EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Tänava- ja turukaubanduse kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2017, 10

Tänava- ja turukaubanduse kord

Vastu võetud 15.06.2017 nr 76

Määrus kehtestatakse „Kaubandustegevuse seaduse“ § 17 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Tänava- ja turukaubanduse kord (edaspidi määrus) reguleerib lisaks „Kaubandustegevuse seadusele“ tänava- ja turukaubandust Sillamäe linna haldusterritooriumil.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid „Kaubandustegevuse seaduses“ toodud tähenduses.

§ 3.   Tänavakaubanduse müügipileti taotlemine

  (1) Tänavakaubanduse müügipileti taotlus esitatakse käesoleva määruse lisas toodud vormil Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) arenguosakonnale.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumisel sünniaeg ja kontaktandmed;
  2) kaupade või teenuste loetelu, millega soovitakse kaubelda;
  3) kauplemisperioodi alguse ja lõpu kuupäev;
  4) kasutatava inventari kirjeldus;
  5) piirkond/koht, kus soovitakse kaubelda;
  6) kauplemisaeg;
  7) toidukaupadega kauplemisel andmed majandustegevusteate või tegevusloa kohta toiduseaduse tähenduses;
  8) kinnitus, et linna võrgust vee- ja kanalisatsiooniteenuse või elektri tarbimisel tagab kaupleja nõuetekohaste ühenduste loomise, teenuse mõõtmise ja teenuse eest tasumise;
  9) taotleja allkiri.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) müügikoha inventari joonised või fotod;
  2) kinnistu omaniku nõusolek, kui taotletav müügikoht ei asu linna omandis oleval kinnistul.

  (4) Linnavalitsuse arenguosakond kontrollib taotluse saamisel selle vastavust nõuetele ning puuduste tuvastamisel annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Kui taotlus vastab nõuetele, valmistab linnavalitsuse arenguosakond ette linnavalitsuse korralduse eelnõu tänavakaubanduse müügipileti väljastamiseks ja kooskõlastab korralduse eelnõu:
  1) linnavalitsuse linnamajanduse osakonnaga;
  2) linnavalitsuse ehitus- ja maakorralduse osakonnaga, kui tänavakaubanduse müügikohas soovitakse püstitada ajutist ehitist või paigaldada suuremõõtmelist inventari;
  3) linnavalitsuse keskkonnaspetsialistiga;
  4) tehnovõrgu valdajaga, kui taotletava müügikoha osas kehtib tehnovõrgust tulenev piirang, mille puhul tuleb tegevus tehnovõrgu valdajaga kooskõlastada.

§ 4.   Müügipileti väljastamine

  (1) Müügipilet tänavakaubanduseks väljastatakse või väljastamisest keeldutakse linnavalitsuse korralduse alusel. Müügipilet antakse linnavalitsusega kokkulepitud piirkonnas/kohas kauplemiseks, kuid mitte kauemaks kui kauplemise hooaeg või mitte kauemaks kui kalendriaasta ning väljastatavale müügipiletile kohaldatakse „Kaubandustegevuse seaduse“ §-s 18 sätestatut.

  (2) Müügipileti väljastamisel otsustab linnavalitsus kõrvaltingimused tänavakaubanduse müügikoha avalikku ruumi sobimiseks ning ohutuse ja heakorranõuete tagamiseks.

  (3) Müügipileti väljastamisest võib linnavalitsus põhjendatult keelduda, kui:
  1) taotletav tänavakaubandus ei vasta seaduses toodud nõuetele;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotletud müügikoht ei ole sobiv tänavakaubanduseks.

  (4) Müügipilet väljastatakse pärast selle eest tasumist.

§ 5.   Nõuded tänavakaubanduse müügikohale

  Tänavakaubanduse müügikoht peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) müügikoht vastab müügipileti tingimustele;
  2) müügikoht ei takista liiklust ega piira liiklejate nähtavust;
  3) müügikohta välimus sobib ümbritsevasse keskkonda;
  4) müügikoha tegevus tagab heakorra ja ei takista linnal heakorranõuete täitmist;
  5) müügikoht on kavandatava kauba või teenuse müügiks sobiv, arvestades teisi ohutuse nõudeid;
  6) müügikoht ei sega linna poolt korraldatavate avalike ürituste läbiviimist;
  7) müügivälisel ajal on müügikoht tänavalt või üldsusele avatud samalaadsest kohast eemaldatud või võetud kasutusele piisavad meetmed müügikoha lõhkumise või omavolilise ümberpaigutamise vastu;
  8) müügiperioodi lõppemisel taastab müüja tänavakaubanduse müügikoha paigaldamisega rikutud tänavakatendid, muru jmt.

§ 6.   Turukaubanduse loa taotlemine

  (1) Turukaubanduse loa taotlus esitatakse linnavalitsuse arenguosakonnale.

