Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Saarde valla noortevolikogu põhimäärus

Saarde valla noortevolikogu põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2021, 10

Saarde valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 16.06.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1-3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Saarde Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juurde loodava ning Saarde Vallavolikogu juures tegutseva Saarde valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) eesmärk, moodustamise ja tegutsemise põhimõtted, valimise kord ning töökorraldus ja juhtimine.

§ 2.   Noortevolikogu eesmärk

  Noortevolikogu eesmärk on arutada Saarde valla noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid Saarde Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) ja Saarde Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), lähtudes Saarde valla noorte vajadustest ja huvidest, tutvustada noortele demokraatia põhimõtteid, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

§ 3.   Noortevolikogu pädevus, õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraaatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamisel.

  (2) Noortevolikogu
  1) esindab valla noorte õigusi ja huve;
  2) arutab Saarde valla noorte elukorraldust puudutavaid küsimusi, talle läbivaatamiseks suunatud küsimusi ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadustest lähtuvaid ettepanekuid;
  3) räägib kaasa valla noorte elukorralduse ja noorsootöö küsimustes;
  4) kaasab valla noori aktiivselt noortevolikogu tegevusse;
  5) korraldab koostööd teiste noortevolikogude ja -ühenduste ning ettevõtjatega maakondlikul, riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil;
  6) korraldab koostööd valla koolide õpilasesindustega;
  7) teeb ettepanekuid ka muudes, noori otseselt mittepuudutavates küsimustes;
  8) seisab valla õpilaste õpitingimuste ja hariduse omandamisel võrdsete võimaluste eest;
  9) aitab kaasa valla noorte vaba aja sisustamisele;
  10) organiseerib regionaalseid üritusi;
  11) arendab koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel;
  12) tekitab noortes motivatsiooni siduda oma tulevik vallaga;
  13) julgustab noori kodanikualgatuslikule tegevusele;
  14) pakub noortevolikogu liikmetele koolitusvõimalusi;
  15) osaleb vajadusel vallavolikogu istungitel ja vallavolikogu komisjonide koosolekutel, välja arvatud juhtudel, kui arutelu on kuulutatud kinniseks;
  16) teeb koostööd teiste valdade või linnade noortevolikogudega;
  17) esindab Saarde valla noori maakondliku, riikliku või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

  (4) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, vallavolikogu otsustest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Noortevolikogu moodustamise põhimõtted

  (1) Noortevolikogu on käesoleva põhimääruse kohaselt valitud 13-26-aastastest Saarde valla koolis õppivatest ja /või rahvastikuregistri andmetel Saarde vallas elavatest noortest moodustatud nõuandva õigusega osaluskogu.

  (2) Noortevolikogul on 15 liiget, kes valitakse kaheks aastaks.

  (3) Noortevolikogul ei või olla vähem kui 8 liiget.

  (4) Noortevolikogu valitakse salajasel hääletamisel käesolevas põhimääruses sätestatud korras.

  (5) Noortevolikogul on oma sümboolika.

2. peatükk Noortevolikogu valimised 

§ 5.   Noortevolikogu valimise aluspõhimõtted

  (1) Noortevolikogu liikmete valimised on vabad, üldised, ühetaolised ja otsesed.

  (2) Noortevolikogu valitakse salajasel hääletamisel põhimääruses sätestatud korras.

  (3) Noortevolikogu korralised valimised toimuvad üldjuhul iga kahe aasta järel peale õppeaasta algust hiljemalt 10. novembril. Valimiste toimumise aja ja koha määrab valimiskomisjon.

  (4) Noortevolikogu valimised korraldab valimiskomisjon koostöös Saarde valla koolide ja noorteasutustega.

§ 6.   Valimiskomisjon ja selle tegutsemise alused

  (1) Noortevolikogu valimist korraldab seitsmeliikmeline valimiskomisjon.

  (2) Valimiskomisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus hiljemalt seitsmendal nädalal enne valimisi.

  (3) Valimiskomisjoni kuuluvad:
  1) üks vallavalitsuse esindaja;
  2) kaks vallavolikogu esindajat;
  3) kaks valla koolide õpilasesinduse esindajat;
  4) kaks valla üldhariduskoolide esindajat.

