Teksti suurus:

Rakvere linnavolikogu 25. juuni 2014. a määruse nr 17 „Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2021
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2021, 6

Rakvere linnavolikogu 25. juuni 2014. a määruse nr 17 „Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 16.06.2021 nr 12
jõustumine 01.09.2021

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõike 3 ja 4 alusel.

§ 1. Rakvere linnavolikogu 25. juuni 2014. a määruse nr 17 „Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine“ muutmine
Rakvere linnavolikogu 25. juuni 2014. a määruses nr 17 „Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine“ (RT IV, 24.03.2021, 18) tehakse järgmised muudatused.
1) paragrahvi 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) sõimerühmas ja lastehoiurühmas 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;“;
2) paragrahvi 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;
3) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:
§ 2. Määruse paragrahvi 1 punktis 2 sätestatud vanemate poolt kaetava osa tasumisest on vanem vabastatud:
1) 50% ulatuses, kui munitsipaallasteaias on samaaegselt perekonnast kaks last;
2) 80% ulatuses, kui munitsipaallasteaias on samaaegselt perekonnast kolm või enam last.“;
4) määrust täiendatakse paragrahviga 21 järgmises sõnastuses:
§ 21. Munitsipaallasteaiaga on võrdsustatud halduslepingu alusel lapsehoiuteenuse osutamine.“;
5) määrust täiendatakse paragrahviga 22 järgmises sõnastuses:
§ 22. Määruses sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui Rakvere linnal ei ole võimalik pakkuda lapsele kohta munitsipaallasteaias ning laps käib sellel põhjusel erakooliseaduse alusel tegutsevas koolieelses lasteasutuses.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. septembril 2021. a.

Mihkel Juhkami
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json