Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Viimsi valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.11.2022, 8

Viimsi valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 20.06.2017 nr 10
RT IV, 29.06.2017, 1
jõustumine 01.09.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2018RT IV, 09.02.2018, 312.02.2018, määruses on läbivalt asendatud sõna "kommunaalamet" sõnadega "ehitus- ja kommunaalamet" vastavas käände;
21.05.2019RT IV, 30.05.2019, 202.06.2019, kogu määruse tekstis on läbivalt asendatud sõnad „ehitus- ja kommunaalamet“ sõnadega „ehitus- ja kommunaalosakond“ vastavas käändes ning „keskkonna- ja planeerimisamet“ sõnadega „keskkonna- ja planeerimisosakond“ vastavas käändes.
15.11.2022RT IV, 25.11.2022, 628.11.2022, määruses on läbivalt asendatud sõnad „keskkonna- ja planeerimisosakond“ sõnaga „keskkonnaosakond“ vastavas käändes.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 lõike 3 alusel.
[RT IV, 09.02.2018, 3 - jõust. 12.02.2018]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorra eeskirja eesmärk

  (1) Valla heakorra eeskirja (edaspidi: eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada vallas puhtus ja heakord.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus valla jäätmehooldus-, kaevetööde-, lemmikloomade pidamise, reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjadega ning reklaami, raie- ja ehitusmäärustega.

§ 2.   Mõisted

  Mõisted:
  1) Kinnistu on kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk), hoonestusõigus, korteriomand, korterihoonestusõigus, samuti katastriüksus ja reformimata riigimaa.
  2) Risustamine on igasugune materjalide, jäätmete või muu kinnistule ebakorraspäraselt laiali laotamine, mis erineb piirkonna üldisest heakorrastatusest.
  3) Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.
  4) Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.
  5) Avalik koht on koht korrakaitseseaduses toodud tähenduses.
  6) Puhastusala on alevikus asuv kinnistuga piirnev kõnnitee või muu territoorium, kus teega külgneva maatüki omanikul on kohustus korraldada sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee koristus, sealhulgas lume ja libeduse tõrje kõnniteel tasemel, mis võimaldab sellel ohutult liigelda.
  7) Kõnnitee on tee liiklusseaduses toodud tähenduses.
  8) Haljasala on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, samuti avamaataimkattega ala asulates, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef ja taimestik ning vastavafunktsioonilised rajatised.
  9) Heakorratööd on tolmu, liiva, peenkillustiku, prahi, okste, lume, jää jm koristamine, heki pügamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede ja tuulemurru koristamine.
  10) Eriolukord on ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine, kui esinevad Majandus- ja taristuministri määruses „Tee seisundinõuded“ toodud rasked ilmaolud.
  11) Romusõiduk on sõiduk, mis on tehniliselt sõidukõlbmatu, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab asula esteetilist väljanägemist ja rikub visuaalselt valla puhtust ja heakorda.
  12) Illegaalne grafiti on omaniku ja kohaliku omavalitsuse loata ehitisele ja selle olulistele osadele (näiteks seintele-, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele) kantud kritseldused ja joonised.
  13) Muruna käsitletakse käesoleva määruse tähenduses lõigatud rohtu ja rohuala. Rohuna käsitletakse käesoleva määruse tähenduses rohumaad, rohustut, samuti mõistetakse rohu all heintaimede üldnimetust ja rohttaimedest taimkatet.
  14) Tuleohtlik aeg on Päästeameti peadirektori vastavas õigusaktis sätestatud periood, mil keelatakse küttekoldevälise tule tegemine.

2. peatükk VALLAVALITSUSE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL 

§ 3.   Viimsi Vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel

  (1) Heakorraalast tööd vallas korraldab valla ehitus- ja kommunaalosakond ning keskkonnaosakond vastavalt oma pädevusele.

