Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puhja valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Puhja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2013, 5

Puhja valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 29.05.2013 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 lõike 2 ja 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Heakorra eeskirja eesmärk

 (1) Puhja valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on koosmõjus riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada Puhja vallas puhtus ja heakord.

 (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisted järgmises tähenduses:
 1) omanik on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või ehitis vallasasjana, või isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus. Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja;
 2) kinnistu on juriidilise või füüsilise isiku omandis olev maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
 3) avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa;
 4) avalikult kasutatav tee on riigimaantee, kohalik tee, üldiseks või kohalikuks liiklemiseks ettenähtud avalikult kasutatav eratee ja muu rajatis teeseaduse § 2 mõistes;
 5) heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, okste, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede ja tuulemurru koristamine;
 6) tiheasustusala on aleviku ja küla selgelt piiritletav kompaktse asustusega ala. Vastavalt Puhja valla üldplaneeringule Puhja ja Ulila alevik ning Rämsi küla.
 7) hajaasustusala on ala, kus ehitised (hooned ja rajatised) paiknevad üksteisest kaugel või ehitised puuduvad;
 8) romusõiduk on sõiduk, millel puuduvad selle mehaanilised osad, mis oma välimusega riivab ümbruskonna esteetilist väljanägemist või rikub ümbruskonna puhtust ja heakorda;
 9) müügikoht on käesoleva eeskirja tähenduses kauplus, kiosk, paviljon, haagis, lett jmt ning toitlustusasutus;
 10) koormis on kohustus, mis seaduse alusel kehtestatakse volikogu määrusega füüsilistele või juriidilistele isikutele kohustuslike tööde tegemiseks valla või linna territooriumil kehtestatud heakorraeeskirjade täitmiseks. Koormise võib kehtestada füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks.

2. peatükk KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS 

§ 3.  Avaliku koha heakord

 (1) Avalikku kohta tohib pinke, prügikaste, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab omanik.

 (2) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult.

 (3) Avaliku ürituse korraldaja tagab ürituse toimumise kohas vajalikul hulgal jäätmemahutite ja käimlate olemasolu ning kasutuses oleva ja piirneva maa-ala heakorrastamise hiljemalt 8 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas märgitud tähtajaks. Piirneva ala heakorrastamise ulatus määratakse tulenevalt avaliku ürituse iseloomust avaliku ürituse loas.

 (4) Veose vedaja tagab materjali, esemete ja muu sarnase vedamisel veose kinnitamise ning katmise viisil, mis hoiab ära veose sattumise teele. Veose peale-ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahakukkunud prügi, esemed, materjalid vms koristamise tagab veose vedaja vahetult pärast nende sattumist teele või avalikku kohta.

§ 4.  Puhja Vallavalitsuse kohustused

  Puhja Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) kohustus on:
 1) heakorratööde korraldamine haljasaladel ja valla omandis olevatel kinnistutel;
 2) tagada vallale omandis olevate sõiduteede, tänavate ja parklate korrashoid;
 3) tagada ühissõidukite peatuste ootekodade korrashoid;
 4) valla teede ja tänavate tähistamise korraldamine;
 5) vajalikul arvul prügikastide ja -konteinerite paigaldamine, nende hoolduse ning regulaarse tühjendamise korraldamine;
 6) valla omandis olevatel maatükkidel tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasolek ning neile juurdepääs.

§ 5.  Kinnistu omaniku kohustused

 (1) Kinnistu omanik on kohustatud:
 1) hoidma korras oma kinnistu ja seal paiknevad ehitised (sh piirdeaiad ning väravad) ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
 2) kinnistu ja/või ehitise reostamisel ja/või risustamisel selle viivitamata puhastama, kui tegelikku reostajat ei ole võimalik kindlaks teha;
 3) regulaarselt niitma muru (tiheasustusaladel ja hajaasutuses õuealal muru kõrgus mitte rohkem kui 15 cm) ja heina (hajaasustuses rohumaadel vähemalt 1 kord hiljemalt 31. juuliks), pügama heki ning tegema kinnistul regulaarset umbrohutõrjet vältimaks umbrohu levikut naaberkinnistule;
 4) regulaarselt puhastama ja hoidma korras sadeveekraavid ning truubid kui eelnimetatud jäävad tema kinnistu piiresse;
 5) korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist või puude maha raiumist, mis ulatuvad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklusmärke või piiravad nähtavust avalikult kasutataval teel, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust. Puude raieks (v.a viljapuud- ja põõsad) tiheasustusalal peab kinnistu omanik taotlema vallavalitsuselt raieloa;
 6) kindlustama oma kinnistul asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
 7) tagama jäätmete regulaarse äraveo ning hoidma korras jäätmemahuti hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele. Jäätmekäitluse nõuded on sätestatud Puhja valla jäätmehoolduseeskirjas;
 8) korrastama või lammutama kinnistul asuvad ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud (varisemisohtlik) ehitised või rajatised, samuti ehitusloata ehitatud ehitised või rajatised vallavalitsuse ettekirjutusel selleks määratud ajaks;
 9) tagama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel tegema nende lume- ja libedusetõrje;

 (2) Vastavalt teeseaduse § 25 lõikele 7 on Puhja ja Ulila alevikus teega külgneva territooriumi omanik kohustatud tegema heakorratöid sõidutee ja vastava territooriumi vahel oleval kõnniteel.

