Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hankekord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2018, 19

Hankekord

Vastu võetud 21.06.2018 nr 31

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lg 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus (edaspidi määrus) reguleerib Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ning linnavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus) hanketegevuse aluseid.

§ 2.   Asutuse hankekord

  (1) Linnavalitsuse hankekorra kehtestab linnavalitsus määrusega, mis võib sisaldada ka hallatavate asutuste tegevust reguleerivaid sätteid.

  (2) Hallatavad asutused juhinduvad riigihangete korraldamisel riigihangete seaduse nõuetest ja käesolevast määrusest ning vajadusel kehtestavad asutuse hankekorra.

§ 3.   Riigihangete planeerimine

  (1) Riigihankeid planeeritakse linna arengukavast ja eelarvest lähtudes.

  (2) Iga-aastaselt viie nädala jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist linnavolikogu poolt kinnitab linnavalitsus või selle moodustatud komisjon linnavalitsuse hankeplaani.

  (3) Hankeplaanis näidatakse ära vähemalt järgmised andmed:
  1) hankelepingu eseme üldine kirjeldus;
  2) hankelepingu eeldatav maksumus;
  3) riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik või isikud;
  4) riigihanke korraldamise eeldatav aeg;
  5) hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtpäev ja planeeritav täitmise tähtaeg.

  (4) Hallatava asutuse juht võib asutuse poolt korraldatavate riigihangete kohta kinnitada asutuse hankeplaani.

  (5) Hallatava asutuse hankeplaani kinnitamine on kohustuslik, kui asutusel on vastaval eelarveaastal plaanis korraldada vähemalt üks riigihange hankelepingu eeldatava ilma käibemaksuta maksumusega 10 000 (kümme tuhat) eurot või enam, sõltumata vahendite päritolust.

  (6) Asutuse hankeplaani kinnitab asutuse juht viie nädala jooksul pärast linnaeelarve vastuvõtmist volikogu poolt.

§ 4.   Riigihangete korraldamine

  (1) Linnavalitsus ja hallatavad asutused korraldavad riigihankeid vastavalt asutuse eelarvele.

  (2) Riigihanke sisulise korraldamise eest vastutab struktuuriüksuse juht, hallatava asutuse puhul asutuse juht, konsulteerides teemast sõltuvalt linnavalitsuse vastava valdkonna teenistujatega. Struktuuriüksusena käesolevas määruses käsitletakse linnavalitsuse osakondi, kantseleid, osavallakeskusi, linnavalitsuse teenistusi (välja arvatud kantselei või osakonna koosseisus olevad teenistused).

  (3) Riigihanke korraldamise volitamise või hankemenetlusega seotud toimingute volitamise otsustab linnavalitsus korraldusega.

  (4) Riigihangete korraldamisel järgitakse riigihangete seaduses sätestatut ning tagatakse rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, riigihanke läbipaistvus ja kontrollitavus ning huvide konflikti vältimine. Riigihangete korraldamisel koheldakse kõiki isikuid võrdselt ning tagatakse olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine. Võimaluse korral eelistatakse keskkonnasäästlikke lahendusi.

  (5) Riigihanget ei või jaotada osadeks eesmärgiga eirata riigihange teostamiseks kehtestatud korda või nõudeid, eriti kui hankelepingu esemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd. Riigihanke võib jaotada osadeks, kui see on objektiivsetel põhjustel õigustatud.

  (6) Hankeleping sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui selle maksumus on vähemalt 10 000 (kümme tuhat) eurot.

§ 5.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Konkreetse riigihankega seoses ei või otsustusprotsessist osa võtta isik, kellel on huvide konflikt või esineb asjaolu, mis annab alust kahelda tema erapooletuses.

  (2) Isik, kes on kaasatud riigihanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes saab muul moel mõjutada selle tulemust ning kellel on huvide konflikt või esineb asjaolu, mis annab alust kahelda tema erapooletuses, peab viivitamatult sellisest asjaolust teatama ja selle riigihankega seoses hoiduma edasisest tegevusest, mis võib mõjutada riigihanke tulemust. Ametnik või töötaja teatab sellisest asjaolust oma otsesele ülemusele ning igaüks vastava komisjoni või muu koosluse juhile, kelle koosseisus ta selle hankega seotud toimingutes osaleb.

  (3) Kõik ettepanekud, pakkumused ja muud riigihangetega seotud dokumendid, sõltumata hankemenetluse liigist, registreeritakse viivitamata asutuse dokumendiregistris, välja arvatud juhul, kui need on leitavad riigihangete registrist.

  (4) Hallatav asutus, kellel puudub hankekorra kehtestamise kohustus, lähtub huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks käesolevas määruses ettenähtud meetmetest ning võib oma organisatsioonisiseses töökorraldust käsitlevas dokumendis või hankekorra kehtestamisel hankekorras sätestada täiendavaid ja täpsustavaid meetmeid.