  (4) Valimiskomisjoni koosseisu ei tohi kuuluda noortevolikogusse kandideerijad.

  (5) Valimiskomisjon valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe, kelle ülesandeks on komisjoni tegevuse korraldamine.

  (6) Valimiskomisjoni volitused kehtivad kuni valimiskomisjoni uue koosseisu kinnitamiseni.

  (7) Valimiskomisjon:
  1) kuulutab viis nädalat enne noortevolikogu valimise valimispäeva välja noortevolikogu valimised;
  2) registreerib kandideerimisavaldused;
  3) annab kandidaatidele vastavalt avalduste laekumise järjekorrale numbrid;
  4) korraldab noortevolikogu valimised hääletamispunktides;
  5) teeb kindlaks valimistulemused;
  6) lahendab laekunud kaebused;
  7) kuulutab välja noortevolikogu valimistulemused;
  8) registreerib noortevolikogu asendusliikmed;
  9) teeb otsustused ja esitab teatised noortevolikogu liikmete vahetumise kohta;
  10) korraldab noortevolikogu tegutsemisvõimetuse korral välja täiendava noortevolikogu valimise;
  11) täidab muid määrusega valimiskomisjonile pandud ülesandeid.

§ 7.   Noortevolikogusse kandideerimine

  (1) Kandideerimisõigus on 13-26 aastasel noorel, kes õpib Saarde valla koolis ja/või kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Saarde vallas.

  (2) Noortevolikogu kandidaadil tuleb valimiskomisjonile esitada isiklikult allkirjastatud kandideerimisavaldus. Avalduse esitamise tähtaja määrab valimiskomisjon.

  (3) Avalduses tuleb esitada järgmised andmed:
  1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
  2) kandidaadi sünniaeg ja vanus kandideerimisavalduse kirjutamise hetkel;
  3) õppeasutuse nimi, kus kandidaat õpib, või töökoht;
  4) kandidaadi kontaktandmed (postiaadress, e-post ja telefoninumber).

  (4) Valimiskomisjon registreerib kõik nõuetekohaselt registreerimiseks esitatud kandidaadid nende esitamise järjekorras.

  (5) Valimiskomisjoni poolt registreeritud kandidaatide nimekiri avaldatakse valla veebilehel ja teistes avalikes kanalites ning valimispäeval hääletusruumis.

§ 8.   Noortevolikogu valimine

  (1) Noortevolikogu valimise õigus on 13-26 aastasel noorel, kes õpib Saarde valla koolis ja/või kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Saarde vallas.

  (2) Noortevolikogu valimised toimuvad hääletamissedeliga või elektrooniliselt.

  (3) Hääletamissedeliga hääletamise korral väljastab valimiskomisjon valijatele hääletussedelid. Elektrooniline hääletamine toimub veebikeskkonnas.

  (4) Igal valijal on üks hääl.

  (5) Valimine toimub isikut tõendava dokumendi alusel. Kui hääletamine toimub hääletamispunktis, tuleb ennast identifitseerida isikut tõendava dokumendi või õpilaspiletiga.

  (6) Noortevolikogu valimiste toimumise aeg ja koht, valimise aeg, valimiskomisjoni asukoht, tööaeg ja kontaktandmed ja muu vajalik info avaldatakse valla veebilehel, sotsiaalmeedias, valla üldhariduskoolides.

  (7) Valmistoimingu ajal registreeritakse dokumendi alusel valijad nimekirjas, milles on valija järjekorranumber, ees- ja perekonnanimi, vanus, elukoha aadress ja allkiri valimissedeli kättesaamise kohta.

  (8) Valimissedeli vormi kinnitab valimiskomisjon.

  (9) Valija märgib valimissedelile kandidaadi numbri ja laseb täidetud sedeli hääletuskasti. Hääletamisruum peab võimaldama salajast hääletamist.

§ 9.   Valimistulemuste kindlakstegemine

  (1) Valimiskomisjon avab hääletamiskastid pärast hääletamise lõppemist. Avamise juures peab olema üle poole valimiskomisjoni koosseisust.

  (2) Enne hääletuskastide avamist peab valimiskomisjon üle lugema ja kustutama kõik valijatele välja andmata jäänud, samuti valijate tagastatud rikutud hääletussedelid. Hääletussedelid kustutatakse sedeli nurga äralõikamisega.