  (2) Ehitus- ja kommunaalosakonna kohustused heakorra tagamisel vallas:
  1) korraldada ja koordineerida valla haljastus- ja heakorratöid haljasaladel, supluskohtades ja mujal valla avalikes kohtades, korraldada valla omanduses olevate laste mänguväljakute hooldust ja vastavust tehnilistele nõuetele;
  2) teostada heakorratöid kõigil valla omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates ning teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on määramata, siis kaks meetrit teerajatise piirist);
  3) teostada heakorratöid ühissõiduki peatustes, ootepaviljonides koos jäätmemahutite paigaldamisega;
  4) puhastada sadeveekraave ja truupe valla teedel;
  5) hallata valla avalikke tualette;
  6) paigaldada ja hooldada pinke, prügikaste, sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja mängurajatisi valla avalikes kohtades;
  7) paigaldada avalikus kasutuses olevate teede (va riigimaantee) algusesse, lõppu ja ristmikele teenimega silte või viitasid;
  8) tagada üldkasutatavates supluskohtades ja Haabneeme supluskohas heakord ja vajaliku rannainventari olemasolu suveperioodil (juunist septembrini);
  9) heakorratööde teostamine vallale kuuluvates parkides, haljasaladel ning nendega külgnevatel kõnniteedel kui Viimsi valla õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti;
  10) üldkasutatavatesse parkidesse, haljasaladele, randa vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarne tühjendamine;
  11) tagada avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu nendeni.

  (3) Keskkonnaosakonna kohustused heakorra tagamisel vallas seisnevad parkide ja kaitsealade heakorra- ja hoolduse korraldamises.

3. peatükk AVALIKU KOHA HEAKORD 

§ 4.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7:00-ks (va eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.

  (2) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning rajatise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket.

  (3) Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja prügiurnidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja.

  (4) Väljaspool oma kinnistut avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, hekki, vitriini, või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna kooskõlastusel. Nende korrashoid ja hooldus on väikevormi omaniku kohustus.

  (5) Veoste ja koormate vedajad peavad kinnitama ja katma veose nii, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Ohtlikust reostusest tuleb teatada koheselt Päästeametile, tee kahjustamisest tee valdajale.

  (6) Laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas kevadeti ja mänguvahendite ning väikevormide regulaarse hooldamise ning vajadusel kohese remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

  (7) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (8) Heakorratöid tuleb teostada aastaringselt. Liikumist segavad ja ohtlikud esemed tuleb koristada kohe.

