Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Hiiumaa valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2023
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2018, 27

Hiiumaa valla noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus

Vastu võetud 21.06.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.   Noortevolikogu moodustamine

  Hiiumaa Vallavolikogu juurde moodustatakse Hiiumaa valla noortevolikogu.

§ 2.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Hiiumaa valla (edaspidi valla) noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) valimise ja tegutsemise alused.

§ 3.   Üldsätted

  (1) Noortevolikogu on Hiiumaa vallavolikogu (edaspidi volikogu) juures tegutsev valla noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

§ 4.   Eesmärk ja põhitegevus

  (1) Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi, mis kuuluvad valla pädevusse ning teeb volikogule noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) teeb koostööd teiste omavalitsuste ja maakondade noortevolikogude või noortekogudega;
  3) korraldab ülevallalisi üritusi ja viib ellu omaalgatuslikke projekte.

§ 5.   Noortevolikogu moodustamine

  (1) Noortevolikogu valitakse 7 kuni 11-liikmelisena salajastel valimistel 13-26 aastaste noorte poolt, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Hiiumaa vald või kui isik on õpilane Hiiumaa valla põhikoolis, huvikoolis või Hiiumaa Gümnaasiumis.

  (2) Enne Hiiumaa valdade ühinemist toiminud noortevolikogude liikmed saavad avalduse esitamise kaudu Hiiumaa valla noortevolikogu liikmetena jätkata.

  (3) Valimistel moodustatakse viis piirkonda vastavalt osavaldade territooriumitele.

  (4) Noortevolikokku pääseb igast piirkonnast enim hääli saanud kandidaat ning ülevallalise paremusjärjestuse alusel täidetakse ülejäänud noortevolikogu kohad.

  (5) Igal valijal on üks hääl.

  (6) Noortevolikogu liige valitakse kaheks aastaks.

§ 6.   Noortevolikogu valimiste korraldus

  (1) Noortevolikogu korralised valimised toimuvad septembrikuu viimasel nädalal.

  (2) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 13–26 aastane noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Hiiumaa vald või kui isik on õpilane Hiiumaa valla põhikoolis, huvikoolis või Hiiumaa Gümnaasiumis.

  (3) Kandidaadi võib esitada iga Hiiumaa valla noor, kooli õpilasesindus või vallas tegutsev noorteühendus.

  (4) Valimised viib läbi Hiiumaa Noorsootöö Keskus.

  (5) Valimiskomisjon registreerib kandidaadid, viib läbi valimistoimingud, kinnitab valimistulemused ning korraldab avalikkuse teavitamise.

§ 7.   Noortevolikogu juhtorganid

  (1) Noortevolikogu valib volikogu esimehe ja aseesimehe salajasel hääletusel noortevolikogu volituste ajaks.

  (2) Noortevolikogu juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Esimees ja aseesimees moodustavad noortevolikogu juhatuse, kes:
  1) korraldab noortevolikogu tööd ja asjaajamist;
  2) esindab noortevolikogu;
  3) esitab noortevolikogu otsuse ettepanekuna volikogule või Hiiumaa Vallavalitsusele (edaspidi valitsus);
  4) täidab noortevolikogu otsusega pandud ülesandeid.

  (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe ametist vabastada, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 8.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata istungi koosseisu häälteenamusega:
  1) kui liige on oluliselt rikkunud põhikirja kohaseid ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
  2) liikme avalduse alusel.

  (2) Liikme väljaarvamisel asendatakse ta valimistulemuste pingerea järgi uue liikmega juhul kui liikmete arv langeb alla miinimumi. Kui valimistulemuste pingerea järgi uut liiget ei leita, siis korraldatakse liikme leidmiseks uued valimised.

§ 9.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövorm on avalik istung, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

  (2) Istungi kutsub kokku ja seda juhatab esimees, tema puudumisel aseesimees või volitatud noortevolikogu liige.

  (3) Erakorraline istung kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (4) Istung protokollitakse ning otsus vormistatakse protokollilise otsusena.

  (5) Istung on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

  (6) Noortevolikogu otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui ei ole sätestatud teisiti.

  (7) Noortevolikogu võib moodustada töö paremaks korraldamiseks komisjone või töörühmi, kuhu võib kaasata noori väljastpoolt noortevolikogu.

  (8) Noortevolikogu liikmed osalevad soovi korral volikogu komisjoni töös külalisena.

§ 10.   Noortevolikogu pädevus

  Noortevolikogu:
  1) arutab valla noori puudutavaid küsimusi ning teeb ettepanekuid volikogule ja valitsusele;
  2) toetab ja aitab kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) algatab noorteprojekte;
  4) teeb koostööd valla õpilasesinduse ning noortekeskusega;
  5) vahendab teavet volikogu ja valitsuse ning noorte vahel.

§ 11.   Noortevolikogu liikme õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogu liikmel on õigus:
  1) saada igakülgset teavet noortevolikogu juhatuse tegevuse kohta;
  2) osaleda noortevolikogu üritustel ja läbiviidavates projektides;
  3) osaleda hääleõiguslikuna istungi töös;
  4) osaleda volikogu komisjonis ja avaldada arvamust noori puudutavas küsimuses vastavalt põhimääruse eesmärgile;
  5) esitada avaldus noortevolikogust välja astumiseks.

  (2) Noortevolikogu liikmel on kohustus:
  1) aidata kaasa noortevolikogu eesmärgi saavutamisele;
  2) täita noortevolikogu põhimäärusest ja noortevolikogu otsusest tulenevat kohustust;
  3) osaleda noortevolikogu istungil;
  4) täita talle noortevolikogu poolt antud ülesannet;
  5) vajadusel esindada noortevolikogu.

§ 12.   Noortevolikogu tegevuse lõpetamine

  (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise põhjendatud ettepaneku võib teha noortevolikogu juhtatus või 2/3 noortevolikogu liikmeskonnast.

  (2) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise otsuse teeb noortevolikogu koosseisu häälteenamusega.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 21.12.2011 määrus nr 36 „Emmaste valla noortevolikogu valimiste kord ja tegutsemise alused“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Hiiu Vallavolikogu 18.8.2016 määrus nr 72 „Hiiu valla noortevolikogu põhimäärus“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json