  (3) Valimiskomisjon teeb hääletuskastides olnud sedelite alusel kindlaks hääletamisest osavõtnud valijate arvu, kehtetute sedelite arvu ning kandidaatidele antud häälte arvu ning kannab need oma protokolli.

  (4) Kehtetuks tunnistatakse hääletamissedel:
  1) millele ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi numbrit või millele on neid kirjutatud rohkem kui üks;
  2) millele kirjutatud numbriga kandidaati ei kandideeri noortevolikogu valimistel;
  3) millele kirjutatud kandidaadi number ei ole loetav.

  (5) Kui hääletussedelile ei ole kirjutatud ühegi kandidaadi numbrit, kuid valija tahe on üheselt arusaadav, loetakse hääletussedel kehtivaks.

  (6) Elektrooniline hääletamine toimub vastavate erisustega, elektrooniliselt antud hääled lisatakse sedelhääletuse tulemustele.

  (7) Valimistulemused avaldatakse hiljemalt kolmandal päeval pärast valimisi Saarde valla veebilehel ja muudes avalikes kanalites.

  (8) Valituks osutuvad 15 enim hääli saanud kandidaati.

  (9) Kui mitu kandidaati saavad sama arvu hääli, korraldab valimiskomisjon noortevolikogu liikme määramiseks avaliku liisuheitmise.

  (10) Kui kandidaat ei saa ühtegi häält, ei osutu ta valituks.

  (11) Kui valituks osutub 8 või vähem kandidaati, korraldatakse uued valimised.

§ 10.   Valimistoimingute vaidlustamine

  (1) Noortevolikogu valimistel kandideerija või valija võivad 3 tööpäeva jooksul pärast valimiste viimast päeva esitada valimistoimingute peale vaide, märkides vaides vaidlustamise põhjuse ehk asjaolu, milliseid õigusi on tema suhtes rikutud.

  (2) Valimiskomisjon menetleb vaidlusi 3 tööpäeva jooksul valimistulemuste kindlakstegemise päevast arvates ning teeb vaide rahuldamise või mitterahuldamise kohta protokollilise otsuse ning teavitab vastavast asjaolust kirjalikult vaide esitajat.

  (3) Vaide rahuldamisel tuleb valimiskomisjonil otsustada, kas vaide tulemust on võimalik võtta valimistulemuste kindlakstegemisel arvesse või tuleb välja kuulutada uued valimised.

§ 11.   Valimistulemuste kinnitamine ja väljakuulutamine

  (1) Pärast vaiete esitamise tähtaja möödumist või vaiete esitamisel pärast vaiete menetlemise lõpptähtpäeva kinnitab valimiskomisjon valimistulemused.

  (2) Valimiskomisjon kinnitab valimistulemused protokollilise otsusega ning avalikustab need Saarde valla veebilehel.

3. peatükk Noortevolikogu ja noortevolikogu liikme volitused  

§ 12.   Noortevolikogu ja noortevolikogu liikme volituste algus

  Noortevolikogu ja noortevolikogu liikme volitused algavad valimistulemuste Saarde valla veebilehel avaldamisele järgnevast päevast.

§ 13.   Noortevolikogu liikme volituste lõppemine

  Noortevolikogu liikme volitused lõpevad
  1) kui noortevolikogu liige ei vasta enam käesoleva määruse § 7 lõikes 1 sätestatud tingimustele;
  2) noortevolikogu liikme tagasiastumisel isikliku avalduse alusel.

§ 14.   Noortevolikogu liikme volituste lõpetamine

  (1) Noortevolikogu liikme volitused võib lõpetada, kui noortevolikogu liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel noortevolikogu istungil.

  (2) Noortevolikogu liikme volituste lõpetamiseks esitab noortevolikogu esimees valimiskomisjonile põhjendatud kirjaliku ettepaneku.

  (3) Noortevolikogu liikme volituste lõpetamise ja asendusliikme määramise otsustab valimiskomisjon noortevolikogu asendusliikmete nimekirja alusel.

