HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Taebla Kooli põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2017, 3

Taebla Kooli põhimäärus

Vastu võetud 20.06.2017 nr 6
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 ja Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.03.2014 määruse nr 24 „Lääne-Nigula Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning üldhariduskooli ning koolieelse lasteasutuse arengukava kinnitamise kord“ § 2 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimi

  Kooli nimetus on Taebla Kool (edaspidi põhikool).

§ 2.   Kooli asukoht ja aadress

  Põhikooli asukoht ja aadress on: Gümnaasiumi tee 1, Pälli küla, Lääne-Nigula vald, 90815 Lääne maakond.

§ 3.   Kooli liik ja haldusala

  (1) Kooli tegutsemise vorm on põhikool.

  (2) Põhikool on munitsipaalkool ja Lääne-Nigula valla asutus.

  (3) Põhikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Lääne-Nigula Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Lääne-Nigula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest, muudest asjaomastest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Asjaajamiskeel ja õppekeel

  (1) Põhikooli asjaajamiskeel on eesti keel.

  (2) Põhikooli õppekeel on eesti keel.

§ 5.   Kooli põhitegevus

  (1) Põhikooli põhitegevuseks on õpilastele võimaluste loomine põhihariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks.

  (2) Põhiharidus on antud haridusastmele kehtestatud haridusstandardiga ettenähtud kohustuslik üldharidusmiinimum, mis loob eeldused ja annab õiguse jätkata õpinguid keskhariduse omandamiseks.

§ 6.   Kooli ülesanded

  (1) Põhikooli põhiülesanne on aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed;

  (2) luua tingimused ja võimalused hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks, korraldada eripedagoogilist, psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ning pakkuda vajadusel teisi tugi- ja nõustamisteenuseid;

  (3) luua keskkond, mis toetab õpilaste kujunemist arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, mis aitab tal tegutseda kohusetundlikult ning kanda vastutust;

  (4) kujundada sobiv kaasaegne ja turvaline õppe- ja arengukeskkond, mis toetab teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtushinnangute ning käitumisnormide omandamist;

  (5) tagada õpilastele tervisekaitsenormide kohane päevakava, õppekorraldus ja –koormus ning toitlustamine;

  (6) korraldada koolitervishoiuteenuse kättesaadavust;

  (7) luua õpilastele tingimused kultuuri- ja sporditegevuseks;

  (8) luua koolitöötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste rakendamiseks ja täiendamiseks ning korraldada koolitöötajatele koolitusi;

  (9) kasutada koolile eraldatud ressursse sihipäraselt ja mõistlikult õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi tagamiseks;

  (10) teha kooli eesmärkide täitmisel koostööd õpilaste seaduslike esindajatega (edaspidi vanem), sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitsespetsialistide, teiste koolide ning muude organisatsioonide ja isikutega nii Lääne-Nigula vallas, Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil;

  (11) tutvustada oma tegevust üldsusele.

§ 7.   Eelarve ja pitsat

  (1) Põhikoolil on Lääne-Nigula valla eelarve osana iseseisev eelarve.

  (2) Põhikoolil on pitsat, mida kasutatakse klassi- ja lõputunnistustel ning muudel kooli nimel väljastatavatel dokumentidel. Põhikoolil on kooli nime ja riigivapikujutisega pitsat ning oma sümboolika.

2. peatükk HOOLEKOGU JA DIREKTORI ÜLESANDED 

§ 8.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (2) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (3) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 9.   Kooli direktor

