Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hangete teostamise kord Kose vallas

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2018, 3

Hangete teostamise kord Kose vallas

Vastu võetud 21.06.2018 nr 32

Määrus kehtestatakse „Riigihangete seaduse“ § 9 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Hangete teostamise kord (edaspidi hankekord) reguleerib Kose Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja tema hallatavate asutustes (edaspidi asutus) korraldavate riigihangetega seotud toimingute teostamist.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord määrab kindlaks:
 1) alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete korraldamise korra, mis tagaks riigihanke põhimõtete järgimise;
 2) hangeteks kasutatavate rahaliste vahendite läbipaistva, ratsionaalse ja säästliku kasutamise;
 3) riigihanke planeerimise, sealhulgas iga-aastase hankeplaani koostamise ja kinnitamise korra ning tähtpäeva.
 4) riigihanke eest vastutava isiku või isikud ja nende määramise, sealhulgas hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramise;
 5) meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamise ja kõrvaldamiseks.

 (2) Käesolevat korda ei pea järgima kui:
 1) tegemist on riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 11 sätestatud erandiga;
 2) asi ostetakse, teenus tellitakse või ehitustöö tehakse RHS § 12 sätestatud sisetehinguna.

 (3) Kõik hankekorras toodud maksumuste summad on ilma käibemaksuta.

 (4) Hangeteks käesoleva korra mõistes on asjade ostmine ja teenuste tellimine üle 4000 euro ja ehitustööde tellimine üle 6000 euro kuni RHS-is kehtestatud lihthanke piirmäärani.

 (5) Lihthanke korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

 (6) Lihthange algab lihthanke teate avaldamisega riigihangete registris.

 (7) Pakkumuste võtmise puhul ei või pakkumuskutse ja pakkumuse esitamise vaheline tähtaeg olla lühem kui viis tööpäeva.

 (8) Kui omandatava asja hind, teenuste ja ehitustööde tellimise eeldatav maksumus ületab RHS-is määratud lihthanke maksumuse, siis toimub asjade ostmine, teenuste ja ehitustööde tellimine RHS-is ettenähtud korras. Hanke viib läbi vallavalitsus või vallavalitsuse poolt volitatud isik.

 (9) Pakkumise edukaks tunnistamise otsustab hankemenetluse korraldaja, kes sõlmib ka hankelepingu.

 (10) Vallavalitsuse poolt korraldatavate riigihangete korral määratakse riigihanke korraldamise eest vastutav isik eraldi vallavalitsuse korraldusega iga riigihanke menetlemise jaoks.

 (11) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik tagab kõigi nõutavate hankedokumentide, teadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide, sealhulgas ka nende muudatuste õigeaegse esitamise riigihangete registrile vastavalt õigusaktidele.

 (12) Riigihanke korraldamise eest vastutav isik koostab hankedokumendid ja tagab, et need vastaksid riigihangete seaduses nõutud tingimustele.

 (13) Hankelepingu täitmise üle tagab kontrolli riigihanke korraldamise eest vastutav isik, kui hankelepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 3.  Riigihangete kavandamine ja hankeplaan

 (1) Riigihanke alase töö kavandamiseks kinnitab vallavalitsus oma korraldusega hiljemalt 1 (üks) kuu peale eelarve vastuvõtmist eelarveaastaks planeeritud riigihangete hankeplaani (edaspidi hankeplaan), mis avaldatakse valla veebilehel eesmärgiga tagada vallaeelarve rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvus ja pakkujate paljusus olemasoleva konkurentsi korral.

 (2) Hankeplaanis peavad kajastuma kõik ostud ja tellitavad teenused, mille hankelepingu eeldatav maksumus on asjade ja teenuste puhul 10 000 eurot või suurem ja ehitustööde puhul 30 000 eurot või suurem.

