Hallatava asutuse arengukava peab olema kooskõlas asutuse põhimääruse, linna arengukava ning teiste valdkondlike õigus- ja haldusaktidega.

  (3) Hallatava asutuse arengukavas esitatakse asutuse üldandmed ja tegevuse ülevaade (sh missioon, visioon jms). Sellele järgneb asutuse hetkeolukorra kirjeldus koos olulise statistika ja arvandmetega. Hetkeolukorra kirjelduses viidatakse arengukava perioodil lahendamist vajavatele suurematele probleemidele. Järgmisena püstitatakse eelseisvaks arengukava perioodiks valdkondade kaupa asutuse arengu eesmärgid ja põhisuunad, nende saavutamiseks vajalikud tegevused koos oodatava tulemi kirjelduse ja tegevuse täitmise ajalise mõõtmega. Arengukava lõpus esitatakse informatsioon arengukava muutmise ja kinnitamise protsessi kohta. Arengukava vormistus peab vastama õigusaktile esitatavatele nõuetele.

  (4) Hallatava asutuse arengukava muutmise alused tulenevad käesoleva paragrahvi lõigetest 2 ja 3 ning asutuse tegevusega seotud muudatustest.

§ 3.   Kooli arengukava

  (1) Kooli arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.
[RT IV, 29.05.2021, 4 - jõust. 01.06.2021]

  (2) Kooli arengukava koostamise aluseks on lisaks § 2 lõikes 2 nimetatule kooli sisehindamise aruandes välja toodud kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  (3) Koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli valmistab kool ette arengukava eelnõu ja muudatusettepanekud, mis esitatakse läbivaatamiseks ametiasutusele. Koos ametiasutuses tehtud muudatuste ja ettepanekutega saadetakse arengukava enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Seejärel esitab kooli direktor arengukava eelnõu ja muudatusettepanekud linnavalitsusele kinnitamiseks. Eelnõule lisatakse hoolekogu, õpilasesinduse ja õppenõukogu protokoll või väljavõte protokollist.

§ 4.   Lasteaia arengukava

  (1) Lasteaia arengukava koostatakse kolmeks aastaks.

  (2) Lasteaia arengukava koostamise aluseks on lisaks § 2 lõikes 2 nimetatule lasteaia sisehindamise aruandes välja toodud lasteaia tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad.

  (3) Koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga valmistab lasteaed ette arengukava eelnõu ja muudatusettepanekud, mis esitatakse läbivaatamiseks ametiasutusele. Koos ametiasutuses tehtud muudatuste ja ettepanekutega saadetakse arengukava enne kinnitamist arvamuse andmiseks lasteaia hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule. Seejärel esitab lasteaia direktor arengukava eelnõu ja muudatusettepanekud linnavalitsusele kinnitamiseks. Eelnõule lisatakse hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu protokoll või väljavõte protokollist.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json