  (4) Noortevolikogu liikme volituste lõppemisest põhimääruse § 13 punkti 1 alusel peab noortevolikogu liige sellest teavitama kirjalikult valimiskomisjoni. Valimiskomisjoni esimees teostab ka ise põhimääruse § 13 punktis 1 sätestatud asjaolude kontrollimiseks järelevalvet. Valimiskomisjoni esimehel on õigus taotleda vastavate asjaolude kontrollimiseks abi Saarde Vallavalitsuselt (ametiasutus).

  (5) Noortevolikogu liikme volituste lõppemiseks määruse § 13 punkti 2 alusel peab noortevolikogu liige esitama vastava kirjaliku avalduse valimiskomisjonile, märkides ära, millisest kuupäevast soovib ta noortevolikogu liikme kohalt tagasi astuda. Vastav kuupäev ei tohi olla avalduse esitamise kuupäevast varasem.

  (6) Noortevolikogu liikme volituste lõppemise kohta esitab valimiskomisjoni esimees teatise Saarde valla veebilehel.

§ 15.   Noortevolikogu volituste tagamine

  (1) Noortevolikogu liikme volituste lõppemisel või lõpetamisel asendatakse ta asendusliikmega.

  (2) Asendusliikme noortevolikogu liikmeks määramise kohta teeb valimiskomisjon protokollilise otsuse ning avaldab vastava teatise Saarde valla veebilehel.

  (3) Otsus noortevolikogu koosseisu muutmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul noortevolikogu koosseisu muutmist põhjustava asjaolu teadasaamisest.

§ 16.   Noortevolikogu tegutsemisvõimetus

  (1) Kui noortevolikogu liikmete arv langeb alla 8, on noortevolikogu tegutsemisvõimetu.

  (2) Noortevolikogu tegutsemisvõimetuse korral korraldab valimiskomisjon 2 kuu jooksul vastava asjaolu saabumisest käesolevas määruses sätestatud korras uued noortevolikogu valimised.

  (3) Volitusperioodi kestel toimunud noortevolikogu uue valimise aja määrab noortevolikogu valimiskomisjon.

  (4) Uusi valimisi ei korraldata, kui noortevolikogu korraliste valimisteni on jäänud vähem kui neli kalendrikuud.

4. peatükk Noortevolikogu töökorraldus ja juhtimine 

§ 17.   Noortevolikogu istung

  (1) Noortevolikogu töövorm on istung.

  (2) Noortevolikogu võib pidada istungit ka elektrooniliste vahendite abil ilma noortevolikogu liikme koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab noortevolikogu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning vajadusel hääletada.

  (3) Elektrooniliste vahendite abil peetavale istungile kohaldatakse istungi kohta sätestatut.

  (4) Esimese noortevolikogu istungi kutsub kokku ning istungit juhatab valimiskomisjoni esimees.

  (5) Noortevolikogu istungi (v.a esimese istungi) kutsub kokku ning istungit juhatab noortevolikogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) Üle poole noortevolikogu liikmete soovil kutsub noortevolikogu esimees või aseesimees kokku noortevolikogu erakorralise istungi käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud korras.

  (7) Noortevolikogu istungi kokkukutsumisest ning istungil arutatavatest küsimustest tuleb noortevolikogu liikmeid teavitada 7 tööpäeva enne eeldatava istungi kuupäeva.

  (8) Kui istungil osaleb alla poole noortevolikogu liikmetest, ei ole noortevolikogu otsustusvõimeline.

  (9) Noortevolikogu seisukohad otsustatakse poolthäälteenamusega.

  (10) Noortevolikogu liikmel on üks hääl.

  (11) Noortevolikogu istungid toimuvad mitte harvem kui üks kord kuus. Suveperioodil (01.06 - 31.08) noortevolikogu istungeid üldjuhul ei toimu.

  (12) Noortevolikogu istungid on avalikud.

§ 18.   Noortevolikogu esimene istung ning noortevolikogu esimehe ja aseesimehe valimiskord valimine

  (1) Noortevolikogu istung kutsutakse kokku kahe nädala jooksul noortevolikogu volituste algusest.

  (2) Noortevolikogu esimese istungi kutsub põhimääruses sätestatud korras kokku valimiskomisjoni esimees.

  (3) Noortevolikogu esimese istungi päevakorras on noortevolikogu esimehe, aseesimehe ja infojuhi valimine.

