Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Teksti suurus:

Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2023, 56

Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

Vastu võetud 11.09.2019 nr 76
RT IV, 19.09.2019, 5
jõustumine 01.10.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.11.2022RT IV, 23.11.2022, 726.11.2022
21.06.2023RT IV, 29.06.2023, 2502.07.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Võru valla eelarvest eelarveaastaks seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on toetada Võru vallas kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada seltsitegevust.

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja külavanemad, kes:
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]
  1) tegutsevad Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad valla eri piirkondade elanikele erinevate tegevuste pakkumisega;
  2) [kehtetu - RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (2) Toetust ei anta isikutele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele või neile taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.

  (3) Toetuse andmisest võib keelduda, kui taotleja ei esita taotluse menetleja poolt määratud tähtajaks täiendavaid dokumente ja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (4) Erandjuhud, mis ei ole käesolevas korras reguleeritud, lahendab Võru Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) maaelukomisjoni vabade eelarveliste vahendite olemasolul või nende puudumisel valla reservfondist.

2. peatükk Toetuse liigid, tegevused ja toetuse määrad 

§ 4.   Toetuse liigid

  Toetuse liigid on:
  1) ühistegevuse toetus Võru valla alevike ja külade omaalgatuslike ühistegevuste arendamiseks;
  2) projektitoetus, st erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimise (omaosaluse) toetamine.

§ 5.   Ühistegevuse toetus

  (1) Ühistegevuse toetust antakse:
  1) avalikuks kasutamiseks mõeldud hoone või objekti haldamise ja remondiga seonduvate kulude katteks. Juhul kui hoone või hooneosa kasutamisega teenitakse renditulu (renditakse ruume asutustele, eraisikutele jm) on maaelukomisjonil õigus teha ettepanek toetuse vähendamiseks;
  2) külade elukeskkonna parendamiseks (sh avaliku ruumi heakorrastamine ning vabaajaveetmise kohtade rajamine);
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]
  3) vaatamisväärsuste säilitamiseks ja eksponeerimiseks, infomaterjalide koostamiseks ja avaldamiseks;
  4) kogukonna liikmete või kogukondade liikmete ühisteks koolitusteks ja ühisteks õppereisideks.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (2) Ühistegevuse teostust ei anta delegeeritud või lepinguga haldusülesannete täitmise korral.

§ 6.   Toetusumma ja omafinantseeringu määr

  (1) Maksimaalne toetussumma taotluse kohta on kuni 6000 eurot.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (2) Raamatupidamise teenusega seotud kulude määr on kuni 150 eurot aastas.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (3) Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% taotluse kogumaksumusest.

  (4) Projektitoetuse summa taotluse kohta on kuni 90%.

§ 7.   Projektitoetus

  Projektitoetust eraldatakse erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimise (omaosaluse) toetamiseks.

3. peatükk Toetuse taotlemine, menetlemine, eraldamine ja aruandlus 

§ 8.   Taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Vallavalitsusele vormikohane taotlus järgmise eelarveaasta toetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 31. detsembriks.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (2) Taotlus projektitoetuse saamiseks esitatakse Vallavalitsusele jooksvalt eelarveaasta jooksul.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (3) Toetuse taotlemisel märgitakse taotlusesse järgmised andmed:
  1) taotleja (esindaja) nimi, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress) ja arvelduskonto number;
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]
  2) tegevusvaldkond, millele toetust taotletakse;
  3) tegevuse toetuse taotlemise põhjendus, iseloomustus (eesmärk, vajadus, tegevused, kestvus, ajakava) ning maksumus (taotletav summa, üldmaksumus).

  (4) Toetuse taotluses tuleb ära näidata projekti tegevusele muudest programmidest taotletavad või rahuldatud toetuse ja omaosaluse summad.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaatab 45 kalendripäeva jooksul läbi kultuuri- ja noorsootööspetsialist või abivallavanem (haridus-, kultuuri- ja sotsiaalialal) (edaspidi menetleja).
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (2) Puuduste esinemisel teavitab menetleja toetuse taotlejat puudustest ning annab täiendava tähtaja kuni 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Juhul kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud taotlus ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

  (3) Taotluse menetlejal on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

  (4) Projektitoetuse suuruse otsustab Vallavalitsus.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

§ 10.   Toetuse taotluse finantseerimine ja aruandlus

  (1) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb maaelukomisjon (edaspidi Komisjon) arvestades sealjuures:
  1) valla eelarveliste vahendite olemasolu;
  2) projekti, objekti või tegevuse kooskõla valla arengukavaga või olulisust Võru valla üldise arengu seisukohalt;
  3) toetuse eelarve kulude põhjendatust;
  31) Vallavalitsuse kinnitatud hindamiskriteeriumeid;
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]
  4) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
  5) projekti elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

  (2) Komisjon võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks.

  (3) Toetused kuni 500 eurot makstakse toetuse taotlejale komisjoni protokollilise otsuse alusel kuludokumendi ja selle tasumist tõendava dokumendi esitamisel või taotleja ja Vallavalitsuse vahel sõlmitud toetuslepingu alusel.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (4) Toetused üle 500 euro makstakse välja taotleja ja Vallavalitsuse vahel sõlmitud vastavasisulise toetuslepingu alusel.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (5) Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul alates toetuse määramisest või toetuslepingu sõlmimisest taotleja arvelduskontole.
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]

  (6) Toetuse saaja on kohustatud esitama lepingus märgitud tähtajaks vormikohase aruande toetuse sihipärase kasutamise kohta.

  (7) Aruandes märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja (esindaja) nimi, kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress) ja arvelduskonto number;
[RT IV, 29.06.2023, 25 - jõust. 02.07.2023]
  2) tegevusvaldkond, millele toetust taotleti, üldmaksumus, omaosalus ja eraldatud toetuse suurus;
  3) kokkuvõte toetuse kasutamisest, analüüs (tegevused, nõrkused), elluviidud tegevused.

  (8) Võru valla toetuse abil rahastatud tegevus tuleb tähistada sellest teavitava infoga. Selleks tuleb toetuse saajal kasutada Võru valla logo või lisada lause „Tegevust toetab Võru vald“.
[RT IV, 23.11.2022, 7 - jõust. 26.11.2022]

  (9) Korra rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab Vallavalitsus.

4. peatükk Järelevalve toetuse kasutamise üle 

§ 11.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Toetuse sihipärast kasutamist kontrollib menetleja.

  (3) Korra nõuete rikkumise korral on Vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine ja nõuda toetuse tagastamist.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobrist 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json