KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Rae valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2023, 54

Rae valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 20.06.2023 nr 27

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Rae valla haldusterritooriumil eesmärgiga tagada avalik kord vallas toimuvatel avalikel üritustel.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole avalik koosolek. Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatava asutuse põhimäärusejärgset tegevust oma tegevuskohas või territooriumil ei loeta avalikuks ürituseks käesoleva määruse tähenduses.

  (3) Kõrgendatud turvariskiga on avalik üritus:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
  3) mille osalejate arv on 500 või rohkem;
  4) mis on suunatud lastele ja noortele;
  5) mille ala piirneb veekoguga ja mis toimub veekogul;
  6) mida peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
  7) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari;
  8) mis toimub ajal, mil kehtivad kõrgendatud piirangud müra ja valgusefektide suhtes;
  9) mille pidamisel kasutatakse pürotehnilisi tooteid, tehakse tuletöid või kasutatakse lahtist tuld.

  (4) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (5) Avaliku ürituse korraldaja on:
  1) juriidiline isik või;
  2) täisealine füüsiline isik.

  (6) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras, muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (7) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

  (8) Ilutulestiku korraldamise loa taotlemine ja väljastamine toimub vastavalt lõhkematerjaliseadusele.

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Ürituse loa taotlus on kättesaadav Rae valla veebilehel www.rae.ee, Rae valla iseteeninduses iseteenindus.rae.ee ning vallavalitsuse infolauas.

  (2) Ürituse korraldamise loa saamiseks esitab ürituse korraldaja vallavalitsusele vormikohase avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vähemalt 15 tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist.

  (3) Ürituse loa taotlus esitatakse hiljemalt 20 tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist, kui avalik üritus tingib vajaduse korraldada ümber liiklus ja/või ühissõidukite töö.

  (4) Loa taotluse vormi kehtestab vallavalitsus oma korraldusega.

  (5) Taotlust ei pea esitama juhul, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne käesoleva määruse § 1 lõikes 3 kohast kõrgendatud turvariski.

  (6) Ürituse korraldamise taotluses märgitakse:
  1) ürituse nimetus ja laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat vmt);
  2) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood /registrikood;
  3) kontaktisiku telefoninumber ja e-posti aadress, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  4) ürituse osavõtjate eeldatav arv;
  5) ürituse toimumise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  6) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ja kellaeg ning ürituse ettevalmistus- ja koristusaeg. Kui üritust soovitakse pidada § 1 lõike 3 punktis 8 nimetatud ajavahemikus, põhjendatakse ajavalikut;
  7) kinnistu omaniku või valdaja kirjalik kooskõlastus;
  8) teave üritusel heli- ja pürotehnika ning lahtise tule kasutamise kohta;
  9) märge üritusel kaubanduse korraldamise kavatsuse kohta (sh kaubanduse korraldaja nimi ja kontaktandmed);
  10) märge üritusel alkohoolsete jookide pakkumise ja jaemüügi korraldamise kavatsuse kohta;
  11) märge ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  12) märge liikluse või parkimise ümberkorraldamise või teede ja tänavate sulgemise vajaduse kohta;
  13) märge ehitiste ja lisainventari paigaldamise vajaduse kohta koos inventari loeteluga;
  14) märge üritusel kasutatava auditi kohustusega seadme (näiteks lõbustuspargiseade) kasutamise kohta;
  15) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
  16) turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood ja aadress juhul, kui avaliku ürituse pidamiseks kaasatakse turvaettevõte;
  17) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  18) vajadusel muud andmed.

  (7) Ürituse korraldamise taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) ürituse kirjeldus ja ajakava;
  2) ürituse asukohaplaan koos inventari asendiplaani ja kirjeldusega, kui avaliku ürituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari;
  3) liikluse või parkimiskorralduse skeem, millel on näidatud parkimisvõimalused ja vajalikud liikluskorraldusvahendid, kui üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamise või lisaparkimiskohtade vajadus;
  4) turvaplaan ja turvaasendiplaan, kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk;
  5) kinnistu, maa-ala, tee või teekaitse vööndi maaomaniku nõusolek ja tingimused (olemasolul) kinnistu või maa-ala kasutamiseks, v.a Rae valla halduses olevate kinnistute ja maa-alade puhul;
  6) jäätmehoolduse plaan või kaasatud jäätmehooldusettevõtte kinnitus;
  7) kõrgendatud turvariskiga ürituse korraldamisel Politsei- ja Piirivalveameti kooskõlastus ja tingimused ürituse toimumiseks.

  (8) Vallavalitsus võib avaliku ürituse korraldajalt põhjendatult nõuda täiendavaid kooskõlastusi (nt naaberkinnistute omanike nõusolekuid või nende teavitamist).

§ 3.   Loa andmine

  (1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi vallavalitsuse vastav ametnik (edaspidi menetleja), kellel on õigus nõuda avaliku ürituse korraldajalt lisateavet ürituse kohta.

  (2) Puuduste ilmnemisel taotluses annab menetleja avaliku ürituse korraldajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse.

  (3) Puuduste kõrvaldamata jätmisel tähtajaks jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Kui loa taotlus ei ole esitatud käesoleva määruse § 2 lõikes 2 ja lõikes 3 sätestatud tähtajaks, jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat.

  (5) Taotluse esitajat informeeritakse, kui samal ajal ja/või samas asukohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse korraldamine ning taotluse esitajale antakse võimaluse muuta oma taotlust. Kui taotluse esitaja jääb oma taotluse juurde, jätkub taotluse menetlemine käesolevas määruses sätestatud korras.