  (4) Noortevolikogu esimest istungit juhatab valimiskomisjoni esimees.

  (5) Noortevolikogu esimees ja aseesimees valitakse salajasel hääletusel, hääletust korraldab valimiskomisjon ning hääletamise korraldamiseks peab olema kohal vähemalt 3 valimiskomisjoni liiget.

  (6) Noortevolikogu esimees ja aseesimees valitakse noortevolikogu liikmete hulgast ja igal noortevolikogu liikmel on õigus esitada esimehe ja aseesimehe kohale 1 kandidaat. Kandidaat peab andma kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.

  (7) Kandidaatide tutvustamise reeglid lepitakse kokku istungi alguses.

  (8) Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Kui 2 esimest kandidaati saavad võrdselt hääli, korraldatakse nende vahel uus hääletusvoor.

  (9) Kui kandidaate on ainult üks, korraldatakse hääletus viisil, et igal noortevolikogu liikmel on õigus hääletada kandidaadi poolt või vastu. Kandidaat osutub valituks, kui tema poolt hääletab rohkem noortevolikogu liikmeid kui vastu.

  (10) Valimistulemused märgitakse noortevolikogu istungi protokolli, millele kirjutab alla valimiskomisjoni esimees.

§ 19.   Noortevolikogu istungi protokoll

  (1) Noortevolikogu istungid protokollitakse.

  (2) Protokollid vormistatakse 7 tööpäeva jooksul istungi toimumisest arvates.

  (3) Protokolli märgitakse
  1) noortevolikogu toimumise kuupäev, toimumise viis ning võimalusel koht ja kellaaeg;
  2) noortevolikogul osalenud liikmed ning puudujad;
  3) istungi päevakord;
  4) istungi päevakorras märgitud teemade arutelu, otsustused ja ettepanekud.

  (4) Protokollile kirjutab alla istungi juhataja ning kui protokolli koostajaks ei ole istungi juhataja, siis ka protokollija. Protokollile alla kirjutanud tagavad protokollis märgitu tõepärasuse.

  (5) Noortevolikogu protokollid registreeritakse Saarde Vallavalitsuse (ametiasutus) dokumendiregistris ning neid säilitatakse alaliselt.

  (6) Noortevolikogu protokollid on avalikud.

§ 20.   Noortevolikogu juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja noortevolikogu tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Noortevolikogu esimees, tema otsusel või äraolekul aseesimees:
  1) korraldab noortevolikogu istungite ettevalmistamise, kokkukutsumise ja juhib noortevolikogu istungeid;
  2) koordineerib noortevolikogu tööd;
  3) esitab noortevolikogu otsused ettepanekuna vallavolikogule või vallavalitsusele;
  4) vastutab noortevolikogu istungite protokollimise ning protokollide saatmise eest Saarde Vallavalitsuse (ametiasutus) dokumendiregistrisse;
  5) omab ülevaadet noortevolikogu eelarvest;
  6) esitab kord aastas vallavolikogule ülevaate noortevolikogu tegevusest;
  7) kirjutab alla noortevolikogu dokumentatsioonile;
  8) valib sobivad projektid ja koostab projektitaotlused;
  9) täidab vajadusel teisi noortevolikogu toimimisega seotud ülesandeid.

  (3) Noortevolikogu aseesimees:
  1) täidab esimehe puudumisel tema ametikohustusi;
  2) tagab noortevolikogu poolse infovahetuse vallavalitsuse ja vallavolikoguga.

§ 21.   Noortevolikogu komisjonid

  (1) Noortevolikogul on õigus moodustada noortevolikogu töö paremaks korraldamiseks komisjone.

  (2) Komisjoni tööd juhib ja korraldab komisjoni esimees, kes valitakse noortevolikogu liikmete hulgast salajasel hääletusel.

  (3) Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui iga kahe kuu tagant. Suveperioodil (01.06 - 31.08) komisjoni koosolekuid üldjuhul ei toimu.

  (4) Komisjonil on kohustus esitada komisjoni poolt tehtust ülevaade tegevusaasta viimasel istungil.

  (5) Noortevolikogu komisjonid kinnitatakse üldjuhul tegevusaasta alguses.