4. peatükk KINNISTU HEAKORD 

§ 5.   Kinnistu ja ehitise omaniku või valdaja kohustused heakorra tagamisel

  Kinnistu ja ehitise omanik või valdaja on kohustatud:
  1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
  2) hoidma korras ehitised ja nende juurde kuuluvad elemendid ning ehitusprojektikohaselt viimistletud hoonete fassaadid (sh krohvikahjustused). Fassaadielemendid (aknad, uksed) peavad olema terved ja tagama, et ehitistesse ei ole võõrastel isikutel juurdepääsu. Fassaadile on keelatud paigaldada elemente või tehnilisi seadmeid, mis ei vasta ehitusprojektile. Suletud ehitiste avade puhul tuleb tagada ühtlane visuaalne lahendus ja sulgude korrasolek;
  3) välisviimistluse, vihmaveetorude, piirete jms lagunemisel, lõhkumisel või määrdumisel tagama nende korrastamise;
  4) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
  5) puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala või kinnistu piiresse;
  6) tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii põhi kui ka kaldad) tuleb puhastada rohust, võsast, puudest, setetest, jäätmetest ning muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest;
  7) niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija, jalgratturi või sõiduki liiklust;
  8) pühkima kõnnitee ja koristama prahi;
  9) koristama varisenud puulehed kõnniteelt ja alevikes haljasaladelt;
  10) korraldama elamumaal, ärimaal, sotsiaalmaal alaliigiga üldkasutatav maa, sotsiaalmaal alaliigiga ühiskondlike ehitiste maa, tootmismaal, riigikaitsemaal ja kaitsealusel maal (v.a. looduskaitse all olevad maad) rohu niitmise selliselt, et rohu kõrgus ei ületa 15 cm;
  11) niitma maatulundusmaa ja sihtotstarbeta maa kinnistutel rohtu vähemalt üks kord aastas peale jaanipäeva, kuid hiljemalt jooksva aasta 1. septembriks, et vältida kulu tekkimist ja hoida ära tuleohtu;
  12) omama kinnistul jäätmete paigutamiseks nõuetele vastavat prügikonteinerit, kindlustama selle õigeaegse tühjendamise ja väljaveo selleks ettenähtud kohta ning pesema ja desinfitseerima seda;
  13) hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
  14) tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige aadressinumbri olemasolu, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;
  15) kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise;
  16) paigaldama korterinumbritega või aadressandmetega varustatud postkastid ja hoidma postkaste ning nende stendi korras;
  17) tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu antennide korrektse asetuse ja ohutu kinnituse;
  18) tagama reovee kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise ning pidama kinni Viimsi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja nõuetest;
  19) omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt viimase kahe aasta kohta;
  20) tagama kuivkäimla vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnakaitsenõuetele;
  21) tagama loomakasvatushoone vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnakaitsenõuetele;
  22) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest. Nimetatud töö teostatakse avariitööna. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse;
  23) kasutama libedatõrje teostamisel liiva ja peent killustikku;
  24) mitte loopima lumetõrje teostamisel lund sõiduteele;
  25) hoidma kõnniteed, trepid ja läbipääsud puhtad prahist, lumest ja jääst ning vajadusel teostama libedusetõrjet;
  26) hoidma tehniliselt korras parklad, kõnniteed, trepid ja läbipääsud ning vajadusel teostama parendustöid (nt aukude parandus, plaatide kinnitamine jms);
  27) tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse ning puhastustööde ajal mehhanismide ja abiseadmete kasutamise korral tänaval ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdega. Piirded paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse;
  28) tagama kasutusel mitteoleva ehitise hooldamise lähtuvalt käesoleva eeskirja nõuetest, sh tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva kinnistu heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja kinnistule;
  29) taotlema projekteerimistingimused või algatama detailplaneeringu ning koostama ehitusprojekti (sh haljastusprojekt) vastaval alal ja ulatuses, kui kinnistu loodusliku maapinna reljeefi muudetakse;
  30) teostama töid projekti või kooskõlastuse alusel, kui kinnistu loodusliku maapinna reljeefi muudetakse ja sellega kaasneb sadevete režiimi muutumine;
  31) koostama vertikaalplaneerimise kooskõlas ehitusseadustiku ja Viimsi valla ehitusmäärusmäärusega ning kooskõlastama selle piirinaabritega, kui kinnistu loodusliku maapinna reljeefi tõstetakse naaberkinnistule lähemal kui 5 m ja üle 0,5 m võrreldes naaberkinnistuga;
  32) kooskõlastama kõigi teekaitsevööndis asuvate tänavakujunduselementide (sildid, viidad, piirded, varikatused jne) ja väljaspool teekaitsevööndit asuvate elementide paigaldamise ehitus- ja kommunaalosakonnaga;
[RT IV, 09.02.2018, 3 - jõust. 12.02.2018]
  33) ehitiseta kinnistu hooldamisel lähtuma samuti käesoleva eeskirja nõuetest;
  34) tule tegemisel rangelt järgima tuleohutusnõudeid;
  35) mitte kasutama lodžal või rõdul tahkekütusel töötavat teisaldatavat grillahju või muud samalaadset seadet;
  36) kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik;
  37) heiskama riigilipu vastavalt Eesti lipu seadusele;
  38) teavitama keskkonnaohtliku reostuse korral viivitamatult Päästeametit;
  39) taotlema puu või põõsa (va viljapuu ja marjapõõsa) raieks ja hoolduslõikuseks loa vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  40) vältima kinnistult igasuguse materjali (sh savi, killustik, liiv, freespuru, muld jm), pori ja jäätmete kandumist kõnni- ja sõiduteele ning naaberkinnistule;
  41) kõrvaldama ehitistelt omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami ning kirjutised, kritseldused, grafiti jms.

