Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2017, 5

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Lääne-Nigula valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.05.2014 nr 5
RT IV, 29.05.2014, 66
jõustumine 01.06.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.2017RT IV, 29.06.2017, 202.07.2017

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Lääne- Nigula valla koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtmise ja väljaarvamise tingimused ning korra.

  (2) Lapsevanemale, eestkostjale või hooldajale (edaspidi vanem) on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud lasteasutuses on vastavas vanuses lastele moodustatud rühmas vabu kohti.

  (3) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor.

  (4) (Kehtetu)
[RT IV, 29.06.2017, 2 - jõust. 02.07.2017]

§ 2.   Lapsevanema õigused

  (1) Vanemal on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta, tutvuda lasteasutuse õppe-ja päevakavaga ning saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.

  (2) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemaid kuludest, mis puudutavad vanema poolt kaetava osa määra.

  (3) Kui vanem ei nõustu lasteasutuse direktori otsusega lapse lasteasutusse vastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda Lääne- Nigula vallavalitsuse poole.

§ 3.   Laste lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu 1,5 – 7 aastaseid lapsi, kelle elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel on Lääne- Nigula vald.

  (2) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteasutusse lapsi, kelle elukohaks Eesti Rahvastikuregistri andmetel ei ole Lääne- Nigula vald.

  (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmise taotlemiseks esitab vanem vormikohase vastuvõtu taotluse. (Lisa 1)

  (4) Kui lasteasutuses puudub vaba koht, registreeritakse laps vanema taotluse alusel lasteasutuse koha taotlejana järjekorda. Järjekorda peetakse lasteasutuses taotluste laekumise ajalises järjestuses.

  (5) Erandjuhtudel on vallavalitsusel õigus eraldada lasteaiakoht vallavalitsuse korraldusega otsustuskorras valla sotsiaaltöö spetsialisti soovitusel, kui lapse kodus ei ole tagatud lapse arenguks vastavat keskkonda.

  (6) Lasteasutuses kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel. Koha vabanemisest teavitab lasteasutuse direktor järjekorras oleva lapse vanemat kirjalikult taasesitavas vormis nädala jooksul. Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteasutusse võtta kogu aasta kestel.

  (7) Lapse vastuvõtmisel lasteasutusse esitab vanem lasteasutuse direktorile järgnevad dokumendid:
  1) vormikohase taotluse;
  2) vajadusel nõustamiskomisjoni otsuse lapse koolikohutuse täitmise edasilükkamiseks.

§ 4.   Lasteasutuse rühmade komplekteerimine

  (1) Lasteasutuste rühmade eelkomplekteerimine uueks õppeaastaks toimub maikuus järjekorras registreeritud avalduste alusel.

  (2) Lasteaiakoha eraldamisest teavitab lasteaia direktor vanemat kirjalikult (e-posti teel) 01.juuniks.

  (3) Vanem teavitab lasteasutuse direktorit kirjalikult (e-posti teel) koha vastuvõtmisest, edasilükkamisest või loobumisest hiljemalt 15. juuniks. Peale tähtaja möödumist arvatakse laps järjekorra lõppu.

  (4) Rühmade komplekteerimine lõpeb 31.augustil. Lasteasutuse direktor kinnitab rühmade koosseisud 5.-10. septembrini ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi ( EHIS).

  (5) Suvise valverühma komplekteerimine toimub märtsikuu viimaseks kuupäevaks lapse seadusliku esindaja avalduse alusel.
[RT IV, 29.06.2017, 2 - jõust. 02.07.2017]

§ 5.   Laste lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteasutusest välja lasteasutuse direktori käskkirjaga järgmistel juhtudel:
  1) vanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) lapse koolikohustusliku ea saabudes;
  3) lapse tervisliku seisundi halvenemisel arsti tõendi alusel või lapse kohanematusel
lasteasutusega, mis ei luba lapsel püsivalt kollektiivis viibida;
  4) lapse suunamisel erilasteaeda;
  5) laps on lasteasutusest puudunud teadmata põhjusel üle ühe kuu
  6) vanemal on tekkinud võlg enam kui kahe kuu kulude ulatuses ja vanem pole direktori poolt antud täiendava tähtaja jooksul võlgnevust tasunud
  7) (Kehtetu)
[RT IV, 29.06.2017, 2 - jõust. 02.07.2017]

  (2) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani. Tasumata jäetud summa nõutakse sisse seaduses sätestatud korras.

  (3) Lapse lasteasutusest väljaarvamisest teatab lasteasutuse direktor vanemale kirjalikult otsuse langetamisest viie tööpäeva jooksul.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) (Käesolevast tekstist välja jäetud)

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa Taotlus

/otsingu_soovitused.json