  (6) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

  (7) Protokollid vormistatakse 7 tööpäeva jooksul istungi toimumisest arvates.

  (8) Protokolli märgitakse
  1) koosoleku toimumise kuupäev, toimumise viis ning võimalusel koht ja kellaaeg;
  2) koosolekul osalenud liikmed ning puudujad;
  3) koosoleku päevakord;
  4) koosoleku päevakorras märgitud teemade arutelu, otsustused ja ettepanekud.

  (9) Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ning kui protokolli koostajaks ei ole koosoleku juhataja, siis ka protokollija. Protokollile alla kirjutanud tagavad protokollis märgitu tõepärasuse.

  (10) Komisjoni koosoleku protokollid registreeritakse Saarde Vallavalitsuse (ametiasutus) dokumendiregistris ning neid säilitatakse alaliselt.

5. peatükk Noortevolikogu liikmete õigused ja kohustused, infojuht ja toetajaliige 

§ 22.   Noortevolikogu liikmete õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogu liikmel on õigus:
  1) osaleda noortevolikogu sündmustel ja koolitustel;
  2) olla valitud noortevolikogu komisjoni;
  3) saada informatsiooni noortevolikogu tegevuse kohta;
  4) osaleda vallavolikogu istungitel ja vajadusel avaldada arvamust päevakorda puudutavates küsimustes vastavalt põhimääruses toodud eesmärgile;
  5) teha ettepanekuid noortevolikogu paremaks toimimiseks;
  6) konsulteerida vallavolikogu liikmetega ja vallavalitsuse teenistujatega;

  (2) Noortevolikogu liige on kohustatud:
  1) lähtuma oma tegevuses põhimääruses sätestatust;
  2) osalema noortevolikogu istungitel ja komisjonide koosolekutel;
  3) osalema aktiivselt noortevolikogu tegevuses;
  4) aitama kaasa noortevolikogu eesmärkide saavutamiselel;
  5) arvestama valla noorte soovide ja ettepanekutega;
  6) kasutama heaperemehelikult ning säästvalt noortevolikogule kasutamiseks antud vara;
  7) teavitama koheselt valimiskomisjoni, kui ei õpi enam Saarde valla koolis ja/või tema rahvastikuregistrijärgne elukoht asu Saarde vallas.

§ 23.   Noortevolikogu infojuht

  Noortevolikogu valib salajase hääletamise teel oma liikmete hulgast infojuhi, kes jagab infot kogu noortevolikogu liikmeskonnale, haldab noortevolikogu sotsiaalmeediat ning korraldab protokollide koostamise ja saadab need avalikustamisele.

§ 24.   Noortevolikogu toetajaliige

  (1) Noortevolikogu toetajaliikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa noortevolikogu eesmärkide elluviimisele. Toetajaliikmete vanus ei ole reguleeritud.

  (2) Noortevolikogu toetajajaliikmel on õigus osaleda noortevolikogu töös, kuid tal puudub hääleõigus.

  (3) Toetajaliikme ja noortevolikogu suhted rajatakse vajadusel vabatahtliku töö lepingule.

  (4) Toetajaliikme volitused algavad ja lõpevad noortevolikogu otsuse alusel, lähtudes toetajaliikme sellekohasest avaldusest.

6. peatükk Vahendid ja eelarve 

§ 25.   Noortevolikogu vahendid ja eelarve

  (1) Noortevolikogul on oma alaeelarve Saarde valla eelarve koosseisus. Eelarve kujuneb Saarde vallalt eelarves selleks eraldatud vahenditest ja muudest vahenditest.

  (2) Noortevolikogu võib oma tegevuste elluviimiseks taotleda finantsilist või materiaalset sponsorlust/toetust erinevatelt füüsilistelt ning juriidilistelt isikutelt.

  (3) Noortevolikogu eelarvet kasutatakse kooskõlastatult vallavalitsusega.

7. peatükk Lõppsätted 

§ 26.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks noortevolikogu ettepanekul vallavolikogu.

§ 27.   Noortevolikogu tegevuse lõpetamine

  Noortevolikogu tegevuse lõpetab noortevolikogu või vallavolikogu ettepaneku alusel vallavolikogu.

§ 28.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. septembril 2021 a.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json