5. peatükk KÜTTEKOLDEVÄLISE TULE TEGEMINE 

§ 6.   Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise tuleohutusnõuded

  (1) Küttekoldevälise tule tegemisel ja grillimisel esitatavate nõuete puhul tuleb lähtuda siseministri määrusest „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“.

  (2) Küttekoldevälise tule tegemisel on tule tegija kohustatud lisaks järgima tuleohutuse seadusest tulenevaid nõudeid. Tule tegemisel on lubatud põletada ainult puhast puitu, sütt, paberit, oksi. Keelatud on rohke suitsu tekitamine ja muude materjalide põletamine.

6. peatükk ETTEVÕTJATE JA ASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL, HEAKORRA NÕUDED VALLAS ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE 

§ 7.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud jäätmemahutid ning korraldama jäätmeveo vastavalt Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjale (nt tagama jäätmemahutite regulaarse tühjendamise ja hoolduse vältimaks nende ületäitumist);
  3) peale hooajalise müügiperioodi lõppemist korrastama müügikoha ja ära viima kõik seoses müügitegevusega kohale paigaldatud esemed (letid, taarakastid, prügiurnid jne).

§ 8.   Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja kohustused

  Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja on kohustatud:
  1) tagama välireklaami ja/või eksponeerimiseks vajaliku välireklaamikandja paigaldamise ajal tänaval ohutu liiklemise;
  2) pärast eksponeerimisaja lõppemist ja/või välireklaami eksponeerimiseks vajaliku välireklaamikandja teisaldamist taastama kahjustatud pinnakatte ja koristama ümbruse, teostama heakorratööd;
  3) tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaamikandja ja välireklaami korrashoiu ning ohutuse ümbrusele kogu eksponeerimise aja jooksul. Valgusreklaamil peavad valgustusvahendid toimima korrektselt ning nõuetekohaselt;
  4) järgima muid Viimsi valla reklaamimääruses toodud nõudeid.

§ 9.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
  1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
  2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule (nt kattes selleks objekti tööpinna kattega alates tellingute paigaldamisest, rajades veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna). Kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse nende pesemise teel;
  3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras ehitus- ja kommunaalosakonna kirjaliku kooskõlastuse alusel;
  4) lähtuma tiheasustusalal puude (va viljapuud) raie teostamisel Viimsi Vallavolikogu määrusest „Raiemäärus“ ning vajadusel taotlema raieloa;
  5) teostama avalikes kohtades mulla- ja kaevetöid vastavalt Viimsi valla kaevetööde eeskirjale ja ehitus- ja kommunaalosakonna poolt väljastatud kaevetööde loale. Pärast kaevetöid tuleb taastada ümbruse heakord ning lõpetada kaevetööde luba.
  6) tegema maa-aluste kommunikatsioonide ja polügonomeetria võrgu punktide tsoonis kaevetöid ainult vastavate asutuste esindajate järelevalvel;
  7) teavitama kommunikatsioonide vigastuste tekkimisest viivitamatult kommunikatsiooni valdajat. Avariidest põhjustatud antisanitaarse või ohtliku olukorra likvideerib ja heakorratööd teeb süüdlane, viimase mittetuvastamisel kommunikatsiooni valdaja;
  8) paigaldama teisaldatavad soojakud, mis peavad olema varustatu omaniku või valdaja embleemi või nimetusega, ning mille asukoht ja paigaldamine on kooskõlastatud kinnistu omanikuga;
  9) rajama ning hoidma korras ehitusplatsi ja selle piirdeaia (sh tagama piirdeaia ohutuse ja püsivuse) alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute paigaldamisest kuni ehitustööde valmimiseni;
  10) heakorrastama pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist objekti ümbruse ja taastama tööde käigus rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed;
  11) paigaldama ehitamise ajal ehitise lähedusse infotahvli, millel on kajastatud info ehitustööde objekti, ehitaja, tööde kestvuse ja lubade kohta ning kõikide osapoolte (sh järelevalve teostaja) kontaktandmed.

