SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2018, 34

Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine

Vastu võetud 20.06.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2018 määruse nr 9 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord Kuusalu vallas” § 4 lõike 3 alusel, mille kohaselt kehtestab Kuusalu Vallavolikogu kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärad.

§ 1.   Kohalik toimetulekupiir

  Kehtestada sotsiaaltoetuste maksmisel arvesse võetavaks kohalikuks toimetulekupiiriks kahekordne riiklik toimetulekupiir.

§ 2.   Kohalike sotsiaaltoetuste piirmäärad

  (1) Kehtestada järgmised sotsiaaltoetuste piirmäärad:

  (2) Sissetulekust sõltuvad toetused:
  1) küttetoetus 200 eurot aastas ühele taotlejale;
  2) osalustasu toetus vastavalt tegelikule kulule;
  3) tervisetoetus retseptiravimite ostmiseks kuni 60 eurot kvartalis ühele taotlejale. Retseptiravimite ostukulude hüvitamisel võetakse arvesse puuetega inimeste sotsiaaltoetus riskigruppi kuuluvate isikute puhul, kelle sissetulek ületab kohalikku toimetulekupiiri 1,5-kordselt;
  4) tervisetoetus hooldusvahendite ostmiseks kuni 130 eurot aastas ühele taotlejale;
  5) tervisetoetus tervishoiuteenuste saamiseks kuni 130 eurot aastas ühele taotlejale;
  6) tervisetoetus abivahendite hankimiseks kuni 130 eurot aastas ühele taotlejale;
  7) tervisetoetus sotsiaaltransporditeenuse saamiseks kuni 65 eurot aastas ühele taotlejale;
  8) toidutoetus lasteaialapsele vastavalt tegelikele kuludele;
  9) toidutoetus ametikooli õpilasele 35 eurot kuus õppeperioodil;
  10) vältimatu abi toetus kuni 35 eurot ühele taotlejale;
  11) ühekordne toetus kuni 200 eurot aastas ühele taotlejale.

  (3) Sündmusepõhised sotsiaaltoetused:
  1) aabitsatoetus 100 eurot igale lapsele esmakordsel kooliastumisel;
  2) elluastumistoetus kuni 320 eurot ühele taotlejale kahes osas;
  3) juubelitoetus 35 eurot;
  4) jõulutoetus 20 eurot eakale;
  5) jõulutoetus eestkostel- või lepingu alusel peres hooldamisel olevale lapsele 35 eurot;
  6) kriisitoetus- vastavalt vallaeelarve võimalustele igal konkreetsel juhul eraldi;
  7) lasterikka pere toetus 50 eurot igale lapsele aastas;
  8) matusetoetus 350 eurot ühele matuse korraldajale;
  9) puudega inimese toetus kuni 320 eurot aastas ühele taotlejale;
  10) puudega lapse transporditoetus 0.14 eurot/kilomeeter;
  11) sünnitoetus 400 eurot iga vastsündinu kohta makstakse välja kahes osas. 200 eurot pärast sündi ja 200 eurot lapse 1 aastaseks saamisel;
  12) töövihikutoetus vastavalt tegelikele kuludele;
  13) lapsehoiutoetus kuni 128 eurot lapse eest ühes kalendrikuus.

  (4) Tervisetoetuse koondlimiit ühe taotleja kohta on 515 eurot kalendriaastas.

  (5) Toetuste maksmisel ei teostata väljamakset enne, kui kuludokumentide kogusumma on vähemalt 7 eurot.

  (6) Erandkorras võib vastavalt valla eelarve võimalustele vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul paragrahvi 2 lõike 1 punktides 5, 6 ja 11 ning lõike 2 punktis 9 ettenähtud piirmäärasid ületada kuni Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kolmekordse palga alammäära ulatuses ühe taotluse kohta.

  (7) Juhul, kui tervisetoetusena kasutatakse ainult hooldusvahendeid, võib erandkorras vastavalt valla eelarve võimalustele vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul detsembrikuus määrata lisatoetust hooldusvahendite ostukulu hüvitamiseks. Toetust võib määrata kuni koondlimiidi täitumiseni.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 10. juunist 2018.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.   Kehtetuks tunnistamine

  Kuusalu Vallavolikogu 31.01.2018 määrus nr 3 „Kohaliku toimetulekupiiri ja sotsiaaltoetuste piirmäärade kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Mait Kröönström
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json