ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2016, 13

Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 27.06.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ning § 41 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord.

§ 2.   Sotsiaalkorteri mõiste

  (1) Sotsiaalkorter on Rakvere valla munitsipaalomandis olev eluruum, mis antakse üürile isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Munitsipaalomandis oleva korteri kinnitab sotsiaalkorteriks Rakvere Vallavolikogu.

§ 3.   Sotsiaalkorteri üürile andja

  Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustab Rakvere Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 4.   Sotsiaalkorteri taotleja

  (1) Sotsiaalkorteri taotlejad võivad olla alljärgnevad isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Rakvere vallas:
  1) seadusjärgsete hooldajateta isikud;
  2) regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajavad vähekindlustatud ja probleemsete lastega pered;
  3) orvud;
  4) isikud, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
  5) isikud, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suutelised eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning sotsiaalkorteri eraldamata jätmine ohustab nende toimetulekut, elu ja tervist;
  6) muudel asjaoludel väljapääsmatusse olukorda sattunud isikud, kelle kohta vallavalitsuse sotsiaalnõunik on teinud vastavasisulise põhjendatud ettepaneku.

  (2) Taotlejatele, kelle aadressiandmed Eesti rahvastikuregistris ei ole Rakvere vallas, eraldatakse sotsiaalkorter võimalusel järgmistel juhtudel:
  1) taotleja on tulnud lastekodust ja vahetult enne lastekodusse suunamist oli isiku elukoht Rakvere vald;
  2) taotleja vabanes kinnipidamiskohast ja vahetult enne kinnipidamiskohta paigutamist oli tema elukohaks Rakvere vald;
  3) isikul, kes ei oma alalist elukohta, kuid tema kohta on sotsiaalhoolekande-, meditsiini-, pääste- või politseiasutus oma ülesannete täitmise käigus teatanud, et isik viibib püsivalt Rakvere valla haldusterritooriumil ja eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu ja tervist.

  (3) Sotsiaalkorteri lühiajalist kasutamist võib taotleda vabade pindade olemasolul käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetamata isik.

§ 5.   Sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimise taotlemine ja üürilepingu sõlmimine

  (1) Taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimiseks. Avalduses peab olema ära märgitud taotleja isiku- ja kontaktandmed, andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta ning sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimise taotlemise põhjendus.

  (2) Vajadusel on vallavalitsusel õigus nõuda sotsiaalkorteri taotlejalt lisaks täiendavaid dokumente ja andmeid.

  (3) Otsuse sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimise ja selle tingimuste ning tähtaja kohta kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 6.   Üürilepingu lõpetamine

  (1) Sotsiaalkorteri üürilepingu võib üürnik ennetähtaegselt lõpetada, esitades vastava avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.

  (2) Vallavalitsus võib sotsiaalkorteri üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada juhul, kui sotsiaalkorteri üürnik ja temaga kooselavad isikud rikuvad pidevalt üürilepingu tingimusi.

  (3) Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 7.   Sotsiaalkorteri kasutamine

  (1) Sotsiaalkorteri kasutamine toimub üürilepinguga määratud tingimustel.

  (2) Sotsiaalkorteris on keelatud:
  1) lärmakas käitumine, teiste elanike tülitamine ning muud tegevused, mis rikuvad rahu ja korda;
  2) koosviibimiste korraldamine öörahu ajal (kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni);
  3) sotsiaalkorteri vara ilma loata sotsiaalkorterist välja viimine;
  4) ohtlike ainete ja esemete, külm-või tulirelvade ruumidesse toomine;
  5) tubades koduloomade pidamine ilma vallavalitsuse loata;
  6) suitsetamine.

  (3) Sotsiaalkorteri üürnikul on õigus majutada temale üürile antud sotsiaalkorterisse oma abikaasat ja alaealisi lapsi. Sotsiaalkorteri üürnikul ei ole õigust anda korterit või selle osa allüürile ega majutada teisi elanikke.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Rakvere Vallavolikogu 21.04.1999 määrus nr 3 ,,Sotsiaalkorterite andmise ja kasutamise korra kinnitamine’’ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Rajamäe
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json