Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Kehtna valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2024
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2024, 3

Kehtna valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 15.05.2024 nr 44

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 9 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Kehtna Vallavolikogu 23.03.2022 määruse nr 5 „Kehtna valla põhimäärus“ järgmiselt:
  1) Muuta määruse § 10 lõike 1 punkti 2 ja kehtestada järgmises sõnastuses:
“2) kutsub kokku ja juhatab volikogu istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist;”
  2) Muuta määruse § 10 lõiget 3 ja kehtestada järgmises sõnastuses:
„(3) Volikogu aseesimees abistab volikogu esimeest volikogu töö korraldamisel ning istungite ettevalmistamisel.”
  3) Täiendada määruse § 10 lõiget 1 punktiga 9 järgmises sõnastuses:
„9) koostab ja esitab volikogu istungi päevakorra eelnõu volikogule kinnitamiseks ettevalmistatud materjalide alusel.“
  4) Muuta määruse § 22 lõiget 5 ja kehtestada järgmises sõnastuses:
“(5) Volikogu ja vallavalitsuse määruse eelnõule kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 22.12.2011 määruses nr 180 „Hea õigusloome ja normtehnika eeskiri“ sätestatut.
  5) Täiendada määrust §iga 15¹ järgmises sõnastuses:
§ 15¹. Vallavanema puhkusele lubamine ja teenistuslähetusse suunamine
(1) Vallavanema põhipuhkuse kestus on 35 kalendripäeva ning talle kohaldatakse töölepingu seaduses sätestatud puhkuseregulatsiooni.
(2) Vallavanemal on õigus teenistuslähetuse kulude hüvitamisele avaliku teenistuse seaduses sätestatud alustel ja korras.
(3) Vallavanema puhkusele lubamine ning teenistuslähetusse saatmine vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Katrin Anto
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json