Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Välisprojektides osalemise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2022, 5

Välisprojektides osalemise kord

Vastu võetud 16.06.2022 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 8 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 78 lg-ga 1.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Välisprojektides osalemise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linna asutuste (edaspidi linna asutus) osalemist nende tegevusvaldkonna arendamist toetavates välisprojektides ning välisrahastuse kaasamist välisprojektide elluviimisesse. 

§ 2.  Terminid

  (1) Korras kasutatakse termineid alljärgnevas tähenduses:
  1) välisprojekt (edaspidi projekt) – ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevused, millel on linna asutuse tegevusvaldkonna arendamist toetav kindel eesmärk ja mille elluviimisega seotud kulutused kaetakse osaliselt või täielikult välisrahastuse toel;
  2) välisrahastaja – Euroopa Liit, rahvusvaheline organisatsioon, välisriigi riiklik või valitsusväline organisatsioon või Eesti-sisene välisrahastuse andja;
  3) välisrahastus – välisrahastaja sätestatud tingimuste ja korra järgi antav rahaline toetus;
  4) omafinantseering – projekti elluviimiseks vajalik rahaline ja/või mitterahaline panus, mida välisrahastaja projektis osalejatelt nõuab;
  5) valdkondlik projekt – tegevus või tegevused, mis on suunatud linna arengudokumentides toodud ühe tegevusvaldkonna eesmärkide saavutamisele ja milles osaleb üks või mitu linna asutust;
  6) valdkonnaülene projekt – linna strateegiliste eesmärkide elluviimist toetav tegevus või tegevused, mis on suunatud linna arengudokumentides toodud tegevusvaldkondade eesmärkide saavutamisele ja/või milles osaleb mitu linna asutust;
  7) teenistuja – linna asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  8) projekti kogumaksumus – projekti tegevuste elluviimiseks tehtavad kulutused kokku, mis kaetakse välisrahastusest ja projektis osalevate partnerite omafinantseeringust;
  9) projektide oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reserv (edaspidi projektide reserv) – Tallinna linnaeelarves kavandatud kulutuste reserv nende projektide ettevalmistamiseks ja käivitamiseks, mis on saanud positiivse rahastusotsuse eelarveaasta kestel ning mille tulusid, kulutusi ja omafinantseeringut ei olnud võimalik eelarve koostamisel ette näha ja eelarvesse kavandada;
  10) projekti lisafinantseering – lisavahendid, mis on vajalikud projekti tegevuste elluviimiseks, kuid mis ei ole projekti mõistes abikõlblikud. Projektiga seotud lisafinantseeringu katteks ei eraldata lisavahendeid projektide reservist;
  11) välisprojektide andmekogu (edaspidi andmekogu) – Tallinna andmekogu, milles menetletakse ja säilitatakse projektidega seotud teavet ja dokumente digitaalselt ning mis võimaldab teha projektide üle järelevalvet.

§ 3.  Välisprojektide kompetentsikeskuse ülesanded välisrahastuse korraldamisel

  Tallinna Strateegiakeskuse linna strateegilise planeerimise teenistuse välisprojektide kompetentsikeskus (edaspidi kompetentsikeskus):
  1) analüüsib linna strateegilisi eesmärke toetavate projektide elluviimiseks vajaliku välisrahastuse kaasamise võimalusi, koordineerib projektide kavandamist ning linnapiirkondade jätkusuutliku arengu strateegia ja tegevuskava väljatöötamist koostöös linna ametiasutuste ja valdkondlike teenistustega;
  2) koondab ja jagab linna asutustele teavet välisrahastuse kaasamise võimaluste kohta;
  3) korraldab linna nimel ettepanekute esitamist Euroopa Liidu struktuurifondide meetmete, programmide ja vastavate õigusaktide ettevalmistamiseks;
  4) kureerib koostöös linna asutustega valdkonnaüleste projektide ettevalmistamist ja toetab nende elluviimist;
  5) täidab vajaduse korral projekti hoidja rolli;
  6) nõustab linna asutusi valdkondlike ja valdkonnaüleste projektide ettevalmistamisel ja projektides osalemisel ning korraldab koolitusi ja seminare, et suurendada linna projektide elluviimise suutlikkust;
  7) korraldab projektidega seotud linna õigusaktide ja dokumentide väljatöötamist ning uuendamist;
  8) kutsub vajaduse korral kokku välisprojektide ideede hindamise komisjoni ja tagab selle tehnilise teenindamise;
  9) teavitab avalikkust linna osalemisest projektides, projektide eesmärkidest ja tegevustest, soovitud ja saavutatud tulemustest ning võimalikest ja kavandatud jätkutegevustest;
  10) teeb projektialast koostööd ülikoolide, riigiasutuste ja muude partneritega Eestis ja välismaal, osaleb rahvusvaheliste töörühmade ja võrgustike töös ning koordineerib linna asutuste osalemist neis.

