EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Väljaandja:Tõrva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2021, 16

Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord

Vastu võetud 15.06.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 367 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab Tõrva valla territooriumil nõuded tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

  (2) Määruses sätestatut ei kohaldata omatoodangu pakkumisel eraisiku koduõuel.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  2) kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames korraldab turu- või tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal ja messil;
  3) müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus- või kutsetegevust tänava- või turukaubanduse korras;
  4) kaup – pakutav, müüdav asi või õigus;
  5) teenus – pakutav, osutatav hüve, mis ei ole kaup;
  6) müügikoht – koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.

2. peatükk TÄNAVAKAUBANDUS 

§ 3.   Tänavakaubandus

  (1) Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust Tõrva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt lubatud üldsusele avatud kohas tegutsev kaupleja või müüja.

  (2) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

§ 4.   Tänavakaubanduse müügikoht

  Tänavakaubanduses on lubatud kaubelda kaupleja või müüja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või sõiduautolt, samuti võib kaupleja või müüja püstitada müügileti kohale ajutiselt kauba müügi ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse.

§ 5.   Nõuded tänavakaubanduse müügikohale ja selle paigaldusele

  (1) Tänavakaubanduse müügikoht peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) müügikoht ei takista liiklust ega piira liiklejate nähtavust;
  2) müügikoht sobib ümbritsevasse keskkonda;
  3) müügikoht ei takista vallal heakorranõuete täitmist;
  4) müügikoht on arvestades ohutuse nõudeid kauba või teenuse müügiks sobiv;
  5) müügikoht ei sega valla poolt korraldatavate avalike ürituste läbiviimist;
  6) müügikoht on müügivälisel ajal tänavalt või üldsusele avatud samalaadsest kohast eemaldatud või võetud kasutusele piisavad meetmed müügikoha lõhkumise või omavolilise ümberpaigutamise vastu;
  7) kaupleja ja müüja on kohustatud kauplemise ajal ja kauplemise lõpetamisel hoidma müügikoha ja selle ümbruse korras;
  8) müügikoha juurde on paigaldatud vähemalt üks mahuti jäätmete kogumiseks, tekkivad jäätmed käideldakse nõuetekohaselt;
  9) müügiperioodi lõppemisel taastab kaupleja või müüja tänavakaubanduse müügikoha paigaldamisele eelnenud olukorra.

  (2) Vallavalitsus võib kehtestada müügikohale täiendavaid tingimusi.

3. peatükk TURUKAUBANDUS 

§ 6.   Turukaubandus

  (1) Turukaubandus on lubatud Tõrva linnas Veski 7a kinnistul.

  (2) Turukaubanduse korral müüb kaupa või teenust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alal kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu kaubanduse korraldajaga kokkuleppel tegutsev kaupleja või müüja.

4. peatükk KAUBANDUS AVALIKUL ÜRITUSEL 

§ 7.   Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laatadel ning meelelahutuslikel, kultuuri-, sporditeemalistel ja muudel avalikkusele suunatud üritustel.

  (2) Müügikohtade arvu ja paiknemise määrab ürituse korraldaja.

  (3) Kauplejad ja müüjad paigaldavad müügikoha juurde vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja tagavad nende õigeaegse tühjendamise ning hoiavad korras müügikohtade ümbruse kauplemise ajal ja korrastavad müügikoha pärast kauplemist.

§ 8.   Vallavalitsuse hallatava asutuse tegevus kaubanduse korraldajana avalikul üritusel

  (1) Vallavalitsuse hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana avalikul üritusel toimub kauba või teenuse müük müügipileti alusel.

  (2) Müügipileti vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Müügikoha kasutusse andmise tasu kehtestab vallavalitsus.

5. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 9.   Järelevalve

  (1) Tänaval ja turul kauplemist ning avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Mihailov
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json