  (2) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumisel sünniaeg ja kontaktandmed;
  2) kaupade või teenuste loetelu, millega soovitakse kaubelda;
  3) kauplemisperioodi alguse ja lõpu kuupäev;
  4) kasutatava inventari kirjeldus;
  5) piirkond/koht, kus soovitakse kaubelda;
  6) kauplemisaeg;
  7) taotleja allkiri.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) asendiskeem, kus on märgitud juurdepääsud, rajatised, müügiinventari paiknemine, piirded, parkimine;
  2) müügikoha inventari joonised või fotod;
  3) kinnistu omandi- ja kasutamisõigust tõendavad dokumendid;
  4) leping jäätmeveo korraldamise kohta.

  (4) Linnavalitsuse arenguosakond kontrollib taotluse saamisel selle vastavust nõuetele ning puuduste tuvastamisel annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (5) Kui taotlus vastab nõuetele, valmistab linnavalitsuse arenguosakond ette linnavalitsuse korralduse eelnõu turukaubanduse loa andmiseks ja kooskõlastab korralduse eelnõu:
  1) linnavalitsuse linnamajanduse osakonnaga;
  2) linnavalitsuse ehitus- ja maakorralduse osakonnaga, kui turukaubanduse müügikohas soovitakse püstitada ajutist ehitist või paigaldada suuremõõtmelist inventari;
  3) linnavalitsuse keskkonnaspetsialistiga;
  4) tehnovõrgu valdajaga, kui taotletava müügikoha osas kehtib tehnovõrgust tulenev piirang, mille puhul tuleb tegevus tehnovõrgu valdajaga kooskõlastada.

§ 7.   Turukaubanduse loa andmine

  (1) Turukaubanduse luba väljastatakse või väljastamisest keeldutakse linnavalitsuse korralduse alusel. Turukaubanduse luba antakse piiritletud paigale mitte kauemaks kui kolmeks, esmakordsel loa taotlemisel mitte kauemaks kui üheks aastaks.

  (2) Turukaubanduse loa väljastamisel otsustab linnavalitsus kõrvaltingimused turukaubanduse korraldamisel ohutuse ja heakorranõuete tagamiseks.

  (3) Turukaubanduse loa väljastamisest võib linnavalitsus põhjendatult keelduda, kui:
  1) taotletav turukaubandus ei vasta seaduses toodud nõuetele;
  2) taotluses on esitatud valeandmeid;
  3) taotletud paik ei ole sobiv turukaubanduseks.

§ 8.   Nõuded turukaubandusele

  Turukaubandus on lubatud piiritletud paik ja müügikohad peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) maa sihtotstarve peab olema ärimaa;
  2) turukaubanduse paik peab sobima linnapilti, st paigutus, rajatised ja müügiinventar sobivad ümbruskonna hoonestusega;
  3) turukaubanduse tegevus tagab heakorra ja ei takista linnal heakorranõuete täitmist;
  4) paik peab olema piiritletud piirdeaiaga;
  5) kaubagrupid peavad olema eraldi piiritletud aladel, mis on ühtselt kujundatud ja ostjate jaoks arusaadavalt tähistatud;
  6) müügikohtade vahekäigud peavad olema jalakäijatele liiklemiseks piisavalt laiad ja nendele ei ole kauba ladustamine ega väljapanek lubatud;
  7) toidukaupade ja aiasaaduste müük on lubatud ainult lettidelt;
  8) parkimine peab olema korraldatud krundisiseselt (ei pea asuma turu piiritletud territooriumil) minimaalselt arvestusega 1 parkimiskoht 4 müügikoha kohta;
  9) turukaubanduse koht peab olema varustatud joogivee, kätepesuvõimaluse ning WCga;
  10) liikumisteede, sh parkimisala kate peab vastama normatiividele, müügikohtadel peab olema pinnasekate, mis võimaldab tagada maa-ala puhtuse;
  11) turukaubanduse paigas peab olema tagatud kõikide tekkivate jäätmeliikide kogumine ja äravedu, samuti piisaval arvul prügikonteinereid.

§ 9.   Linnavalitsuse või linnavalitsuse hallatava asutuse tegutsemine kaubanduse korraldajana

  Linnavalitsuse või linnavalitsuse hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana väljastab müügipileti linnavalitsuse poolt määratud isik linnavalitsuse korralduse alusel.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus käesoleva määruse rikkumise eest

  (1) Tänaval kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele linnavalitsuse poolt volitatud ametnikud.

  (2) Käesoleva määruse rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

§ 11.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 31. mai 2001. a määrus nr 27/56-m „Sillamäe linna turgudel ja tänavatel kauplemise korra kinnitamine“ (KO 2001, 63, 1200).

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa Tänavakaubanduse müügipileti taotlus

/otsingu_soovitused.json