  (1) Põhikooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor:
  1) on oma töölepingu kehtivuse ajal kooli seadusjärgne esindaja ilma erivolitusteta ja omab tööandja õigust;
  2) vastutab kooli tegevuse ja üldise arengu eest;
  3) koostab eelarve ning vastutab selle täitmise eest;
  4) komplekteerib töötajaskonna;
  5) koostab kooli põhimääruse ja esitab selle kooskõlastamiseks kooli õppenõukogule ja hoolekogule ning kehtestamiseks vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.;
  6) teeb tehinguid, mis on vajalikud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  7) kehtestab õppekava, päevakava, kodukorra, sisehindamise korra, ametijuhendid jt koolielu korraldavad dokumendid;
  8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  9) kinnitab raamõppekavade järgi kooli õppekavad ja tunnijaotusplaanid ning esitab need läbivaatamiseks õppenõukogule;
  10) määrab pedagoogide koormused vastavalt kooli õppekavadele ja tunnijaotuskavale kooskõlas pedagoogidega sõlmitud töölepingute tingimustega;
  11) kehtestab koolitöötajate töötasud vallavolikogu poolt koostatud normdokumentide alusel;
  12) kutsub kokku nõupidamisi ja koosolekuid;
  13) annab kooli sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  14) on hoolekogu ees aruandekohustuslik;
  15) otsustab õpilase nimekirja arvamise;
  16) otsustab õpilase koolist välja arvamise;
  17) otsustab pikapäevarühma vastuvõtmise;
  18) moodustab vallavalitsuse nõusolekul hariduslike erivajadustega õpilaste klasse;
  19) otsustab tervislikel põhjustel koduõppe rakendamise vajaduse;
  20) korraldab õppenõukogu tegevust;
  21) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamise;
  22) korraldab esimese õpilasesinduse valimised;
  23) korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitse hädaolukorras.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (4) Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (5) Direktoriga sõlmib ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

  (6) Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või töölt vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal või muu isik, kelle määrab vallavanem oma käskkirjaga.

3. peatükk ÕPPE - JA KASVATUSE KORRALDUSE ALUSED 

§ 10.   Õppe ja kasvatuse korraldus

  (1) Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

  (2) Põhikooli omandatava hariduse liik on üldharidus.

  (3) Põhikoolis omandatava hariduse tase on põhiharidus.

  (4) Põhikoolis toimub statsionaarne ehk päevane õpe.

  (5) Põhikooli õppekorralduse aluseks on riiklikud õppekavad, millest lähtudes koostab kool oma õppekava.

  (6) Põhikooli õppekava määrab kindlaks kooli õppe-eesmärgid, õppe ajalise korralduse, kohustuslike õppeainete täpsustatud ja täiendatud ainekavad, valikainete loendi, kavad ja valikutingimused, vabaainete õppe tingimused ja korra.

  (7) Põhikooli õppekavad kinnitab kooli direktor kooskõlastatult õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekoguga.

  (8) Õppekirjanduse valib kool vastavalt haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud nõuetele.

  (9) Põhikooli õppekava alusel koostavad õpetajad töökavad. Töökavad on vormistatud veerandite kalenderplaanidena.

  (10) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest.

  (11) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, õppeveerand ja poolaasta. Õppeperioodis on vähemalt 175 õppepäeva.

  (12) Õppeperioodi ning koolivaheaegade alguse ja lõpu määramisel lähtub kool haridus- ja teadusministri määrustest.

  (13) Õpilaste maksimaalse nädalakoormuse ja õppetunni kestuse määramisel, õppegruppide ja klasside moodustamisel lähtub kool põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning Haridus- ja Teadusministeeriumi normatiivaktidest.

  (14) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

  (15) Õpilaste vastuvõtmine, lahkumine ja väljaheitmine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrale ja muudele õigusaktidele.

  (16) Õpilaste hindamine toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korrale ja kooli kodukorrale.

  (17) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

  (18) Nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul rakendab kool õpilasele lihtsustatud, toimetuleku või hooldusõpet, õpilase üleviimist hariduslike erivajadustega õpilaste klassi, õppe korraldamist põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi, terviseseisundist tulenevat koduõpet või ühele õpilasele keskendatud õpet, põhikooli riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste asendamist või vähendamist või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist.

  (19) Klassi ja kooli lõpetamine, eksamite korraldamine ning lõputunnistuse väljaandmine toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kehtestatud korrale ja riiklikule õppekavale.