2. peatükk Projekti kavandamine 

§ 4.  Linna roll projektis osalemisel

  Linn osaleb projektis:
  1) partneriteta, viies projekti ellu iseseisvalt ja vastutades projekti tulemuste saavutamise eest projekti kogumaksumuse ulatuses;
  2) juhtpartnerina, koordineerides projektis osalevate partnerite tegevust ja vastutades projekti tulemuste saavutamise eest projekti kogumaksumuse ulatuses;
  3) partnerina, vastutades projektis talle määratud tegevuste elluviimise ja tulemuste saavutamise eest

§ 5.  Projekti algatamine

  (1) Projekti algatamiseks koostab linna ametiasutus andmekogus projekti idee kirjelduse.

  (2) Linna ametiasutus esitab andmekogus projekti idee §-s 6 nimetatud komisjonile.

  (3) Linna ametiasutuse hallatav asutus algatab projekti § 7 alusel, koostades ja esitades projektitaotluse ja projektikava.

§ 6.   Välisprojektide ideede hindamise komisjon

  (1) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) määrusega moodustatakse alatine välisprojektide ideede hindamise komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon annab § 5 lõikes 1 nimetatud projekti algatamise või algatamata jätmise kohta hinnangu viie tööpäeva jooksul projekti idee esitamisest ning teeb ettepaneku projekti hoidja määramise kohta.

  (3) Komisjoni koosseis ja töökord kehtestatakse linnavalitsuse määrusega.

§ 7.  Projektitaotluse ja projektikava koostamine ja esitamine

  Linna asutus projekti hoidjana:
  1) koostab projektitaotluse, lähtudes välisrahastaja nõuetest;
  2) täidab andmekogus projektitaotluse alusel projektikava ja kooskõlastab selle andmekogus linna asutuse ja ametiasutuse juhi, kompetentsikeskuse ja linna finantsteenistusega hiljemalt kolm tööpäeva enne taotluse esitamise tähtaega;
  3) esitab projektitaotluse välisrahastajale.

3. peatükk Projekti elluviimine 

§ 8.  Projektis osalemise otsustamine

  (1) Projektis osalemise otsustab Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu), kui:
  1) projekt on positiivse rahastusotsuse saanud, kuid projekti kogu omafinantseering ületab eelarveaasta projektide reservi jääki;
  2) projekti elluviimiseks on vajalik lisafinantseering, mida ei ole võimalik katta linna asutusele linnaeelarves muudeks kulutusteks ette nähtud vahenditest.

  (2) Projektis osalemise otsustab linnavalitsus, kui positiivse rahastusotsuse saanud projekt on linnaeelarvesse kavandamata ja projekti kogu omafinantseering ei ületa eelarveaasta projektide reservi jääki.

  (3) Projektis osalemise otsustab linna asutus, kui:
  1) projektil puudub omafinantseeringu nõue või
  2) projekti omafinantseering kaetakse mitterahalisest panusest.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 või 2 alusel tehtud projektis osalemise otsuses või korralduses nimetatakse projekti kestus, kogumaksumus, kulutuste katteallikad ja projekti hoidja.

  (5) Linnavolikogu kinnitab linnaeelarves projektide reservi.

  (6) Projektide reservi ulatuses võib linnavalitsuse korraldusega eelarveaasta kestel käivitada omafinantseeringu nõudega projekte, mis on saanud positiivse rahastusotsuse, kuid on linnaeelarvesse kavandamata.

§ 9.  Projekti hoidja

  (1) Projekti hoidja on linna asutus, kes vastutab projektis osalemise taotluse koostamise, kooskõlastamise ja esitamise eest ning positiivse rahastusotsuse korral projekti elluviimise ning selle eesmärkide ja tulemuste saavutamise eest.