 (3) Hankeplaanis peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
 1) riigihanke nimetus;
 2) hankelepingu eeldatav maksumus;
 3) hankemenetluse liik;
 4) riigihanke väljakuulutamise aeg;
 5) hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg;
 6) riigihanke eest vastutav isik;
 7) rahastamise allikas.

 (4) Vallavalitsuse poolt korraldatavad hanked kooskõlastatakse asutuse juhtidega eelarve koostamise käigus. Saadud informatsiooni põhjal koostab vallavalitsus valla eelarveaastal korraldatavate hangete hankeplaani ning kinnitab selle.

 (5) Hangete läbiviimise, mille alusel sõlmitava lepingu periood ületab 12 kuud, otsustab Kose Vallavolikogu.

§ 4.  Hanked alla lihthanke piirmäära

  Lihthanke piirmääradest väiksema maksumusega hangete korral tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. Võimaluse korral tuleb võtta vähemalt kolm pakkumist.

§ 5.  Vallavalitsuse pädevus

 (1) Vallavalitsuse pädevuses on ilma vastavat komisjoni moodustamata:
 1) asjade ost 4000 kuni 10 000 eurot;
 2) teenuste ost 4000 kuni 10 000 eurot;
 3) ehitustööd 6000 kuni 20 000 eurot.

 (2) Lõikes 1 nimetatud menetluse viib läbi vallavalitsuse poolt määratud isik (vastutav ametnik), kes võtab pakkumised vähemalt kolmelt erinevalt pakkujalt. Pakkumised võib võtta kirjalikult e-posti teel. Protokolli koostama ei pea, ehitustööde hankel tuleb sõlmida leping.

 (3) Kui hangitava asja või teenuse hind ja hangitava ehitustöö ületab lõikes 1 sätestatud piirmäära, aga jääb alla riigihangete seaduses kehtestatud lihthanke piirmäära, viib menetluse läbi vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes võtab pakkumised vähemalt kolmelt erinevalt pakkujalt ja koostab protokolli. Protokolli koostamine pole vajalik kui kogu menetluskäik on kirjeldatud korralduses. Pakkumised võib võtta kirjalikult e-posti teel ning hanke võitjaga tuleb sõlmida leping.

 (4) Vallavalitsus võib moodustada alatise komisjoni pakkumuste võtmiseks ning hindamiseks. Komisjoni moodustamise korralduses peab olema toodud ära komisjoni volituse tähtaeg, volituse ulatus hankeplaanis toodud hangete teostamiseks ning liikmed.

§ 6.  Asutuse juhi pädevus

 (1) Asutuse juhi pädevuses on ilma vastavat komisjoni moodustamata:
 1) asjade ost kuni 4000 eurot;
 2) teenuste ost kuni 4000 eurot;
 3) ehitustööde korraldamine maksumusega kuni 6 000 eurot.

 (2) Lõikes 1 nimetatud menetluse viib läbi asutuse juht või tema poolt volitatud isik tagades pakkujate paljususe, samas arvestades antud toodete või teenuste müügipakkujate poolt pakutavate erisuste ning teenuste või toodete kvaliteedi vastavusega hankija erinõuetele.

§ 7.  Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks riigihankel

 (1) Vallavalitsus väldib hangete korraldamisel konkurentsi kahjustavad huvide konflikti. Huvide konflikt on olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud riigihanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle riigihanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavatena.

 (2) Korruptsioonivastase seaduse § 13 sätestab ametiisiku huvide deklaratsiooni esitamise kohustuse, millest selguvad ametiisikuga seotud isikud.

 (3) Pakkumise esitamisel kontrollitakse pakkuja kohta äriregistris avaldatud andmeid, millest selguvad pakkujaga seotud isikud.

 (4) Huvide konflikti selgumisel kõrvaldatakse pakkuja hankemenetlusest vastavalt RHS-i §95 lõike 4 punktile 6, kui huvide konflikti ei ole muude vahenditega võimalik vältida.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 20.12.2012 määruse nr 122 „Hangete teostamise kord Kose vallas“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees