Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2018, 32

Sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 20.06.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse Kuusalu valla põhimääruse § 19 lõike 1 ja § 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Kuusalu valla põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ja vallavolikogu õigusaktidest.

§ 2.   Tegevusvaldkond, eesmärk ja ülesanded

  (1) Komisjoni tegevusvaldkonnaks on valla sotsiaalpoliitika kujundamine.

  (2) Komisjoni eesmärgiks on sotsiaalvaldkonnas volikogu tegevuse kavandamine, volikogule ja vallavalitsusele arvamuste esitamine ning õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

  (3) Komisjoni ülesanded on:
  1) koostöös vallavalitsusega selgitada välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad vallaelu probleemid sotsiaalvaldkonnas ja teha volikogule ja vallavalitsusele kirjalikult ettepanekuid nende lahendamiseks;
  2) töötada välja sotsiaalvaldkonna tegevuskavad ja- poliitika;
  3) algatada volikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
  4) esitada arvamust talle läbivaatamiseks saadetud õigusaktide eelnõude kohta;
  5) jälgida volikogu määruste ja otsuste täitmist vallavalitsuse poolt;
  6) teha ettepanekuid volikogu istungitel arutusele tulevate küsimuste kohta;
  7) lahendada muid temale volikogu ja volikogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe poolt antud ülesandeid;
  8) esitada volikogule kinnitamiseks komisjoni põhimääruse.

§ 3.   Õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) esitada volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid sotsiaalabi korraldamist reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks, täiustamiseks ning täideviimiseks;
  2) saada valla asutustelt, ettevõtetelt, organisatsioonidelt ja külavanematelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni sotsiaalabi ja hoolekandealastes küsimustes;
  3) kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha vallavalitsusele taotlusi ekspertiisi tellimiseks.

§ 4.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni moodustab ja koosseisu kinnitab vallavolikogu. Komisjoni esimees ja aseesimees valitakse volikogu poolt volikogu liikmete hulgast. Komisjoni liikmed kinnitatakse volikogu poolt komisjoni esimehe ettepanekul.

  (2) Komisjoni esimees:
  1) kutsub kokku ja juhatab komisjoni koosolekuid;
  2) koostab koosoleku päevakorra projekti;
  3) jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid;
  4) omab õigust nõuda kõigilt valla sotsiaal- ja tervishoiuasutustelt vajalike dokumentide ärakirju ja informatsiooni komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes;
  5) otsustab, keda kutsuda osalema päevakorrapunktide arutelule väljastpoolt.

  (3) Komisjoni esimehe äraolekul juhib komisjoni tööd aseesimees.

  (4) Komisjon valib oma liikmete hulgast protokollija.

§ 5.   Töökord

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kord kvartalis. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kolmandik komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

  (2) Komisjonile suunavad materjale läbivaatamiseks vallavalitsuse teenistused, vallavalitsus ja volikogu.

  (3) Komisjoni päevakorra projekt ja komisjonis arutusele tulevate päevakorrapunktidega seonduvad materjalid peavad olema komisjoni liikmetele kättesaadavad vähemalt 5 päeva enne komisjoni koosolekut.

  (4) Komisjoni otsused protokollitakse ja vormistatakse 10 tööpäeva jooksul ning neile kirjutab alla koosoleku juhataja. Protokollid asuvad dokumendihaldussüsteemis AMPHORA ja peavad olema kättesaadavad igaühele. Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisalduvaid andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või mõeldud ametiasutuse siseseks kasutamiseks.

  (5) Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga.

§ 6.   Asjaajamine

  (1) Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni asjaajamist korraldab ja tehnilise teenindamise tagab vallakantselei.

  (3) Komisjoni asjaajamise toimikud hoitakse vallakantseleis.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kuusalu Vallavolikogu 26.03.2014 määrus nr 11 ”Sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mait Kröönström
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json