EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2021, 21

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 25.05.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja reklaamiseaduse § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded välireklaami (edaspidi reklaam) avalikustamise viisile ja kohale Lääne-Harju valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Reklaami paigaldamisel peab lähtuma reklaamiseadusest, liiklusseadusest, autoriõiguse seaduse ja keeleseaduse nõuetest.

  (3) Käesoleva määrusega ei reguleerita:
  1) liiklusmärkide ja aadressitähiste paigaldamist;
  2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime jne, majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
  3) kauplemisel kasutatava, teabega müügiinventari paigaldamist (lauad, varjud, müügiletid vms), märgistust kauba müügipakendil, sponsorteateid;
  4) sõidukitesse ja nende välisküljele teabekandjate paigaldamist;
  5) valla ametiasutuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste kuulutusi ja teateid;
  6) kuulutusi, teateid või muud teavet, mis paigaldatakse valla poolt selleks eraldatud kohtadesse (teadetetahvlid, kuulutusetulbad, reklaamalused, jms).

  (4) Kui reklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja vastab ehitusseadustikus sätestatud ehitise tunnustele, toimub reklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine valdkonda reguleerivate õigusaktide alusel.

  (5) Määruses kasutatakse mõisteid reklaamiseaduse tähenduses.

§ 2.   Reklaami paigaldamise ja avalikustamise üldnõuded

  (1) Reklaami avalikustamise õiguslikuks aluseks on reklaami paigaldusluba (edaspidi paigaldusluba).

  (2) Teele ja tee kaitsevööndi alale reklaami paigaldamisel tuleb arvestada, et reklaam:
  1) ei eksitaks liiklejat ega varjaks tema eest liikluskorraldusvahendit;
  2) ei raskendaks liikluskorraldusvahendi eristamist;
  3) ei ohustaks liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega;
  4) ei piiraks nähtavust ristmikul.

  (3) Reklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) tagama reklaami ja reklaamikandja (reklaami paigaldamiseks kasutatav alus, tahvel, konstruktsioon, seadeldis, post, treiler jms) paigalduse vastavuse esitatud ja paigaldamist lubavate dokumentidega;
  2) tagama, et reklaamikandja konstruktsioonielemendid on omavahel kindlas ühenduses ja turvaliselt kinnitatud või paigaldatud ehituslikult kindlale pinnale ja ehitamisel tuleb järgida ehitusseadustikus ja ehitamisele, ehitise kasutamisele ja ehitamisega seonduvale muule tegevusele sätestatud nõudeid;
  3) tagama reklaami ja reklaamikandja korrektse ja puhta väljanägemise (sh tagakülg) ning valgustatud reklaamide, siltide jm töökorras oleku ja kõrvaldama kõik tekkinud rikked (valguselemendi kustumine, vilkumine jmt) koheselt kogu ülevaloleku perioodi jooksul. Lõhutud, purustatud, määrdunud, ümber kukkunud või muul moel kahjustada saanud reklaam ja reklaamikandja tuleb viivitamatult korrastada, asendada uuega või eemaldada;
  4) tagama, et reklaami valguslahendus ei tekitada valgusreostust, valgusefektid ja -tugevus ning kujutise liikumine ei tohi häirida ega ohustada liiklemist, inimeste, loomade või lindude elukeskkonda ja liikumist ega domineerida ümbritseva keskkonna või liikluskorraldusvahendite suhtes;
  5) tagama, et reklaamikandja elektrivarustus on ohutu, sealhulgas tuleb eelistada süvistatud kaableid ning kasutada meetmeid, mis vähendavad või väldivad elektromagnetilisi häireid;
  6) reklaamikandja paigaldamisel ei tohi kahjustada asukohas olevat haljastust;
  7) tagama reklaami paigaldamisel jalakäijate ja liikluse ohutuse ning võimaluse teha teehoiu- ja kaevetöid ja eemaldama vajaduse korral nende tööde ajaks reklaamikandja;
  8) hüvitama kahju, mis on tekitatud reklaamikandja paigaldamisest või reklaami avalikustamise viisist tingitult;
  9) võtma maha reklaami ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna hiljemalt viie kalendripäeva jooksul pärast paigaldusloal märgitud lõpptähtaega;
  10) täitma pädevate ametiisikute ettekirjutusi.

  (4) Paberkandjal plakatite, teadete ja muu analoogse reklaami paigaldamine on keelatud tänavavalgustuspostidele ja bussiootepaviljonidele, välja arvatud juhul kui selleks otstarbeks on seal eraldatud reklaamipaigaldus koht.

§ 3.   Paigaldusloa taotlemine

  (1) Paigaldusluba tuleb taotleda reklaami paigaldamiseks ja teabe avalikustamiseks munitsipaal-, riigi- või eraomandis oleval kinnisasjal või ehitisel ja juhul, kui teabekandja kooskõlastuse tähtaeg lõpeb ja teabe avalikustamist soovitakse jätkata.

