Teksti suurus:

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord - sisukord
Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2014, 3

Volikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord

Vastu võetud 25.06.2014 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 42 ja § 49 lõike 44 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määrusega nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr“.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Viljandi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja Viljandi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) liikmete ning vallavanema teenistuslähetusse saatmise, lähetuse vormistamise ja lähetuskulude hüvitamise kord.

§ 2.  Teenistuslähetus

 (1) Teenistuslähetus (edaspidi lähetus) on volikogu liikme, vallavalitsuse liikme või vallavanema saatmine kindlaksmääratud ajavahemikuks täitma teenistusülesannet või osalema koolitusel väljaspool alalise teenistuskoha asukohta. Volikogu liige ja vallavanem saadetakse lähetusse volikogu esimehe korraldusel ja vallavalitsuse liige vallavanema korraldusel.

 (2) Lähetust välisriiki loetakse välislähetuseks.

§ 3.  Lähetuse vormistamine

 (1) Volikogu liikme ja vallavanema lähetus vormistatakse volikogu esimehe käskkirjaga ning vallavalitsuse liikme lähetus vallavanema käskkirjaga. Käskkirjas märgitakse lähetatava nimi, ametikoht, lähetuse aeg, sihtkoht ja lähetuse eesmärk.

 (2) Välislähetuse käskkirjas märgitakse lähetuse sihtkoht, organisatsioon, kuhu lähetatav suunatakse, lähetuse kestus, eesmärk ning lähetuskulude hüvitamise ja päevaraha määr.

 (3) Volikogu esimehe või vallavanema lähetuse käskkirjas märgitakse üldjuhul ka tema asendaja.

 (4) Vallavolikogu esimehe ja vallavanema käskkirja valmistab ette ning käskkirja ja alusmaterjalid säilitab valla kantselei. Volikogu esimehe käskkirja lähetusse saatmise kohta allkirjastab volikogu aseesimees.

§ 4.  Avansi taotlemine

  Lähetatul on õigus nõuda lähetuskulude katteks avanssi lähetuskulude eeldatavas suuruses mõistliku aja jooksul enne lähetuse algust. Avansi mittesaamise korral võib lähetatav lähetusest keelduda.

§ 5.  Lähetuskulude hüvitamine

 (1) Lähetatule hüvitatakse lähetusega seotud dokumentaalselt tõendatud sõidu- ja majutuskulud ning lähetusülesande täitmisega seotud muud kulud ning makstakse välislähetuses viibimise aja eest päevaraha Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimustel ja korras, vormikohase lähetuskulude õiendi alusel. Riigisisese lähetuse korral päevaraha ei maksta.

 (2) Lähetuskulude aruande ja kulusid tõendavad dokumendid esitab vallavolikogu liige vallavolikogu esimehele ja vallavalitsuse liige vallavanemale. Kõik lähetusega seotud hüvitatavad kulud peavad olema dokumentaalselt tõendatud.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json