 (3) Tiheasustusalal asuv kinnistu omanik peab tagama hoone tänava- või teepoolse seina või kinnistu piiride külge nähtavale kohale hoone numbriga sildi paigaldamise.

 (4) Tee kaitsevööndi maa omanik on kohustatud kaitsevööndis hoidma korras teemaaga külgneva kaitsevööndi maa-ala ja sellel paikneva rajatise ning kõrvaldama või lubama kõrvaldada nähtavust piirava istandiku, puu, põõsa või muu liiklusele ohtliku rajatise. Ta peab võimaldama paigaldada teega külgnevale kaitsevööndi kinnistule talihooldeks ajutisi lumetõkkeid, rajada lumevalle ja kraave tuisklume tõkestamiseks ning paisata lund väljapoole teemaad, kui nimetatud tegevus ei takista juurdepääsu tema elukohale ja varale.

§ 6.  Ehitise omaniku kohustused

 (1) Ehitise omanik on kohustatud:
 1) tagama ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale ehitamise ajal ja ehitise kasutamisel;
 2) korras hoidma hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid (uksed, aknad jne), samuti krundi piirdeaia;
 3) korraldama tänava- või teeäärse ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtu põhjustavate detailide kõrvaldamise, samuti jää ja lume ning tagama nende tööde ajal tänaval ja/või teel ohutu liikluse ja vajadusel tähistama ohuala;
 4) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;

 (2) Korterelamutes korteriühistu olemasolul tagab eeskirjast tulenevate ehitise omaniku kohustuste täitmise ühistu.

 (3) Kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima ehitise varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud ehitisse ja krundile.

 (4) Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik või valdaja on kohustatud mälestist hooldama ja remontima, kui see on vajalik mälestise säilimise tagamiseks, vastavalt muinsuskaitseseaduses sätestatud tingimustel.

§ 7.  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija kohustused

  Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
 1) järgima ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegemisel Puhja valla ehitusmääruse ja kaevetööde eeskirja ja teiste õigusaktidega kehtestatud nõudeid ning omama nendeks töödeks vastavaid lubasid;
 2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandumist avalikult kasutatavale teele või kõnniteele ning naaberkinnistule;
 3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
 4) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud avaliku koha objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed.

§ 8.  Tehnorajatise omaniku kohustused

  Tehnorajatise omanik on kohustatud:
 1) hoidma korras temale kuuluva tehnorajatise;
 2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja kaasinimeste turvalisuse. Maa-aluste tehnovõrkude kaevupead peavad olema teekattega ühel tasapinnal. Tehnovõrgu kaevud, sh maaparandussüsteemi drenaažikaevud, peavad olema kaanega suletud.

§ 9.  Müügikoha pidamisega tegelevate isikute kohustused

  Müügikoha omanik on kohustatud:
 1) hoidma pidevalt müügikoha ümbruse puhtana;
 2) paigaldama müügikoha juurde vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja organiseerima nende tühjendamise;
 3) ajutise müügikoha (kiosk, paviljon, haagis, lett jms) paigaldamiseks taotlema vallavalitsusest vastava loa;
 4) koristama pärast kauplemise lõppu kogu kauplemist mõjutatud ümbruse.

§ 10.  Loomapidaja kohustused

 (1) Kariloomade ja kodulindude pidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes kohtades, kus selline tegevus on kooskõlas maakasutuse sihtotstarbega ja on välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse.

 (2) Loomade pidamine ja selle tagajärjel tekkivate jäätmete (nt virtsa ja sõnniku) hoidmine on lubatud vaid sellekohast kasutusluba omavates hoonetes ja rajatistes, et oleks tagatud sanitaar- ja veterinaarnõuded.

 (3) Loomapidaja on kohustatud:
 1) vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja liikluse häirimist loomade poolt ning viivitamatult likvideerima loomapidamisega tekkinud reostuse;
 2) võtma tarvitusele meetmed, mis välistaks loomade sattumise kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnistutele või avalikuks kasutamiseks mõeldud teedele.

 (4) Koerte ja kasside pidamise nõuded sätestatakse Puhja valla koerte ja kasside pidamise eeskirjas.

