ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034

Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034 - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2034
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2023, 35

Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034

Vastu võetud 15.06.2023 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõigete 1 ja 11 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 määrusega nr 27 kinnitatud “Tallinna põhimääruse“ § 6 lõike 1 punktiga 4.

§ 1.  Kinnitada “Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034“ (edaspidi arendamise kava) vastavalt lisale.

§ 2.  Tallinna Linnavalitsusel:

  1) võtta arendamise kavas seatud eesmärgid ja põhimõtted aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisel ning planeeringute koostamisel;

  2) arvestada iga-aastase eelarvekava koostamisel arendamise kava realiseerimiseks vajalike kulutustega vastavalt eelarve võimalustele;

  3) viia vee-ettevõtjate tegevuspiirkondade arv ja piirid vastavusse muutunud olukorraga, arvestades arendamise kavas toodud ettepanekuid;

  4) võtta vastu seisukohad kinnistuid ja korruselamuid läbivate torustike määratlemiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse mõttes koos sellest tulenevate tegevuste ja vastutusalade piiritlemisega;

  5) koostada kriteeriumid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga katmata alade määratlemiseks varem asustatud piirkondades, arvestades olemasolevate süsteemide tehnilist seisukorda ja territooriumide iseärasusi.

Marek Jürgenson
Aseesimees

Lisa Tallinna linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json