HaridusLasteasutus

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse kord

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2018, 73

Lapsehoiuteenuse kord

Vastu võetud 19.06.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Lapsehoiuteenuse kord (edaspidi kord) reguleerib lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikute ringi, lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavaid nõudeid, lapsehoiuteenuse rahastamise tingimusi, taotlemist, rahastamise korraldust, aruandlust ja järelevalvet.

  (2) Käesolev kord ei reguleeri riigi poolt rahastatavat lapsehoiuteenust.

  (3) Erandjuhtudel võib Rõuge vallavalitsuse korralduse alusel teenuse osutamise ja rahastamise otsustada käesolevast korrast erinevalt

§ 2.   Lapsehoiuteenuse otstarve

  Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) toimetulekut, töötamist või lapse erivajadusest tuleneva hooldusekoormuse vähendamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse.

2. peatükk Lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikud 

§ 3.   Lapsehoiuteenuse osutaja

  Lapsehoiuteenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, kellel on kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks.

§ 4.   Lapsehoidja

  (1) Lapsehoidja on füüsiline isik, kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab tema turvalisuse.
(2) Lapsehoidja peab olema täieliku teovõimega ning lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega ning vastama sotsiaalhoolekande seaduse §454 sätestatud nõuetele.

§ 5.   Lapsehoiuteenuse saaja

  Rõuge valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse saajaks on laps, kelle enda ja lapsehoiuteenuse osutajaga lepingu sõlminud vanema elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Rõuge vald ja laps on eas, mil vanemal puudub õigus saada vanemahüvitist.

3. peatükk Lapsehoiuteenuse osutamisele esitatavad nõuded 

§ 6.   Lapsehoiuteenuse osutamine

  (1) Lapsehoidja lähtub oma töös lapse huvidest, vanema juhistest, lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahel sõlmitud lepingust ning õigusaktidest. Lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahel sõlmitud leping peab muuhulgas sisaldama kokkulepet lapsehoiuteenuse kestvuse kohta päevas, kas lapsehoiuteenust osutatakse päevas kuni neli tundi või üle nelja tunni.

  (2) Lapsehoiuteenust võib osutada lapse või lapsehoidja eluruumis või muudes lapsehoiuks sobivates ruumides.

§ 7.   Tervisekontroll

  Lapsehoidja, samuti muu isik, kes viibib perioodiliselt ruumides, kus osutatakse lapsehoiuteenust, peab läbima korrapärase tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes, sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringu ja neil peab olema tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta. Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud vallavalitsuse nõudmisel esitama enda ja muu isiku eelnimetatud tervisetõendi.

§ 8.   Lapsehoidja hoiul olevate laste arv

  (1) Lapse eluruumides võib lapsehoidja korraga hoida kuni viit last, kaasa arvatud lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavad isikud. Väljaspool lapse eluruume võib lapsehoidja hoida korraga kuni 10 last, kaasa arvatud lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavad isikud.

  (2) Kui lapsehoiuteenusel viibib korraga rohkem kui viis last, loetakse igat lapsehoiuteenusel viibivat raske või sügava puudega last, alla kolmeaastast last ning lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavat raske või sügava puudega isikut ja alla kolmeaastast last kahe lapse eest.

§ 9.   Lapse toitlustamine

  Kui lapsehoiuteenust osutatakse rohkem kui neli tundi päevas, tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse toitlustamise vastavalt lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahelisele lepingule. Lapsehoiuteenuse osutaja peab toitlustamisel tagama toidu käitlejale kehtestatud nõuete täitmise vastavalt toiduseaduses sätestatule.

§ 10.   Ruumidele esitatavad tervisekaitsenõuded

  (1) Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume, peavad lapsehoiuteenuse osutamise ruumid vastama lapsehoiuteenusele kehtestatud tervisekaitsenõuetele.

  (2) Kui lapsehoiuteenust ei osutata lapse eluruumides ning lapsehoiuteenust osutatakse rohkem kui neli tundi päevas, võimaldab lapsehoiuteenuse osutaja lapsele magamiskoha vastavalt lapse eale ja vajadustele ning lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahelisele lepingule.

§ 11.   Nõuded lapsehoiuteenuse osutamise juures viibivatele isikutele

  Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume, peab muu seda eluruumi kasutav täieliku teovõimega isik olema lastega koosolemiseks vajaliku vaimse tervisega ning vastama sotsiaalhoolekande seaduse § 454 sätestatud nõuetele.

4. peatükk Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused 

§ 12.   Lapsehoiuteenuse rahastamise eeldused

  Rõuge valla eelarvest rahastatakse lapsehoiuteenust eeldusel, et:
1) lapsehoiuteenuse osutaja, lapsehoidja, lapsehoiuteenuse saaja vastab käesoleva korra 2. peatükis lapsehoiuteenuse osutamisega seotud isikutele esitatud nõuetele;
2) lapsehoiuteenuse osutaja ja vanema vahel on sõlmitud leping;
3) lapsehoiuteenuse osutaja kannab korrektselt ja õigeaegselt andmed riiklikesse registritesse;
4) osutatav lapsehoiuteenus vastab käesoleva korra 3. peatükis ja teistes õigusaktides esitatud nõuetele;
5) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, sh riigi rahastatava lapsehoiuteenusega;
6) laps ei ole samal ajal kantud haridusasutuse nimekirja.

§ 13.   Lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemine

  Vanem esitab vallavalitsusele lapsehoiuteenuse rahastamise taotlemiseks vormikohase kirjaliku taotluse koos nõutavate dokumentidega.