  (2) Paigaldusloa saamiseks esitab reklaami avalikustaja Lääne-Harju Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase taotluse, millele on lisatud järgmised dokumendid:
  1) reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  2) reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt;
  3) reklaami hoonele paigutamisel fassaadi joonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega;
  4) asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega;
  5) kinnisasja või ehitise omaniku nõusolek. Kui reklaami asukoht on ehitise kaitsevööndis, siis kaitsevööndiga ehitise omaniku nõusolek.

  (3) Maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ja ehitusseadustikus sätestatud ehitise tunnustele vastava püsireklaamikandja paigaldamine ja likvideerimine toimub lähtuvalt ehitusseadustikust.

  (4) Paigaldusluba ei ole vaja taotleda vallas toimuvatel kultuuri-, spordi- ja heategevuslike üritustel kasutatavale ja ürituse sisust lähtuvale ning ajutiselt ürituse toimumise ajal ja paigas kasutatava reklaami (sponsorreklaam jms) korral, kuid selline reklaam peab vastama käesolevas määruses sätestatule.

§ 4.   Paigaldusloa väljaandmine, pikendamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Paigaldusloa annab välja, pikendab, tunnistab kehtetuks või jätab taotluse rahuldamata vallavalitsuse vastav ametnik (edaspidi menetleja).

  (2) Paigaldusloaga antakse nõusolek paigaldada reklaam tähtajaga kuni kaks aastat.

  (3) Menetleja vaatab paigaldusloa taotluse läbi ja otsustab paigaldusloa andmise kümne tööpäeva jooksul vormikohase ja nõuetele vastava avalduse esitamisest arvates. Taotluses puuduste avastamisel annab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Menetleja võib tagastada taotluse läbi vaatamata, kui taotluses esinevat puudust ei kõrvaldata tähtaegselt.

  (4) Paigaldusloaga antakse nõusolek paigaldada reklaam ja reklaamikandja (v.a püsireklaamikandja).

  (5) Reklaami avalikustajal on õigus taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse vähemalt 30 kalendripäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu. Paigaldusloa pikendamisele kohaldatakse paigaldusloa väljaandmise menetlust.

  (6) Paigaldusloa taotluse võib jätta rahuldamata, kui:
  1) taotlus on vastuolus käesoleva määrusega;
  2) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) puuduvad nõutavad kooskõlastused ja nende mitteandmine on põhjendatud;
  4) samale kohale on taotlus reklaami paigaldamiseks juba esitatud;
  5) reklaamikavand on sobimatu proportsiooni, stiili või värvilahenduse poolest või takistab inimeste tavapärast tegevust;
  6) reklaamikavand ei vasta reklaami- või keeleseadusele või headele tavadele.

  (7) Paigaldusloa taotluse rahuldamata jätmise kohta annab menetleja motiveeritud haldusakti kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise või taotlejale antud puuduste kõrvaldamise tähtaja kuupäevast arvates.

  (8) Paigaldusluba tunnistatakse kehtetuks juhul, kui:
  1) paigaldatud reklaam ei vasta taotluses esitatud andmetele;
  2) paigaldusloa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) reklaami ei ole avalikustatud kahe kuu jooksul pärast paigaldusloas märgitud paigaldamise aega;
  4) reklaami avalikustaja ei ole täitnud tähtajaks pädeva ametniku tehtud ettekirjutust;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (9) Reklaami avalikustajal on õigus igal ajal loobuda reklaami avalikustamisest, teatades sellest vallavalitsusele.

§ 5.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Kontrolli reklaami paigaldamise ja avalikustamise üle teostab vallavalitsuse järelevalvespetsialist.

  (2) Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb reklaamiseadusest.

  (3) Omavoliliselt avalikustatud reklaam või reklaam, mille avalikustamise luba ei ole pikendatud, kuulub mahavõtmisele reklaami avalikustaja kulul. Reklaami mahavõtmiseks teeb järelevalvespetsialist reklaami avalikustanud isikule vajadusel ettekirjutuse. Kui reklaami avalikustaja ei ole teada, tehakse ettekirjutus hoone, rajatise, reklaamikandja või territooriumi, millele reklaam on paigaldatud, omanikule.

  (4) Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel korraldab reklaami mahavõtmise ametiasutus asendustäitmise korras.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Reklaami paigaldusloa taotluse ja paigaldusloa vormid kinnitab vallavalitsus.

  (2) Reklaamile, mis on avalikustatud enne käesoleva määruse jõustumist ja millel puudub käesoleva määruse kohane paigaldusluba, tuleb taotleda paigaldusluba või reklaam maha võtta kolme kuu jooksul määruse jõustumisest arvates. Pärast nimetatud tähtaja möödumist loetakse teabekandja omavoliliselt paigaldatuks.

  (3) Kui ehitusloa kohustusega reklaamikandjale on kasutusluba väljastatud enne käesoleva määruse jõustumist, ei ole reklaamikandjat vaja kooskõlastada.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json