  (6) Taotluse menetlemise tähtaeg hakkab kulgema nõuetekohase taotluse ja menetleja määratud täiendavate dokumentide või kooskõlastuste vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

  (7) Vallavalitsus annab ürituse loa korraldusega.

  (8) Menetleja teavitab loa andmisest Politsei- ja Piirivalveametit. Vajadusel teavitatakse loa andmisest Päästeametit, teisi riigi ametiasutusi ja/või organisatsioone.

§ 4.   Loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus võib loa andmisest keelduda kui:
  1) loa taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud menetleja määratud tähtaja jooksul;
  3) ürituse korraldaja ei ole hankinud vajalikke kooskõlastusi või kooskõlastajad jätavad ürituse loa taotluse põhjusega kooskõlastamata;
  4) korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastajate tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  5) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  6) avalikku üritust soovitakse korraldada hoones, millel puudub kasutusluba või mis kasutusotstarbe kohaselt ei ole kaubandus-, teenindus-, meelelahutus- või muu avalik hoone;
  7) loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud tulenevalt riigi või Rae valla õigusaktidest või on soovitud ajal ja kohas oma sisult sobimatu;
  8) taotleja on varasemalt tema poolt korraldatud üritustel jätnud täitmata õigusaktidest tulenevad avaliku ürituse korraldaja kohustused.

§ 5.   Loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Vallavalitsuse korraldusega võib loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel riigi ja Rae valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab vallavalitsus kohe ürituse korraldajat ning ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 6.   Avaliku ürituse peatamine ja katkestamine

  (1) Korraldaja peab ohuolukorras ürituse peatama.

  (2) Ürituse peatamise tinginud asjaolude (äralangemisel) kõrvaldamise järel võib üritus jätkuda.

  (3) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes ürituse peatamine, on korraldaja kohustatud ürituse lõpetama.

§ 7.   Ürituse korraldaja makstavad tasud ja maksud

  (1) Kui avaliku üritusega kaasneb kaubandustegevus, kohaldatakse kauplemisloa andmisel Rae Vallavolikogu 17. mai 2022 määrust nr 9 „Kaubanduse korraldamise nõuded ja kord Rae vallas avalikult kasutataval maa-alal“.

  (2) Kui avaliku üritusega kaasneb tee või tänava sulgemine, kohaldatakse avaliku ürituse käigus tee või tänava sulgemisel Rae Vallavalitsuse 30. märtsi 2010 määrust nr 11 „Rae valla üldkasutatavate ja teederegistris olevate avalikult kasutatavate teede ja tänavate sulgemise kord“ ning Rae Vallavolikogu 9. märtsi 2010 määrust nr 14 „Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“.

  (3) Kui avaliku üritusega kaasneb välireklaamikandja paigaldamine, kohaldatakse reklaami eksponeerimisel Rae Vallavolikogu 15. novembri 2022 määrust nr 14 „Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas“.

§ 8.   Korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel kohustatud:
  1) viima avaliku ürituse läbi vastavalt avaliku ürituse loal märgitud tingimustele ning käesoleva määruse nõuetele;
  2) viibima avalikul üritusel kas ise või vastutava isiku vahendusel, olema kättesaadav ning tagama avaliku ürituse rahumeelse kulgemise;
  3) tagama üritusel avaliku korra ning üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega;
  4) tagama, et avaliku ürituse pidamisel ei ohustata keskkonda ega isikute tervist, elu ja vara;
  5) tagama, et alla 16-aastastele suunatud üritus lõppeks vähemalt üks tund enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
  6) täitma ürituse läbiviimiseks vallavalitsuse ja loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  7) järgima tervisekaitse nõudeid;
  8) tagama, et ürituse läbiviimisel on kinnisasja või selle osa kasutamiseks olemas kinnisasja omaniku või haldaja nõusolek;
  9) tagama üritusel, selle ettevalmistamisel ja järgselt heakorra ning Rae valla heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuetest kinnipidamise;
  10) tagama, et üritusel kogutakse igas kogumiskohas liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik;
  11) kaasama vallavalitsuse nõudmisel liiklusohutuse tagamiseks ja/või sujuva liikluse korraldamiseks liiklusreguleerijaid. Liiklusreguleerijad peavad vastama liiklusseaduses sätestatud nõuetele;
  12) järgima autoriõigusega kaitstud teose avalikul esitamisel õigusaktidest tulenevaid nõudeid ning pöörduma vajaduse korral teose kasutamiseks autori või teda esindava organisatsiooni poole.

  (2) Ürituse pidamisest loobumise korral peab korraldaja sellest viivitamatult informeerima vallavalitsust ja loa taotluse kooskõlastanud ametkondi.

§ 9.   Järelevalve

  (1) Kontrolli avaliku ürituse korraldamise ja pidamise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Õigusakte rikkuvat üritust on politseil ja vallavalitsusel õigus katkestada.

§ 10.   Vastutus

  Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastavalt käesolevas korras sätestatud nõuetele vastutab ürituse korraldaja.

§ 11.   Rakendus- ja üleminekusätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Rae Vallavolikogu 17. november 2015 määrus nr 37 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist esitatud ürituse loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud määruse kohaselt ning enne käesoleva määruse jõustumist välja antud ürituse loale kehtib ürituse loa taotluse esitamise ajal kehtinud määrus.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist avaliku ürituse korraldamise loa saanud ürituste puhul toimub avalik üritus avaliku ürituse korraldamise loas sätestatud tingimustel ja korras.

  (4) Määruse § 8 lg 1 punkti 11 rakendatakse alates 2024. aasta 1. jaanuarist.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnis Kõiv
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json