SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2018, 69

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Vastu võetud 21.06.2018 nr 38

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2 alusel.

§ 1.   Elutähtsa teenuse kirjeldus

  (1) Teede ja tänavate sõidetavuse tagamine kui elutähtis teenus seisneb Paide linna teede ja tänavate korrashoiu teostamises tasemel, mis tagab teede võrgu toimimise ning tingimused ohutuks liiklemiseks.

  (2) Elutähtsa teenuse osutaja ülesandeid teede ja tänavate sõidetavuse tagamisel täidab ehitusseadustiku § 97 lõikes 8 nimetatud ettevõtja (edaspidi elutähtsa teenuse osutaja) nende korrashoiutööde osas, mis tulenevad Paide linnaga sõlmitud teede ja tänavate korrashoiu lepingust.

§ 2.   Nõuded elutähtsa teenuse tasemele

  Hädaolukorras või muus sarnases olukorras tagab elutähtsa teenuse osutaja teede ja tänavate sõidetavuse vastavalt § 1 lõikes 1 kehtestatud teenuse tasemele.

§ 3.   Nõuded elutähtsa teenuse katkestuse ennetamiseks

  (1) Teede ja tänavate sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab riskianalüüsis ja plaanis arvestama vähemalt järgmiste võimalike ohtudega:
  1) tee purunemine;
  2) erakordselt rasked ilmaolud. Rasketeks ilmastikutingimusteks loetakse üleujutust, maavärinat või olukorda, mille puhul esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: katkematu lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 10 cm lund nelja tunni jooksul, lumesadu, mille jooksul sajab vähemalt 5 cm lund nelja tunni jooksul, kui samaaegselt on tugev tuul puhanguti üle 12 m/s ning lumi tekitab ohtlikud tuisuvaalud üle lumekihi kriitilise paksuse, või muu ilmastikutingimustest tingitud olukord, kus kehtestatud seisundinõuete tagamine võib olulisel määral olla raskendatud;
  3) telefoni-, mobiiltelefoni- või andmesideteenuse katkestus.

  (2) Teede ja tänavate sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab elutähtsa teenuse osutaja tagama vähemalt:
  1) vajalikul hulgal ja vajalike oskustega personali;
  2) vajalikus koguses ja töövalmiduses teehooldetehnika ja abivahendid;
  3) vajalikud kokkulepped lisatehnika ja -tööjõu kaasamiseks teede ja tänavate sõidetavuse taastamiseks.

  (3) Teede ja tänavate sõidetavuse tagamiseks ja selle katkestuse ennetamiseks peab Paide Linnavalitsus (edaspidi ametiasutus) tagama vähemalt:
  1) vajalikul hulgal ja vajalike oskustega personali;
  2) valmisoleku teede ja tänavate sõidetavuse taastamiseks vajalike meetmete rakendamiseks.

§ 4.   Elutähtsa teenuse katkestuse aeg ja elutähtsa teenuse taastamise korraldus

  (1) Teedel ja tänavate sõidetavuse katkestuse lubatud aeg tiheasustusalal on:
  1) põhitänav 12 tundi;
  2) jaotustänav 24 tundi;
  3) kõrvaltänav ja kvartalisisene tänav 72 tundi.

  (2) Teede ja tänavate sõidetavuse katkestuse korral rakendab elutähtsa teenuse osutaja kõiki asjakohaseid meetmeid eesmärgiga teede ja tänavate sõidetavus võimalikult kiiresti taastada.

§ 5.   Hädaolukord

  Elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukord teede ja tänavate sõidetavuse tagamisel esineb juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) olukord ohustab paljude inimeste tervist või võib põhjustada suurt varalist kahju;
  2) käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud teede ja tänavate sõidetavuse katkestuse lubatud aeg on ületatud;
  3) elutähtsa teenuse osutajal puuduvad võimalused teede ja tänavate sõidetavuse taastamiseks.

§ 6.   Hädaolukorrast või selle ohust teavitamise korraldus

  (1) Elutähtsa teenuse osutaja teavitab teede ja tänavate sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorrast või selle ohust ametiasutust telefoni ja e-posti teel.

  (2) Lõikes 1 käsitletud teavitus peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni:
  1) asukoht, kus esineb teede ja tänavate sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukord või selle oht;
  2) teede ja tänavate sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu lühikirjeldus;
  3) teede ja tänavate sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu lahendamise käik ja kaasatavad osapooled;
  4) teede ja tänavate sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorra või selle ohu hinnanguline kestus.

  (3) Ametiasutus teavitab avalikkust teede ja tänavate sõidetavuse katkestusest tingitud hädaolukorrast või selle ohust kohaliku levikuga raadio ja interneti kaudu. Avalikkuse teavitamiseks võib lisaks käesolevas paragrahvis sätestatud võimaluste kasutada ka teisi teavituskanaleid.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json