§ 10.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
  2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea või kaevukaas peab olema teekattega ühel tasapinnal.

§ 11.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
  1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid jms, määrida ja kritseldada või joonistada hoone seintele, piirdeaiale, mänguväljakule, prügikastile, pingile, teele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooniehitisele, ühistranspordi sõidukitele või kahjustada neid muul viisil;
  2) kahjustada või lõhkuda avalikku ruumi paigaldatud inventari (jäätmemahutit, lillevaasi, pinki, bussiootepaviljoni, liikluskorraldusvahendit, valgustit vms);
  3) kahjustada haljasala, muud roheala ja selle rajatisi, vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
  4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  5) kinnitada puude külge tarasid, traate, silte;
  6) paigaldada hoonete fassaadile mittesobivaid/heale tavale mittevastavaid esemeid;
  7) parkida mootorsõidukit ja/või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  8) parkida romusõidukit avalikus kohas või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema ühistu üldkoosoleku luba;
  9) pesta sõidukit Viimsi valla siseveekogudes, meres või reostada veekogu muul moel;
  10) sõita spordirajatistel (sh suusa-, jooksu- ja terviseradadel) mootorsõidukitega (va raja või rajatise hoolduseks tehtavad sõidud);
  11) sõita pinnatud ja asfaltkattega teedel roomikmasinate ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega;
  12) põletada jäätmeid ja kulu;
  13) teha lõket avalikus kohas ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta. Avalikus kohas lõkke tegemisel peab selle korraldaja teavitama vallavalitsuse keskkonnaosakonda lõkke tegemise asukohast ja andma vastutava isiku kontaktandmed. Avalikul üritusel lõkke tegemise korral lähtutakse Viimsi vallas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korrast.
  14) teha üle 3 m läbimõõduga lõket ilma vallavalitsuse keskkonnaosakonna Päästeameti kooskõlastuseta;
  15) lemmiklooma kaasa võtta kalmistutele, kauplustesse, toitlustusasutustesse, turule, spordi- ja laste mänguväljakutele, avalikesse supluskohtadesse, noorsootöö- ja haridusasutuste territooriumile, muuseumitesse ning muudesse rahvarohketesse paikadesse või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid. Nimetatud keeld ei kehti selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtadele või vastavatele üritustele ning vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes;
  16) lasta reovett sademevee kraavi või -kanalisatsiooni ning reostada või risustada neid muul viisil, samuti sademevee kraavi kinniajamine või paigutamine torusse ilma vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna kooskõlastuseta;
  17) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kergliiklusteedel;
  18) sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;
  19) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti parki, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
  20) telkida ja/või ööbida avalikel haljasaladel ning parkides jm selleks tähistamata kohtades;
  21) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
  22) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
  23) ronida avalikus kohas pinkidele ja piiretele;
  24) paigaldada või ümber tõsta pinke, tõkkepiirdeid, teadetetahvleid, viitasid, vitriine ja muid väikevorme avalikus ruumis ilma ehitus- ja kommunaalosakonna kirjaliku kooskõlastuseta;
  25) risustada jäätmetega selleks mitteettenähtud kohti;
  26) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali kinnistu tänavaäärses osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;
  27) paigaldada prüginõusid, -konteinereid, küttepuid ja ehitusmaterjale väljaspool kinnistu piire, kui see pole kooskõlastatud maavaldaja või vallavalitsusega. Samuti on keelatud paigutada neid õues korratult, laduda vastu kasvavaid puid ja piirdeaedu;
  28) kütta koldeid ohtliku ja/või õhku saastava küttega;
  29) paigutada avalikku prüginõusse või -konteinerisse selleks sobimatuid esemeid, nagu näiteks vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka ja radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, samuti jätta sulgemata prüginõu või -konteineri kaas;
  30) kasutada mürkainet ja pestitsiide kasutuseeskirja ja ohutuseeskirja vastaselt;
  31) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  32) teostada mürarikkaid töid pühapäeval, va kui eelnevatel päevadel on ilmastikuoludest tingituna olnud tööde teostamine võimatu, siis erandkorras on lubatud pühapäeval teha neid töid kella 12:00 – 16:00;
  33) matta loomseid jäätmeid selleks mitteettenähtud kohta;
  34) eriloata tarastada mitmekorteriliste elamute juurde kuuluvat territooriumi ja kortermajade juures asuvaid aiamaid;
  35) paigaldada ilma projektita ning ehitisteatiseta ja/või keskkonnanõuetele mittevastavaid vedelkütusemahuteid ja -süsteeme;
  36) ilma omaniku ja vallavalitsuse kooskõlastuseta ehitada ümber rõdu;
  37) koguda ja kuhjata ehitusmaterjali avalikesse kohtadesse vallavalitsuse nõusolekuta;
  38) paigaldada avalikesse kohtadesse ilma vallavalitsuse loata ajutisi ehitisi ja rajatisi;
  39) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
  40) pidada tiheasustusalal põllumajandusloomi, -linde vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  41) teha illegaalset graffitit;
  42) püüda Keskkonnaameti või vallavalitsuse poolt väljastatud loata avalikus kohas loomi või kalu;
  43) Naissaarelt välja viia militaarpärandit sh miinikestasid, miiniankruid, miinipoisid ja paravane, mürsu detaile, raudtee ja veeremi detaile ning muud militaarvara, eesmärgiga säilitada Naissaarele omast militaarset kultuuripärandit;
  44) sulgeda ja takistada liiklust avalikult kasutatavatel teedel (va teede sulgemise loa olemasolul). Tee omanikul on õigus piirata liiklust või tee liikluseks sulgeda pinnase sulamise, vihma või muude tegurite tõttu, mille mõjul on tee konstruktsioon nõrgenenud, kui liiklus võib teed kahjustada või kui liigelda on ohtlik. Tee sulgemisest või liikluse piiramisest teavitab tee omanik tee kasutajaid neile kättesaadaval viisil. Avalike teede sulgemisel tuleb tee sulgejal tasuda teede sulgemise maksu vastavalt kehtestatud korrale;
  45) kahjustada avalikult kasutatava tee teekatet ja katendit;

  (2) Üldkasutatavates supluskohtades on keelatud:
  1) ujuda kaugemale selleks ettenähtud ja tähistatud piirkondadest;
  2) kasutada ujumiseks või suplemiseks vahendeid, mis ei ole selleks ette nähtud;
  3) suitsetada rannaalal;
  4) viibida ranna-alal ebakaines olekus ja häirida teisi ranna külastajaid;
  5) risustada ja reostada ranna-ala;
  6) sõita veesõidukitega ujujate lähedal;
  7) ronida tehnilistele hoiatusmärkidele (poid, lipud), neid rikkuda või ilma vastava loata teisaldada;
  8) viibida lemmikoomaga või ujutada lemmiklooma selleks keelatud alal;
  9) rikkuda ranna kasutamise eeskirja.

7. peatükk VASTUTUS 

§ 12.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 13.   Väärtegude menetlejad

  Käesoleva määruse alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.

§ 14.   Omavoliliselt paigaldatud välireklaami kõrvaldamine

  Valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab vallavalitsus. Muule kinnistule või ehitisele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab kinnistu või ehitise omanik. Eeltoodut kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaamkandjate ja välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinnistute suhtes.

§ 15.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond, keskkonnaosakond, järelevalveosakond, Keskkonnainspektsioon ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.
[RT IV, 30.05.2019, 2 - jõust. 02.06.2019]

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2017.a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json