  (2) Projekti hoidjat esindab linna asutuse juht või projektis osalemise otsuses või korralduses määratud muu teenistuja, kes vastutab projektiga võetud ülesannete täitmise, projekti eesmärkide saavutamise ja projekti eelarve kasutamise eest ning kellel on õigus allkirjastada projekti dokumente. Projekti dokumentide allkirjastamise õiguse võib linna asutuse juht delegeerida teenistujale.

  (3) Projekti hoidjale määratakse linnaeelarves projekti elluviimiseks vajalikud kulutused. Kui projektis osalemine otsustakse linnavolikogu otsuse või linnavalitsuse korraldusega, määratakse projekti hoidja vastavas aktis.

§ 10.  Projekti hoidja ülesanded projekti käivitamisel

  (1) Projekti hoidja esindaja allkirjastab projekti käivitamiseks vajalikud dokumendid ning edastab need välisrahastajale.

  (2) Projekti hoidja korraldab andmekogus allkirjastatud rahastusotsuse ja/või rahastuslepingu alusel lepingu kontroll-lehe kooskõlastamise, sh projektile majandusinfo tunnuste taotlemise ja lisateabe esitamise (sh eelarve, projektimeeskonna töö tasustamise ja projektis kavandatavate lähetuste kohta), ning korraldab info jagamise investeerimisprojektide kohta, lähtudes välisrahastaja nõuetest.

  (3) Projekti käivitamisel vastutab projekti hoidja projekti juhtimise ning planeeritud tegevuste elluviimise ja projekti eelarvevahendite kasutamise eest.

§ 11.  Projektimeeskonna moodustamine

  (1) Projekti hoidja moodustab käskkirjaga linna asutuste esindajatest projektimeeskonna, määrab projekti juhi, projektimeeskonna liikmete tegevused ja vastutuse projekti elluviimisel.

  (2) Projekti hoidja kooskõlastab linna asutuse teenistuja arvamise projektimeeskonna liikmeks linna asutuse juhi, personaliarvestaja ja palgaarvestajaga.

  (3) Projektimeeskonda võib vajaduse korral kaasata liikmeid võlaõigusliku lepingu või tähtajalise töölepingu alusel, luues tähtajalise projektitöökoha, kui välisrahastaja tingimused seda võimaldavad. Tähtajalise projektitöökoha loomiseks esitab projekti hoidja taotluse linna personaliteenistusele. Tähtajalise projektitöökoha tööjõukulud kaetakse välisrahastusest või projekti hoidja taotluse alusel osaliselt või täielikult projektide reservi vahenditest.

  (4) Linnavolikogu kinnitab eelarveaastal rahastuse saanud projekti tähtajaliste projektitöökohtade arvu linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseisus.

§ 12.  Projektimeeskonna liikmete tasustamine

  (1) Kui tööjõukulu on projekti raames välisrahastaja tingimuste kohaselt käsitletav projekti eelarves abikõlbliku kuluna, võib projektimeeskonna liikmetele maksta töötasu, lisatasu või lepingutasu osaliselt või täielikult välisrahastusest. Kui töötasu pole rahastaja tingimustes abikõlblik kulu, siis projektimeeskonna liiget kas ei tasustata või tasustatakse projekti hoidja enda vahenditest.

  (2) Projektimeeskonna liikmete töö tasustamisel rakendatakse järgmisi põhimõtteid:
  1) teenistujale, kes töötab projektijuhi teenistuskohal või kelle põhiülesanne on projekte juhtida või projektides osaleda, makstakse projektis osalemise ajal töölepingus kokkulepitud töötasu või ametikohal määratud põhipalka ning teenistuja osalemine projektitöös peab olema põhiülesandena sätestatud tema ametijuhendis ja/või töölepingus;
  2) teenistujale, kes tavapäraste tööülesannete kohaselt ei osale projektides ja kellele see on vahetu juhi hinnangul täiendav tööülesanne, mis suurendab oluliselt teenistuja töökoormust ja vastutust, võib konkreetses projektis osalemise perioodiks määrata lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest või muuta tema põhipalka käesoleva lõike punkti 3 või 4 alusel;
  3) kui projektis osalemise tõttu suureneb teenistuja töökoormus üle 20% seaduses sätestatud ühe kuu täistööajast ja pikemaks perioodiks kui kuueks järjestikuseks kuuks, vähendatakse tema põhiülesannete täitmise töökoormust ulatuses, mis on vajalik projektitöös osalemiseks. Projektis osalemise perioodiks võib muuta teenistuja põhipalga määra ja talle määrata eraldi töötasu komponendina tasu projektis osalemise eest;
  4) kui projektis osalemisega suureneb teenistuja töökoormus kuni 20% seaduses sätestatud ühe kuu täistööajast ja teenistuja jätkab oma tavapäraste tööülesannete täitmist endises mahus, võib projektis osalemise perioodiks määrata teenistujale põhipalga muudetud määras, määrates eraldi töötasu komponendina tasu projektis osalemise eest, või maksta lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest konkreetsel perioodil kuni 20% tema põhipalgast. Lisatasu arvatakse teenistuja puhul muutuvpalga hulka;
  5) võlaõigusliku lepingu alusel projektimeeskonda kaasatud liikmele makstakse lepingutasu, mis maksustatakse kui töötasu. Kui võlaõigusliku lepingu alusel kaasatakse projektimeeskonna liige teisest linna asutusest, ei või tema lisanduv töökoormus olla suurem kui 20% seaduses sätestatud ühe kuu täistööajast.