3. peatükk NÕUDED VALLA TERRITOORIUMIL ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE  

§ 11.  Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
 1) prahi, jäätmete ja muude risustavate ja reostavate ainete ning materjalide viimine, jätmine või viskamine selleks mitteettenähtud kohtadesse ja teiste isikute valduses olevatele territooriumidele.
 2) risustada ja reostada üldkasutatavat territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida jäätmeid, suitsukonisid, päevalilleseemeneid jms, määrida, kritseldada või joonistada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, rajatisele vms või paigaldada neile kuulutusi ja/või teateid või kahjustada neid muul viisil;
 3) kahjustada või lõhkuda ning ümber paigutada omavoliliselt avalikku kohta paigaldatud inventari (jäätmemahuti, lillevaas, pink, valgusti vms);
 4) kahjustada avaliku koha murukamarat ja lilli, vigastada, kahjustada või hävitada puid ja põõsaid;
 5) raiuda puid (v.a viljapuud- ja põõsad) tiheasustusalal ilma vastava loata;
 6) sõita mootorsõidukitega või parkida neid kõnniteel, haljasalal, pargis, laste mänguväljakul;
 7) parkida romusõidukit avalikult kasutataval teel või muul üldkasutataval territooriumil;
 8) lasta olme- või heitvett sadeveekraavi, reostada või risustada neid muul viisil;
 9) kasutada avalikku teed põllumajandusloomade ja -lindude liikumiseks;
 10) ujuda ja supelda selleks mitteettenähtud kohas;
 11) lükata lund avalikult kasutatavale teele;
 12) kloppida riideid ja vaipu korterelamu rõdul ja aknal, kuivatada pesu rõdu piirdest kõrgemal;
 13) püstida ehitisi ilma õigusliku aluseta;
 14) omavoliliselt paigaldata teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
 15) põllumajandustööde tegemisel kasutada avalike teid pöörderibadena.

4. peatükk KÜTTEKOLDEVÄLISE TULE TEGEMINE 

§ 12.  Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise tuleohutusnõuded

 (1) Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise koha ümbrus peab olema puhastatud selliselt, et oleks takistatud tule levik.

 (2) Küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel tuleb arvestada ümbruse ja ilmastikutingimuste mõju tuletegemise ohutusele.

 (3) Küttekoldevälise tule tegemise juures peab olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid, arvestades ohustatud ehitisi või looduskeskkonda.

 (4) Lõkke tegemisel ja grillseadme kasutamisel tuleb tagada pidev järelevalve. Pärast lõkke tegemist või grillseadme kasutamist tuleb põlemisjäägid lasta täielikult ära põleda, summutada või kustutada need veega.

 (5) Küttekolde välise tule tegemisel tuleb lähtuda siseministri 30.08.2010 määruses nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” sätestatust.

5. peatükk TEATE JA/VÕI KUULUTUSTE PAIGALDAMINE 

§ 13.  Teate ja/või kuulutuste paigaldamine

 (1) Teate ja/või kuulutusi võib paigaldada selleks vallavalitsuse poolt paigaldatud infostendidele.

 (2) Vallavalitsus avaldab infostendide asukoha ja täpse nimekirja valla kodulehel.

 (3) Teate ja/või kuulutuse sisu peab vastama heale tavale ja ei tohi olla vastuolus moraali ja kõlbluse normidega.

§ 14.  Teate ja/või kuulutuste eemaldamine

 (1) Teate ja/või kuulutus tuleb selle panijal eemaldada hiljemalt kahe nädala jooksul peale teates ja/või kuulutuses saabunud tähtaega.

 (2) Teade ja/või kuulutus tuleb selle panijal eemaldada ka siis kui teade ja/või kuulutus on määrdunud ja muutunud loetamatuks, rebenenud ja muutunud seepärast arusaamatuks või on teade ja/või kuulutus kahjustatud muul viisil, mis on muutnud teate ja/või kuulutuses olnud informatsiooni arusaamatuks.

 (3) Kui kuulutuse panija ei täida käesoleva paragrahvi 14 lõikeid 1 ja 2 või kuulutus on vastuolus käesoleva määruse paragrahvi 13 lõikega 3 võib vallavalitsus kuulutuse ise eemaldada.

6. peatükk KOORMISE KEHTESTAMINE 

§ 15.  Koormise kehtestamine

 (1) Koormis kehtestatakse käesoleva määruse paragrahvi 2 punktis 1 nimetatud omanikule heakorra tagamiseks kinnistul.

 (2) Koormise ulatus ja tingimused kinnistul on sätestatud käesoleva määruse paragrahvides 5-10.

7. peatükk VASTUTUS 

§ 16.  Heakorra eeskirja rikkumine ning koormise täitmata jätmine

  Heakorra eeskirja rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 alusel.

§ 17.  Väärtegude menetlejad

  Paragrahvis 6 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 18.  Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostab Keskkonnainspektsioon, Politsei- ja Piirivalveamet ja vallavalitsus vastavalt oma pädevusele.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Puhja Vallavolikogu 30.04.2003. a määruse nr 3 „Puhja vallas kehtestatavate kordade kinnitamine“ punkt 1.2 ning määruse lisa 2 “ Heakorra eeskiri” ja Puhja Vallavolikogu 30.04.2003. a määruse nr 3 „Puhja vallas kehtestatavate kordade kinnitamine“ punkt 1.3 ning määruse lisa 3 „Loomade pidamise eeskiri“.

§ 20.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Heiki Rokka
Volikogu esimees