HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja läbiviimise kord

Väljaandja:Rõngu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2013, 16

Haridusasutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja läbiviimise kord

Vastu võetud 21.06.2012 nr 4

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6 ning Rõngu Vallavolikogu 28.04.2011. a määruse nr 9 „Rõngu Keskkooli põhimäärus“ § 12 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Rõngu valla haridusasutuse (Rõngu Keskkooli, Valguta Lasteaed-Algkooli ja Rõngu Lasteaia) juhi vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

§ 2.  Konkursi väljakuulutamine

 (1) Konkursi kuulutab välja Rõngu Vallavalitsus, avaldades vastava konkursiteate vähemalt kümme tööpäeva enne konkursi toimumist.

 (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui vastav ametikoht on vaba või on teada, et jääb vabaks.

§ 3.  Konkursil osalemine

 (1) Konkursist osavõtja esitab komisjonile järgmised dokumendid:
 1) kirjalik avaldus;
 2) elulookirjeldus;
 3) ametikohale esitatatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 4) konkursil osaleja soovil muud dokumendid (soovituskiri vm).

 (2) Konkursist saavad osa võtta isikud, kelle avaldus koos teiste konkursiteates avaldatud dokumentidega laekub vallavalitsusele hiljemalt konkursiteates märgitud dokumentide esitamise tähtajaks.

 (3) Konkursist osavõtjatel on õigus saada Rõngu Vallavalitsusest teavet haridusasutuse tegevusest, külastada haridusasutust ning tutvuda hoone seisundi, õppe-materiaalse baasi olukorraga ja kooli töökollektiiviga.

§ 4.  Konkursikomisjon

 (1) Konkursi viib läbi vallavanema käskkirjaga moodustatud konkursikomisjon.

 (2) Komisjoni töösse võib paluda sõnaõigusega osalema Tartu Maavalitsuse haridusosakonna esindaja.

 (3) Komisjoni esimees on vallavanem.

 (4) Komisjoni töövorm on kinnine koosolek.

 (5) Komisjon on töövõimeline, kui koosolekust võtavad osa komisjoni esimees ja vähemalt pooled liikmetest.

 (6) Komisjon võtab otsused vastu avalikul hääletamisel poolthäälteenamusega.

 (7) Komisjoni koosolekud protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja komisjoni koosolekust osavõtnud komisjoni liikmed.

§ 5.  Kandidaatide hindamine

 (1) Kandidaatide hindamiseks korraldab komisjon dokumendivooru ja vestlusvooru.

 (2) Dokumendivoorus hinnatakse kandidaate esitatud dokumentide alusel. Dokumendivooru tulemusena kandidaat kas lubatakse vestlusvooru või mitte.

 (3) Vestlusvooru mittepääsenud kandidaadile saadetakse kirjalik teade hiljemalt otsuse tegemise kuupäevale järgneval tööpäeval.

 (4) Vestlusvooru lubatud kandidaadile saadetakse hiljemalt otsuse tegemise kuupäevale järgneval tööpäeval kirjalik teade, milles märgitakse vestlusele kutsumise täpne aeg ja koht arvestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte vähemalt kolm päeva enne vestluse toimumist.

 (5) Enne vestlusvooru algust tutvustab komisjoni esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni koosseisu ning konkursi läbiviimise korda ja viisi.

 (6) Vestlusvoorus tutvustavad kandidaadid end lühidalt ning esitavad visiooni haridusasutuse töö korraldamise ja arendamise kohta, seejärel esitavad komisjoni liikmed küsimusi. Iga kandidaadiga vesteldakse eraldi.

§ 6.  Kandidaadi õigused

 (1) Kandidaadil on õigus:
 1) anda vestluse käigus lisaks komisjoni esitatud küsimustele täiendavaid selgitusi ning nõuda komisjonilt täiendavat teavet ja selgitusi;
 2) loobuda kandideerimisest konkursi igas staadiumis;
 3) saada teada enda kohta tehtud otsus.

 (2) Kandidaat võtab koosolekust osa ainult vestluse ajal. Kandidaatidega vesteldakse eraldi.

§ 7.  Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus nõuda täiendavat teavet (taustauuringud, testimine jms) kandideerija elu-, töö- ja kutsealase tegevuse kohta.

§ 8.  Komisjoni otsused

 (1) Komisjon valib kandidaatide hulgast ühe kandidaadi, kelle esitab vallavalitsusele ametisse kinnitamiseks.

 (2) Teistele kandidaatidele saadetakse vastav kirjalik teade hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.

§ 9.  Konkursi luhtumine

  Kui konkursi tulemusena ei leitud sobivat kandidaati haridusasutuse juhi ametikohale või kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust, loetakse konkurss luhtunuks. Vallavanem määrab haridusasutuse juhi kohusetäitja ning vallavalitsus kuulutab välja uue konkursi.

§ 10.  Haridusjuhi ametisse kinnitamine

 (1) Haridusasutuse juhi kinnitab ametisse vallavalitsus. Vallavanem sõlmib töölepingu kahe nädala jooksul vallavalitsuse poolt ametisse kinnitamise päevast arvates, kuid mitte enne kolme tööpäeva möödumist komisjoni otsuse tegemise päevast.

 (2) Vallavanem ei sõlmi temale esitatud isikuga töölepingut, kui:
 1) kandidaat loobus kirjaliku avaldusega haridusasutuse juhi ametikohast;
 2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
 3) isik ei ole ilmunud määratud tähtajal töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus edasi kuni kümneks kalendripäevaks isiku haiguse või vigastuse või ootamatult tekkinud isikliku või perekondliku laadi takistuse tõttu.

 (3) Kui vallavanem ei sõlminud töölepingut käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud asjaoludel, korraldab komisjon uue hääletuse, valides kandidaatide hulgast haridusasutuse juhi ametikohale nimetamiseks uue kandidaadi. Kui kandidaate ei olnud rohkem kui ametisse kinnitamiseks esitatu, kuulutatakse välja uus konkurss.

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 25. juunil.

Priit Pramann
vallavanem

Marina Lehismets
vallasekretär