Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mittetulundusühenduste tegevustoetuse andmise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2012, 9

Mittetulundusühenduste tegevustoetuse andmise kord

Vastu võetud 30.06.2010 nr 41

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Käesoleva korraga sätestatakse Viljandi linna eelarvelistest vahenditest Viljandi linnas avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühendustele tegevustoetuse (edaspidi toetuse) taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse andmise, järelevalve teostamise ning aruandluse kord.

§ 2.   Toetuse eesmärk on Viljandi linna avalikes huvides tegutsevate ja Viljandi linna elanikele suunatud mittetulundusühenduste tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine. Tegevustoetuse taotlemisel on eelistatud taotlejad, kelle põhitegevus toetab Viljandi linna arengukava eesmärkide saavutamist.

§ 3.   Kasutatavad mõisted:

  (1) Mittetulundusühendus - mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute üldnimetus.

  (2) Mittetulundusühing - kasumit mitte taotlev ja mitte jaotav organisatsioon, mis on registreeritud vastavalt mittetulundusühingute seadusele. Mittetulundusühing on isikute vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei või olla majandustegevuse kaudu tulu saamine.

  (3) Sihtasutus - eraõiguslik juriidiline isik, mis on moodustatud ja/või kasutamiseks asutamisel määratud mitteärilisel otstarbel ning registreeritud sihtasutuste seaduse kohaselt.

  (4) Seltsing - võlaõigusseaduse alusel moodustatud, ühiste kavatsuste kokkuleppel põhinev mitteformaalne ühendus (registreerimata mittetulundusühendus), kellel on olemas kirjalik seltsinguleping.

  (5) Vastava valdkonna amet (edaspidi amet) - Viljandi Linnavalitsuse amet, mille valdkonnas mittetulundusühendus tegutseb.

§ 4.   Toetuse saamise võimalusest informeerib Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnakodanikke oma kodulehel ja kohalikus ajalehes vähemalt 30 päeva enne toetuse taotlemise lõpptähtaega.

§ 5.   Toetuse andmise otsustab linnavalitsus vastavalt Viljandi Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kehtestatud eelarvele.

§ 6.   Toetuse võib määrata üheks eelarveaastaks taotluses esitatud eesmärkide täitmiseks.

§ 7.   Käesolev kord ei kehti linnavalitsusega mitmeks aastaks sõlmitud koostöölepingu alusel toetatavate tegevuste kohta.

2. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 8.   Taotleja esitab toetuse saamiseks linnavalitsusele vormikohase avalduse paberkandjal või elektrooniliselt hiljemalt iga aasta 20. septembriks.

§ 9.   Toetust saab taotleda järgnevaks eelarveaastaks.

§ 10.   Taotluse vormi kinnitab linnavalitsus.

3. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 11.   Menetlusse võetakse tähtaegselt ja vormikohaselt esitatud taotlused.

§ 12.   Ametid kontrollivad oma valdkonna taotluse nõuetekohasust, selle esitatud andmete õigsust ning kavandatava tegevuse vastavust käesoleva korra § 2 nõuetele.

§ 13.   Amet edastab nõuetekohase taotluse linnavalitsuse poolt moodustatud komisjonile, kes vaatab taotlused läbi 20. oktoobriks ning teeb ettepanekud toetuse andmise kohta.

§ 14.   Enne taotluse edastamist komisjonile kontrollib amet taotleja võlgnevuse puudumist Viljandi linna ees.

§ 15.   Kui taotlus ei vasta nõuetele, annab amet taotlejale kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine.

§ 16.   Toetus eraldatakse linnavalitsuse korraldusega.

§ 17.   Toetuse ülekandmist toetuse saaja arvelduskontole ja kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab vastava valdkonna amet.

§ 18.   Toetuse andmisest või toetuse andmisest keeldumisest teavitab amet taotlejat kirjalikult hiljemalt ühe kuu jooksul linnavalitsuse otsuse vastuvõtmisest.

4. peatükk Lepingu sõlmimine 

§ 19.   Taotlejaga, kellele taotlus rahuldatakse (edaspidi toetuse saaja), sõlmib vastava valdkonna ameti juhataja toetuse kasutamise lepingu.

§ 20.   Lepingu vormi kinnitab linnavalitsus.

§ 21.   Toetuse kasutamise leping sõlmitakse toetuse saajaga hiljemalt üks kuu peale linnaeelarve kinnitamist linnavolikogu poolt.

§ 22.   Enne lepingukohase toetuse kandmist taotleja arvelduskontole kontrollib amet veelkord taotleja võlgnevuse puudumist Viljandi linna ees. Võlgnevuse korral Viljandi linna ees võib linnavalitsus keelduda toetuse andmisest.

5. peatükk Aruanne 

§ 23.   Aruande vormi kinnitab linnavalitsus.

§ 24.   Toetuse saaja esitab ametile aruande toetuse kasutamise kohta hiljemalt järgmise aasta 15. jaanuariks.

§ 25.   Toetuse saaja kasutab oma ürituste ja tegevuse reklaamimisel Viljandi linna kui rahastaja poolt välja töötatud sümboolikat.

6. peatükk Toetuse kasutamise lepingu lõpetamine 

§ 26.   Leping lõpetatakse ja ameti nõude alusel kannab toetuse saaja toetuse tagasi, kui:
1) toetust ei kasutanud sihtotstarbeliselt;
2) toetuse taotlemisel esitati valeandmeid;
3) lepingus on sätestatud teised juhud.

7. peatükk Jõustumine 

§ 27.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Tarmo Loodus
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json