§ 6.   Alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete kord

  (1) Alla lihthanke piirmäära jääva riigihanke korraldamise otsustab struktuuriüksuse või hallatava asutuse juht aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, järgides riigihangete seaduse §-s 3 toodud üldpõhimõtteid.

  (2) Konkurentsi olemasolu korral valib hankija võimalusel vähemalt kolm ettevõtjat ja teeb neile üheaegselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis samasisulise ettepaneku hinnapakkumise esitamiseks (edaspidi ka ettepanek).

  (3) Juhul, kui hankija on riigihanke ettevalmistamiseks teinud turu-uuringu, esitab ta ettepanekus teabe, mis edastati turu-uuringus osalenud või muul moel riigihanke ettevalmistamisse kaasatud ettevõtjale seoses riigihanke ettevalmistamises osalemisega või selle tulemusel ning määrab pakkumuse või taotluse esitamisele piisavalt pika tähtaja, et turu-uuringus osalenud või muul moel riigihanke ettevalmistamisse kaasatud ettevõtjal ei tekiks seoses teabe eelneva valdamisega eelist teiste ettevõtjate ees.

  (4) Ettepanek peab sisaldama vähemalt:
  1) teavet hankija kohta;
  2) riigihanke objekti kirjeldust piisavas mahus ja detailsuses lähteandmetega hangitava ehitustöö, asja või teenuse kohta;
  3) pakkumuse esitamise tähtpäeva, kellaaega ja (e-posti)aadressi;
  4) võimalikke vorminõudeid pakkumusele;
  5) teavet lisainfo saamise kohta.

  (5) Ettepanek on avalik teave. Kõigile riigihankes osalemiseks soovi avaldanud ettevõtjatele, tuleb anda sama teave, mis algselt valitud ettevõtjatele.

  (6) Pakkumuse võib jätta läbi vaatamata üksnes juhul, kui enne ettepaneku väljastamist on kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis seatud pakkujatele kvalifikatsiooninõuded, millele pakkuja ei vasta.

  (7) Pakkumuste esitamise tähtaja möödumisel selgitab hankija välja riigihanke tulemused ja teavitab nendest pakkumuse esitanud pakkujaid.

  (8) Struktuuriüksuse või hallatava asutuse juht sõlmib eduka pakkumuse esitanud pakkujaga kirjaliku lepingu või kinnitab arve, tellimiskirja või ostukviitungi.

  (9) Struktuuriüksuse või hallatava asutuse juhil on hankeõigus kohustuseta järgida käesolevas paragrahvis sätestatud korda, sh konkureerivate hinnapakkumiste küsimise nõuet, kui hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on asjade ja teenuste hankelepingu korral kuni 2000 eurot ja ehitustööde hankelepingu korral kuni 5000 eurot.

  (10) Sõltumata hankelepingu eeldatavast maksumusest, on struktuuriüksuse või hallatava asutuse juhil hankeõigus kohustuseta järgida käesolevas paragrahvis sätestatud korda erakorralistel juhtudel:
  1) avariitööde teostamiseks teenuse tellimisel;
  2) kui ostetav asi või teenus on otseselt seotud füüsilisest isikust asja müüja või teenuse osutaja isikuga;
  3) kui müüja pakub asja või teenust turuhinnast selgelt odavama hinnaga.

§ 7.   Avalikustamine

  (1) Hankekord ja hankeplaan tehakse avalikuks viivitamata pärast kinnitamist.

  (2) Hankeplaan avalikustatakse ilma riigihangete eeldatavaid maksumusi näitamata.

  (3) Avalikustamise nõue on täidetud, kui dokument on avalikustatud asutuse või linna veebilehel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määruse nr 12 „ Audru vallavara valitsemise kord “ 2. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Paikuse Vallavolikogu 18.04.2016 määruse nr 7 „ Vallavara valitsemise kord “ § 40 tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Tõstamaa Vallavolikogu 30.11.2007 määruse nr 46 „ Tõstamaa vallavara valitsemise korra kehtestamine “ 3. peatükk tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Pärnu Linnavolikogu 28.06.2001 määrusega nr 22 „Linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine” kinnitatud „Linnavara valitsemise korra“ § 2 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt
„(7) Asja ostmine, teenuse või ehitustöö tellimine riigihangete seaduses sätestatud korras ei ole vara omandamine käesoleva paragrahvi tähenduses“.

  (5) Kuni ühtse linnavara valitsemise korra kehtestamiseni toimub linnavara omandamine kogu Pärnu linna kui omavalitsusüksuse territooriumil vastavalt Pärnu linna õigusaktidele.

§ 9.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json