  (20) Lapsevanemate soovil ja hoolekogu nõusolekul võib kool korraldada õpilastele tasulisi kursusi.

  (21) Õpilasi võib õppetöölt ära kutsuda ainult kooli juhtkonna loal.

  (22) Vabahariduslikke koolitusi täiskasvanutele korraldatakse üldjuhul projektitegevuste või omaosaluse põhiselt.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED 

§ 11.   Õppekavavälise tegevuse korraldamine

  (1) Direktor võib moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele.

  (2) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

  (3) Põhikool korraldab huvialast tegevust ringitundidena erigraafiku alusel.

  (4) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi- ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

5. peatükk ÕPILASED JA NENDE VANEMAD 

§ 12.   Koostöö

  (1) Põhikooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub põhikooli juhtkond või klassijuhataja vähemalt üks kord aastas kokku lastevanemate koosoleku.

  (2) Põhikooli direktor on vähemalt ühe kolmandiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

  (3) Õpilase arengu toetamiseks korraldab kool temaga arenguvestlusi, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides. Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 13.   Õpilaste õigused

  (1) Õpilasel on õigus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

  (2) Õpilastel on õigus:
  1) õppida valitud koolis, valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires või õppida individuaalõppekava järgi haridusministri määrusega kehtestatud korras;
  2) moodustada koolis õpilasesindus, samuti moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
  3) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises (olla valitud kooli hoolekogusse);
  4) kasutada klassivälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi- jm vahendeid;
  5) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
  6) saada sõidu- ja muid soodustusi õigusaktidega kehtestatud korras;
  7) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  8) pöörduda oma õiguste kaitseks vabariigi laste õiguskaitse organite poole;
  9) saada koolis õppimise ajaks õpilaspilet;
  10) oma tervise kaitsele koolis viibimise ajal vastavalt õigusaktides sätestatud korrale;
  11) saada koolilõunat vastavalt päevakavale.

§ 14.   Õpilaste kohustused

  (1) Õpilane on kohustud:
  1) täitma koolikohustust, see tähendab osalema õppetöös õpilase jaoks koolis ettenähtud päevakava ja õppekorralduse kohaselt;
  2) õppima oma võimete kohaselt;
  3) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
  4) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama tugimeetmeid;
  5) käituma koolis väärikalt ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  6) suhtuma kaasinimestesse lugupidavalt, hoidma loodust ja säästma keskkonda;
  7) hoidma kooli head mainet;
  8) hoidma kooli kasutuses olevat vallavara ja muid esemeid;
  9) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
  10) osalema vastavalt eale kooli heaks tehtavas töös.

  (2) Varalise kahju, mille õpilane on koolile tekitanud, hüvitab õpilane või tema vanem kooli kodukorras ja õigusaktides sätestatud viisil.

§ 15.   Vanemate õigused

  (1) Vanema jaoks on koolikohustuslikule isikule kooli valik vaba, kui soovitud koolis on vabu õppekohti.

  (2) Vanemal on õigus:
  1) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
  2) saada teavet õpitulemuste saavutatusest ja õppe tulemuslikkusest;
  3) teha ettepanekuid koolitegevuse korraldamisel;
  4) olla õppenõukogus hetkel kui arutatakse lapse klassikursuse kordama jätmist;
  5) taotleda oma lapsele koduõppe rakendamist;
  6) pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
  7) pöörduda vallavalitsuse poole, kui koolisiseselt ei leia küsimused või ettepanekud lahendust;
  8) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse.

§ 16.   Vanemate kohustused

  Vanem on kohustatud:
  1) võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist;
  2) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  3) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama koheselt nende muutustest;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
  5) tegema koostööd kooliga, et tagada õpilasele tema individuaalsetest vajadustest lähtuv õpe;
  6) kasutama meetmeid, mida kool talle pakub;
  7) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
  8) taotlema vajaduse korral koolilt või vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
  9) teavitama kooli hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest;
  10) osalema lapsega kooli poolt korraldataval arenguvestlusel;
  11) tagama lapse üle järelevalve ning õppe korraldamise individuaalse õppekavakohaselt ajaks, mil kohaldatakse lapsele ajutist õppes osalemise keeldu.

§ 17.   Tunnustamine ja tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamine

  Õpilase tunnustamine ja mõjutusmeetmete rakendamine sätestatakse kooli kodukorras.

6. peatükk ÕPILASESINDUS 

§ 18.   Õpilasesinduse moodustamine

  (1) Õpilasesindus valitakse õpilasesinduse põhimääruses sätestatud korras.

  (2) Õpilasesindus valitakse esimest korda õpilaskonna üldkoosolekul, mille toimumise aja ja koha teatab kooli direktor vähemalt kaks nädalat ette, teavitades sellest kooli infotahvlil või muul õpilastele kõige enam kättesaadaval viisil. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool õpilaskonnast.

  (3) Õpilasesinduse põhimääruse võtab vastu ja seda muudab õpilaskond lihthäälteenamusega õpilaste üldkoosolekul. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle 2/3 õpilaskonnast.

  (4) Põhimäärus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 1/2 koosolekul osalejatest.

  (5) Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile. 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

7. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 19.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad (edaspidi töötajad).

  (2) Töötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (3) Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles kooli direktor vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega. Välislepingu alusel tööle võetava pedagoogiga sõlmib kooli direktor töölepingu välislepinguga määratud tähtajaks.

  (4) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (5) Töötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse täpsemalt kindlaks töökorralduse reeglitega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadusandlusega ja muude pedagoogide teenistust reguleerivate õigusaktidega.

§ 20.   Töötajate õigused

  Töötajatel on õigus:
  1) saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta;
  2) taotleda võimalust kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  3) osaleda korraldatavatel üritustel;
  4) saada erialast täiendusõpet täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt;
  5) avaldada arvamust kooli tööd ja arengut puudutavates küsimustes;
  6) kaitsele, mida seadused ja lepingud annavad;
  7) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  8) kasutada õppeväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, raamatukogu, õppe-, spordi, tehnilisi- ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras.

§ 21.   Töötajate kohustused

  Töötajatel on kohustus:
  1) teha kokkulepitud tööd hoolikalt;
  2) järgida juhtkonna juhiseid;
  3) osaleda tööalasel koolitusel;
  4) teha koostööd teiste töötajatega;
  5) arvestada tööandja huvidega;
  6) täita töösuhteid reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
  7) mitte avalikustada tööalaseks kasutamiseks mõeldud informatsiooni ja isikuandmeid kõrvalistele isikutele, seal hulgas mitte avalikustada õpilaselt saadud teavet õpilase ja tema perekonna kohta, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

8. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 22.   Kooli vara

  (1) Kooli vara moodustavad talle omaniku poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Põhikooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Lääne-Nigula vallavolikogu poolt kehtestatud vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korrale.

§ 23.   Rahalised vahendid

  (1) Põhikooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

  (2) Põhikooli direktori, õppealajuhataja ning õpetajate töötasu, täienduskoolitusega seotud kulud, õppevahendite soetamise kulud ning investeeringutega seotud kulud kaetakse iga-aastaselt riigieelarvest, lähtudes õpilaste arvust koolis.

  (3) Kooli direktor esitab hoolekogu poolt heakskiidetud eelarvekava vallavalitsusele.

§ 24.   Asjaajamine

  Kooli dokumentatsiooni peetakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 25.   Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Põhikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

  (2) Põhikooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi teavitada kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

  (3) Põhikool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (4) Vallavolikogu tagab tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

10. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE 

§ 26.   Kooli põhimääruse muutmine

  Põhikooli põhimäärus kehtestatakse, muudetakse või tunnistatakse kehtetuks hoolekogu või vallavalitsuse ettepanekul vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 27.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Lääne-Nigula Vallavalitsuse 25.08.2015 määrus nr 4 „Taebla Gümnaasiumi põhimäärus“.

§ 28.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2017.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Kristi Sadulsepp
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json