  (3) Projektitöö eest tasu arvestamisel lähtutakse:
  1) meeskonnaliikme kohta vormistatud käskkirjast, temaga sõlmitud töölepingust või võlaõiguslikust lepingust;
  2) teenistuja projektis osalemisega seotud tööajast (s.o täistööaeg, fikseeritud protsent tööajast, fikseeritud tundide arv kuus, paindlik arv tunde kuus), mida kajastab linna asutuse tööajaarvestus. Vajaduse korral tagatakse välisrahastaja tingimuste kohaselt projekti raames töötatud aja kohta eraldi tööajaarvestuse pidamine;
  3) käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhimõtetest.

§ 13.  Projekti kulutuste rahastamine

  (1) Projekti käivitamise ja elluviimise korral rahastatakse enne välisrahastajalt toetuse laekumist projekti kulutusi linna hoiustest.

  (2) Kui välisrahastaja keeldub kas osaliselt või täielikult välisrahastuse väljamaksmisest põhjusel, et projekti raames tehtud kulutused ei ole abikõlblikud, leiab projekti hoidja abikõlbmatute kulutuste katmiseks täiendavad vahendid linna asutusele linnaeelarves muudeks kulutusteks ette nähtud vahendite arvelt või esitab vajadusel taotluse abikõlbmatute kulutuste katmiseks linnaeelarve vahenditest.

4. peatükk Projekti avalikustamine, auditeerimine ja tulemustest teavitamine 

§ 14.  Projekti kommunikatsioon

  (1) Projekti hoidja avalikustab välisrahastaja nõuetest lähtudes oma veebilehel projekti kohta vähemalt alljärgneva teabe:
  1) projekti nimi;
  2) lühike sisukokkuvõte;
  3) info välisrahastaja kohta;
  4) projekti logo(d);
  5) viide projekti veebilehele.

  (2) Projekti hoidja teavitab avalikkust ja linnaorganisatsiooni projekti eesmärkidest, tegevustest, tulemustest, mõjust ja jätkutegevustest. Kompetentsikeskus toetab vajaduse korral projekti hoidjat avalikkuse teavitamisel.

  (3) Kompetentsikeskus korraldab projektidest ülevaate esitamise linnavolikogu vastava valdkonna komisjonile vähemalt kord aastas.

§ 15.  Projekti dokumentatsioon ja auditeerimise korraldamine

  (1) Projekti hoidja haldab ja säilitab kõiki projektiga seotud dokumente ja andmeid andmekogus selle põhimääruse alusel. Dokumentide säilitamine tagatakse välisrahastaja määratud lõpptähtajani.

  (2) Projekti hoidja korraldab projekti auditeerimise välisrahastaja määratud ulatuses ja korras.

§ 16.  Projekti tulemustest teavitamine

  (1) Projekti hoidja koostab projekti lõpparuande ja esitab selle andmekogus ning teavitab projekti tulemustest valdkonda kureerivat abilinnapead.

  (2) Linnavalitsus esitab linnavolikogule ülevaate eelarveaastal algatatud ja elluviidud projektide kohta linna konsolideeritud majandusaasta aruande tegevusaruande koosseisus.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määrus nr 6 „Välisprojektides osalemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2022.

Kalle Klandorf
Aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json