§ 14.   Lapsehoiuteenuse rahastamise otsustamine

  (1) Vallavalitsus teeb otsuse lapsehoiuteenuse rahastamise kohta 30 kalendripäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest arvates.

  (2) Taotlus rahuldatakse ja lapsehoiuteenuse osutajaga sõlmitakse lapsehoiuteenuse rahastamise leping, kui on täidetud käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eeldused.

  (3) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse lapsehoiuteenuse osutajat ja taotlejat kirjalikult.

5. peatükk Lapsehoiuteenuse rahastamise korraldus 

§ 15.   Lapsehoiuteenuse toetus ja selle suurus

  (1) Lapsehoiuteenuse rahastamise taotluse rahuldamisel eraldatakse lapsehoiuteenuse osutajale toetus (edaspidi lapsehoiuteenuse toetus) iga lapsehoiuteenuse saaja kohta kuus. Kui lapsehoiuteenuse saaja hakkab lapsehoiuteenust kasutama kalendrikuu kestel, siis eraldatakse toetus alates järgmisest kalendrikuust.

  (2) Toetuse suuruse kinnitab vallavalitsus korraldusega. Vallavalitsusel on õigus diferentseerida toetuse suurust lähtuvalt lapsehoiuteenuse kasutamise ajast ning lapse vanusest.

§ 16.   Lapsehoiuteenuse toetuse maksmine

  (1) Lapsehoiuteenuse toetus kantakse lapsehoiuteenuse osutaja pangakontole üks kord kuus teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel.

  (2) Lapsehoiuteenuse rahastamise lepingu esmasel sõlmisel kantakse lapsehoiuteenuse toetus lapsehoiuteenuse osutaja pangakontole lapsehoiuteenuse rahastamise lepingu sõlmimisest 30 kalendripäeva jooksul ajavahemiku eest, mis jääb lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise ja sellele järgneva kvartali alguse vahele.

§ 17.   Lapsehoiuteenuse osutaja teavitamiskohustus

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud vallavalitsust kirjalikult teavitama lapsehoiuteenuse osutamise lõppemisest iga lapsehoiuteenuse saaja puhul viie tööpäeva jooksul.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud vallavalitsust teavitama kõikidest muutustest, mis tingivad või võivad tingida lapsehoiuteenuse toetuse maksmise lõpetamise. Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 18.   Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise lõpetamine

  (1) Lapsehoiuteenuse toetuse maksmine lõpetatakse lapsehoiuteenuse saajale lapsehoiuteenuse osutamise lõppemisest. Kui lapsehoiuteenuse saaja lõpetab lapsehoiuteenuse kasutamise kalendrikuu kestel, siis lõpetatakse toetuse maksmine alates järgmisest kalendrikuust.

  (2) Lapsehoiuteenuse toetuse maksmine lõpetatakse, kui lapsehoiuteenuse osutaja ei täida käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eeldusi.

  (3) Ettemaksuna saadud toetus arveldatakse tasa uue lapsehoiuteenuse saaja eest makstava toetusega või lapsehoiuteenuse osutaja peab selle tagastama esitatud arve alusel vallavalitsusele.

§ 19.   Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamise peatamine

  (1) Vallavalitsus peatab lapsehoiuteenuse toetuse maksmine, kui on oht, et lapsehoiuteenuse osutaja ei täida käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eeldusi. Peatamise ajal selgitatakse asjaolusid ning otsustatakse, kas toetuse maksmist jätkatakse, toetuse maksmine lõpetatakse ja üle kantud toetus nõutakse tagasi.

  (2) Lapsehoiuteenuse toetuse maksmine peatatakse, kui lapsehoiuteenuse osutaja ei luba vallavalitsuse esindajat lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli teostamiseks või ei esita tähtaegselt nõutud andmeid ja dokumente.

§ 20.   Lapsehoiuteenuse toetuse tagasinõudmine

  Kui lapsehoiuteenuse osutamisel ei täideta käesoleva korra paragrahvis 12 sätestatud eeldusi, riiklikes registrites, taotluses või lisatud dokumentides on esitatud valeandmeid, lapsehoiuteenuse osutajal on maksuvõlgnevus, ta ei kasuta toetust sihipäraselt, on vallavalitsusel õigus nõuda alates eelnevalt loetletud asjaolude esinemisest makstud toetus tagasi.

6. peatükk Lapsehoiuteenuse aruandlus ja järelevalve 

§ 21.   Lapsehoiuteenuse aruandlus

  Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama nõudmisel vallavalitsusele aruanded osutatud lapsehoiuteenuse kohta.

§ 22.   Lapsehoiuteenuse järelevalve

  (1) Vallavalitsus võib nõuda lapsehoiuteenuse osutajalt igal ajal lapsehoiuteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide esitamist. Lapsehoiuteenuse osutaja peab lubama vallavalitsuse esindaja lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse lapsehoiuteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

  (2) Sotsiaalkindlustusamet teostab haldusjärelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle.

7. peatükk Lõppsätted 

§ 23.   Toetuse määramise ja maksmisega seotud vaidluste lahendamine

  Lapsehoiuteenuse osutamise või osutamisest keeldumise otsusega mittenõustumise korral võib vallavalitsusele esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 24.   Määruse rakendamine

  (1) Lapsehoiuteenuse toetuse määra ja taotluse vormi kehtestab vallavalitsus.

  (2) Käesolev kord jõustub kolmandal päeva pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aigar Kalk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json